(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Keturi kampai

Šiais metais atnaujinta beveik septyniasdešimt daugiabučių

2017 m. kovo 16 d.

Per pir­muo­sius du šių me­tų mė­ne­sius pa­gal dau­gia­bu­čių na­mų at­nau­ji­ni­mo (mo­der­ni­za­vi­mo) pro­gra­mą vyk­dy­ti sta­ty­bos dar­bai baig­ti 66 na­muo­se. Pu­sę vi­sų sta­ty­bos už­bai­gi­mo ak­tų iš­da­vė Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos (VTPSI) Kau­no te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos vals­ty­bi­nės prie­žiū­ros de­par­ta­men­tas. Vil­niaus ir Klai­pė­dos re­gio­nuo­se at­nau­jin­ta po 13 dau­gia­bu­čių, Šiau­lių – 7.

Dau­gia­bu­čių mo­der­ni­za­vi­mo vals­ty­bi­nės prie­žiū­ros re­zul­ta­tai ro­do, kad reikš­min­gų pa­žei­di­mų ma­žė­ja. Šie­met du ran­go­vai pa­žei­dė pa­sta­to at­nau­ji­ni­mo (mo­der­ni­za­vi­mo) pro­jek­to spren­di­nius.

VTPSI pri­me­na, kad pa­ste­bė­ję ne­ko­ky­biš­kai vyk­do­mus sta­ty­bos dar­bus, pa­sta­to at­nau­ji­ni­mo (mo­der­ni­za­vi­mo) pro­jek­to spren­di­nių ar tech­no­lo­gi­jos rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mų, gy­ven­to­jai pir­miau­sia tu­rė­tų kreip­tis į sta­ty­bos tech­ni­nį pri­žiū­rė­to­ją. Jam ne­sii­mant veiks­mų trū­ku­mams pa­ša­lin­ti – pra­neš­ti VTPSI te­ri­to­ri­niam pa­da­li­niui.

Pa­gal VTPSI inf.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas