(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Gamink ir BALSUOK
Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Kreditų ir paskolų palyginimas - Paskolose.lt
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Budintis reporteris

Skurdo areštinė

2017 m. kovo 15 d.
Regina MUSNECKIENĖ

KO­MEN­TA­RAS

reginamus@skrastas.lt

„Spin­te­lė­je tu­riu tik pus­lit­rį tau­kų ir duo­nos kriaukš­lę. Bes­ve­riu vos 40 ki­log­ra­mų“, – go­do­jo į re­dak­ci­ją at­va­žia­vu­si kra­žiš­kė.

Mo­te­ris gy­ve­na iš 160 eu­rų neį­ga­lu­mo pa­šal­pos. Pas­ta­ruo­ju me­tu da­lį pi­ni­gų siųs­da­vo į Ang­li­ją iš­va­žia­vu­siai duk­rai, kol ji įsi­tvir­tins sve­ti­mo­je ša­ly­je. Kai pa­čiai pri­trūk­da­vo pi­ni­gų, pa­sko­lin­da­vo kai­my­nai. Da­bar jau ne­bes­ko­li­na, nes ne­si­ti­ki at­gau­ti sko­los.

Prie Sei­mo pi­ke­tuo­ja pen­si­nin­kai. No­ri at­kreip­ti dė­me­sį į tai, jog, įve­dus eu­rą, pen­si­jos pa­ly­gin­ti su kai­no­mis ta­po to­kios nie­kin­gos, jog kar­tais ten­ka ba­dau­ti.

Moks­li­nin­kai pa­skai­čia­vo, jog Lie­tu­vos žmo­gus ga­li iš­si­mai­tin­ti, tiks­liau, ne­nu­mir­ti ba­du, mais­tui tu­rė­da­mas 90 eu­rų per mė­ne­sį. Mais­tui ir ki­tiems po­rei­kiams, tų pa­čių moks­li­nin­kų tei­gi­mu, už­ten­ka 260 eu­rų per mė­ne­sį.

Šie skai­čiai nu­brė­žia skur­do ri­bą. Į juos bus at­si­žvel­gia­ma skirs­tant pa­šal­pas, kom­pen­sa­ci­jas ir ki­to­kias so­cia­li­nes iš­mo­kas.

Vie­na kel­miš­kė pen­si­nin­kė pa­skai­čia­vo, jog mais­tui tu­rė­da­ma 90 eu­rų per mė­ne­sį kas­dien sa­vo val­giui ga­li iš­leis­ti po 3 eu­rus. Ką pre­ky­bos cent­re ga­li­ma nu­si­pirk­ti už to­kius pi­ni­gus?

Juo­dos duo­nos ke­pa­las kai­nuo­ja dau­giau kaip eu­rą. Įdė­jo jį į krep­še­lį. Dar pri­dė­jo pa­ke­lį svies­to, kai­nuo­jan­tį dau­giau kaip eu­rą, ir pa­ke­lį varš­kės. Pi­giau­sio pie­no lit­rui pi­ni­gų jau ne­beuž­te­ko. Vis­kas. Toks die­nos da­vi­nys.

Eko­no­mis­tai sa­ko, jog pri­va­lė­da­mi taip ri­bo­ti sa­vo iš­lai­das Lie­tu­vos gy­ven­to­jai tam­pa tie­siog iš­gy­ve­ni­mo vir­tuo­zai. An­tai ir mi­nė­to­ji pen­si­nin­kė kas­dien neis į pre­ky­bos cent­rą. Nu­si­pirks pro­duk­tų vi­sai sa­vai­tei. Už juos ga­lės su­mo­kė­ti 22,5 eu­ro. Ta­čiau ne vi­sas pre­kes ji pirks vie­na­me pre­ky­bos cent­re. Griež­tai su­skai­čiuo­tus pi­ni­gus leis ten, kur vie­nas ar ki­tas pro­duk­tas kai­nuos pi­giau­siai. Gal­būt už juos išeis vie­nas viš­čiu­kas, pie­no, grie­ti­nės, kruo­pų, mil­tų, bul­vių, bu­ro­kė­lių, po ke­lis svo­gū­nus ir čes­na­kus. Ta­čiau apie vai­sius ar ko­kį ska­nės­tą ga­lės tik pa­sva­jo­ti. Gal per šven­tes? Bet ar šven­tėms su­tau­py­si iš 90 eu­rų?

Šil­to ir šal­to ma­tę Lie­tu­vos pen­si­nin­kai įpra­tę gy­ven­ti kuk­liai. Par­si­neš sa­vai­tės pro­duk­tų krai­te­lę, at­si­dus, kad ten­ka skal­sin­ti kąs­nį. Pak­laus sa­vęs, ką blo­go pa­da­rė, kad se­nat­vė­je rei­kia ši­taip varg­ti.

Ta­čiau iš­gy­ve­ni­mo vir­tuo­zais pri­va­lo tap­ti ir dau­ge­lis iš pa­trio­tiz­mo Lie­tu­vo­je dar dir­ban­čių jau­nų šei­mų. Jei­gu abu tė­vai dir­ba už vi­du­ti­nį 600 eu­rų at­ly­gi­ni­mą ir au­gi­na bent po­rą vai­kų, jų skur­das nė kiek ne ­ma­žes­nis ne­gu pen­si­nin­kų. Ir iš­gy­ve­na jie ne tik dėl sa­vo, bet ir dėl sa­vo vai­kų skur­do.

Kel­mės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to areš­ti­nė­je lai­ko­miems vy­rams ir mo­te­rims per die­ną mais­tui ski­ria­ma 4,22 eu­ro. Jei­gu į areš­ti­nę pa­ten­ka ne­pil­na­me­tis, jis mai­ti­na­mas dar so­čiau – už 4 eu­rus 90 cen­tų. Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vai sa­ko, jog mai­ti­ni­mo pa­slau­ga areš­tuo­tie­siems per­ka­ma. To­dėl kiek­vie­no­je areš­ti­nė­je ski­ria­mos skir­tin­gos su­mos. Kai kur ma­žes­nės, kai kur dar di­des­nės.

Išei­tų, jog apie pu­sė nie­kuo ne­nu­si­kal­tu­sios Lie­tu­vos įka­lin­ta sa­vo skur­do areš­ti­nė­je. Ši areš­ti­nė – dar blo­ges­nė už tą, į ku­rią pa­ten­ka nu­si­kal­tė­liai, nes jie mai­ti­na­mi so­čiau.

Drau­di­mo bend­ro­vės ra­gi­na tuos už vi­du­ti­nį at­ly­gi­ni­mą dir­ban­čius žmo­nes dar at­si­dė­ti se­nat­vei, kad, su­lau­kę gar­baus am­žiaus, ga­lė­tų gy­ven­ti so­čiau ir oriau. Tik iš ko­kių san­tau­pų jiems at­si­dė­ti? Ir kas ga­ran­tuos, kad drau­di­mo bend­ro­vės per ke­lis de­šimt­me­čius, kol jie su­lauks pen­si­jos, ne­bank­ru­tuos?

Pro sa­vo areš­ti­nės gro­tas ties skur­do ri­ba gy­ve­nan­tys žmo­nės ma­to, jog yra ir ki­to­kia Lie­tu­va. Ji – ne ana­pus Ne­mu­no, o čia pat vaikš­to tarp mū­sų nau­jų­jų ku­ni­gaikš­tu­kų pa­vi­da­lu.

Tie did­mies­čių ir pro­vin­ci­jos ku­ni­gaikš­tu­kai ren­gia eli­to puo­tas ir or­ga­ni­zuo­ja me­džiok­les, kas mė­ne­sį ima ke­lių ar net ke­lio­li­kos tūks­tan­čių eu­rų al­gas, nors kar­tais va­do­vau­ja nuo­sto­lin­gai dir­ban­čioms vals­ty­bės įmo­nėms, vyk­dy­da­mi že­mės re­for­mą nu­va­ro žmo­nes nuo že­mės, už­si­tve­ria eže­rus ir upes, pa­si­sa­vi­na miš­kus įteig­da­mi sau ir ki­tiems, jog tai yra tik jų tur­tas.

Mū­sų tė­vai ir se­ne­liai sa­ky­da­vo, jog bai­siau­sias yra tas tur­tuo­lis, ku­ris iš uba­go ta­po po­nu. Tik­rie­ji, iš­si­la­vi­nę po­nai ir dva­ri­nin­kai mąs­tė vals­ty­bi­niu lyg­me­niu, mo­kė­jo su­pras­ti ki­tą žmo­gų ir su juo da­lin­tis. O pra­tur­tė­ję va­di­na­mieji mu­ži­kai dėl sa­vo nau­dos bu­vo pa­si­ruo­šę ki­tam kai­lį nu­dir­ti.

Uba­go virs­mas į po­ną ta­po šian­die­ni­nio žmo­gaus sind­ro­mu.

Pro sa­vo skur­do gro­tas vi­są gy­ve­ni­mą sun­kiai dir­bę ir da­bar są­ži­nin­gai dir­ban­tys be kal­tės pa­smerk­tie­ji žvel­gia ir į jau­ną­ją Lie­tu­vą, ne­prik­lau­so­my­bė­je užau­gu­sius mū­sų vai­kus, ku­rie ne­ma­tė so­vie­ti­nio de­fi­ci­to, ne­pa­ži­no kuk­laus, tik į pa­čią es­mę įsi­ki­bu­sio mi­ni­ma­lis­ti­nio sa­vo se­ne­lių gy­ve­ni­mo. Jie ži­no be­ga­li­nę šian­die­nos pa­siū­lą ir yra įsi­ti­ki­nę, jog tu­ri ja nau­do­tis.

Dau­ge­lis juos va­di­na da­bar­tis­tais, no­rin­čiais vis­ką tu­rė­ti ir vis­kuo nau­do­tis čia ir da­bar. Ki­ti dar va­di­na tau­py­ti ne­lin­ku­sia Y kar­ta. Tre­ti – var­to­to­jų kar­ta.

Jų ves­tu­vė­se jau nie­kas ne­de­gi­na rū­tų vai­ni­kė­lio ir ne­ka­ria pirš­lio. Jų šven­tes or­ga­ni­zuo­ja ves­tu­vių pla­nuo­to­jai, sam­dan­tys bran­gius ve­dė­jus, fo­tog­ra­fus, fil­muo­to­jus, die­nos koor­di­na­to­rius. Tuok­tis juos ve­ža bran­gūs li­mu­zi­nai. Jie skren­da me­daus mė­ne­sio į to­li­mus eg­zo­tiš­kus kraš­tus.

Ir ne­bū­ti­nai vie­nos die­nos šven­tei po ke­lio­li­ka ar ke­lias­de­šimt tūks­tan­čių iš­lei­džia tur­tin­gų­jų pa­li­kuo­nys ar už­sie­niuo­se pi­ni­gų už­si­dir­bęs jau­ni­mas. Kar­tais šven­tė ren­gia­ma ir paė­mus pa­sko­lą iš ban­ko.

Ko­kia to pra­smė? Ogi no­ras pa­si­pui­kuo­ti prieš gi­mi­nes, drau­gus, bent vie­ną die­ną gy­ve­ni­me iš­trūk­ti iš už sa­vo skur­do gro­tų ir pa­si­jus­ti tur­tuo­liu!

Sa­ko­ma, jog žmo­gus vi­suo­met sva­jo­ja apie tai, ko ne­tu­ri. To­dėl bent vien­kar­ti­ne pra­ban­ga jau­nas žmo­gus ban­do įro­dy­ti sa­vo ver­tę. Mat gy­ve­ni­mo pil­nat­vė Lie­tu­vo­je daž­nai dar sie­ja­ma ne su šei­mos dar­na, svei­ka­ta, o su tur­tais.

Ma­tyt, to­dėl tarp tur­tus su­si­šla­vu­sių nau­jų­jų lie­tu­vių ar tik ku­rian­čių tur­tuo­lių iliu­zi­ją ir gy­ve­nan­čių ties skur­do ri­ba žio­jė­ja to­kia gi­li duo­bė.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (23)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentarai (21)

Politologas, 2017-03-17 14:14
Kapitalistinėje visuomenėje kitaip ir nebus.Viename jos pakraštyje saujelė visokiais neteisėtais būdais pralobusių turtuolių,kitame - minia skurdžių.Taip yra visur,netgi kai kurių esmės nesuprantančiųjų liaupsinamoje Amerikoje.Tik socialistinėje valstybėje gali būti bent kiek pranašesnis socialinis teisingumas.Prisimenu,mano močiutė - buvusi paprasta kolūkio karvių melžėja gaudavo 136 rublius pensijos (apie 1500 eurų) ir padėjo man nusipirkti mašiną.Tuo tarpu nemažas viršininkas - apylinkės Tarybos pirmininkas per mėnesį gavo tik 107 rublius.Oapie kokį socialinį teisingumą,atjautą darbo žmogui galima dabar kalbėti? Gal ir gerai - veršiams taip ir reikia.

laisvas, 2017-03-16 22:26
Jo jo, žiūrėsim kaip šių dienų pašalpiniai atėjus senatvei pensijomis pasiklos.

Saulius, 2017-03-16 21:24
Patarčiau autorei visų pensininkų vardu nedejuot.Kelios jos pažįstamos bobulės - dar ne visos šalies pensininkai.Kam ta demagogija kiekvienam straipsny ? Iš kur tiek tulžies ir negatyvo ?  Man regis, pensijinio amžiaus žmonės dabartės - taupiausias ir stabiliausias pajamas gaunantis gyventojų sluoksnis, ypatingai kaimuose, miesteliuose.Nepažįstu savo aplinkoj nei vieno skurstančio iš tų, kurie visą gyvenimą dirbo ir užsidirbo,kurie negirtauja, kuriem pinigų neatima tinginiai vaikai.
Yra tokia gera lietuvių patarlė : kaip pasiklosi - taip išmiegosi.

reziume, 2017-03-16 11:33
durną ir bažnyčioj muša

Apuokas, 2017-03-16 10:47
Nu jjūs čia visi"pavarot"-galima sužinot ,iir apie istorijos vingius,ir apie smegenų veiklą,ir apie kryžiažodžius,ir apie"verkšlenančią autorę"O aš siūlau atkreipti dėmesį i straipsnį.Ka jau čia blogo prirašė?Ogal primelavo?Ar jus labai nustebino kad TĖVAI(meilė ir pagarba jiems)išlaiko savo vaikus Lietuvoje?Tikrai puse Lietuvos tėvų padeda savo vaikams IŠ-GY- VEN-TI Lietuvoje,kad tik jie nepaliktų Lietuvos ir savo tėvų.Pasirodo,nuskaltimas padėti savo vaikams-reikia įrodyti pajamas iš ko padedi vai kams.Kildišiene net į ligoninę papuolė.Paklauskit kokias pajamas slepia pensinnkai padėdami savo vaikams?Jei vaikai uždirba minimumą ar mažiau(YPAČ KAIME).O jei vaikai turi vaikų...KAIP IŠGYVENTI???Prisiminėte"talonus"Buvo tokie... Buvo ir toks laikas-išgyvenom.Bet kažin kiek laimingesni laisvoj Lietuvoj pensinkai gaudami "ubagiškas"pensijas?Už 200eurų(atidirbę 40metų ir daugau) Susimoka už butą,paslaugas,vaistus ir dar lieka maistui t.y.kruopoms.Pasityčiojimas iš ŽMONIŲ darbo. Taip "prie rusų"jie būdami jauni ir studentai,kasė bulves,rovė burokus.Ir ka norit pasakyti ,kad jie blogesni už jus buvo?Tada darbas buvo vertybe. Pbandyk kaime be darbo savaite lovoj paguleti(kaip dabar).Ir išvis to nebvo galima daryti-privalėjai ŠEIMĄ(o tai irgi buvo vertybė)išlaikyti-rūpintis vaikais,namais..O dabar kažkokia beprotybė.Jei nedirbi-gauni pašalpą,Jei vaikais nesirūpini-pasirūpins soc.tarnybos,Jei atsisakai ŽEMĘ dirbti-tau skiriamos išmokos.Tik nedirbk.Taip ir gyvenam.Tik ar ilgai?

laisvam, 2017-03-15 18:24
Smegenis galima treniruoti kaip raumenis
Amerikoje yra smegenų sporto centrų, kuriuose žmonės eilėmis sėdi prie kompiuterių ir žaisdami įvairius kompiuterinius žaidimus bando gerinti intelektą. Neurologų ir gerontologų blogoji naujiena: nėra pratybų, kurios žmogų padarytų protingesnį. Geroji: tam tikras smegenų funkcijas galima puikiai lavinti. Tarkime, jei reguliariai atmintinai mokysitės žodžių sekas, ištobulėsite būtent šioje srityje. Iki šiol moksliškai nepatvirtinta, kad sudoku gerina darbinę atmintį arba suvokimo greitį. Spręsdami sudoku, tiesiog geriau išmoksite spręsti sudoku, ir tiek. Be specialių treniruočių programų, galvą galima treniruoti ir kitaip - mokantis užsienio kalbų, muzikuojant arba palaikant socialinius kontaktus. Be to, proto pajėgumas labai priklauso nuo fizinės sveikatos, ypač kraujospūdžio ir cukraus kiekio kraujyje.

laisvas, 2017-03-15 16:14
skaitykite tęsinį: prie tarybų tai buvo tvarka ir su lopetom niekas neužmušdavo. Nes tada ėjom prie brandaus socializmo Sovietų Sąjungoj. Na, vieną kitą taloną patalynei ar baldams reikdavo runkeliokams numesti, kad profsajungą gerbtų. Ir į kolūkį priverstinai savanoriškai nuveždavo mokinukus bei studentus - taigi kad bulvę nuo buroko išmoktų atskirti. O į Baltijos kelią tai per nesusipratimą atsistojo - tikriausiai be eilės tikėjosi ūkiško muilo gauti...

laisvas, 2017-03-15 16:06
Galit , valkatėlės, čia loti ant manęs kiek norit, o suvargusių lietuvių daugėja. na, dar kartais kas nors su lopetom užmuša. Na, einam prie klestinčios Lietuvos. Kaip prie Smetonos, Lietuva klestėjo, o lietuviai vargo. kas tada, tas ir dabar gerai gyvena. Tik atsiranda ant manęs puolančių konteinerinių ar partorgų ir pan. Matyt iš nevilties. taigi, laukit pašalpų ir kompensacijų, gyvenkit oriai, girdėjau, šildymas brangs, būsit ponai.

laisvas, 2017-03-15 14:19
bet aš pensininkei dar tinku - jai tik nepatinka tiesa, kad ji pensininkė.

Apuokas, 2017-03-15 13:26
Kazy,''prie sovietu" vaikus auklejo PIRMIAUSIA TEVAI!!!(savo darbu ir pavizdžiu ir rykšte),MOKYK LA(nebijojo MOKYTOJAS pabarti ir patarti)KAIMYNAI(nebijjojo kaimyno vaika sudrausminti),RADIJAS, TELEVIZIJA(nerodė"seksualių "ir"kovinių"filmų)LAIKRAŠCIAI,Ž... visur parodoma PAGARBA DARBO ŽMOGUI(pasalpų nemokėjo),VYRESNIAM ŽMOGUI,SENAM ŽMOGUI...O štai prie laisvos Lietuvos-visas dėmesys vaikui(ale asmenybei).Na ir užaugo"asmenybes",kurie nežino kas yra MEILĖ,PAGARBA,SĄŽINĖ,DARBAS(yra pašalpos),....

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 21

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 21
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />