(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Gamink ir BALSUOK
Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Kreditų ir paskolų palyginimas - Paskolose.lt
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Centas prie cento

Ministras: milijardai eurų investuoti, bet džiaugsmo mažai

2017 m. kovo 8 d.
Jurgita JUŠKEVIČIENĖ

Va­kar že­mės ūkio mi­nist­ras Bro­nius Mar­kaus­kas Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je su­si­ti­ko su ra­jo­no ūki­nin­kais, at­sa­kė į kai ku­riuos jų klau­si­mus, kal­bė­jo apie Lie­tu­vos že­mės ūkio pro­ble­mas. Vie­na jų – per daug au­gi­na­ma grū­di­nių kul­tū­rų ir per ma­žai – gy­vu­lių.

jurgita@skrastas.lt

Su­si­ti­ki­mo pra­džio­je Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­ja Emi­li­ja Ri­mei­kie­nė pri­sta­tė si­tua­ci­ją ra­jo­ne.

Šiau­lių ra­jo­ne yra daug smul­kių ūki­nin­kų. Pag­rin­di­nė ūkio ša­ka – au­ga­li­nin­kys­tė. Kas­met ma­žė­ja gal­vi­jų ir kar­vių au­gin­to­jų.

Pris­ta­ty­da­mas ap­si­lan­ky­mo tiks­lą že­mės ūkio mi­nist­ras B. Mar­kaus­kas sa­kė, kad at­vy­ko ne tiek at­sa­ky­ti į ūki­nin­kų klau­si­mus, kiek pa­si­tar­ti, ko­kių po­ky­čių rei­kia.

Mi­nist­ras pa­si­da­li­jo fak­tu – per tą lai­ką, kai esa­me Eu­ro­pos Są­jun­go­je, į Lie­tu­vos že­mės ūkį bu­vo in­ves­tuo­ta 23 mi­li­jar­dai eu­rų, o pa­si­džiaug­ti ne­la­bai yra kuo. Per šį lai­ko­tar­pį su­ma­žė­jo pie­no ūkiai, pie­no pri­mel­žia­ma dvi­gu­bai ma­žiau, kiau­lių užau­gi­na­ma tris kar­tus ma­žiau. Tik grū­dų sek­to­rius ne­ma­žė­ja. Šios per­mai­nos, pa­sak mi­nist­ro, tu­ri įta­kos ir kai­mų ny­ki­mui.

Nors Lie­tu­vos si­tua­ci­ja ki­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių kon­teks­te nė­ra iš­skir­ti­nė, ta­čiau mi­nist­ras pri­pa­ži­no, kad ne vis­kas bu­vo pa­da­ry­ta stip­ri­nant vi­du­ti­nius ūkius. To­kių ša­ly­je ma­žu­ma, do­mi­nuo­ja smul­kūs ar­ba stam­būs ūkiai.

B. Mar­kaus­kas sa­kė, kad mais­tas pa­sau­ly­je tam­pa stra­te­gi­ne pre­ke, ir Lie­tu­va, bū­da­ma ag­ra­ri­nis kraš­tas, iš to ga­lė­tų ne­blo­gai gy­ven­ti, juo­lab kad at­si­ve­ria vis dau­giau eks­por­to rin­kų, lie­tu­viš­kais mais­to pro­duk­tais do­mi­si In­di­ja, Bra­zi­li­ja, ki­tos to­li­mos ša­lys.

Mi­nist­ras at­krei­pė dė­me­sį, kad dau­ge­ly­je Lie­tu­vos re­gio­nų grū­di­nin­kys­tė pra­de­da ge­ro­kai vir­šy­ti vi­sas ki­tas že­mės ūkio ga­my­bos ša­kas, ir ky­la ri­zi­ka priau­gin­ti dau­giau, ne­gu bus ga­li­ma rea­li­zuo­ti. Kon­ku­ren­ci­ja au­ga iš to­kių di­de­lių ša­lių kaip Ru­si­ja ir Uk­rai­na.

„Ver­čia su­ne­rim­ti tai, kad ma­žė­ja mel­žia­mų kar­vių ir gal­vi­jų skai­čius, iš­sky­rus mė­si­nių gal­vi­jų skai­čių. Bet tai su­si­ję su ne­ma­žo­mis iš­mo­ko­mis. Jei­gu iš­mo­kų ne­lik­tų, ar ši ūkio ša­ka bū­tų ren­ta­bi­li?“ – svars­tė mi­nist­ras.

B. Mar­kaus­kas ūki­nin­kus ra­gi­no im­tis gy­vu­li­nin­kys­tės dar ir dėl to, kad moks­li­nin­kai jau skam­bi­na pa­vo­jaus var­pais dėl pra­stė­jan­čios dir­vo­že­mio būk­lės.

„Dėl in­ten­sy­vė­jan­čios au­ga­li­nin­kys­tės Lie­tu­vos dir­vo­že­mio hu­mu­so kie­kis da­ro­si pa­vo­jin­gai ma­žas. Jei­gu ir to­liau taip bus, atei­ty­je ga­li­me tu­rė­ti la­bai rim­tų pro­ble­mų su dir­vo­že­miu. Jau da­bar rei­kia įdė­ti vis di­des­nius mi­ne­ra­li­nių trą­šų kie­kius, kad gau­tu­me tuos pa­čius der­lius“, – at­krei­pė ūki­nin­kų dė­me­sį mi­nist­ras.

B. Mar­kaus­kas taip pat pa­nei­gė mi­tą, kad tik gy­vu­li­nin­kys­tė tu­ri įta­kos kli­ma­to kai­tai: „Bu­vau nu­ste­bęs su­ži­no­jęs, kad au­ga­li­nin­kys­tė tu­ri net di­des­nę įta­ką CO2 emi­si­jai. Bū­tent že­mės ap­dir­bi­mas ge­ne­ruo­ja di­des­nį CO2 iš­me­ti­mą, ne­gu gy­vu­li­nin­kys­tė.“

Mi­nist­ras taip pat ak­cen­ta­vo, kad ūki­nin­kai, už­sii­man­tys tik vie­na ūkio ša­ka, pa­vyz­džiui, grū­di­nin­kys­te, tam­pa la­biau pa­žei­džia­mi nei tie, ku­rie už­sii­ma ke­lio­mis ūkio ša­ko­mis. Mat iš­ki­lus kri­zei vie­na­me sek­to­riu­je, nuo­sto­lius pa­de­da „amor­ti­zuo­ti“ ki­ta ūkio ša­ka.

B. Mar­kaus­kas pa­si­džiau­gė, kad pa­sta­ruo­ju me­tu ša­lies ūki­nin­kai pra­dė­jo au­gin­ti dau­giau mė­si­nių paukš­čių.

Mi­nist­ras taip pat kal­bė­jo apie ūki­nin­kų koo­pe­ra­ty­vus, apie pa­grįs­tas ir ne­pag­rįs­tas ūki­nin­kų bai­mes dėl koo­pe­ra­ci­jos. Jo nuo­mo­ne, jun­gi­ma­sis į že­mės ūkio koo­pe­ra­ty­vus ga­li pa­dė­ti ūki­nin­kams par­duo­ti pro­duk­ci­ją už ge­res­nę kai­ną.

Po pra­ne­ši­mo B. Mar­kaus­kas at­sa­kė į ke­le­tą ūki­nin­kų klau­si­mų. Vie­na ak­tua­liau­sių pro­ble­mų – me­lio­ra­ci­ja. Mi­nist­ras pri­pa­ži­no, kad si­tua­ci­ja Lie­tu­vo­je blo­gė­ja, lau­kai kai kur tam­pa eže­rais, o vals­ty­bė neiš­ga­li skir­ti tiek pi­ni­gų me­lio­ra­ci­jai, kiek rei­kia. Išei­tis, pa­sak jo, bū­tų fon­dai, į ku­riuos įmo­kas mo­kė­tų ne tik ūki­nin­kai, bet ir gy­ven­to­jai, ku­rie nau­do­ja­si me­lio­ra­ci­jos tink­lais. Šių fon­dų ir vals­ty­bės lė­šo­mis bū­tų at­nau­ji­na­mos me­lio­ra­ci­jos sis­te­mos.

Ūki­nin­kus do­mi­no ir mi­nist­ro nuo­mo­nė dėl kai ku­rių po­li­ti­kų pa­si­sa­ky­mų apie ma­žus ūki­nin­kų mo­ka­mus mo­kes­čius. B. Mar­kaus­kas į tai at­sa­kė, kad po­li­ti­kai tam ir yra, kad po­li­ti­kuo­tų, o ūki­nin­kų mo­kes­čių per­žiū­ros ar­ti­miau­siu me­tu ne­pla­nuo­ja­ma.

Nors mi­nist­ras iš pra­džių sa­kė at­vy­kęs pa­si­tar­ti su ūki­nin­kais, ta­čiau po­kal­biui su jais lai­ko be­veik ne­bu­vo. Te­ko sku­bė­ti į su­si­ti­ki­mą Ak­me­nė­je.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Že­mės ūkio mi­nist­ras Bro­nius Mar­kaus­kas su­si­ti­ki­me su Šiau­lių ra­jo­no ūki­nin­kais kal­bė­jo apie ri­zi­kas už­sii­mant vien au­ga­li­nin­kys­te.

Į su­si­ti­ki­mą su že­mės ūkio mi­nist­ru at­vy­ko ne­ma­žai Šiau­lių ra­jo­no ūki­nin­kų. Juos do­mi­no mėš­lo tvar­ky­mo įsta­ty­mas, PVM ma­ži­ni­mas dar­žo­vėms, ga­li­my­bė for­muo­ti me­džiok­lės plo­tus, nau­do­ti len­kiš­kus che­mi­ka­lus lau­kų purš­ki­mui ir ki­ti klau­si­mai.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (23)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentarai (4)

Blogai,kad mokesčius į, 2017-03-08 16:03
valstybės biudžetą,visa PVM moka,tik mažieji ūkininkai,nuo 1 iki 50 ha,o stambieji visi turi lengvatas.Pirmiausiai jokių šansų konkurencijai,yra žymiai kvailiau už Stalino kolūkių kūrimą. Ministras padėtį mato,kad dominuoja,tik laukininkystė,o visą kitą naikinama ir vykdoma bedarbystė kaime.Mokesčių inspekcija reikalauja deklaruoti ūkio pajamas,bet nesupranta,kad daugybei ūkininkų valstybė gražino,tik pliką žemę,o kam atidavė visa ūkį mokesčių neprašo. Toks žaidimas į vienus vartus įrodo,kad milijonai panaudoti,o rezultatų nėra ir nebus.Kai žemę nuperka stambieji ūkininkai,biudžetas praranda PVM mokėtoją,o kartu ir darbininką,nes samdiniai nemoka,o turtingieji turi PVM lengvatas.

ach, 2017-03-08 14:21
dar taip nebuvo nei prie vieno ministro,kaip prie šio.Mėsos kainų nėra,pieno maža ir tą pačią nuo kovo mažina 4euro centais,o kėlė po puse euro cento,grūdų irgi nereikia,perteklius,o dar tikisi mokesčių,žiūrėkit ministre nebus ko apmokestinti,liks tik Karbauskis.Gyvulių skaičius mažėja,kai kuriuose rajonuose visai karvių nėra,žemaičiai ištvermingi,tai dar yra,manau ir jiems kantrybė trūks.Baisu kas kaime darosi vien pašalpiniai,ir iš kokių lėšų moka tas pašalpas,pijokų taipogi nebėra,baigia išmirti,keletas yra,bet iki parduotuvės nedaeina,prašo kad kasnors parneštų,kai gauna pašalpas.Iki kiek dagyvenom,vieni skaičiuoja milijardus,nežino kur jie dingo,kiti skurstam,belieka tik alaus atsigerti,užtai ir geria žmonės

Milis jardas, 2017-03-08 10:33
o tai kur tie milijardai-ar nors vienam ukinykui nupirko traktoriu arba kokia pieno linija? Grybce gyresi,kad kitaicams parduos piena irgi mesa vagonais,ale tie kitaicai savo gelzkeliu dave vingi nuo Lietuvos,Zokniuosna anie jau seniai nebatlekia,nuskusti Vilniaus muitinyku.Mesingu galviju veisliu nera ir taip anu mazeja-tai gal dvesiancias irgi bergzdzias karves tas tupas ministeris kam nors siulys?....

Bim- bam, 2017-03-08 08:48
Ei jus mokescius susimokekit kaip kiti.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 4. Iš viso: 4

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 4
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />