(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Centas prie cento

Pinigų yra, bet idėjų trūksta

2017 m. kovo 15 d.
Rūta JANKUVIENĖ

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vie­ša­me svars­ty­me su vi­suo­me­ne pri­sta­ty­tos pro­jek­ta­vi­mo už­duo­tys Auš­ros alė­jai re­konst­ruo­ti ir Vil­niaus gat­vės bul­va­ro am­fi­teat­ro priei­goms su­tvar­ky­ti. Erd­vę prie am­fi­teat­ro no­ri­ma pri­tai­ky­ti vai­kų ir jau­ni­mo po­rei­kiams, bet vie­ša­me svars­ty­me jau­ni­mo ne­su­lauk­ta.

ruta@skrastas.lt

Is­to­ri­nė gat­vė

Auš­ros alė­jos re­konst­ruk­ci­ja – vie­nas iš UR­BAN pro­gra­mos fi­nan­suo­ja­mų pro­jek­tų. Pri­si­kė­li­mo aikš­tės priei­go­se alė­ja bus tvar­ko­ma pa­gal aikš­tės re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tą.

Vie­ša­me svars­ty­me pri­sta­ty­tos ki­tos Auš­ros alė­jos da­lies – nuo Že­mai­tės iki Var­po gat­vės – tech­ni­nio pro­jek­to ren­gi­mo už­duo­tys.

Sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sio­ji ar­chi­tek­tė Ra­sa Bud­ry­tė pa­brė­žė, jog Auš­ros alė­ja šio­je da­ly­je yra iš­lai­kiu­si daug is­to­ri­nių bruo­žų, svar­bių ar­chi­tek­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų.

„Pro­jek­tuo­to­jams ke­lia­ma už­duo­tis tai įver­tin­ti ir ne­pa­žeis­ti ver­tin­gų kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų sa­vy­bių, – sa­kė R. Bud­ry­tė. – Taip pat pri­tai­ky­ti bend­ruo­me­nės po­rei­kiams vie­šą­sias erd­ves prie ka­me­ri­nės sa­lės „Po­li­fo­ni­ja“, prie Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos, Kul­tū­ros cent­ro, prie cent­ri­nio ir Didžd­va­rio par­ko.“

Pro­jek­tuo­to­jų bus pra­šo­ma spręs­ti trans­por­to eis­mo klau­si­mus, nu­ma­ty­ti ne tik pės­čių­jų ta­kų at­nau­ji­ni­mą, bet ir ga­li­my­bę ties­ti dvi­ra­čių ta­ką. Įver­tin­ti au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo vie­tų po­rei­kį, esa­mas au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo vie­tas iš­sau­go­ti, esant ga­li­my­bei su­pro­jek­tuo­ti pa­pil­do­mas sto­vė­ji­mo vie­tas.

Nu­ma­to­mas ir au­to­bu­sų sto­te­lių re­konst­ra­vi­mas, ga­li­ma ir sto­te­lių plėt­ra. Bū­tų pro­jek­tuo­ja­mi nau­ji suo­lai, šiukš­lia­dė­žės, po­že­mi­niai ar pu­siau po­že­mi­niai kon­tei­ne­riai at­lie­koms rū­šiuo­ti, gė­li­nės. Se­nie­ji me­džiai bū­tų ker­ta­mi, ap­lin­kos spe­cia­lis­tai tei­gian­tys, jog jų būk­lė pra­sta. So­din­tų nau­jus – 2,2 met­ro aukš­čio.

Kur sta­ty­ti au­to­mo­bi­lius?

Vie­šo svars­ty­mo da­ly­viai ak­cen­ta­vo au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo pro­ble­mą.

Auš­ros alė­jos 15 a na­mo gy­ven­to­jai at­krei­pė dė­me­sį, jog jie nei iš gat­vės pu­sės au­to­mo­bi­lių ne­ga­li sta­ty­ti, nei į sa­vo kie­mą įva­žiuo­ti. Kaž­ka­da su­jun­gus du pa­sta­tus įva­žia­vi­mas pa­nai­kin­tas, o prieš ke­lerius me­tus pa­nai­kin­ta ir au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo aikš­te­lė.

„Par­kin­gui prie bib­lio­te­kos ar ne­ga­li­ma bū­tų nu­gnyb­ti par­ko?“ – klau­sė bib­lio­te­kos at­sto­vės.

„Ne­ga­li­ma“, – at­sa­kė R. Bud­ry­tė.

Vie­nas mies­tie­tis siū­lė Sa­vi­val­dy­bei automobilių statymo aikštelę įreng­ti prie Kaš­to­nų alė­jos tuš­čia­me ap­leis­ta­me skly­pe, ku­ria­me kaž­ka­da vei­kė, bet su­de­gė ka­vi­nė „Gul­bė“.

R. Bud­ry­tė aiš­ki­no, jog į šį skly­pą orien­tuo­tis nei­šei­na, nes jis pri­va­tus.

Dau­giaaukš­tę au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo aikš­te­lę ga­li­ma bū­tų įreng­ti Kaš­to­nų alė­jos priei­go­se – bu­vu­sios čiuo­žyk­los te­ri­to­ri­jo­je. Da­lis jos pri­klau­so pri­va­čiam sa­vi­nin­kui.

„Gal kas in­ves­tuos? – sa­kė ar­chi­tek­tė. – Bet prie kiek­vie­no ob­jek­to par­kin­go ne­pas­ta­ty­si­me – rei­kia vaikš­čio­ti pės­čio­mis.“

Vie­šo svars­ty­mo da­ly­viai kė­lė klau­si­mą, ar lo­giš­ka įren­gi­nė­ti dvi­ra­čių ta­ką, kai ly­giag­re­čiai – vos už po­ros šim­tų met­rų – toks ta­kas jau yra Vil­niaus gat­vės bul­va­re.

Ka­zi­mie­ras Ša­vi­nis, bu­vęs mies­to me­ras, siū­lė iš es­mės gal­vo­ti apie dvi­ra­čių ta­kų tink­lą mies­to cent­re, o „ne at­ski­rais ga­ba­liu­kais spręs­ti“.

Jis siū­lė re­zer­vuo­tai žiū­rė­ti ir į au­to­mo­bi­lių statymo, ir į pri­va­žia­vi­mų prie pa­sta­tų pro­jek­ta­vi­mą.

„Auš­ros alė­ja – ant­ra gra­žiau­sia mies­to gat­vė po Vil­niaus gat­vės, – pa­brė­žė K. Ša­vi­nis. – Jei­gu ten­kin­tume vi­sų no­rus, tai ar po re­konst­ruk­ci­jos ji taps gra­žes­nė?“

Už­duo­tis pa­ren­gus, bus per­ka­mas tech­ni­nio pro­jek­to ren­gi­mas. Ka­da pa­ts re­konst­ruk­ci­jos pro­ce­sas pra­si­dės, neaiš­ku. R. Bud­ry­tė tik pa­svars­tė, jog re­konst­ruk­ci­ja bū­tų at­lik­ta „per 4–5 me­tus“.

Jau­ni­mui – be jau­ni­mo idė­jų

Sut­var­ky­ti nu­ma­to­ma Vil­niaus gat­vės bul­va­ro am­fi­teat­ro priei­gas, ri­bo­ja­mas dau­gia­bu­čių na­mų, pra­mo­gų cent­ro „Me­ga“, Šiau­lių uni­ver­si­te­to fa­kul­te­to pa­sta­tų, trans­for­ma­to­ri­nės.

Orien­ta­ci­nis te­ri­to­ri­jos plo­tas – 0,69 hek­ta­ro. Da­bar ši erd­vė vi­siš­kai ap­leis­ta. Uni­ver­si­te­tas čia kaž­ka­da bu­vo įren­gęs krep­ši­nio aikš­te­lę, prieš tai vei­kė te­ni­so kor­tai, gu­mi­nė dan­ga se­niai su­di­lu­si, sky­lė­ta.

„No­ri­me su­kur­ti čia vie­šą erd­vę vai­kų ir jau­ni­mo po­rei­kiams“, – sa­kė R. Bud­ry­tė.

Ar­chi­tek­tė tik ap­gai­les­ta­vo, jog į vie­šą svars­ty­mą atė­jo ma­žai mies­tie­čių, o jau­ni­mo at­sto­vų, nors bu­vo kvies­ti, iš vi­so ne­pa­si­ro­dė. Tad ne­bu­vo kam pa­gal mies­to jau­ni­mo ar uni­ver­si­te­to stu­den­tų po­rei­kius „ko­re­guo­ti“ Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tų for­mu­luo­ja­mų už­duo­čių tech­ni­niam pro­jek­tui reng­ti.

Pa­ti Sa­vi­val­dy­bė čia ma­to įvai­raus am­žiaus vai­kų žai­di­mų aikš­te­lę. R. Bud­ry­tės tei­gi­mu, no­ri­ma, kad ji bū­tų ypa­tin­ga, sie­ja­ma su edu­ka­ci­niu gam­tos pa­ži­ni­mu. Jau­ni­mui ga­lė­tų bū­ti įreng­ta in­ter­ne­to vie­ša priei­ga.

Ga­li bū­ti sta­to­mas ir in­for­ma­ci­nis sten­das, me­ni­nis ak­cen­tas.

Nu­ma­to­ma sta­ty­ti ir vie­šą­jį tua­le­tą, įreng­ti van­den­tie­kio ir ki­tų tink­lų inf­rast­ruk­tū­rą. Ji ga­lin­ti pa­si­tar­nau­ti va­sa­ros lau­ko pre­ky­bai, jei­gu toks po­rei­kis at­si­ras­tų.

Tu­rė­tų bū­ti pro­jek­tuo­ja­ma ir au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo aikš­te­lė, pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kai.

ŠU at­sto­vas žel­di­nių spe­cia­lis­tas Kęs­tu­tis Auk­se­lis kė­lė idė­ją so­din­ti ro­do­dend­rus – jie il­gaam­žiai ir bū­tų lyg uni­ver­si­te­to Bo­ta­ni­kos so­do da­lis. Ati­tik­tų ir gam­tos pa­ži­ni­mo kryp­tį.

Ar­chi­tek­tas Vy­te­nis Ru­do­kas kri­ti­ka­vo, jog stin­ga prio­ri­te­tų su­dė­lio­ji­mo, „kar­di­na­laus siū­ly­mo“, ką ko­kio­je vie­to­je da­ry­ti. Ko no­ri­ma am­fi­teat­ro priei­go­se – par­ko, oa­zės, are­nos žai­di­mams ar kaž­ko ki­to?

„Tai mies­to kvar­ta­las ir for­muo­ti jį rei­kia kaip kvar­ta­lą – at­si­žvelg­ti į gy­ven­to­jų po­rei­kius, nes tai ir jų kie­mas, – ak­cen­ta­vo ar­chi­tek­tas. – Šią erd­vę svar­bu su­ves­ti ir su am­fi­teat­ru – šį due­tą ma­ty­ti.“

Jo nuo­mo­ne, ša­lia am­fi­teat­ro rei­kia for­muo­ti uni­ver­sa­lią erd­vę, ki­taip pro­jek­tas ga­li bū­ti „neį­ga­lus“.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Vy­riau­sio­ji ar­chi­tek­tė Ra­sa Bud­ry­tė pri­sta­tė Auš­ros alė­jos ir am­fi­teat­ro priei­gų su­tvar­ky­mo už­duo­tis.

Auš­ros alė­ja pa­gal at­ski­rą tech­ni­nį pro­jek­tą bus re­konst­ruo­ja­ma nuo Var­po iki Že­mai­tės gat­vės.

Šio­je ap­leis­to­je te­ri­to­ri­jo­je ša­lia am­fi­teat­ro no­ri­ma įreng­ti vai­kų žai­di­mų aikš­te­lę.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas