(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Ministras išklausė abejonių dėl vaikų teisių apsaugos reformos

2017 m. kovo 21 d.
Vytautas RUŠKYS

Penk­ta­die­nį Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je lan­kė­si so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ras Li­nas Ku­ku­rai­tis, vi­ce­mi­nist­rė Vil­ma Ši­la­lie­nė. Jie kri­ti­kuo­ti dėl nu­ma­ty­tos vai­ko tei­sių ap­sau­gos re­for­mos.

vytautas@skrastas.lt

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja nu­spren­dė cent­ra­li­zuo­ti sa­vi­val­dy­bėms pri­klau­san­čius vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rius. Mo­ty­vuo­ja­ma, kad šie ne­bū­tų pri­klau­so­mi nuo sa­vi­val­dy­bių po­li­ti­kų. Sie­kia­ma nu­sta­ty­ti vie­ną bend­rą stan­dar­tą dar­bui su vai­kais.

Sa­vi­val­dy­bės Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja Rū­ta Žie­die­nė klau­sė mi­nis­te­ri­jos va­do­vų, kaip bus pa­tik­ri­na­ma da­bar dir­ban­čių spe­cia­lis­tų mo­ty­va­ci­ja ir kom­pe­ten­ci­ja, kad jie ga­lė­tų dirb­ti ku­ria­mo­je cent­ra­li­zuo­to­je sis­te­mo­je.

Vi­ce­mi­nist­rė V. Ši­la­lie­nė ra­mi­no: „Ke­lio­nė­je iš Vil­niaus į Ak­me­nę ma­ši­no­je pu­sę ke­lio dis­ku­ta­vo­me apie dar­buo­to­jų per­kė­li­mo pro­ce­dū­rą be jo­kių tik­ri­ni­mų – tie­siog už­si­mer­kus per­kel­ti.“

„Tik­rai ne­si­no­ri mums naš­tos iš Vil­niaus at­vež­ti į Ak­me­nę kaž­ką re­gu­liuo­ti – juk lo­giš­ka, kad mi­nis­te­ri­ja tu­ri for­muo­ti po­li­ti­ką, bet ne pa­slau­gas teik­ti, – paat­vi­ra­vo mi­nist­ras L. Ku­ku­rai­tis. – Aiš­ku, kad tai sa­vi­val­dos at­sa­ko­my­bė“.

„Su­cent­ra­li­zuo­si­te vai­kų tei­ses – to­kia po­li­ti­nė va­lia ir va­lio, nors mū­sų ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės šios sri­ties spe­cia­lis­tai tik­rai apie tai nė ne­sva­jo­ja, – sa­kė Ak­me­nės ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Mit­ro­fa­no­vas. – Ta­čiau ar po ko­kių po­ros me­tų bus pa­teik­tas įver­ti­ni­mas, pa­vyz­džiui, kad dar­bas pa­ge­rė­jo blo­gai dir­ban­čio­se sa­vi­val­dy­bė­se, o kur dir­bo ge­rai – ta­po blo­giau. Įž­vel­giu, kad kai kur bus ne­tgi la­bai blo­gai.“

V. Mit­ro­fa­no­vas tei­gė, kad sa­vi­val­dy­bei tu­rint funk­ci­ją rū­pin­tis vai­kų tei­sė­mis, įma­no­ma efek­ty­viai re­gu­liuo­ti ke­lių ins­ti­tu­ci­jų bend­rą dar­bą, iš­nau­do­jant vi­sus re­sur­sus, o mi­nis­te­ri­ja bū­tent to­kią kon­cent­ra­ci­ją tu­rė­tų ska­tin­ti, pa­teik­da­ma bend­ros po­li­ti­kos kryp­tis.

„Tad ne­ži­nia, ko­kie san­ty­kiai klos­ty­sis po re­for­mos, nes vai­kų tei­sės tar­ny­ba bus sa­va­ran­kiš­ka ins­ti­tu­ci­ja, to­kiai ga­li tek­ti iš­si­kel­ti iš Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­sta­to, – sa­kė V. Mit­ro­fa­no­vas. – Juk kam man kaip va­do­vui ki­tų rū­pes­čius ant sa­vo spran­do tu­rė­ti.“

Vi­ce­mi­nist­rė V. Ši­la­lie­nė ti­ki­no, kad vai­kų tei­sių ap­sau­gos sis­te­mos dar­buo­to­jams po re­for­mos ga­li su­ma­žė­ti funk­ci­jų.

Sa­vi­val­dy­bės Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja R. Žie­die­nė bai­mi­no­si, jog spe­cia­lis­tams net pa­di­dės krū­vis, pa­tvir­ti­nus siū­ly­mus dau­giau ir daž­niau vai­kų tei­sių klau­si­mus spręs­ti teis­muo­se, bu­dė­ti iš­ti­są pa­rą.

Au­to­riaus nuo­tr.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ras Li­nas Ku­ku­rai­tis kvie­tė at­vi­rai kalbėtis ir ne­sku­bė­jo at­rem­ti kri­ti­kos.

Ak­me­nės ra­jo­no Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja Rū­ta Žie­die­nė (de­ši­nė­je) kal­bė­jo su vi­ce­mi­nist­re Vil­ma Ši­la­lie­ne apie rengia­mos re­for­mos pa­vo­jus.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas