(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Budintis reporteris

Žmogaus sveikata – prioritetas, bet krašto apsauga – svarbiau

2017 m. kovo 21 d.
Regina MUSNECKIENĖ

Ak­las ar­ba silp­na­re­gis žmo­gus, no­rė­da­mas pa­tek­ti pas akių li­gų gy­dy­to­ją, pir­miau­sia tu­ri re­gist­ruo­tis pas šei­mos gy­dy­to­ją, at­va­žiuo­ti pas jį su pa­ly­do­vu, kad gau­tų siun­ti­mą, po to dar kar­tą pra­šy­ti pa­ly­do­vą, kad, atė­jus ei­lei, pa­ly­dė­tų pas akių gy­dy­to­ją.

Šias ir dau­ge­lį ki­tų svei­ka­tos ap­sau­gos pro­ble­mų kel­miš­kiai kė­lė praė­ju­sį penk­ta­die­nį, kai Kel­mė­je lan­kė­si svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga.

reginamus@skrastas.lt

Trūks­ta gy­dy­to­jų

Au­re­li­jus Ve­ry­ga su Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vais ir vi­suo­me­ne su­si­ti­ko Kel­mės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­re.

Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro di­rek­to­rė Li­na Bal­čiū­nie­nė su­pa­žin­di­no mi­nist­rą su svei­ka­tos ap­sau­gos si­tua­ci­ja Kel­mės ra­jo­ne. Ak­tua­liau­sios pro­ble­mos, jog dėl di­de­lio ne­dar­bo ra­jo­ne daug ne­apdraus­tų as­me­nų.

Be to, trūks­ta gy­dy­to­jų. Ša­ly­je 10 tūks­tan­čių gy­ven­to­jų ten­ka 38 gy­dy­to­jai, Kel­mės ra­jo­ne – tik 20 gy­dy­to­jų.

Dvi ra­jo­no gy­dy­mo įstai­gos pri­si­jun­gė prie elekt­ro­ni­nės sis­te­mos. Ta­čiau gy­dy­to­jai, su­ves­da­mi pa­cien­tų duo­me­nis, su­gaiš­ta la­bai daug lai­ko, ne­pa­kan­ka iš pro­jek­to lė­šų nu­pirk­tų kom­piu­te­rių, jų rei­kė­tų dau­giau. Gy­dy­to­jai ne­ga­li vie­nu elekt­ro­ni­niu pa­ra­šu iš kar­to pa­si­ra­šy­ti vi­sų do­ku­men­tų. La­bai men­kos lė­šos am­bu­la­to­ri­nei prie­žiū­rai.

21 ra­jo­no van­den­vie­tė­je fluo­ro kie­kis ge­ro­kai vir­ši­ja leis­ti­ną nor­mą. Ta­čiau dėl ma­žo var­to­to­jų skai­čiaus sun­ku gau­ti lė­šų sta­ty­ti va­ly­mo įren­gi­mus. „No­ri­me pa­gal­bos iš vir­šaus“, – sa­kė L. Bal­čiū­nie­nė.

Ne­pa­kan­ka in­for­ma­ci­jos

Kel­mės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro di­rek­to­rė Vai­va Kra­saus­kai­tė ir Psi­chi­kos svei­ka­tos cent­ro di­rek­to­rė Lai­mu­tė Ur­be­lie­nė kė­lė duo­me­nų trū­ku­mo apie pa­cien­tus pro­ble­mą. Pa­vyz­džiui, jei­gu žmo­gus ne­veiks­nus, neaiš­ku, kas jo glo­bė­jai. Žmo­gus pra­šo lei­di­mo lai­ky­ti gink­lą, bet neaiš­ku – gal jis teis­tas.

Ne­veiks­nu­mą nu­sta­to teis­mas. Ta­čiau, pa­sak L. Ur­be­lie­nės, ra­jo­ne daug ne­veiks­nių žmo­nių, o teis­mo spren­di­mai gau­ti tik du. Me­di­kams rei­kė­tų priė­ji­mo prie as­mens duo­me­nų ba­zių. Be jų neį­ma­no­mas ir tarp­ži­ny­bi­nis bend­ra­dar­bia­vi­mas.

Lie­tu­vos ak­lų­jų ir silp­na­re­gių or­ga­ni­za­ci­jos Kel­mės sky­riaus pir­mi­nin­kė Ja­ni­na Sa­mu­šie­nė klau­sė, ar bent jau ak­lie­ji ir silp­na­re­giai ne­ga­lė­tų re­gist­ruo­tis pas of­tal­mo­lo­gą be šei­mos gy­dy­to­jo siun­ti­mo.

Vyk­da­mi pas gy­dy­to­ją ak­lie­ji tu­ri kreip­tis į ly­din­tį as­me­nį. Kad gau­tų siun­ti­mą pas akių gy­dy­to­ją, jis pir­miau­sia tu­ri va­žiuo­ti pas šei­mos gy­dy­to­ją, po to dar kar­tą vyk­ti pas of­tal­mo­lo­gą. Ly­din­tis as­muo jam pa­gel­bė­ti tu­ri du kar­tus. Be to, jei­gu žmo­gus va­žiuo­ja iš kai­mo, jam dvi­gu­bai kai­nuo­ja ir ke­lio­nė.

Svei­ka­tos biu­dže­tas au­ga

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga kel­miš­kius pa­guo­dė, jog tuo­met, kai vi­sų pa­cien­tų duo­me­nys bus su­ves­ti į elekt­ro­ni­nę sis­te­mą, gy­dy­to­jų dar­bas pa­leng­vės.

Kol kas sis­te­ma strin­ga, nes la­bai di­de­lės ap­kro­vos. Ten­ka su­ves­ti ne tik duo­me­nis, bet ir pa­tik­rin­ti, ar pa­cien­tas draus­tas svei­ka­tos drau­di­mu.

Ieš­ko­ma spren­di­mo, kad gy­dy­to­jas vie­nu elekt­ro­ni­niu pa­ra­šu ga­lė­tų pa­si­ra­šy­ti ne vie­ną, o dau­giau do­ku­men­tų.

De­ra­ma­si su bran­gių vais­tų ga­min­to­jais, kad jie tai­ky­tų di­des­nes nuo­lai­das pa­cien­tams.

Ta­čiau gy­dy­to­jų trū­ku­mo pro­ble­ma, ma­tyt, dar iš­liks. Jau­nus Lie­tu­vos gy­dy­to­jus vi­lio­ja bri­tai ir vo­kie­čiai. Be­lie­ka vie­nin­te­lė išei­tis – lik­ti Lie­tu­vo­je ir va­žiuo­ti į pro­vin­ci­ją gy­dy­to­jus ska­tin­ti per ge­res­nį ap­mo­kė­ji­mą už dar­bą.

„Svei­ka­tos ap­sau­gą dek­la­ruo­ja­me kaip prio­ri­te­tą, ta­čiau geo­po­li­ti­niai da­ly­kai dik­tuo­ja sa­vo są­ly­gas, ten­ka dau­giau lė­šų skir­ti kraš­to ap­sau­gai. Be to, ne­ma­žai lė­šų pa­rei­ka­laus kom­pen­suo­ja­mas dirb­ti­nis ap­vai­si­ni­mas", – sa­kė mi­nist­ras.

Jo tei­gi­mu, de­mog­ra­fi­niai po­ky­čiai svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mą spau­džia į kam­pą. Li­go­ni­nės ne­ga­lės iš­lai­ky­ti vi­sų sky­rių. Kai ku­rios sa­vi­val­dy­bės iš­lai­ko aku­še­ri­jos ir gim­dy­mo sky­rius, nors per me­tus gims­ta tik 60 kū­di­kių. Gy­dy­to­jai gi­ne­ko­lo­gai pra­ran­da sa­vo kva­li­fi­ka­ci­ją.

Ga­li bū­ti, jog ir Prik­lau­so­my­bių li­gų cent­rai bus su­jung­ti į vie­ną da­ri­nį. Tai pa­leng­vin­tų jų ad­mi­nist­ra­vi­mą, bū­tų ge­res­nė me­to­di­nė pa­gal­ba.

Dėl per­dė­tos as­mens duo­me­nų ap­sau­gos mi­nist­ras taip pat bu­vo skep­tiš­kas: „Duo­me­nis sau­gom, o žmo­nių ne­sau­gom.“

Mi­nist­ro nuo­mo­ne, šei­mos gy­dy­to­jo siun­ti­mai pas spe­cia­lis­tus pa­de­da su­val­dy­ti pa­cien­tų srau­tus. Nors pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai pas spe­cia­lis­tus žmo­nės siun­čia­mi ir be rei­ka­lo. Jei­gu jų būk­lė ne­si­kei­čia, tin­ka tie pa­tys vais­tai, ga­li­ma kon­sul­tuo­tis ir re­čiau. Jo ma­ny­mu, kai tik pra­dės funk­cio­nuo­ti, vis­ką su­re­gu­liuos elekt­ro­ni­nė siun­ti­mų sis­te­ma.

Pa­rei­ka­la­vo pa­gal­bos – už­si­su­ko teis­mų ka­ru­se­lė

Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vu­si kel­miš­kė mi­nist­rui skun­dė­si, jog Kel­mės li­go­ni­nės gy­dy­to­jas jos ne­priė­mė, nes ji ne­tu­rė­jo ta­lo­no, nors rei­kė­jo sku­bios pa­gal­bos. Mo­te­ris pa­si­skun­dė li­go­ni­nės di­rek­to­rei. Di­rek­to­rė pa­reiš­kė gy­dy­to­jui pa­sta­bą, o jis krei­pė­si į teis­mą, įro­di­nė­da­mas sa­vo tie­są.

„Jau­čiuo­si kal­ta, nes įvė­liau li­go­ni­nę į teis­mus“, – verk­da­ma aiš­ki­no kel­miš­kė.

Mi­nist­ras sa­kė ne­ga­lįs ko­men­tuo­ti si­tua­ci­jos į ją neį­si­gi­li­nęs. Ta­čiau ge­rai, kad pa­cien­tai ne­ty­li, kai ne­su­lau­kia iš gy­dy­to­jo pa­gar­bos ir de­ra­mo dė­me­sio. Pri­va­lo bū­ti abi­pu­sė pa­gar­ba – tiek pa­cien­to gy­dy­to­jui, tiek gy­dy­to­jo pa­cien­tui.

Mi­nist­ras ap­gai­les­ta­vo, jog iki šiol bū­si­mie­ji me­di­kai ne­bu­vo mo­ko­mi svei­ka­tos psi­cho­lo­gi­jos, bend­ra­vi­mo su pa­cien­tais. Atei­ty­je to bus mo­ko­mi.

Au­to­rės nuo­tr.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga su kel­miš­kiais su­si­ti­ko Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­re, po to lan­kė­si Kel­mės li­go­ni­nė­je ir Šiau­lių li­go­ni­nės Šau­kė­nų ge­ron­top­si­chiat­ri­jos sky­riu­je.

Į su­si­ti­ki­mą su mi­nist­ru at­vy­ko Sa­vi­val­dy­bės, svei­ka­tos įstai­gų bei vi­suo­me­nės at­sto­vai.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas