(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Keturi kampai

Nuo kapinių paminklų iki dailių skulptūrų

2017 m. kovo 9 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Kal­ne­lio kai­me (Jo­niš­kio ra­jo­nas) gy­ve­nan­tis ak­mens meist­ras Jo­nas Srū­gys sa­vo darbš­čių ran­kų kū­ri­niais ne­si­gi­ria, nors grakš­čios, tar­si gy­vos jo skulp­tū­ros ke­liau­ja į di­džiuo­sius Lie­tu­vos mies­tus, puoš­da­mos pri­va­čius kie­mus bei baž­ny­čių šven­to­rius, iš­ve­ža­mos į Lat­vi­jos sos­ti­nę Ry­gą. Ak­men­ta­šys skai­čiuo­ja jau su­kū­ręs ma­žiau­siai 50 skulp­tū­rų. O jo nau­jos idė­jos rei­ka­lin­gos ir ka­pi­nių pa­mink­lų ga­min­to­jams, jis dir­ba grei­tai ir dai­liai, sa­ko: tur­būt kas ant­ras pa­mink­las Kal­ne­lio kai­me jo pa­ties iš­pjau­tas ir pie­ši­niais iš­rai­žy­tas.

loretar@skrastas.lt

Dar­bai iš­kart bu­vo pa­ste­bė­ti

Iš dul­kė­se pa­sken­du­sių dirb­tu­vių į die­nos švie­są Jo­ną Srū­gį iš­tem­pė jo ko­le­ga ža­ga­rie­tis vi­suo­me­ni­nin­kas ir me­džio meist­ras Ed­mun­das Vai­čiu­lis. Pa­da­rė tai ne­tie­sio­giai, per jo dar­bus – ak­me­ni­nius gry­bu­kus, ežiu­ką, srai­gę – ku­riuos, at­va­žia­vęs į so­dy­bą, pa­ts su­rin­ko ir nu­ve­žė į Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­ju­je su­reng­tą ra­jo­no tau­to­dai­lės dar­bų pa­ro­dą. Nau­jas var­das iš­kart su­ži­bo, Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos Šiau­lių bend­ri­jos pir­mi­nin­kė Lai­ma Kel­me­lie­nė jo dar­bus pa­žy­mė­jo rau­do­nais lip­du­kais, reiš­kian­čiais, kad jie at­rink­ti į re­gio­ni­nę Šiau­lių ap­skri­ties pa­ro­dą.

Jo­nas Srū­gys sa­ko, kad jam rek­la­mos ne­rei­kia, nes ži­nia apie darbš­tų meist­rą sklin­da iš lū­pų į lū­pas. Dar­bų, už­sa­ky­mų jis tu­ri la­bai daug, vos spė­ja su­ktis. To­dėl, sa­ko, sa­vo so­dy­bos ne­ga­li skulp­tū­ro­mis pa­puoš­ti. Vos at­si­ran­da koks „laiš­ka­ne­šys“ ežiu­kas ar srai­gė prie pa­što dė­žu­tės, kas nors to­kio už­si­gei­džia.

„Gry­bu­kai, srai­gės, ežiu­kai – tin­ka­mos do­va­nos, tu­rin­tiems že­mės skly­pą prie na­mų pa­puoš­ti. To­dėl daž­nas už­si­sa­ko to­kį ga­mi­nį. Jei­gu ne žmo­nos Žyd­ru­tės pra­šy­mai, sa­vo kie­me gal nė vie­nos skulp­tū­rė­lės ne­tu­rė­tu­me“, – at­vi­rau­ja darbš­tus ir kū­ry­bin­gas vy­ras, ku­riam, anot jo pa­ties, nie­ko ne­reiš­kia per die­ną ar po­rą to­kią ne­di­de­lę puoš­me­ną pa­ga­min­ti. O įvai­riau­sių for­mų, dy­džių pa­mink­lų per tą pa­tį lai­ką jis iš­pjau­na net še­šis.

„Pa­da­rau nau­jus es­ki­zus, pa­skui žiū­riu, kad jie jau po vi­są Lie­tu­vą ke­liau­ja ir, ra­tu apė­ję, at­gal su­grįž­ta per nau­jus už­sa­ky­mus“, – sa­ko Kal­ne­lio kai­mo gy­ven­to­jas.

Lat­vė lie­tu­viš­ku vei­du

Jo su­kur­tos skulp­tū­ros puo­šia Nau­jo­sios Ža­ga­rės baž­ny­čios šven­to­rių, ke­liau­ja į Vil­nių, Klai­pė­dą, Ry­gą. Iš Ka­re­li­jos juo­do ar­ba Suo­mi­jos bal­to gra­ni­to su­kur­ti an­ge­lai, rū­pin­to­jė­liai, o kiek švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos, Jė­zaus Kris­taus skulp­tū­rų iš­pjau­ta, iš­dai­lin­ta... Tik ma­žą­sias kie­mo puoš­me­nas – vėž­liu­kus, srai­ges ir ki­tus gy­vius – jis ku­ria iš pa­pras­tų Lie­tu­vos lau­kų rie­du­lių.

„Skulp­tū­ros tu­ri sa­vi­tus bruo­žus, ne­ga­mi­nu vie­no­dų. Kar­tą už­sa­ko­vai iš Lat­vi­jos pa­pra­šė su­kur­ti lat­vę mo­te­rį, ap­si­ren­gu­sią tau­ti­nių mo­ty­vų rū­bais. Iš ke­tu­rių to­nų ak­mens bal­to gra­ni­to fi­gū­ra at­ro­dė pui­kiai, bet jos vei­dą pa­da­riau lie­tu­viš­ką. Ne­no­riu nie­ko įžeis­ti, bet lie­tu­vės mo­te­rys man at­ro­do gra­žes­nės. Pas­ta­būs klien­tai iš­kart su­mo­jo, kad kaž­kas ne taip, bet jie bu­vo ru­sai, tad dėl ma­no imp­ro­vi­za­ci­jos ne­prie­kaiš­ta­vo,“ – šmaikš­čiai pa­sa­ko­ja Jo­nas Srū­gys.

Vy­ras sa­ko: jei ne­rei­kė­tų iš­lai­ky­ti au­gan­čios šei­mos, ku­rio­je – trys paaug­liai, – ga­lė­tų kur­ti tik sa­vo ma­lo­nu­mui. Da­bar rei­kia ir duo­ną už­dirb­ti, to­dėl daug lai­ko išei­na šli­fuo­jant pa­mink­lus. O juk ak­mens meist­ras mo­ka ir gra­žiai pieš­ti. Na­muo­se ant sie­nų ka­bo žmo­nos ir vi­sų vai­kų su­kur­ti po­rtre­tai.

13-me­tis sū­nus Ro­mas taip pat tu­ri ga­bu­mų me­nui, dar­be­lius lip­do iš mo­lio. Žmo­na Žyd­ru­tė ir­gi tu­ri įvai­rių idė­jų, pa­vyz­džiui, iš pa­dan­gos su­kū­rė pa­pū­gą.

Į me­nus lin­ko nuo vai­kys­tės

Į dai­lę Ši­lu­tė­je užau­gęs J. Srū­gys bu­vo lin­kęs nuo vai­kys­tės. Tai pa­ste­bė­ju­si ma­ma po aš­tuo­nių kla­sių sū­nų iš­siun­tė mo­ky­tis me­ni­nio granito–marmuro ap­dir­bi­mo spe­cia­ly­bės į pro­fe­si­nę mo­kyk­lą Klai­pė­do­je.

Po tre­jų me­tų, įgi­jęs spe­cia­ly­bę, jis ga­vo pa­sky­ri­mą į Links­mu­čių (Pak­ruo­jo ra­jo­nas) pa­mink­lų dirb­tu­ves, o po ka­riuo­me­nės jau ak­me­nis pa­mink­lams skal­dė Jo­niš­kio bui­ti­nio ap­tar­na­vi­mo kom­bi­na­tui pri­klau­siu­sio­je įmo­nė­je.

Jau­nam meist­rui nie­kas ne­no­rė­jo leis­ti kal­ti rai­džių ar ko­kių vi­jok­lių „rai­ty­ti“, ta­čiau jis dir­bo taip spar­čiai, kad su­ge­bė­da­vo tais lai­kais neį­si­vaiz­duo­ja­mai di­de­lę al­gą – 500 rub­lių – už­si­dirb­ti.

1982 me­tais vy­ras nu­spren­dė iš bui­ti­nio išei­ti ir ne­tru­kus įkū­rė in­di­vi­dua­lią įmo­nę. Tuo pa­čiu me­tu dar įsi­dar­bi­no me­lio­ra­ci­jo­je, o vė­liau – Jo­niš­kio ug­nia­ge­sių tar­ny­bo­je, kur 16 me­tų bu­vo sar­gy­bos vir­ši­nin­kas.

Kai įmo­nėms su­griež­tė­jo rei­ka­la­vi­mai, jis nu­spren­dė dirb­ti pa­gal in­di­vi­dua­lios veik­los pa­žy­mą.

Elekt­ri­nis kam­pi­nis šli­fuok­lis, kal­tai, plak­tu­kai – kas­die­niai jo įran­kiai, ku­rių, šie­met 60-me­tį švę­sian­tis vy­ras, ne­ke­ti­na iš ran­kų pa­leis­ti. Ak­muo, nors ir sun­kiai pa­si­duo­dan­tis ap­doroji­mui, jam mie­las. Be to, – il­gaam­žis, tad su­kur­ti dar­bai iš­liks il­gai.

Au­to­rės nuo­tr.

Jo­nas Srū­gys sa­ko, kad ak­muo jam pa­tin­ka, nes yra il­gaam­žė me­džia­ga.

13-me­čio Ro­mo mo­lio dar­be­liai ro­do, kad sū­nus taip pat ga­bus me­nui.

Žmo­na Žyd­ru­tė ir­gi tu­ri įvai­rių idė­jų, pa­vyz­džiui, iš pa­dan­gos su­kū­rė pa­pū­gą.

Šis gry­bu­kas so­dy­bo­je, anot ak­mens meist­ro, tu­ri konk­re­taus jo pa­žįs­ta­mo žmo­gaus vei­dą.

Elekt­ri­nis kam­pi­nis šli­fuok­lis – pa­grin­di­nis Jo­no Srū­gio dar­bo įran­kis.

Jo­no Srū­gio vel­niu­kas tau­to­dai­lės dar­bų pa­ro­do­je Jo­niš­ky­je.

Ši tau­to­dai­lės dar­bų pa­ro­do­je de­biu­tuo­jan­čio Jo­no Srū­gio su­kur­ta srai­gė iš­kart bu­vo at­rink­ta į pa­ro­dą Šiau­liuo­se.

As­me­ni­nės nuo­tr.

Jo­nas Srū­gys jau ne­sus­kai­čiuo­ja, kiek yra su­kū­ręs ak­me­ni­nių an­ge­lų.

Ak­mens meist­ro iš Kal­ne­lio dar­bai iš­ke­lia­vę iš dirb­tu­vių pa­puo­šė ne vie­ną šven­to­rių.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (24)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />