(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Keturi kampai

Rimantas Beneta – žmogus, pirkęs namą balandžiams

2017 m. kovo 9 d.
G. Navickienės nuotr.

Ar­ti­miau­siu me­tu, jau ko­vo-10-11 die­no­mis, Šiau­lių mies­to bul­va­ras kaip nie­kad bus pil­nas gy­vy­bės, ku­rios įkvėps ne tik di­džiu­lė mu­gė, bet ir gy­vū­nai. Di­džio­ji da­lis jų – ba­lan­džiai iš Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jo Ri­man­to Be­ne­tos ko­lek­ci­jos. Gy­vū­nų pa­ro­da – vie­nas iš Šiau­lių mies­to tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro or­ga­ni­zuo­ja­mos šven­tės „Mar­guok! Ver­buok! Su Lie­tu­va!” epi­zo­dų.

Iš­lai­dų ne­bes­kai­čiuo­ja

Di­džią­ją da­lį sa­vo gy­ve­ni­mo šalt­kal­viu-su­vi­rin­to­ju dir­bęs R. Be­ne­ta ti­ki, kad ne žmo­gus pa­si­ren­ka ba­lan­džius, o ba­lan­džiai žmo­gų. Kiek tik sa­ve pri­si­me­na, vi­sa­da my­lė­jo gy­vū­nus.

R. Be­ne­tos pa­žin­tis su ba­lan­džiais už­si­mez­gė tuo me­tu, kai jam bu­vo še­še­ri. Kaž­kas tą­kart į na­mus at­ne­šė su­ša­lu­sį ba­lan­dį. Ber­niu­kas jį slau­gė ir glo­bo­jo, kol su­stip­rė­jęs ba­lan­dis iš­ke­lia­vo ten, iš kur ir bu­vo at­ke­lia­vęs – į lais­vę. R. Be­ne­ta da­bar jau tiks­liai ne­be­ga­lė­tų pa­pa­sa­ko­ti, kaip ba­lan­džiai į gy­ve­ni­mą grį­žo jau ne­be pri­si­mi­ni­mų pa­vi­da­lu.

„Čia yra ma­no po­mė­gis, ho­bis. Gai­la, tik re­tas, ku­ris bū­tent ba­lan­džių au­gi­ni­mu už­sii­ma. Nie­ka­da ne­skai­čiuo­ju, kiek pi­ni­gų iš­lei­džiu ba­lan­džiams ir kiek jų tu­riu“, – ap­gai­les­tau­ja R. Be­ne­ta. Jis nie­ka­da neį­si­žei­džia pa­va­din­tas paukš­čių ko­lek­cio­nie­riu­mi.

Mei­lė, ku­rią ne kiek­vie­nai su­pras­ti

Mei­lė ba­lan­džiams ne­re­tai su­si­du­ria su įvai­riais iš­ban­dy­mais. R . Be­ne­ta sa­ko, kad di­džiau­sias jų – mo­te­riš­kas pa­vy­das. Ir kaip joms ne­pa­vy­dė­ti? – Vy­ras ne­sle­pia, kad jau­ki so­dy­ba ne­to­li mies­to, ku­rio­je jis da­bar gy­ve­na, pirk­ta bū­tent dėl ba­lan­džių.

„Ne kiek­vie­nai žmo­nai su­pras­ti vy­ro mei­lę ba­lan­džiams. Ga­li­ma tai va­din­ti pa­vy­du. Jo neiš­ven­gia daž­nas ba­lan­di­nin­kas“, – ne­sle­pia R. Be­ne­ta. Jo nuo­mo­ne, iš­min­tin­ga mo­te­ris tu­rė­tų džiaug­tis ži­no­da­ma, kur jai ieš­ko­ti din­gu­sio vy­ro.

Ba­lan­di­nin­kas pa­ste­bi, kad san­ty­kių pe­ri­pe­ti­jas ly­giai taip pat iš­gy­ve­na ir ba­lan­džiai. R. Be­ne­tai at­ro­do, kad ba­lan­džiai net ir ku­ria san­ty­kius pa­na­šiai kaip žmo­nės. Vy­ras pa­ste­bi, kad šie paukš­čiai ge­ba vie­nas ki­tą my­lė­ti, bet ne vi­si su­leis­ti kar­tu pa­mils­ta vie­nas ki­tą.

„Bū­na, kad be mei­lės po­ro­je nie­kaip neat­si­ran­da pa­li­kuo­nių. Jei šie ba­lan­džiai bū­na ir to­liau lai­ko­mi, kad su­si­po­ruo­tų, jų at­ža­los bū­na silp­nos. R. Be­ne­tos žo­džiais, ba­lan­džiai vi­sai kaip žmo­nės: jie ga­li iš­gy­ven­ti ir nau­jus ro­ma­nus, ir sky­ry­bas.

Ba­lan­džiai – vai­kų nu­si­ra­mi­ni­mas

R. Be­ne­tos tei­gi­mu, ša­ly­je yra per­spek­ty­vių ba­lan­di­nin­kų ir paukš­čių veis­lių, ta­čiau sun­ku su­ras­ti sau pa­mai­ną, nes veis­li­nio ba­lan­džio iš­lai­ky­mas kai­nuo­ja itin bran­giai.

R. Be­ne­ta sa­vo ba­lan­džius daž­nai pri­sta­to ne tik Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se ba­lan­džių pa­ro­do­se. Šim­tai ba­lan­džių – ne tik dėl pa­ro­dų. R. Be­ne­ta ga­lė­tų vie­na po ki­tos var­din­ti prie­žas­tis, ko­dėl ba­lan­džiai jam to­kie svar­būs. Ba­lan­di­nin­kas pa­kvies­tas į mo­kyk­las vi­sa­da mie­lai ten vyks­ta.

„Net ir ši­ta kom­piu­te­ri­zuo­ta vai­kų kar­ta vis dar ge­ba džiaug­tis gy­vū­nais. Pai­ma vai­kai į ran­kas ba­lan­dį ir vi­sas vei­das nu­švin­ta, ro­dos, jam nie­ko dau­giau ir ne­be­rei­kia“, – įpras­tas vai­kų emo­ci­jas pri­si­me­na R. Be­ne­ta.

100 ba­lan­džių pa­ro­da – Šiau­liams

Vai­kai, ir ne tik jie, R. Be­ne­tos ba­lan­džiais tu­rės ga­li­my­bę pa­si­džiaug­ti ko­vo 10-11 die­no­mis Šiau­lių mies­to vyk­sian­čio­je šven­tė­je „Mar­guok! Ver­buok! Su Lie­tu­va!”. Ba­lan­di­nin­kas į bul­va­rą ža­da at­vež­ti ma­žiau­siai 100 sa­vo au­gin­ti­nių. Šven­tė­je bus ir dau­giau gy­vų „eks­po­na­tų“: į ren­gi­nį at­vyks al­pa­kos iš al­pa­kų ūkio Gruz­džiuo­se, po­nis ir žir­gas iš Šiau­lių jau­nų­jų gam­ti­nin­kų sto­ties. Šiau­lių tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro or­ga­ni­zuo­ja­mas ren­gi­nys šie­met bus ypa­tin­gai tur­tin­gas ir pra­smin­gas – lau­kia pa­trio­tiš­ki žy­giai, ne­mo­ka­mos eks­kur­si­jos lie­tu­vių, ang­lų ir ru­sų kal­bo­mis, mies­to bul­va­re šėls Di­džio­ji mu­gė, mies­to ka­vi­nės pri­sta­tys mies­to „Sau­lės sko­nį“ – Šiau­lių ta­pa­ty­bę at­spin­din­tį pa­tie­ka­lą ir gė­ri­mą.

Su ba­lan­di­nin­ko Ri­man­to Be­ne­tos (de­ši­nė­je) ko­lek­ci­ja – net 100 ba­lan­džių bus ga­li­ma su­si­pa­žin­ti ko­vo 10-11 die­ną Šiau­lių mies­to bul­va­re vyk­sian­čios šven­tės me­tu.

Ba­lan­džių gy­ve­ni­me ga­li­ma įžvelg­ti daug bend­rys­čių su žmo­nė­mis. Ba­lan­di­nin­kai pa­ste­bi, kad net ir jiems ne­sve­ti­mos neiš­ti­ki­my­bės ir sky­ry­bos.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas