(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Centas prie cento

Miškų reforma: kokia nauda miškams ir regionams?

2017 m. kovo 8 d.
Edita KARKLELIENĖ

Pert­var­kos kė­si­na­si į miš­ki­nin­kus. Jei vis­kas vyks, kaip pla­nuo­ja­ma, 2018 me­tais ne­be­liks 42 šiuo me­tu ša­ly­je dir­ban­čių urė­di­jų, o už vals­ty­bi­nius Lie­tu­vos miš­kus taps at­sa­kin­ga Vil­niu­je ar Kau­ne įkur­ta vie­nin­te­lė įmo­nė.

Ar miš­kams iš­ki­lu­si grės­mė? Šiau­lių urė­di­jos va­do­vas Sta­sys PA­LIŠ­KIS į šį klau­si­mą ta­ria vie­na­reikš­miš­ką „taip“.

edita@skrastas.lt

Mo­kes­čiai – iš re­gio­no

– Pa­si­gi­li­nus į ap­lin­kos mi­nist­ro K. Na­vic­ko kal­bas apie re­for­mą, at­ro­dy­tų, kad urė­di­jų su­nai­ki­ni­mas – nau­da Lie­tu­vai, jos re­gio­nams ir miš­kams.

– Raš­tuo­se, ku­riais šiuo me­tu tar­si ir mė­gi­na­ma pa­tei­sin­ti re­for­mos rei­ka­lin­gu­mą bei nau­dą, įžvel­giu dau­gy­bę prieš­ta­ra­vi­mų.

Au­sį rė­žia, kai kal­ba­ma, kad urė­di­jų nai­ki­ni­mas – dėl re­gio­nų plėt­ros ar pa­lai­ky­mo. To­kios kal­bos net tik ne­są­ži­nin­gos, bet ir klai­di­na re­gio­nų gy­ven­to­jus. Kur lo­gi­ka: re­gio­nų plėt­ra vyks su­nai­ki­nant urė­di­jas ir vi­sų miš­kų ad­mi­nist­ra­vi­mą per­duo­dant Vil­niui.

Juk su tų funk­ci­jų per­da­vi­mu iš re­gio­nų iš­ke­liaus ir ne­ma­ži pi­ni­gai. Apie ko­kią re­gio­nų plėt­rą galima kal­bė­ti, jei­gu tai, kas re­gio­nuo­se duo­da pel­ną ir su­mo­ka di­de­lius mo­kes­čius, no­ri­ma su­nai­kin­ti?

Kur nueis mo­kes­čiai, ku­riais iki šiol sėk­min­gai pa­pil­do­me vie­tos biu­dže­tą (su­mo­ka­ma apie 53 pro­cen­tus įvai­rių mo­kes­čių nuo gau­na­mų pa­ja­mų)? Tai­gi tie pi­ni­gai nueis ten, kur bus pa­grin­di­nė įmo­nė, nes mo­kes­čių, iš­sky­rus pa­ja­mų, ku­rios pa­skui su­grįž­ta, nie­kas ne­skai­do. Tai kas liks čia?

Apie ko­kią plėt­rą galima kal­bė­ti, jei vien mū­sų dar­buo­to­jų, neaiš­ku, kiek su­ma­žins. Šiau­lių urė­di­jo­je dir­ba 80 spe­cia­lis­tų bei dar­bi­nin­kų ir apie 120 smul­kių­jų ran­gos įmo­nių miš­ko dar­bi­nin­kų. Vie­ti­nės ran­gos įmo­nės tik­rai ne­su­ge­bės kon­ku­ruo­ti vyks­tan­čiuo­se kon­kur­suo­se kaž­kur Vil­niu­je. Tai ma­žos įmo­nės, ku­rios tu­ri pen­kis ar še­šis pjūk­lus, ku­rioms mes pa­de­da­me, aiš­ki­na­me, avan­su su­mo­ka­me už dar­bą, kad tik jie dirb­tų.

Nu­ken­tės ir smul­kios lentp­jū­vės. Jei per­kel­si­me miš­ki­nin­kys­tės veik­lą į vie­nos įmo­nės ran­kas, smul­kios lentp­jū­vės prieš ša­lies stam­bią­sias taps ne­be­kon­ku­ren­cin­gos.

Ad­mi­nist­ra­ci­ja – miš­kuo­se

– Vie­na iš miš­kų ūkio re­for­mos kryp­čių – miš­ki­nin­kų veik­los ir pre­ky­bos me­die­na skaid­ri­ni­mas. Gal tai vis dėl­to į nau­dą?

– Koks pa­grin­das teig­ti, kad di­dins urė­di­jų veik­los skaid­ru­mą, jei­gu nė­ra už­fik­suo­ta nė vie­no ko­rup­ci­jos at­ve­jo, kad urė­di­ja, ne­si­lai­ky­da­ma įsta­ty­mo, par­ce­liuo­tų miš­ką.

Me­die­nos pre­ky­ba vyks­ta tik elekt­ro­ni­nia­me auk­cio­ne. Ir mes, par­da­vė­jai, net ne­ži­no­me, nei kiek nu­pirks, nei kas nu­pirks. Kaip ga­li­ma įta­ko­ti tą, ku­ris nė­ra ži­no­mas!

Par­duo­da­mi me­die­ną, pen­kių pro­cen­tų tiks­lu­mu tu­ri­me lai­ky­tis nu­sta­ty­tos me­die­nos par­da­vi­mo kai­nos – nei ma­žiau, nei dau­giau, ki­taip ga­li tek­ti mo­kė­ti bau­das.

Par­duo­da­mos me­die­nos kie­kis taip pat ri­bo­tas, pa­tvir­tin­tas de­šim­čiai me­tų. Nė­ra taip, kad jei bran­giau ga­li­ma par­duo­ti, iš­kir­si­me dvi­gu­bai, o ki­tą­met at­pi­gus me­die­nai iš­vis ne­kir­si­me. Pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kai taip el­gia­si.

Ket­ve­rius me­tus vyks­ta elekt­ro­ni­nė pre­ky­ba – auk­cio­nas. Kiek­vie­nai urė­di­jai te­rei­kia nu­ro­dy­ti, ko­kius kie­kius ir ko­kios me­die­nos no­ri par­duo­ti. Išs­ky­rus mal­kas ir kir­ti­mo at­lie­kas gy­ven­to­jams, vis­kas par­da­vi­nė­ja­ma ta­me auk­cio­ne.

– Re­for­mos tiks­las – su­ma­žin­ti miš­kų ūkio ad­mi­nist­ra­vi­mo apa­ra­tą. Gal pa­leng­vės vals­ty­bei naš­ta?

– Dek­la­ruo­ja­ma, kad re­for­ma nu­si­tai­kiu­si į urė­di­jų ad­mi­nist­ra­ci­jas. Šiau­lių urė­di­jos ad­mi­nist­ra­ci­jo­je dir­ba 14 žmo­nių. Bet tai ne­reiš­kia, kad vi­si tik kon­to­ro­je dir­ba. Vy­riau­sia­sis miš­ki­nin­kas kas die­ną po miš­kus laks­to, in­ži­nie­rius su inst­ru­men­tais rė­žia bir­žes. Tai jie ad­mi­nist­ra­ci­ja? Ad­mi­nist­ra­ci­ja jie tiek, kad jų ka­bi­ne­tai urė­di­jo­je.

Pra­ne­ši­me apie re­for­mą dek­la­ruo­ja­ma, kad žmo­nių, tie­sio­giai dir­ban­čių miš­ke, yra tiek ir tiek. Tai­gi klau­si­mas, ar tas vy­riau­sia­sis miš­ki­nin­kas miš­ke kas­dien dir­ba ne­tie­sio­giai, ar miš­ko ap­sau­gos, miš­kot­var­kos in­ži­nie­riai dir­ba ne miš­ke.

Pert­var­ka – dėl pri­va­čių in­te­re­sų?

– Tei­gia­ma, kad urė­di­jas ver­čia nai­kin­ti Lie­tu­vos sie­kis bū­ti priim­tai į EB­PO (Tarp­tau­ti­nė eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plėt­ros or­ga­ni­za­ci­ja). Gal nė­ra išei­ties?

– Nie­kai. Nie­kuo ne­pag­rįs­ti ir ab­so­liu­tūs nie­kai. Juk Len­ki­ją į EB­PO priė­mė, nors jo­je dar smul­kes­ni ga­my­bi­niai ob­jek­tai.

Nė­ra EB­PO ka­te­go­riš­ko pa­sa­ky­mo, kad pri­va­lu su­nai­kin­ti urė­di­jas. Jei­gu taip, tai į kiek­vie­ną vals­ty­bės įstai­gą ga­li­ma pirš­tu be­sti.

– Pa­gal jus per­tvar­kos – tik­ra blo­gy­bė. Drįs­čiau sa­ky­ti, ga­nė­ti­nai kon­ser­va­ty­vus po­žiū­ris.

– Aš ne prieš re­for­mas, jas rei­kė­jo vyk­dy­ti, ir jau se­niai. Ir urė­di­jų rei­kė­jo ma­žin­ti, tiks­liau, esa­mas smul­kiau­sias stam­bin­ti. Ir jung­ti jas rei­kė­jo, kai apie tai bu­vo pra­bil­ta prieš ko­kius 20 me­tų. To­kiu at­ve­ju iš 42 ša­lies miš­kų urė­di­jų da­bar bū­tų 35.

Bet ne apie skai­čių čia kal­ba. Ne­ma­nau, kad skai­čius toks ar ki­toks kaž­ką le­mia. Ska­lam­bi­ja, kad 42 urė­di­jos – per daug. O gi­ri­nin­ki­jų Lie­tu­vo­je juk – per 350. Klau­si­mas – kaip sis­te­ma veiks, kaip vyks ga­my­ba. Jo­kio aiš­ku­mo.

Šne­ka­me apie re­gio­nų po­li­ti­ką, o čia kaip kir­viu nu­ker­ta. Da­bar jau skai­čiuo­ja­ma, kad cent­re dar­buo­to­jų pa­dvi­gu­bės. Tai ko sie­kia­ma? Re­for­ma – dėl ke­lio­li­kos žmo­nių, ku­rie sė­di ra­jo­nuo­se?

Po­ky­čiai tu­ri vyk­ti. Bet ne­rei­kia da­ry­ti iš miš­ki­nin­kų prie­šų. Mū­sų spe­cia­ly­bė to­kia, kad ne ka­žin kur nu­pul­si. Miš­ki­nin­kai – sa­vo­tiš­ki fa­na­ti­kai. Pa­ta­ri­mų, kaip tvar­ky­ti miš­kus, duo­da vi­si, bet ar tik­rai vi­si ži­no, kaip juos tvar­ky­ti?

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Šiau­lių urė­das Sta­sys Pa­liš­kis smar­kiai abe­jo­ja ža­da­mų per­tvar­kų pa­grįs­tu­mu. Il­ga­me­tis va­do­vas pa­si­gen­da aiš­ku­mo.

Šiau­lių urė­di­jos urė­das Sta­sys Pa­liš­kis: „Ir ką reiš­kia pa­sa­ky­mas – pa­di­din­sim dir­ban­čių­jų miš­ke? Iš kur pa­di­din­si, jei jų nė­ra. Nu­va­žiuo­da­vo kaž­ka­da ran­go­vai mo­te­riš­kių dar­bui me­de­ly­ne – da­bar vi­sos iš­si­laks­tė. Ką jau kal­bė­ti apie vy­rus.“

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas