(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Gamink ir BALSUOK
Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Kreditų ir paskolų palyginimas - Paskolose.lt
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Centas prie cento

Miškų reforma: kokia nauda miškams ir regionams?

2017 m. kovo 8 d.
Edita KARKLELIENĖ

Pert­var­kos kė­si­na­si į miš­ki­nin­kus. Jei vis­kas vyks, kaip pla­nuo­ja­ma, 2018 me­tais ne­be­liks 42 šiuo me­tu ša­ly­je dir­ban­čių urė­di­jų, o už vals­ty­bi­nius Lie­tu­vos miš­kus taps at­sa­kin­ga Vil­niu­je ar Kau­ne įkur­ta vie­nin­te­lė įmo­nė.

Ar miš­kams iš­ki­lu­si grės­mė? Šiau­lių urė­di­jos va­do­vas Sta­sys PA­LIŠ­KIS į šį klau­si­mą ta­ria vie­na­reikš­miš­ką „taip“.

edita@skrastas.lt

Mo­kes­čiai – iš re­gio­no

– Pa­si­gi­li­nus į ap­lin­kos mi­nist­ro K. Na­vic­ko kal­bas apie re­for­mą, at­ro­dy­tų, kad urė­di­jų su­nai­ki­ni­mas – nau­da Lie­tu­vai, jos re­gio­nams ir miš­kams.

– Raš­tuo­se, ku­riais šiuo me­tu tar­si ir mė­gi­na­ma pa­tei­sin­ti re­for­mos rei­ka­lin­gu­mą bei nau­dą, įžvel­giu dau­gy­bę prieš­ta­ra­vi­mų.

Au­sį rė­žia, kai kal­ba­ma, kad urė­di­jų nai­ki­ni­mas – dėl re­gio­nų plėt­ros ar pa­lai­ky­mo. To­kios kal­bos net tik ne­są­ži­nin­gos, bet ir klai­di­na re­gio­nų gy­ven­to­jus. Kur lo­gi­ka: re­gio­nų plėt­ra vyks su­nai­ki­nant urė­di­jas ir vi­sų miš­kų ad­mi­nist­ra­vi­mą per­duo­dant Vil­niui.

Juk su tų funk­ci­jų per­da­vi­mu iš re­gio­nų iš­ke­liaus ir ne­ma­ži pi­ni­gai. Apie ko­kią re­gio­nų plėt­rą galima kal­bė­ti, jei­gu tai, kas re­gio­nuo­se duo­da pel­ną ir su­mo­ka di­de­lius mo­kes­čius, no­ri­ma su­nai­kin­ti?

Kur nueis mo­kes­čiai, ku­riais iki šiol sėk­min­gai pa­pil­do­me vie­tos biu­dže­tą (su­mo­ka­ma apie 53 pro­cen­tus įvai­rių mo­kes­čių nuo gau­na­mų pa­ja­mų)? Tai­gi tie pi­ni­gai nueis ten, kur bus pa­grin­di­nė įmo­nė, nes mo­kes­čių, iš­sky­rus pa­ja­mų, ku­rios pa­skui su­grįž­ta, nie­kas ne­skai­do. Tai kas liks čia?

Apie ko­kią plėt­rą galima kal­bė­ti, jei vien mū­sų dar­buo­to­jų, neaiš­ku, kiek su­ma­žins. Šiau­lių urė­di­jo­je dir­ba 80 spe­cia­lis­tų bei dar­bi­nin­kų ir apie 120 smul­kių­jų ran­gos įmo­nių miš­ko dar­bi­nin­kų. Vie­ti­nės ran­gos įmo­nės tik­rai ne­su­ge­bės kon­ku­ruo­ti vyks­tan­čiuo­se kon­kur­suo­se kaž­kur Vil­niu­je. Tai ma­žos įmo­nės, ku­rios tu­ri pen­kis ar še­šis pjūk­lus, ku­rioms mes pa­de­da­me, aiš­ki­na­me, avan­su su­mo­ka­me už dar­bą, kad tik jie dirb­tų.

Nu­ken­tės ir smul­kios lentp­jū­vės. Jei per­kel­si­me miš­ki­nin­kys­tės veik­lą į vie­nos įmo­nės ran­kas, smul­kios lentp­jū­vės prieš ša­lies stam­bią­sias taps ne­be­kon­ku­ren­cin­gos.

Ad­mi­nist­ra­ci­ja – miš­kuo­se

– Vie­na iš miš­kų ūkio re­for­mos kryp­čių – miš­ki­nin­kų veik­los ir pre­ky­bos me­die­na skaid­ri­ni­mas. Gal tai vis dėl­to į nau­dą?

– Koks pa­grin­das teig­ti, kad di­dins urė­di­jų veik­los skaid­ru­mą, jei­gu nė­ra už­fik­suo­ta nė vie­no ko­rup­ci­jos at­ve­jo, kad urė­di­ja, ne­si­lai­ky­da­ma įsta­ty­mo, par­ce­liuo­tų miš­ką.

Me­die­nos pre­ky­ba vyks­ta tik elekt­ro­ni­nia­me auk­cio­ne. Ir mes, par­da­vė­jai, net ne­ži­no­me, nei kiek nu­pirks, nei kas nu­pirks. Kaip ga­li­ma įta­ko­ti tą, ku­ris nė­ra ži­no­mas!

Par­duo­da­mi me­die­ną, pen­kių pro­cen­tų tiks­lu­mu tu­ri­me lai­ky­tis nu­sta­ty­tos me­die­nos par­da­vi­mo kai­nos – nei ma­žiau, nei dau­giau, ki­taip ga­li tek­ti mo­kė­ti bau­das.

Par­duo­da­mos me­die­nos kie­kis taip pat ri­bo­tas, pa­tvir­tin­tas de­šim­čiai me­tų. Nė­ra taip, kad jei bran­giau ga­li­ma par­duo­ti, iš­kir­si­me dvi­gu­bai, o ki­tą­met at­pi­gus me­die­nai iš­vis ne­kir­si­me. Pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kai taip el­gia­si.

Ket­ve­rius me­tus vyks­ta elekt­ro­ni­nė pre­ky­ba – auk­cio­nas. Kiek­vie­nai urė­di­jai te­rei­kia nu­ro­dy­ti, ko­kius kie­kius ir ko­kios me­die­nos no­ri par­duo­ti. Išs­ky­rus mal­kas ir kir­ti­mo at­lie­kas gy­ven­to­jams, vis­kas par­da­vi­nė­ja­ma ta­me auk­cio­ne.

– Re­for­mos tiks­las – su­ma­žin­ti miš­kų ūkio ad­mi­nist­ra­vi­mo apa­ra­tą. Gal pa­leng­vės vals­ty­bei naš­ta?

– Dek­la­ruo­ja­ma, kad re­for­ma nu­si­tai­kiu­si į urė­di­jų ad­mi­nist­ra­ci­jas. Šiau­lių urė­di­jos ad­mi­nist­ra­ci­jo­je dir­ba 14 žmo­nių. Bet tai ne­reiš­kia, kad vi­si tik kon­to­ro­je dir­ba. Vy­riau­sia­sis miš­ki­nin­kas kas die­ną po miš­kus laks­to, in­ži­nie­rius su inst­ru­men­tais rė­žia bir­žes. Tai jie ad­mi­nist­ra­ci­ja? Ad­mi­nist­ra­ci­ja jie tiek, kad jų ka­bi­ne­tai urė­di­jo­je.

Pra­ne­ši­me apie re­for­mą dek­la­ruo­ja­ma, kad žmo­nių, tie­sio­giai dir­ban­čių miš­ke, yra tiek ir tiek. Tai­gi klau­si­mas, ar tas vy­riau­sia­sis miš­ki­nin­kas miš­ke kas­dien dir­ba ne­tie­sio­giai, ar miš­ko ap­sau­gos, miš­kot­var­kos in­ži­nie­riai dir­ba ne miš­ke.

Pert­var­ka – dėl pri­va­čių in­te­re­sų?

– Tei­gia­ma, kad urė­di­jas ver­čia nai­kin­ti Lie­tu­vos sie­kis bū­ti priim­tai į EB­PO (Tarp­tau­ti­nė eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plėt­ros or­ga­ni­za­ci­ja). Gal nė­ra išei­ties?

– Nie­kai. Nie­kuo ne­pag­rįs­ti ir ab­so­liu­tūs nie­kai. Juk Len­ki­ją į EB­PO priė­mė, nors jo­je dar smul­kes­ni ga­my­bi­niai ob­jek­tai.

Nė­ra EB­PO ka­te­go­riš­ko pa­sa­ky­mo, kad pri­va­lu su­nai­kin­ti urė­di­jas. Jei­gu taip, tai į kiek­vie­ną vals­ty­bės įstai­gą ga­li­ma pirš­tu be­sti.

– Pa­gal jus per­tvar­kos – tik­ra blo­gy­bė. Drįs­čiau sa­ky­ti, ga­nė­ti­nai kon­ser­va­ty­vus po­žiū­ris.

– Aš ne prieš re­for­mas, jas rei­kė­jo vyk­dy­ti, ir jau se­niai. Ir urė­di­jų rei­kė­jo ma­žin­ti, tiks­liau, esa­mas smul­kiau­sias stam­bin­ti. Ir jung­ti jas rei­kė­jo, kai apie tai bu­vo pra­bil­ta prieš ko­kius 20 me­tų. To­kiu at­ve­ju iš 42 ša­lies miš­kų urė­di­jų da­bar bū­tų 35.

Bet ne apie skai­čių čia kal­ba. Ne­ma­nau, kad skai­čius toks ar ki­toks kaž­ką le­mia. Ska­lam­bi­ja, kad 42 urė­di­jos – per daug. O gi­ri­nin­ki­jų Lie­tu­vo­je juk – per 350. Klau­si­mas – kaip sis­te­ma veiks, kaip vyks ga­my­ba. Jo­kio aiš­ku­mo.

Šne­ka­me apie re­gio­nų po­li­ti­ką, o čia kaip kir­viu nu­ker­ta. Da­bar jau skai­čiuo­ja­ma, kad cent­re dar­buo­to­jų pa­dvi­gu­bės. Tai ko sie­kia­ma? Re­for­ma – dėl ke­lio­li­kos žmo­nių, ku­rie sė­di ra­jo­nuo­se?

Po­ky­čiai tu­ri vyk­ti. Bet ne­rei­kia da­ry­ti iš miš­ki­nin­kų prie­šų. Mū­sų spe­cia­ly­bė to­kia, kad ne ka­žin kur nu­pul­si. Miš­ki­nin­kai – sa­vo­tiš­ki fa­na­ti­kai. Pa­ta­ri­mų, kaip tvar­ky­ti miš­kus, duo­da vi­si, bet ar tik­rai vi­si ži­no, kaip juos tvar­ky­ti?

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Šiau­lių urė­das Sta­sys Pa­liš­kis smar­kiai abe­jo­ja ža­da­mų per­tvar­kų pa­grįs­tu­mu. Il­ga­me­tis va­do­vas pa­si­gen­da aiš­ku­mo.

Šiau­lių urė­di­jos urė­das Sta­sys Pa­liš­kis: „Ir ką reiš­kia pa­sa­ky­mas – pa­di­din­sim dir­ban­čių­jų miš­ke? Iš kur pa­di­din­si, jei jų nė­ra. Nu­va­žiuo­da­vo kaž­ka­da ran­go­vai mo­te­riš­kių dar­bui me­de­ly­ne – da­bar vi­sos iš­si­laks­tė. Ką jau kal­bė­ti apie vy­rus.“

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (23)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentarai (8)

Aušrinė Marija teisi, 2017-03-10 09:21
Seime sušluoti visokiausi neprognozuojami asmenys. Tas pats ministras Navickas Lietuvos žaliųjų organizacijoje buvo patižęs trintukas. Tikrai ne jis sugalvojo reformą, jis tėra elementarus bestuburis funkcionieriukas. Paradoksas, bet mūsų Aplinkos ministrai yra pati didžiausia grėsmė gamtai, yra bet kam parsiduodantys, o tikri gamtos fanatikai dar dirba nepanaikintose urėdijose.

laisvas, 2017-03-09 14:53
Nu jo, kadangi visur vienos plynės, teks eiti už Gruzdžių grybauti ... į buvusias fermas, ten dar kažką gal ir rasiu.

Stefanija, 2017-03-09 10:58
manau, kad dirba daug sąžiningų urėdų, kita vertus Lietuvoje grąža iš miškų ūkio yra nemaža, kai tuo tarpu Švedijoje miškų ūkis yra dotuojamas. Todėl ir parūpo centralizuoti, toliau smukdyti regionus ir stiprinti centrą. jei kas nors mato tose sprendimuose logiką, parašykite,

Pensininkė, 2017-03-09 10:37
Baigiu nugyventi gyvenimą ir tikrai niekad negalvojau, kad Lietuvoj didesnių bėdų kaip urėdai nėra. Ir pasirodo, kad visa miškų ūkio sistema Lietuvoje labai korumpuota. Ką tada visą šį laiką veikė STT, policija ir kitos tarnybos? Gal daug neteisėtai pralobusių girininkų, miškininkų nustatė ir nubaudė? Neturėtų valdžia mėtytis tokiais epitetais ir vadinti visus miškininkus korumpuotais. Mano galva, tai žema ir neprofesionalu.

vabalas, 2017-03-09 06:41
Visada valstybės išsilaikymas sušlubuoja kai ji susikaldo į kunigaikštystes. Tai tinka ir Lietuvos miškininkystei. Teisingai pastebi laisvas kad atsirose urėdijose urėdukai gyveno kaip karaliukai ir miškuose atsirado didžiuliai plotai dykynių. Sakome stop - šeimininkaukime ūkiškai ir taupiai. Mokykimės iš kitų šalių patyrimo. Pas mus near tokių milžiniškų miškų masyvų kaip turi Rusija.

St efanija, 2017-03-08 18:36
Didžiulis nerimas dėl Lietuvos miškų. Prieš 2 metų vienas ekspertas teigė, kad Lietuvoje liko "nepatvarkytas' kapitalas miškų ūkyje ir Lietuvos geležinkeliuose, todėl greitai prasidės šių sričių totalinis puolimas. Jau prasidėjo. Ozolas savo 2010 m. parašytoje knygoje aiškino, kad į Lietuvos miškus nusitaikęs švedų kapitalas, todėl ir reikia centralizuoti valdymą, ir bus su miškais tokia pat situacija kaip Latvijoje. Nejaugi bus įgyvendinta dar viena konservatorių stumiama reforma, atversianti priėjimą prie Lietuvos miškų. (Mažeikių naftos, Jūrų laivyno, oro linijų nebeturime, belieka atiduoti geležinkelį ir miškus).
Juokingiausias argumentas, kad sutaupys 13 mln. Eur. valdymas taps efektyvesnis. Pagal kokius kriterijus? O kaip tada su regionų stiprinimu, darbo vietų kūrimu, žmonių užimtumu. Centralizavimas niekada nebūna efektyvesnis. O kas apskaičiuos ekologinius, materialinius ir finansinius nuostolius?
Deja, į tuos klausimus net nebandoma visuomenei atsakyti, viešumoje išsakomi tik demagoginiai, neargumentuoti teiginiai.

laisvas, 2017-03-08 10:58
Na, kas galėjo, pinigų iš miškų jau pasidarė, galima pradėti reformas. Kur beini grybauti, vienos plynės.

Gal, 2017-03-08 08:50
Bijai, kad kede isspirs? Uzteks, pasiskaldei malku..................

Rodomi komentarai nuo 1 iki 8. Iš viso: 8

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 8
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />