(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Budintis reporteris

Žmogaus sveikata – prioritetas, bet krašto apsauga – svarbiau

2017 m. kovo 21 d.
Ak­las ar­ba silp­na­re­gis žmo­gus, no­rė­da­mas pa­tek­ti pas akių li­gų gy­dy­to­ją, pir­miau­sia tu­ri re­gist­ruo­tis pas šei­mos gy­dy­to­ją, at­va­žiuo­ti pas jį su pa­ly­do­vu, kad gau­tų siun­ti­mą, po to dar kar­tą pra­šy­ti pa­ly­do­vą, kad, atė­jus ei­lei, pa­ly­dė­tų pas akių gy­dy­to­ją.Šias ir dau­ge­lį ki­tų svei­ka­tos ap­sau­gos pro­ble­mų kel­miš­kiai kė­lė praė­ju­sį penk­ta­die­nį, kai Kel­mė­je lan­kė­si svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga.Au­re­li­jus Ve­ry­ga su Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vais ir vi­suo­me­ne su­si­ti­ko Kel­mės...

Šokį planetai šoko rekordinis šiauliečių būrys

2017 m. kovo 21 d.
Že­mės die­ną Šiau­lių mies­to švie­ti­mo įstai­gų vai­kai ir moks­lei­viai pir­mą kar­tą pri­si­jun­gė prie ma­si­nio šo­kio – Pri­si­kė­li­mo aikš­tė­je vie­nu me­tu šo­ko apie 700 vai­kų. Tai gau­siau­sias šo­kė­jų bū­rys vi­so­je Lie­tu­vo­je.Pir­ma­die­nį 12 va­lan­dą vi­so­se ša­lies ap­skri­ty­se, taip pat tri­juo­se Eu­ro­pos ša­lių mies­tuo­se, moks­lei­viai šo­ko ma­si­nį šo­kį pa­gal Maik­lo Džek­so­no kū­ri­nį „Earth Song“. Bend­ras vi­sų da­ly­vių skai­čius sie­kia dau­giau nei 20 tūks­tan­čių žmo­nių. Or­ga­ni­za­to­rių duo­me­ni­mis, Šiau­liuo­se jis bu­vo ma­siš­kiau­sias...

Trys „valstiečiai“ užsimanė cenzūros (1)

2017 m. kovo 18 d.

Ket­vir­ta­die­nį trys „vals­tie­čiai“ – Do­vi­lė Ša­ka­lie­nė, Ze­no­nas Strei­kus ir Ro­ber­tas Šark­nic­kas – Sei­me re­gist­ra­vo Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis ži­niask­lai­da bū­tų ver­čia­ma ne ma­žiau kaip 50 pro­c. skel­bia­mo tu­ri­nio skelb­ti kaip tei­gia­mą in­for­ma­ci­ją.
Siū­lo­ma įpa­rei­go­ti, kad ži­niask­lai­dos prie­mo­nės iš­lai­ky­tų „pro­por­ci­ją tarp tei­gia­mos (po­zi­ty­vios) ir nei­gia­mos in­for­ma­ci­jos, po­zi­ty­vios nau­jie­nos bū­tų spaus­di­na­mos...

Europinės lėšos paskirtos Šiaulių aikštėms

2017 m. kovo 18 d.
Abu pro­jek­tai įgy­ven­di­na­mi pa­gal UR­BAN pro­gra­mą, skir­tą ša­lies di­džių­jų mies­tų plėt­rai.
Pri­si­kė­li­mo aikš­tei re­konst­ruo­ti ir jos priei­goms su­tvar­ky­ti skir­ta 5,6 mi­li­jo­no eu­rų. Iš jų 459 tūks­tan­čius eu­rų su­da­ro vals­ty­bės lė­šos.
Sa­vi­val­dy­bė pa­ti pri­si­dės 400 tūks­tan­čių eu­rų, plius dar tu­rės ieš­ko­ti 1,3 mi­li­jo­no eu­rų – ne­fi­nan­suo­ja­miems iš pa­ra­mos lė­šų dar­bams at­lik­ti.
Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu šią sa­vai­tę bu­vo pa­tvir­tin­tas Pri­si­kė­li­mo aikš­tės...

Lietuvos muziejų asociacijai ir toliau vadovaus Raimundas Balza

2017 m. kovo 18 d.
Aso­cia­ci­ja šiuo me­tu vie­ni­ja 98 iš 105 Lie­tu­vo­je vei­kian­čių mu­zie­jų. Jos tiks­las – mu­zie­jų in­te­re­sų at­sto­va­vi­mas ir bend­ros vie­šo­sios nuo­mo­nės for­ma­vi­mas.
Šiais me­tais vie­nas iš svar­biau­sių Mu­zie­jaus aso­cia­ci­jos ren­gi­nių – kon­fe­ren­ci­ja „Fo­tog­ra­fi­ja Lie­tu­vos mu­zie­juo­se“ – vyks Šiau­liuo­se Fo­tog­ra­fi­jos mu­zie­ju­je ba­lan­džio 20–21 die­no­mis.
Pa­sak R. Bal­zos, vie­nas iš di­džiau­sių šių die­nų mu­zie­ji­nin­kų iš­šū­kių – for­ma­laus ug­dy­mo per­kė­li­mas į mu­zie­jų erd­ves. „Mu­zie­jus...

Iš­mo­kau ver­tin­ti gy­ve­ni­mą

2017 m. kovo 17 d.
Man šian­dien 24-eri. Ta­čiau kaip šian­dien pri­si­me­nu pir­mą­jį kar­tą, kai pa­ra­ga­vau al­ko­ho­lio. Man bu­vo ke­tu­rio­li­ka, su drau­gais šven­tė­me gim­ta­die­nį. Pa­ti­ko. Iš­gė­ri­nė­ti pra­dė­jau jau bū­da­ma še­šio­li­kos. Ei­da­vo­me į šo­kius, o jų „be gra­mo“ neį­si­vaiz­da­vau. Kiek­vie­nas sa­vait­ga­lis ta­po lau­kia­mas ne dėl kaž­ko­kių su­si­ti­ki­mų su drau­gais, o dėl to gra­me­lio. Lauk­da­vau sa­vait­ga­lių.
Į dug­ną pra­dė­jau smeg­ti bū­da­ma dvi­de­šim­ties. Ži­no­ma, ta­da pa­ti taip ne­ma­niau. Nors bū­da­ma de­vy­nio­li­kos jau...

Jaunimo iniciatyva – parodyti savo talentus

2017 m. kovo 17 d.
Vie­nos iš ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rių – Šiau­lių uni­ver­si­te­ti­nės gim­na­zi­jos moks­lei­vės Auk­sė Lau­ri­na­vi­čiū­tė ir Dei­man­tė Jat­kaus­kai­tė – sa­kė, jog svar­biau­sias ren­gi­nio tiks­las – ska­tin­ti moks­lei­vius do­mė­tis me­nu, kul­tū­ra, jį mo­ty­vuo­ti ju­dė­ti pir­myn, pa­si­ro­dy­ti ki­tiems, iš­reikš­ti sa­vo ta­len­tus.
Iš Pak­ruo­jo ki­lu­si A. Lau­ri­na­vi­čiū­tė pri­pa­žįs­ta, jog gy­ven­da­ma sa­vo mies­te bu­vo tin­ges­nė, o at­si­kraus­ty­mas į Šiau­lius bu­vo tar­si „spy­ris į už­pa­ka­lį“ – pri­si­jun­gė prie...

Pomidoro principas

2017 m. kovo 16 d.
Neiš­ken­čiau – į dai­gi­ni­mo lo­ve­lius ant pa­lan­gės su­bė­riau po­mi­do­rų ir pa­pri­kų sėk­las (nors ži­nau, kad vi­sa­da bū­na šiek tiek per anks­ti, nes jie, ko­vo­da­mi dėl sau­lės švie­sos, sku­ba užaug­ti, iš­tįs­ta ir nu­links­ta). Esu 100 pro­cen­tų ga­ran­tuo­ta, kad iš po­mi­do­rų sėk­lų iš­dygs po­mi­do­rų dai­gai, o iš pa­pri­kų – pa­pri­kų. Ly­giai taip pat, kaip iš ąžuo­lo gi­lės išau­ga ąžuo­liu­kas, o iš Sos­novs­kio barš­čio sėk­lų – de­šim­tys, o gal ir šim­tai in­va­zi­nių Sos­novs­kio „bar­ščiu­kų“. Ne­rei­kia bū­ti di­de­liu mi­čiu­ri­nu, kad su­vok­tu­mei: ką pa­sė­si – tą ir...

Ar visada neapsimoka pensijai kaupti „po mažai“?

2017 m. kovo 16 d.
Ar tu ma­ne my­li, mėgs­ta klau­si­nė­ti vy­ru ne­pa­si­ti­kin­ti žmo­na. Ar tu no­ri kaup­ti lė­šas pen­si­jų fon­duo­se? – ne­nus­to­ja klau­si­nė­ti žmo­gu­mi ne­pa­si­ti­kin­ti val­džia.
Pir­mą kar­tą pa­siū­ly­mas ap­si­spręs­ti dėl kau­pi­mo nu­skam­bė­jo po­kri­zi­niu lai­ko­tar­piu. Per kri­zę „Sod­rai“ itin trū­ko lė­šų. A. Ku­bi­liaus vy­riau­sy­bė įmo­kas į pen­si­jų fon­dus ma­ži­no tri­mis „užė­ji­mais“ – dėl to įmo­kos kau­pi­mui bu­vo su­ma­žin­tos nuo 5,5 iki 1,5 pro­cen­to.
Dar kar­tą rėž­ti per įmo­kas val­džia...

Eks­por­tui nu­ma­to­mos pa­lan­kios są­ly­gos

2017 m. kovo 16 d.

Yra vis dau­giau ar­gu­men­tų sa­ky­ti, kad eks­por­tas at­si­ga­vo po 2015 me­tų su­krė­ti­mų. Eks­por­to au­gi­mą, pa­na­šų į bu­vu­sį prieš Ru­si­jos pa­skelb­tas san­kci­jas, pa­tvir­ti­na ne tik pa­skelb­ti nau­jau­si, sau­sio mė­nesio, no­mi­na­lie­ji pre­kių eks­por­to duo­me­nys, bet ir 2016 me­tų rea­lie­ji duo­me­nys.
Tie­sa, in­ves­tuo­to­jai at­sar­giai dar žvel­gia į po­li­ti­nę ša­lies rai­dą po rin­ki­mų ir lė­tai au­gan­čią už­sie­nio pa­klau­są, to­dėl ne­sku­ba di­din­ti ga­my­bos po­ten­cia­lo, rei­ka­lin­go dar...

Skurdo areštinė (3)

2017 m. kovo 15 d.

„Spin­te­lė­je tu­riu tik pus­lit­rį tau­kų ir duo­nos kriaukš­lę. Bes­ve­riu vos 40 ki­log­ra­mų“, – go­do­jo į re­dak­ci­ją at­va­žia­vu­si kra­žiš­kė.
Mo­te­ris gy­ve­na iš 160 eu­rų neį­ga­lu­mo pa­šal­pos. Pas­ta­ruo­ju me­tu da­lį pi­ni­gų siųs­da­vo į Ang­li­ją iš­va­žia­vu­siai duk­rai, kol ji įsi­tvir­tins sve­ti­mo­je ša­ly­je. Kai pa­čiai pri­trūk­da­vo pi­ni­gų, pa­sko­lin­da­vo kai­my­nai. Da­bar jau ne­bes­ko­li­na, nes ne­si­ti­ki at­gau­ti sko­los.
Prie Sei­mo pi­ke­tuo­ja pen­si­nin­kai. No­ri at­kreip­ti dė­me­sį į tai, jog...

Paniką sėja legioneliozė

2017 m. kovo 14 d.
Praei­tą sa­vai­tę nuo le­gio­nie­rių li­gos mi­rė vil­nie­tė. Pa­vo­jin­gų bak­te­ri­jų ži­di­niai nu­sta­ty­ti dvie­juo­se sos­ti­nės dau­gia­bu­čiuo­se. Pa­vo­jin­ga li­ga per­nai nu­si­ne­šė ir vie­no šiau­lie­čio gy­vy­bę.
Užk­re­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cent­ro (ULAC) duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je šiais me­tais už­re­gist­ruo­ti trys le­gio­nie­rių li­gos at­ve­jai. Per­nai le­gio­ne­lio­zė diag­no­zuo­ta vie­nuo­li­kai ša­lies gy­ven­to­jų, tarp jų – 4 šiau­lie­čiams (vie­nas iš jų mi­rė). Šie­met Šiau­liuo­se le­gio­ne­lio­zės at­ve­jų neuž­re­gist­ruo­ta...

TŪRINĖS REKLAMOS KOMPLEKSO AUTORYSTĖS

2017 m. kovo 14 d.
Vilius PURONAS

Skulp­tū­ri­niai bul­va­ro ak­cen­tai iki šiol trau­kia vi­sus šiau­lie­čius ir mies­to sve­čius sa­vo emo­ci­niu ir pi­lie­ti­niu už­tai­su, ku­ris li­ko gy­vas ir šian­dien, praė­jus be­ne ke­tu­rioms de­šim­tims me­tų. Tai – ori­gi­na­lus reiš­ki­nys, ge­ra­no­riš­kas ir pra­smin­gas. Man ne­ži­no­ma ana­lo­gų pla­čia­ja­me pa­sau­ly­je. Anuo­met jis gi­mė kaip komp­lek­si­nis su­ma­ny­mas, pės­čių­jų gat­vę įpras­mi­nant.
Mo­nu­men­ta­lio­jo­je dai­lė­je įpras­ta ša­lia skulp­to­riaus (kū­ry­bi­nio žmo­gaus) ra­šy­ti ir...

„Toyota“ taranavo Šiaulių universitetą

2017 m. kovo 10 d.
Va­kar, prieš pat vi­dur­die­nį, į Šiau­lių uni­ver­si­te­to pa­sta­to P. Vi­šins­kio gat­vė­je sie­ną įva­žia­vo, įta­ria­ma, pra­stai pa­si­ju­tu­sio 51 me­tų vai­ruo­to­jo vai­ruo­ja­mas au­to­mo­bi­lis „Toyo­ta“.Į in­ci­den­to vie­tą iš­kvies­ti me­di­kai su­tei­kė nu­ken­tė­ju­sia­jam pir­mą pa­gal­bą ir iš­ve­žė į Res­pub­li­ki­nę Šiau­lių li­go­ni­nę.
Anot me­di­kų, vai­ruo­to­jas jau­tė­si pra­stai, bu­vo neo­rien­tuo­tas. Li­go­ni­nė­je jam at­lik­ti iš­sa­mūs ty­ri­mai.
Per ava­ri­ją ap­ga­din­tas au­to­mo­bi­lis.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Sinagogos skliautuose atgimsta paslaptinga tapyba

2017 m. kovo 9 d.
Pak­ruo­jo si­na­go­ga – jau pa­sku­ti­nia­me res­tau­ra­vi­mo eta­pe. Šiuo me­tu res­tau­ra­to­riai nuo anks­ty­vo ry­to iki vė­lu­mos plu­ša at­kur­da­mi skliau­tų ta­py­bą. Pas­lap­tin­gus sa­vo sim­bo­li­ka pie­ši­nius bei baig­tą res­tau­ruo­ti pa­sta­tą vi­suo­me­nei ke­ti­na­ma at­ver­ti ge­gu­žę.
Šiuo me­tu si­na­go­gos vi­du­je ver­da res­tau­ra­to­rių, at­ku­rian­čių sie­nų ir skliau­tų ta­py­bą, dar­bas. Pir­ma­ja­me aukš­te dir­ba spe­cia­lis­tai, ku­riems pa­vy­ko nuo sie­nų nuim­ti au­ten­tiš­kų ta­pe­tų frag­men­tus. Pa­gal...

Vairuotojoms – pareigūnų gėlės, šypsenos ir netgi dainos

2017 m. kovo 9 d.
Šiau­liuo­se dai­lio­sios ly­ties at­sto­vių lau­kė di­džiau­sia staig­me­na, ka­dan­gi po­li­ci­jos rė­mė­jas jas pa­svei­ki­no ir dai­no­mis.
Prie svei­ki­ni­mų pri­si­jun­gė ir Pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro Sta­ty­bos ir me­cha­ni­kos sky­riaus moks­lei­viai. Jie su po­li­ci­nin­kais, Šiau­liuo­se, Sta­ty­bi­nin­kų gat­vė­je, mo­te­rims do­va­no­jo sa­vo ran­ko­mis iš me­džio pa­ga­min­tas gė­les.
Po­li­ci­nin­kai ne tik pa­svei­ki­no, bet ir pa­lin­kė­jo mo­te­rims trans­por­to prie­mo­nes vai­ruo­ti sau­giai...

Taikos sutartį atšaukė – skundas liko

2017 m. kovo 9 d.
Pa­gal ją bu­vo su­tar­ta, kad E. Bi­vai­nis grįš į di­rek­to­riaus pa­rei­gas. Su­tar­tis at­šauk­ta, nes Ta­ry­ba ko­vo 2 die­ną pa­tvir­ti­no nau­ją Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių – An­ta­ną Bar­tu­lį.
Šiau­lių apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas ko­vo 7 die­ną pra­šy­mą pa­ten­ki­no ir tai­kos su­tar­ties ne­bet­vir­ti­no.
Ta­čiau teis­me li­ko E. Bi­vai­nio skun­das dėl mies­to Ta­ry­bos spren­di­mo jį at­leis­ti. Skun­das bus nag­ri­nė­ja­mas ba­lan­džio 25 die­ną.
Bu­vęs di­rek­to­rius, skųs­da­mas Ta­ry­bą...

Švedų gyvenimo atspindžiai – fotografijų parodoje

2017 m. kovo 9 d.
Fo­tog­ra­fi­jo­se gvil­de­na­mos pa­grin­di­nės gy­ve­ni­miš­kos te­mos, su­si­ju­sios su šei­ma, tė­vų ir vai­kų san­ty­kiais, na­mais, ly­gio­mis žmo­nių tei­sė­mis ir ga­li­my­bė­mis. Pa­ro­dos ati­da­ry­me da­ly­vaus Šve­di­jos am­ba­sa­do­rė Lie­tu­vo­je Ma­ria Chris­ti­na Lundq­vist.
Ren­gi­nį or­ga­ni­zuo­ja Šve­di­jos ins­ti­tu­tas, Šve­di­jos am­ba­sa­da Lie­tu­vo­je, Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė ir Šiau­lių kul­tū­ros cent­ras.
Pa­ro­da veiks iki ba­lan­džio 13 die­nos. Jos lan­ky­mas ne­mo­ka­mas.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Ar moterys ir vyrai turi lygias teises?

2017 m. kovo 8 d.

– Teo­riš­kai taip, o pra­ktiš­kai bū­na įvai­riai. Kal­bant apie kar­je­rą, vy­rams ją se­ka­si da­ry­ti leng­viau. Net pa­žiū­rė­jus į ži­no­mus žmo­nes, pa­vyz­džiui, Pre­zi­den­tą Val­dą Adam­kų – jo žmo­na Al­ma daug pa­siau­ko­jo tam, kad vy­ras tu­rė­tų kar­je­rą. Mo­te­rys dir­ba dau­giau dar­bų na­muo­se, jų pro­por­ci­jos ir krū­vis pri­klau­so nuo su­si­ta­ri­mo šei­mo­je, nuo žmo­nių. Mo­te­rims, ko ge­ro, ten­ka lai­ky­ti tris na­mų kam­pus.

– Ma­nau, ne – pa­sku­ti­niuo­ju me­tu mo­te­rys tu­ri dau­giau tei­sių ne­gu vy­rai...

MOTERS DIENĄ MES JAUČIAMĖS VYRAIS

2017 m. kovo 7 d.

Žmo­ni­ja – dvi­ly­tis pa­da­ras. Mes ne­ga­li­me vie­nas be ki­to. Mus ri­ša ne tik mei­lė, ku­rią tik jos su­pran­ta, mus ri­ša ir šei­ma, jos tei­sės bei pa­rei­gos. Vi­nį įkal­ti į sie­ną, šiukš­les iš­neš­ti – jos tei­sė, o ma­no – pa­rei­ga. Vai­ku­tį už­niū­niuo­ti, ki­sie­liaus iš­vir­ti – jos pa­rei­ga, o ma­no – tei­sė. Tai­gi...
Gi vie­šu­mo­je da­bar mo­te­riai be­li­ko tik kaž­ka­da kaž­kie­no iš­ko­vo­to­sios tei­sės, nors anks­čiau tu­rė­jo ir pri­vi­le­gi­jų: pro du­ris pra­leis­da­vo­me, vie­tą au­to­bu­se už­leis­da­vo­me...

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (1)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />