(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Ministras išklausė abejonių dėl vaikų teisių apsaugos reformos

2017 m. kovo 21 d.
Penk­ta­die­nį Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je lan­kė­si so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ras Li­nas Ku­ku­rai­tis, vi­ce­mi­nist­rė Vil­ma Ši­la­lie­nė. Jie kri­ti­kuo­ti dėl nu­ma­ty­tos vai­ko tei­sių ap­sau­gos re­for­mos.So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja nu­spren­dė cent­ra­li­zuo­ti sa­vi­val­dy­bėms pri­klau­san­čius vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rius. Mo­ty­vuo­ja­ma, kad šie ne­bū­tų pri­klau­so­mi nuo sa­vi­val­dy­bių po­li­ti­kų. Sie­kia­ma nu­sta­ty­ti vie­ną bend­rą stan­dar­tą dar­bui su vai­kais...

Šiaulių rajono literatai pristatė eilėraščių rinktinę

2017 m. kovo 21 d.
Penk­ta­die­nį Gruz­džių A. Gri­ciaus bib­lio­te­ko­je (Šiau­lių r.) pri­sta­ty­ta tre­čio­ji Šiau­lių ra­jo­no Li­te­ra­tų aso­cia­ci­jos ei­lė­raš­čių rink­ti­nė „Rap­so­di­ja“. 300 eg­zemp­lio­rių iš­leis­ta­me lei­di­ny­je – 25 kū­rė­jų 150 ei­lė­raš­čių.
Į tre­čio­sios Šiau­lių ra­jo­no Li­te­ra­tų aso­cia­ci­jos ei­lė­raš­čių rink­ti­nės „Rap­so­di­ja“ pri­sta­ty­mą „Žo­džiai iš šir­dies“ Gruz­džių A. Gri­ciaus bib­lio­te­ko­je su­si­rin­ko gau­sus bū­rys kū­rė­jų, lei­di­nio au­to­rių ir ren­gė­jų, sve­čių.
Žais­min­gai, iš­ra­din­gai ren­gi­nį ve­du­sios Li­na Kas­pa­rie­nė ir Al­bi­na...

Nuo dviejų kambarių iki dviejų aukštų pastato

2017 m. kovo 21 d.
Jo­niš­kio Jo­no Avy­žiaus vie­šo­ji bib­lio­te­ka praė­ju­sį ket­vir­ta­die­nį iš­kil­min­gai pa­mi­nė­jo sa­vo veik­los aš­tuo­nių de­šimt­me­čių ke­lią. Ši kul­tū­ros įstai­ga, 1937-ai­siais įsi­kū­ru­si vos dvie­juo­se kam­ba­riuo­se, še­šis kar­tus kraus­tė­si vis į ki­tas pa­tal­pas, kol 1960-ai­siais įsi­kū­rė da­bar­ti­nia­me dviaukš­čia­me pa­sta­te. Bib­lio­te­ka per sa­vo gy­va­vi­mą tu­rė­jo 17 va­do­vų.
Pir­mo­ji Jo­niš­ky­je vals­ty­bi­nė bib­lio­te­ka 1937 me­tais įsi­kū­rė da­bar­ti­nė­je Li­vo­ni­jos gat­vė­je dvie­juo­se kam­ba­rė­liuo­se, ku­riuo­se...

Žemės nuomos mokestis išliko toks pat

2017 m. kovo 21 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­ba pa­tvir­ti­no nuo­mos mo­kes­čio už vals­ty­bi­nę že­mę, iš­nuo­mo­tą ne auk­cio­no bū­du, ir už vals­ty­bi­nės že­mės skly­pų nau­do­ji­mą ta­ri­fus 2017 me­tams. Jie iš­li­ko to­kie pa­tys, kaip ir praė­ju­siais me­tais, nors bu­vo siū­ly­mų kai ku­riuos ma­žin­ti.Nuo­mos koe­fi­cien­tas už gy­ve­na­mų­jų te­ri­to­ri­jų že­mė lie­ka 1,5, už že­mės ūkio pa­skir­ties že­mę – 3, už nau­din­gų iš­ka­se­nų te­ri­to­ri­jas – 4 pro­cen­tai.
Už ki­tos pa­skir­ties že­mę nuo­mos koe­fi­cien­tas lie­ka 2.
Jei ju­ri­di­nis as­muo –...

Prasideda tręšimo sezonas

2017 m. kovo 21 d.
Nors tuo me­tu, kai trę­šia­mi lau­kai, paašt­rė­ja kva­pų pro­ble­ma, lais­ty­da­mi lau­kus iš fer­mos gau­na­mo­mis trą­šo­mis vie­ti­niai ūki­nin­kai su­tau­po dau­giau nei 150 eu­rų vie­nam hek­ta­rui, ku­riuos bū­tų iš­lei­dę mi­ne­ra­li­nėms trą­šoms, są­ly­go­jan­čioms tą pa­tį azo­to kie­kį lau­kuo­se, pirk­ti.
Anot Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to Dir­vo­ty­ros ir ag­ro­che­mi­jos ka­ted­ros do­cen­tės Ire­nos Pa­ne­kie­tie­nės, in­ten­sy­vios žem­dir­bys­tės ūkiuo­se me­tų me­tus nau­do­jant tik mi­ne­ra­li­nes trą­šas...

Tęsiama šimtametė vaidinimų tradicija

2017 m. kovo 21 d.
Praė­ju­sį sa­vait­ga­lį Bar­diš­kiuo­se į tra­di­ci­nės pen­kio­lik­to­sios mė­gė­jiš­kų teat­rų šven­tės „Auk­si­nis kiau­ši­nis“ sce­ną išė­jo ke­tu­ri sa­vi­veik­li­nin­kų ko­lek­ty­vai iš Pak­ruo­jo ir Pas­va­lio ra­jo­nų. Šis ren­gi­nys – šian­die­nos žmo­nių pa­gar­ba lie­tu­vy­bės ža­din­to­jams, 1903-ai­siais gre­ti­ma­me Steig­vi­lių kai­me pa­sta­čiu­siems pir­mą­jį lie­tu­viš­ką vai­di­ni­mą.Ūde­kų kai­mo ar­tis­tai (va­do­vė Vi­ta­li­ja Va­rei­kie­nė) su­vai­di­no Al­gio Kaz­ra­gio ko­me­di­ją „Tuš­čia ker­te­lė šir­dy­je“, Guos­ta­ga­lio kai­mo bib­lio­te­kos...

Nuoma

2017 m. kovo 18 d.
Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Už­ven­čio se­niū­ni­ja (įstai­gos ko­das 188648019, ad­re­sas: P. Vi­šins­kio g. 10, Už­ven­čio m., Kel­mės r. sav.) vyk­do, sa­vi­val­dy­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čio, 34,23 kv. m. ad­mi­nist­ra­ci­nio pa­sta­to pa­tal­pų, esan­čių Že­mai­tės g. 1, Už­ven­čio m., Kel­mės r. sav. (uni­ka­lus Nr. 5493-4000-6017),
vie­šą nuo­mos kon­kur­są:
1. Ob­jek­to nau­do­ji­mo pa­skir­tis – ad­mi­nist­ra­ci­nei veik­lai vyk­dy­ti.
2. Tur­to nuo­mos su­tar­ties...

Būstai

2017 m. kovo 18 d.
Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, įstai­gos ko­das 188768730, bu­vei­nė – Vy­tau­to Di­džio­jo g. 58, Kel­mė, in­ter­ne­to sve­tai­nės ad­re­sas – www.kel­me.lt, tel. (8 427) 69063, faks. (8427) 69052, el. pa­štas al­do­na.kucinskiene@kelme.lt, skel­bia­mų de­ry­bų bū­du per­ka sa­vi­val­dy­bės so­cia­li­nio būs­to fon­dui plės­ti būs­tą (pa­skir­tis – gy­ve­na­mo­ji):
1. Kel­mės mies­te vie­no kam­ba­rio 1 bu­tą ;
2. Kel­mės mies­te dvie­jų kam­ba­rių 1 bu­tą;
3. Kel­mės mies­te tri­jų kam­ba­rių 1 bu­tą;
4. Kel­mės...

Aukcionas

2017 m. kovo 18 d.
1. Ad­mi­nist­ra­ci­nį pa­sta­tą, uni­ka­lus Nr. 5498-7004-8018, plo­tas 599,46 kv. m, kul­tū­ros na­mų pa­sta­tą, uni­ka­lus Nr. 5498-7004-8029, plo­tas 915,11 kv. m, ir šiam ob­jek­tui pri­skir­tą že­mės skly­pą, plo­tas 0,5979 ha, ka­dast­ri­nis Nr. 5454/0002:369 Pa­ši­lės k. v., esan­čius Ši­lo g. 23, Pa­ši­lės k., Kra­žių sen., Kel­mės r. Pra­di­nė ob­jek­to par­da­vi­mo kai­na 11 218,58 Eur, iš šios su­mos že­mės skly­po pra­di­nė par­da­vi­mo kai­na 1 428,58 Eur. Re­gist­ra­ci­jos mo­kes­tis da­ly­vau­ti auk­cio­ne 50 Eur, pra­di­nis įna­šas...

Parduoda

2017 m. kovo 18 d.
1. Pra­di­nės mo­kyk­los pa­sta­tą, uni­ka­lus Nr. 5495-8022-8010, bend­ras plo­tas 278,27 kv. m, mal­ki­nės pa­sta­tą, uni­ka­lus Nr. 5495-8022-8020, ki­tus in­ži­ne­ri­nius sta­ti­nius – kie­mo sta­ti­nius (šu­li­nys, tua­le­tas), uni­ka­lus Nr. 5495-8022-8031, ir šiam ob­jek­tui pri­skir­tą 0,9826 ha plo­to že­mės skly­pą, ka­dast­ro Nr.5458/0001:430 Pet­ra­liš­kės k. v., esan­čius Kra­žan­tės g. 17, Pet­ra­liš­kės k., Kra­žių sen., Kel­mės r. Pra­di­nė ob­jek­to par­da­vi­mo kai­na 8 788,55 Eur, iš šios su­mos že­mės skly­po...

Žemdirbių susirinkime – apie paukščių gripą ir kiaulių marą

2017 m. kovo 18 d.
Tra­di­ciš­kai, kaip ir kiek­vie­ną pir­mą­jį mė­ne­sio penk­ta­die­nį, ko­vo pra­džio­je įvy­ko žem­dir­bių su­si­rin­ki­mas.Daug dė­me­sio su­si­rin­ki­me skir­ta šian­die­nos ak­tua­li­joms – paukš­čių gri­pui, šer­nų ma­rui, ar­tė­jan­čiam pa­sė­lių dek­la­ra­vi­mui.
Kel­mės ra­jo­no Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Arū­nas Vi­lei­kis sa­kė, jog grei­tai plin­tan­ti pa­vo­jin­ga už­kre­čia­mo­ji paukš­čių li­ga, ku­ria ser­ga tiek na­mi­niai, tiek ir lau­ki­niai paukš­čiai, iš Eu­ro­pos nie­kur ne­bu­vo pa­si­trau­ku­si...

Vaiguvoje – „Trijų kartų“ vakaronė

2017 m. kovo 18 d.
Praė­ju­sį penk­ta­die­nį Vai­gu­vos kul­tū­ros na­muo­se su­reng­ta „Tri­jų kar­tų“ va­ka­ro­nė. Pa­bū­ti drau­ge su­si­rin­ko ir jau­ni, ir vy­res­ni vai­gu­viš­kiai.Pa­si­da­li­nę į tris ko­man­das, va­ka­ro­nės da­ly­viai su­si­run­gė vik­to­ri­no­je. Nors, kaip įpras­ta sa­ky­ti, nu­ga­lė­jo drau­gys­tė, ge­riau­siai pa­si­ro­dė sen­jo­rų ko­man­da.
Penk­ta­die­nio va­ka­rą į Vai­gu­vos kul­tū­ros na­mus rin­ko­si ir jau­ni, ir vy­res­ni vai­gu­viš­kiai, kar­tu pa­bū­ti „Tri­jų kar­tų“ va­ka­ro­nė­je.
Va­ka­ro­nės da­ly­viai bu­vo su­skirs­ty­ti į...

Šaukėnuose – Nepriklausomybės atkūrimo šventė

2017 m. kovo 18 d.
Penk­ta­die­nį ren­gi­niai pra­si­dė­jo ak­ci­ja „Jau­no­ji de­mok­ra­ti­nės Lie­tu­vos vals­ty­bės kar­ta tie­sia ran­ką se­na­jai pa­sau­lio de­mok­ra­ti­jai“.
Šau­kė­nų kul­tū­ros ir ama­tų cent­re su­reng­tas mi­nė­ji­mas „Svei­ki­nu Lie­tu­vą“. „Lie­tu­va, iš­lik per am­žiaus, lais­va ir ga­lin­ga, ge­rų ir są­ži­nin­gų, kū­ry­biš­kų, pa­trio­tiš­kų žmo­nių la­bui“, – sa­kė ren­gi­nio ve­dė­jai, Šau­kė­nų Vla­do Pūt­vio-Put­vins­kio gim­na­zi­jos moks­lei­viai. Ren­gi­nys su­lau­kė gar­bin­gų sve­čių, tarp ku­rių bu­vo Šau­lių są­jun­gos at­sto­vų, ra­jo­no va­do­vų...

SUŽINOJO

2017 m. kovo 18 d.
Di­džiau­siai pra­kul­ta gal­va vis­ką pir­mam su­ži­no­ti bu­vo Tim­kui, to­dėl jis, grį­žęs iš vy­rų po­bū­vio, ėmė gal­vo­ti, kaip jam tai pa­da­ry­ti. Pa­la, pa­la, mąs­tė Tim­kus, ka­žin kas gud­riau­sias žmo­gus pa­sau­ly­je, aiš­ku, kad žy­das, to­dėl rei­kia jo ir pa­klaus­ti.
Tur­gu­je žmo­nių bu­vo kaip kimš­te pri­kimš­ta. Tim­kus vaikš­čio­ja tarp ve­ži­mų ir žval­go­si ne į at­vež­tas pre­kes, bet į kaž­ką ki­tą.
–O, štai ir jis,– nu­džiu­go Tim­kus, pa­ma­tęs su il­ga barz­da pa­žįs­ta­mą žy­dą, pa­siė­mu­sį ran­ko­je še­pe­tį, ku­rį vi­siems siū­lė...

Neįgalieji gydosi bendravimu

2017 m. kovo 18 d.
Ra­jo­no neį­ga­lių­jų drau­gi­jos na­riai neap­rau­da sa­vo ne­ga­lios už­si­da­rę na­muo­se. Jie bend­rau­ja, ke­liau­ja, dai­nuo­ja, mu­zi­kuo­ja, mo­ko­si rank­dar­bių, klau­so­si pa­skai­tų, la­vi­na sa­vo me­ni­nius su­ge­bė­ji­mus.Nes­le­pia, no­rė­tų dar daug ko, ta­čiau no­rus ri­bo­ja ga­li­my­bės. Apie tai kal­bė­ta ata­skai­ti­nė­je neį­ga­lių­jų drau­gi­jos kon­fe­ren­ci­jo­je.Į kon­fe­ren­ci­ją su­si­rin­ko pil­nas kul­tū­ros cent­ro fo­jė neį­ga­lių­jų ir jų sve­čių. Iš vi­so Neį­ga­lių­jų drau­gi­jai pri­klau­so 156 na­riai. Dau­giau­sia jų iš Kel­mės...

Apie projektus ir problemas

2017 m. kovo 18 d.
Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je su­reng­ta spau­dos kon­fe­ren­ci­ja, į ku­rią pa­kvies­ti ra­jo­ne ir Šiau­lių ap­skri­ty­je dir­ban­tys žur­na­lis­tai. Apž­velg­tas ra­jo­no biu­dže­tas, vyk­do­mi pro­jek­tai ir pro­ble­mos.Me­ro ka­bi­ne­te su žur­na­lis­tais su­si­ti­ko ra­jo­no me­ras Vac­lo­vas And­ru­lis, jo pa­va­duo­to­jas Izi­do­rius Šim­kus, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ire­na Si­ru­sie­nė, Fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­ja Vi­da Sin­ke­vi­čie­nė, So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Re­da...

Savanoriauja lietuvaitė

2017 m. kovo 18 d.
Kel­miš­kė Ind­rė Vyš­niaus­kai­tė nuo va­sa­rio 3 die­nos sa­va­no­riau­ja Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jo­je.Gam­tot­var­kos va­dy­bos stu­di­jas bai­gu­si mer­gi­na sa­kė, jog sa­va­no­riš­kas dar­bas jai bu­vo la­bai įdo­mus, su­tei­kė nau­jų ži­nių, pa­tir­ties.
Kel­miš­kė Ind­rė Vyš­niaus­kai­tė pir­mą kar­tą nu­spren­dė iš­ban­dy­ti sa­va­no­rys­tę.
„Su­ži­no­jau apie pro­jek­tą „At­rask sa­ve“, su­si­ti­kau su pro­jek­to koor­di­na­to­re Ri­ma Bi­vai­nie­ne. Ji ir pa­sa­kė man, jog ga­liu sa­va­no­riau­ti. Pa­ma­čiau, jog...

Papuošalai, įkvėpti pavasario

2017 m. kovo 18 d.
Tiek Už­ven­čio, tiek Kel­mės Že­mai­tės vie­šo­sios bib­lio­te­kų lan­ky­to­jai jau anks­čiau tu­rė­jo ga­li­my­bę su­si­pa­žin­ti su V. An­ta­na­vi­čiū­tės kū­ry­ba – bib­lio­te­ko­se bu­vo su­reng­tos jos ta­py­bos dar­bų pa­ro­dos, o prieš Ka­lė­das Už­ven­čio bib­lio­te­ko­je Vai­da pri­sta­tė pa­puo­ša­lų pa­ro­dą „Grey Col­lec­tion“.
Kal­bė­da­ma apie sa­vo kur­tas sa­ges, V. An­ta­na­vi­čiū­tė sa­kė šią pa­ro­dą ski­rian­ti Tarp­tau­ti­nei mo­ters die­nai. „Jau­čiu po­rei­kį kur­ti ir gra­žin­ti mo­te­ris. Man tai ne dar­bas, o pra­mo­ga...

Moters dieną Tytuvėnai pražydo siuvinėtais darbais

2017 m. kovo 18 d.
To­kiais pat ke­liais gar­bios ty­tu­vė­niš­kės Ire­nos Mo­sė­jie­nės siu­vi­nė­tos gro­žy­bės pa­te­ko ir į bib­lio­te­ki­nin­kės Da­lios Gal­buo­gie­nės ran­kas. Siu­vi­nė­tų lo­bių pri­si­rin­ko ir švie­sios at­min­ties mu­zie­ji­nin­ko, ra­šy­to­jo, pe­da­go­go Ig­no Vir­žin­to ko­lek­ci­jo­je.
D. Gal­buo­gie­nei at­kak­liai pa­si­dar­ba­vus su siu­vi­nė­tais au­di­niais – at­sar­giai iš­ba­li­nus, iš­krak­mo­li­jus, iš­ly­gi­nus ir iš­tam­pius – jie ta­po dar pa­trauk­les­ni ir Mo­ters die­nos iš­va­ka­rė­se pa­puo­šė Ty­tu­vė­nų bib­lio­te­ką...

40-ties paukščių diena

2017 m. kovo 18 d.
Nuo se­no ko­vo 10 die­ną bu­vo šven­čia­mas paukš­čių par­skri­di­mas. 40-ties paukš­čių die­na taip va­di­na­si to­dėl, kad apy­tik­riai tiek pa­pras­to žmo­gaus akiai pa­žįs­ta­mų paukš­čių rū­šių iš Lie­tu­vos iš­skren­da žie­mo­ti į sve­ti­mas ša­lis, o pa­va­sa­rį su­grįž­ta į gim­ti­nę. Nors paukš­čių ži­no­vai pa­teik­tų vi­sai ki­to­kius skai­čius, tra­di­ciš­kai ma­no­ma, kad šią die­ną į gim­tuo­sius na­mus jau bū­na par­skri­dę 40 paukš­čių rū­šių.
Virš snie­guo­tų lau­kų jau nuo va­sa­rio vi­du­rio sa­vo gies­me­lę čir­pi­na vie­ver­sys, dir­vo­nus ap­lė­kė ir pa­svei­ki­no pem­pės, ant...

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas