(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Budintis reporteris

Skurdo areštinė

2017 m. kovo 15 d.
Regina MUSNECKIENĖ

KO­MEN­TA­RAS

reginamus@skrastas.lt

„Spin­te­lė­je tu­riu tik pus­lit­rį tau­kų ir duo­nos kriaukš­lę. Bes­ve­riu vos 40 ki­log­ra­mų“, – go­do­jo į re­dak­ci­ją at­va­žia­vu­si kra­žiš­kė.

Mo­te­ris gy­ve­na iš 160 eu­rų neį­ga­lu­mo pa­šal­pos. Pas­ta­ruo­ju me­tu da­lį pi­ni­gų siųs­da­vo į Ang­li­ją iš­va­žia­vu­siai duk­rai, kol ji įsi­tvir­tins sve­ti­mo­je ša­ly­je. Kai pa­čiai pri­trūk­da­vo pi­ni­gų, pa­sko­lin­da­vo kai­my­nai. Da­bar jau ne­bes­ko­li­na, nes ne­si­ti­ki at­gau­ti sko­los.

Prie Sei­mo pi­ke­tuo­ja pen­si­nin­kai. No­ri at­kreip­ti dė­me­sį į tai, jog, įve­dus eu­rą, pen­si­jos pa­ly­gin­ti su kai­no­mis ta­po to­kios nie­kin­gos, jog kar­tais ten­ka ba­dau­ti.

Moks­li­nin­kai pa­skai­čia­vo, jog Lie­tu­vos žmo­gus ga­li iš­si­mai­tin­ti, tiks­liau, ne­nu­mir­ti ba­du, mais­tui tu­rė­da­mas 90 eu­rų per mė­ne­sį. Mais­tui ir ki­tiems po­rei­kiams, tų pa­čių moks­li­nin­kų tei­gi­mu, už­ten­ka 260 eu­rų per mė­ne­sį.

Šie skai­čiai nu­brė­žia skur­do ri­bą. Į juos bus at­si­žvel­gia­ma skirs­tant pa­šal­pas, kom­pen­sa­ci­jas ir ki­to­kias so­cia­li­nes iš­mo­kas.

Vie­na kel­miš­kė pen­si­nin­kė pa­skai­čia­vo, jog mais­tui tu­rė­da­ma 90 eu­rų per mė­ne­sį kas­dien sa­vo val­giui ga­li iš­leis­ti po 3 eu­rus. Ką pre­ky­bos cent­re ga­li­ma nu­si­pirk­ti už to­kius pi­ni­gus?

Juo­dos duo­nos ke­pa­las kai­nuo­ja dau­giau kaip eu­rą. Įdė­jo jį į krep­še­lį. Dar pri­dė­jo pa­ke­lį svies­to, kai­nuo­jan­tį dau­giau kaip eu­rą, ir pa­ke­lį varš­kės. Pi­giau­sio pie­no lit­rui pi­ni­gų jau ne­beuž­te­ko. Vis­kas. Toks die­nos da­vi­nys.

Eko­no­mis­tai sa­ko, jog pri­va­lė­da­mi taip ri­bo­ti sa­vo iš­lai­das Lie­tu­vos gy­ven­to­jai tam­pa tie­siog iš­gy­ve­ni­mo vir­tuo­zai. An­tai ir mi­nė­to­ji pen­si­nin­kė kas­dien neis į pre­ky­bos cent­rą. Nu­si­pirks pro­duk­tų vi­sai sa­vai­tei. Už juos ga­lės su­mo­kė­ti 22,5 eu­ro. Ta­čiau ne vi­sas pre­kes ji pirks vie­na­me pre­ky­bos cent­re. Griež­tai su­skai­čiuo­tus pi­ni­gus leis ten, kur vie­nas ar ki­tas pro­duk­tas kai­nuos pi­giau­siai. Gal­būt už juos išeis vie­nas viš­čiu­kas, pie­no, grie­ti­nės, kruo­pų, mil­tų, bul­vių, bu­ro­kė­lių, po ke­lis svo­gū­nus ir čes­na­kus. Ta­čiau apie vai­sius ar ko­kį ska­nės­tą ga­lės tik pa­sva­jo­ti. Gal per šven­tes? Bet ar šven­tėms su­tau­py­si iš 90 eu­rų?

Šil­to ir šal­to ma­tę Lie­tu­vos pen­si­nin­kai įpra­tę gy­ven­ti kuk­liai. Par­si­neš sa­vai­tės pro­duk­tų krai­te­lę, at­si­dus, kad ten­ka skal­sin­ti kąs­nį. Pak­laus sa­vęs, ką blo­go pa­da­rė, kad se­nat­vė­je rei­kia ši­taip varg­ti.

Ta­čiau iš­gy­ve­ni­mo vir­tuo­zais pri­va­lo tap­ti ir dau­ge­lis iš pa­trio­tiz­mo Lie­tu­vo­je dar dir­ban­čių jau­nų šei­mų. Jei­gu abu tė­vai dir­ba už vi­du­ti­nį 600 eu­rų at­ly­gi­ni­mą ir au­gi­na bent po­rą vai­kų, jų skur­das nė kiek ne ­ma­žes­nis ne­gu pen­si­nin­kų. Ir iš­gy­ve­na jie ne tik dėl sa­vo, bet ir dėl sa­vo vai­kų skur­do.

Kel­mės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to areš­ti­nė­je lai­ko­miems vy­rams ir mo­te­rims per die­ną mais­tui ski­ria­ma 4,22 eu­ro. Jei­gu į areš­ti­nę pa­ten­ka ne­pil­na­me­tis, jis mai­ti­na­mas dar so­čiau – už 4 eu­rus 90 cen­tų. Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vai sa­ko, jog mai­ti­ni­mo pa­slau­ga areš­tuo­tie­siems per­ka­ma. To­dėl kiek­vie­no­je areš­ti­nė­je ski­ria­mos skir­tin­gos su­mos. Kai kur ma­žes­nės, kai kur dar di­des­nės.

Išei­tų, jog apie pu­sė nie­kuo ne­nu­si­kal­tu­sios Lie­tu­vos įka­lin­ta sa­vo skur­do areš­ti­nė­je. Ši areš­ti­nė – dar blo­ges­nė už tą, į ku­rią pa­ten­ka nu­si­kal­tė­liai, nes jie mai­ti­na­mi so­čiau.

Drau­di­mo bend­ro­vės ra­gi­na tuos už vi­du­ti­nį at­ly­gi­ni­mą dir­ban­čius žmo­nes dar at­si­dė­ti se­nat­vei, kad, su­lau­kę gar­baus am­žiaus, ga­lė­tų gy­ven­ti so­čiau ir oriau. Tik iš ko­kių san­tau­pų jiems at­si­dė­ti? Ir kas ga­ran­tuos, kad drau­di­mo bend­ro­vės per ke­lis de­šimt­me­čius, kol jie su­lauks pen­si­jos, ne­bank­ru­tuos?

Pro sa­vo areš­ti­nės gro­tas ties skur­do ri­ba gy­ve­nan­tys žmo­nės ma­to, jog yra ir ki­to­kia Lie­tu­va. Ji – ne ana­pus Ne­mu­no, o čia pat vaikš­to tarp mū­sų nau­jų­jų ku­ni­gaikš­tu­kų pa­vi­da­lu.

Tie did­mies­čių ir pro­vin­ci­jos ku­ni­gaikš­tu­kai ren­gia eli­to puo­tas ir or­ga­ni­zuo­ja me­džiok­les, kas mė­ne­sį ima ke­lių ar net ke­lio­li­kos tūks­tan­čių eu­rų al­gas, nors kar­tais va­do­vau­ja nuo­sto­lin­gai dir­ban­čioms vals­ty­bės įmo­nėms, vyk­dy­da­mi že­mės re­for­mą nu­va­ro žmo­nes nuo že­mės, už­si­tve­ria eže­rus ir upes, pa­si­sa­vi­na miš­kus įteig­da­mi sau ir ki­tiems, jog tai yra tik jų tur­tas.

Mū­sų tė­vai ir se­ne­liai sa­ky­da­vo, jog bai­siau­sias yra tas tur­tuo­lis, ku­ris iš uba­go ta­po po­nu. Tik­rie­ji, iš­si­la­vi­nę po­nai ir dva­ri­nin­kai mąs­tė vals­ty­bi­niu lyg­me­niu, mo­kė­jo su­pras­ti ki­tą žmo­gų ir su juo da­lin­tis. O pra­tur­tė­ję va­di­na­mieji mu­ži­kai dėl sa­vo nau­dos bu­vo pa­si­ruo­šę ki­tam kai­lį nu­dir­ti.

Uba­go virs­mas į po­ną ta­po šian­die­ni­nio žmo­gaus sind­ro­mu.

Pro sa­vo skur­do gro­tas vi­są gy­ve­ni­mą sun­kiai dir­bę ir da­bar są­ži­nin­gai dir­ban­tys be kal­tės pa­smerk­tie­ji žvel­gia ir į jau­ną­ją Lie­tu­vą, ne­prik­lau­so­my­bė­je užau­gu­sius mū­sų vai­kus, ku­rie ne­ma­tė so­vie­ti­nio de­fi­ci­to, ne­pa­ži­no kuk­laus, tik į pa­čią es­mę įsi­ki­bu­sio mi­ni­ma­lis­ti­nio sa­vo se­ne­lių gy­ve­ni­mo. Jie ži­no be­ga­li­nę šian­die­nos pa­siū­lą ir yra įsi­ti­ki­nę, jog tu­ri ja nau­do­tis.

Dau­ge­lis juos va­di­na da­bar­tis­tais, no­rin­čiais vis­ką tu­rė­ti ir vis­kuo nau­do­tis čia ir da­bar. Ki­ti dar va­di­na tau­py­ti ne­lin­ku­sia Y kar­ta. Tre­ti – var­to­to­jų kar­ta.

Jų ves­tu­vė­se jau nie­kas ne­de­gi­na rū­tų vai­ni­kė­lio ir ne­ka­ria pirš­lio. Jų šven­tes or­ga­ni­zuo­ja ves­tu­vių pla­nuo­to­jai, sam­dan­tys bran­gius ve­dė­jus, fo­tog­ra­fus, fil­muo­to­jus, die­nos koor­di­na­to­rius. Tuok­tis juos ve­ža bran­gūs li­mu­zi­nai. Jie skren­da me­daus mė­ne­sio į to­li­mus eg­zo­tiš­kus kraš­tus.

Ir ne­bū­ti­nai vie­nos die­nos šven­tei po ke­lio­li­ka ar ke­lias­de­šimt tūks­tan­čių iš­lei­džia tur­tin­gų­jų pa­li­kuo­nys ar už­sie­niuo­se pi­ni­gų už­si­dir­bęs jau­ni­mas. Kar­tais šven­tė ren­gia­ma ir paė­mus pa­sko­lą iš ban­ko.

Ko­kia to pra­smė? Ogi no­ras pa­si­pui­kuo­ti prieš gi­mi­nes, drau­gus, bent vie­ną die­ną gy­ve­ni­me iš­trūk­ti iš už sa­vo skur­do gro­tų ir pa­si­jus­ti tur­tuo­liu!

Sa­ko­ma, jog žmo­gus vi­suo­met sva­jo­ja apie tai, ko ne­tu­ri. To­dėl bent vien­kar­ti­ne pra­ban­ga jau­nas žmo­gus ban­do įro­dy­ti sa­vo ver­tę. Mat gy­ve­ni­mo pil­nat­vė Lie­tu­vo­je daž­nai dar sie­ja­ma ne su šei­mos dar­na, svei­ka­ta, o su tur­tais.

Ma­tyt, to­dėl tarp tur­tus su­si­šla­vu­sių nau­jų­jų lie­tu­vių ar tik ku­rian­čių tur­tuo­lių iliu­zi­ją ir gy­ve­nan­čių ties skur­do ri­ba žio­jė­ja to­kia gi­li duo­bė.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (1)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentarai (3)

Bedarbė, 2017-05-01 08:18
Pirmiausia duosiu pastabą ,,Šiaulių krašto" komentarų skilties administratoriui: kodėl neišimat komentarų ne į temą? Prie ko čia siūlymas imti paskolą? Jūs dirbat, ar kavutę geriat?

jane, 2017-04-17 12:18
Sveiki,
Tai yra informuoti plačiąją visuomenę, kad ponia Jane Alison, privati paskola skolintojas turi atverti finansinę galimybę visiems reikia bet kokią finansinę pagalbą. Mes apdalinti paskolą 2% palūkanų norma privatiems asmenims, įmonėms ir bendrovėms pagal aiškias ir suprantamais terminais ir sąlyga. susisiekti šiandien mums elektroniniu paštu tam, kad galėtume suteikti jums su mūsų paskolų terminai ir sąlygos adresu: (saintloanss@gmail.com)

jane, 2017-04-17 12:15
Sveiki,
Tai yra informuoti plačiąją visuomenę, kad ponia Jane Alison, privati paskola skolintojas turi atverti finansinę galimybę visiems reikia bet kokią finansinę pagalbą. Mes apdalinti paskolą 2% palūkanų norma privatiems asmenims, įmonėms ir bendrovėms pagal aiškias ir suprantamais terminais ir sąlyga. susisiekti šiandien mums elektroniniu paštu tam, kad galėtume suteikti jums su mūsų paskolų terminai ir sąlygos adresu: (saintloanss@gmail.com)

Rodomi komentarai nuo 1 iki 3. Iš viso: 3

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 3
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />