(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Budintis reporteris

Žmogaus sveikata – prioritetas, bet krašto apsauga – svarbiau

2017 m. kovo 21 d.
Regina MUSNECKIENĖ

Ak­las ar­ba silp­na­re­gis žmo­gus, no­rė­da­mas pa­tek­ti pas akių li­gų gy­dy­to­ją, pir­miau­sia tu­ri re­gist­ruo­tis pas šei­mos gy­dy­to­ją, at­va­žiuo­ti pas jį su pa­ly­do­vu, kad gau­tų siun­ti­mą, po to dar kar­tą pra­šy­ti pa­ly­do­vą, kad, atė­jus ei­lei, pa­ly­dė­tų pas akių gy­dy­to­ją.

Šias ir dau­ge­lį ki­tų svei­ka­tos ap­sau­gos pro­ble­mų kel­miš­kiai kė­lė praė­ju­sį penk­ta­die­nį, kai Kel­mė­je lan­kė­si svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga.

reginamus@skrastas.lt

Trūks­ta gy­dy­to­jų

Au­re­li­jus Ve­ry­ga su Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vais ir vi­suo­me­ne su­si­ti­ko Kel­mės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­re.

Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro di­rek­to­rė Li­na Bal­čiū­nie­nė su­pa­žin­di­no mi­nist­rą su svei­ka­tos ap­sau­gos si­tua­ci­ja Kel­mės ra­jo­ne. Ak­tua­liau­sios pro­ble­mos, jog dėl di­de­lio ne­dar­bo ra­jo­ne daug ne­apdraus­tų as­me­nų.

Be to, trūks­ta gy­dy­to­jų. Ša­ly­je 10 tūks­tan­čių gy­ven­to­jų ten­ka 38 gy­dy­to­jai, Kel­mės ra­jo­ne – tik 20 gy­dy­to­jų.

Dvi ra­jo­no gy­dy­mo įstai­gos pri­si­jun­gė prie elekt­ro­ni­nės sis­te­mos. Ta­čiau gy­dy­to­jai, su­ves­da­mi pa­cien­tų duo­me­nis, su­gaiš­ta la­bai daug lai­ko, ne­pa­kan­ka iš pro­jek­to lė­šų nu­pirk­tų kom­piu­te­rių, jų rei­kė­tų dau­giau. Gy­dy­to­jai ne­ga­li vie­nu elekt­ro­ni­niu pa­ra­šu iš kar­to pa­si­ra­šy­ti vi­sų do­ku­men­tų. La­bai men­kos lė­šos am­bu­la­to­ri­nei prie­žiū­rai.

21 ra­jo­no van­den­vie­tė­je fluo­ro kie­kis ge­ro­kai vir­ši­ja leis­ti­ną nor­mą. Ta­čiau dėl ma­žo var­to­to­jų skai­čiaus sun­ku gau­ti lė­šų sta­ty­ti va­ly­mo įren­gi­mus. „No­ri­me pa­gal­bos iš vir­šaus“, – sa­kė L. Bal­čiū­nie­nė.

Ne­pa­kan­ka in­for­ma­ci­jos

Kel­mės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro di­rek­to­rė Vai­va Kra­saus­kai­tė ir Psi­chi­kos svei­ka­tos cent­ro di­rek­to­rė Lai­mu­tė Ur­be­lie­nė kė­lė duo­me­nų trū­ku­mo apie pa­cien­tus pro­ble­mą. Pa­vyz­džiui, jei­gu žmo­gus ne­veiks­nus, neaiš­ku, kas jo glo­bė­jai. Žmo­gus pra­šo lei­di­mo lai­ky­ti gink­lą, bet neaiš­ku – gal jis teis­tas.

Ne­veiks­nu­mą nu­sta­to teis­mas. Ta­čiau, pa­sak L. Ur­be­lie­nės, ra­jo­ne daug ne­veiks­nių žmo­nių, o teis­mo spren­di­mai gau­ti tik du. Me­di­kams rei­kė­tų priė­ji­mo prie as­mens duo­me­nų ba­zių. Be jų neį­ma­no­mas ir tarp­ži­ny­bi­nis bend­ra­dar­bia­vi­mas.

Lie­tu­vos ak­lų­jų ir silp­na­re­gių or­ga­ni­za­ci­jos Kel­mės sky­riaus pir­mi­nin­kė Ja­ni­na Sa­mu­šie­nė klau­sė, ar bent jau ak­lie­ji ir silp­na­re­giai ne­ga­lė­tų re­gist­ruo­tis pas of­tal­mo­lo­gą be šei­mos gy­dy­to­jo siun­ti­mo.

Vyk­da­mi pas gy­dy­to­ją ak­lie­ji tu­ri kreip­tis į ly­din­tį as­me­nį. Kad gau­tų siun­ti­mą pas akių gy­dy­to­ją, jis pir­miau­sia tu­ri va­žiuo­ti pas šei­mos gy­dy­to­ją, po to dar kar­tą vyk­ti pas of­tal­mo­lo­gą. Ly­din­tis as­muo jam pa­gel­bė­ti tu­ri du kar­tus. Be to, jei­gu žmo­gus va­žiuo­ja iš kai­mo, jam dvi­gu­bai kai­nuo­ja ir ke­lio­nė.

Svei­ka­tos biu­dže­tas au­ga

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga kel­miš­kius pa­guo­dė, jog tuo­met, kai vi­sų pa­cien­tų duo­me­nys bus su­ves­ti į elekt­ro­ni­nę sis­te­mą, gy­dy­to­jų dar­bas pa­leng­vės.

Kol kas sis­te­ma strin­ga, nes la­bai di­de­lės ap­kro­vos. Ten­ka su­ves­ti ne tik duo­me­nis, bet ir pa­tik­rin­ti, ar pa­cien­tas draus­tas svei­ka­tos drau­di­mu.

Ieš­ko­ma spren­di­mo, kad gy­dy­to­jas vie­nu elekt­ro­ni­niu pa­ra­šu ga­lė­tų pa­si­ra­šy­ti ne vie­ną, o dau­giau do­ku­men­tų.

De­ra­ma­si su bran­gių vais­tų ga­min­to­jais, kad jie tai­ky­tų di­des­nes nuo­lai­das pa­cien­tams.

Ta­čiau gy­dy­to­jų trū­ku­mo pro­ble­ma, ma­tyt, dar iš­liks. Jau­nus Lie­tu­vos gy­dy­to­jus vi­lio­ja bri­tai ir vo­kie­čiai. Be­lie­ka vie­nin­te­lė išei­tis – lik­ti Lie­tu­vo­je ir va­žiuo­ti į pro­vin­ci­ją gy­dy­to­jus ska­tin­ti per ge­res­nį ap­mo­kė­ji­mą už dar­bą.

„Svei­ka­tos ap­sau­gą dek­la­ruo­ja­me kaip prio­ri­te­tą, ta­čiau geo­po­li­ti­niai da­ly­kai dik­tuo­ja sa­vo są­ly­gas, ten­ka dau­giau lė­šų skir­ti kraš­to ap­sau­gai. Be to, ne­ma­žai lė­šų pa­rei­ka­laus kom­pen­suo­ja­mas dirb­ti­nis ap­vai­si­ni­mas", – sa­kė mi­nist­ras.

Jo tei­gi­mu, de­mog­ra­fi­niai po­ky­čiai svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mą spau­džia į kam­pą. Li­go­ni­nės ne­ga­lės iš­lai­ky­ti vi­sų sky­rių. Kai ku­rios sa­vi­val­dy­bės iš­lai­ko aku­še­ri­jos ir gim­dy­mo sky­rius, nors per me­tus gims­ta tik 60 kū­di­kių. Gy­dy­to­jai gi­ne­ko­lo­gai pra­ran­da sa­vo kva­li­fi­ka­ci­ją.

Ga­li bū­ti, jog ir Prik­lau­so­my­bių li­gų cent­rai bus su­jung­ti į vie­ną da­ri­nį. Tai pa­leng­vin­tų jų ad­mi­nist­ra­vi­mą, bū­tų ge­res­nė me­to­di­nė pa­gal­ba.

Dėl per­dė­tos as­mens duo­me­nų ap­sau­gos mi­nist­ras taip pat bu­vo skep­tiš­kas: „Duo­me­nis sau­gom, o žmo­nių ne­sau­gom.“

Mi­nist­ro nuo­mo­ne, šei­mos gy­dy­to­jo siun­ti­mai pas spe­cia­lis­tus pa­de­da su­val­dy­ti pa­cien­tų srau­tus. Nors pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai pas spe­cia­lis­tus žmo­nės siun­čia­mi ir be rei­ka­lo. Jei­gu jų būk­lė ne­si­kei­čia, tin­ka tie pa­tys vais­tai, ga­li­ma kon­sul­tuo­tis ir re­čiau. Jo ma­ny­mu, kai tik pra­dės funk­cio­nuo­ti, vis­ką su­re­gu­liuos elekt­ro­ni­nė siun­ti­mų sis­te­ma.

Pa­rei­ka­la­vo pa­gal­bos – už­si­su­ko teis­mų ka­ru­se­lė

Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vu­si kel­miš­kė mi­nist­rui skun­dė­si, jog Kel­mės li­go­ni­nės gy­dy­to­jas jos ne­priė­mė, nes ji ne­tu­rė­jo ta­lo­no, nors rei­kė­jo sku­bios pa­gal­bos. Mo­te­ris pa­si­skun­dė li­go­ni­nės di­rek­to­rei. Di­rek­to­rė pa­reiš­kė gy­dy­to­jui pa­sta­bą, o jis krei­pė­si į teis­mą, įro­di­nė­da­mas sa­vo tie­są.

„Jau­čiuo­si kal­ta, nes įvė­liau li­go­ni­nę į teis­mus“, – verk­da­ma aiš­ki­no kel­miš­kė.

Mi­nist­ras sa­kė ne­ga­lįs ko­men­tuo­ti si­tua­ci­jos į ją neį­si­gi­li­nęs. Ta­čiau ge­rai, kad pa­cien­tai ne­ty­li, kai ne­su­lau­kia iš gy­dy­to­jo pa­gar­bos ir de­ra­mo dė­me­sio. Pri­va­lo bū­ti abi­pu­sė pa­gar­ba – tiek pa­cien­to gy­dy­to­jui, tiek gy­dy­to­jo pa­cien­tui.

Mi­nist­ras ap­gai­les­ta­vo, jog iki šiol bū­si­mie­ji me­di­kai ne­bu­vo mo­ko­mi svei­ka­tos psi­cho­lo­gi­jos, bend­ra­vi­mo su pa­cien­tais. Atei­ty­je to bus mo­ko­mi.

Au­to­rės nuo­tr.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga su kel­miš­kiais su­si­ti­ko Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­re, po to lan­kė­si Kel­mės li­go­ni­nė­je ir Šiau­lių li­go­ni­nės Šau­kė­nų ge­ron­top­si­chiat­ri­jos sky­riu­je.

Į su­si­ti­ki­mą su mi­nist­ru at­vy­ko Sa­vi­val­dy­bės, svei­ka­tos įstai­gų bei vi­suo­me­nės at­sto­vai.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (24)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentarai (20)

Danguolė, 2017-03-23 13:10
Labai teisi ''socialistė''.Todėl antiliaudiškai nusiteikę neišmanėliai (prolandzberginiai šuniukai) ir stengiasi jai įkąsti.Protingieji žmonės žino ir supranta,kaip ir kas tada buvo.Stiprybės.SOCIALISTE,mes-tikri tautos patriotai su Tavimi‼

Nesvarbiausia sveikata,o, 2017-03-23 09:03
branginimai,draudimai,tautiniai žiponėliai,kelionės už ta*****inikų/farmacininkų "loską",
cigaretinių moksleivių gaudymas-vienžu-reformos vardan reformų ir kt.vyžotųjų vizijos.

laisvas, 2017-03-22 16:46
Persigalvojau dėl dantisto - atrodo, kad dantistė buvo, nes vis taikydavosi kuo arčiau manęs prisispausti - todėl ir geri laikai buvo. O dabar ką - siūlaausi už dyka gerą darbą atlikti - tautos išlikimu rūpinuosi - nė viena neatsiliepė. Tik kažkokia paplėkusi socialistė dar vis jaunuolių ieško... che che che...geriau ieškok, kas dar be lazdutės vaikšto ir savais dantimis kramto...

laisvas, 2017-03-22 15:20
Bet kiekvienoje gamykloje žiū ir dantistas buvo, ir medpunktas, o poliklinikose eilių nebuvo. O kažkada net didesniame miestelyje po nedidelę ligoninę buvo. Ui nepatinka ožiukams tiesa, ui nepatinka.

to socialistė, 2017-03-22 14:56
eik tu,..... atgal su savo raudonaja tryda. jau toks ,,geras tas gydymas" buvo prie sovietų, kad net Sabą CCCP 1986m. leido operuot ir gydyti JAV. Kam taip reikia bukai meluot ,,socialiste" tu antisocialinė ;)))

...., 2017-03-22 14:21
SSKP "socialistę" išgydė, buvo akla, tai jai medines akis įstatė, tai pradėjo matyti, kaip ...visi laisvai ir nemokamai gydėsi, sanatorijose ilsėjosi..... .

kiek pamenu tai gamyklai ant 2ooo dirbančiųjų buvo "gaunami" 2 kelialapiai į "nemokamą sanatoriją", vienas tekdavo prifsojuzo kometito nariui, kitas privalomai darbininkėliui, būtinai SSKP nariui, kuris mažiausiai dirbdavo, bet daugiausiai pliurpdavo per susirinkimus.

socialistė, 2017-03-22 13:15
Jaunuoliai,klausykite ne to,ką kalba dabartiniai valdžiažmogiai,o pasiklauskite savo tėvų ir senelių kokia buvo sveikatos apsauga socialistinėje Lietuvoje,kaip žmonės nemokamai ir laisvai gydėsi,stiprino sveikatą kurortuose,sanatorijose,mirtingumas buvo vienas iš žemiausiųjų.Tada pagrindinis valdžios lozungas buvo-''VISKAS DARBO ŽMOGAUS VARDAN,DARBO ŽMOGAUS LABUI‼ O kas dabar?Iš kapitalistinės sistemos nelaukite nieko gero,nes jo pagrindiniai tikslai - kombinuoti,vogti,ginkluotis,kariaut... darbo liaudį ir t.t..Priešingu atveju,pagal garsiiausius pasaulio mokslininkus jis negalės vadintis kapitalizmu.

m, 2017-03-22 12:00
daug kalbų, o o iš tikrųjų niėkam nerūpi žmonių sveikata

va tokie, 2017-03-22 11:29
,,laisvi" ir yra dauguma, kurie metai iš metų (bent jau Šiauliuose) ir renka į valdžią visokius LTSR atgyvenas, todėl ir esam subin.... ;(

nu ne, 2017-03-22 07:10
jeigu laisvas apvaisinimu užsiimtų, tai sveikatos apsaugai reikėtų dvigubai daugiau psichiatrų, digubai daugiau rokiškių ligoninių reikėtų.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 20

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 20
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />