(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Budintis reporteris

Žmogaus sveikata – prioritetas, bet krašto apsauga – svarbiau

2017 m. kovo 21 d.
Ak­las ar­ba silp­na­re­gis žmo­gus, no­rė­da­mas pa­tek­ti pas akių li­gų gy­dy­to­ją, pir­miau­sia tu­ri re­gist­ruo­tis pas šei­mos gy­dy­to­ją, at­va­žiuo­ti pas jį su pa­ly­do­vu, kad gau­tų siun­ti­mą, po to dar kar­tą pra­šy­ti pa­ly­do­vą, kad, atė­jus ei­lei, pa­ly­dė­tų pas akių gy­dy­to­ją.Šias ir dau­ge­lį ki­tų svei­ka­tos ap­sau­gos pro­ble­mų kel­miš­kiai kė­lė praė­ju­sį penk­ta­die­nį, kai Kel­mė­je lan­kė­si svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga.Au­re­li­jus Ve­ry­ga su Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vais ir vi­suo­me­ne su­si­ti­ko Kel­mės...

Šokį planetai šoko rekordinis šiauliečių būrys

2017 m. kovo 21 d.
Že­mės die­ną Šiau­lių mies­to švie­ti­mo įstai­gų vai­kai ir moks­lei­viai pir­mą kar­tą pri­si­jun­gė prie ma­si­nio šo­kio – Pri­si­kė­li­mo aikš­tė­je vie­nu me­tu šo­ko apie 700 vai­kų. Tai gau­siau­sias šo­kė­jų bū­rys vi­so­je Lie­tu­vo­je.Pir­ma­die­nį 12 va­lan­dą vi­so­se ša­lies ap­skri­ty­se, taip pat tri­juo­se Eu­ro­pos ša­lių mies­tuo­se, moks­lei­viai šo­ko ma­si­nį šo­kį pa­gal Maik­lo Džek­so­no kū­ri­nį „Earth Song“. Bend­ras vi­sų da­ly­vių skai­čius sie­kia dau­giau nei 20 tūks­tan­čių žmo­nių. Or­ga­ni­za­to­rių duo­me­ni­mis, Šiau­liuo­se jis bu­vo ma­siš­kiau­sias...

Trys „valstiečiai“ užsimanė cenzūros

2017 m. kovo 18 d.

Ket­vir­ta­die­nį trys „vals­tie­čiai“ – Do­vi­lė Ša­ka­lie­nė, Ze­no­nas Strei­kus ir Ro­ber­tas Šark­nic­kas – Sei­me re­gist­ra­vo Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis ži­niask­lai­da bū­tų ver­čia­ma ne ma­žiau kaip 50 pro­c. skel­bia­mo tu­ri­nio skelb­ti kaip tei­gia­mą in­for­ma­ci­ją.
Siū­lo­ma įpa­rei­go­ti, kad ži­niask­lai­dos prie­mo­nės iš­lai­ky­tų „pro­por­ci­ją tarp tei­gia­mos (po­zi­ty­vios) ir nei­gia­mos in­for­ma­ci­jos, po­zi­ty­vios nau­jie­nos bū­tų spaus­di­na­mos...

Europinės lėšos paskirtos Šiaulių aikštėms

2017 m. kovo 18 d.
Abu pro­jek­tai įgy­ven­di­na­mi pa­gal UR­BAN pro­gra­mą, skir­tą ša­lies di­džių­jų mies­tų plėt­rai.
Pri­si­kė­li­mo aikš­tei re­konst­ruo­ti ir jos priei­goms su­tvar­ky­ti skir­ta 5,6 mi­li­jo­no eu­rų. Iš jų 459 tūks­tan­čius eu­rų su­da­ro vals­ty­bės lė­šos.
Sa­vi­val­dy­bė pa­ti pri­si­dės 400 tūks­tan­čių eu­rų, plius dar tu­rės ieš­ko­ti 1,3 mi­li­jo­no eu­rų – ne­fi­nan­suo­ja­miems iš pa­ra­mos lė­šų dar­bams at­lik­ti.
Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu šią sa­vai­tę bu­vo pa­tvir­tin­tas Pri­si­kė­li­mo aikš­tės...

Lietuvos muziejų asociacijai ir toliau vadovaus Raimundas Balza

2017 m. kovo 18 d.
Aso­cia­ci­ja šiuo me­tu vie­ni­ja 98 iš 105 Lie­tu­vo­je vei­kian­čių mu­zie­jų. Jos tiks­las – mu­zie­jų in­te­re­sų at­sto­va­vi­mas ir bend­ros vie­šo­sios nuo­mo­nės for­ma­vi­mas.
Šiais me­tais vie­nas iš svar­biau­sių Mu­zie­jaus aso­cia­ci­jos ren­gi­nių – kon­fe­ren­ci­ja „Fo­tog­ra­fi­ja Lie­tu­vos mu­zie­juo­se“ – vyks Šiau­liuo­se Fo­tog­ra­fi­jos mu­zie­ju­je ba­lan­džio 20–21 die­no­mis.
Pa­sak R. Bal­zos, vie­nas iš di­džiau­sių šių die­nų mu­zie­ji­nin­kų iš­šū­kių – for­ma­laus ug­dy­mo per­kė­li­mas į mu­zie­jų erd­ves. „Mu­zie­jus...

Iš­mo­kau ver­tin­ti gy­ve­ni­mą

2017 m. kovo 17 d.
Man šian­dien 24-eri. Ta­čiau kaip šian­dien pri­si­me­nu pir­mą­jį kar­tą, kai pa­ra­ga­vau al­ko­ho­lio. Man bu­vo ke­tu­rio­li­ka, su drau­gais šven­tė­me gim­ta­die­nį. Pa­ti­ko. Iš­gė­ri­nė­ti pra­dė­jau jau bū­da­ma še­šio­li­kos. Ei­da­vo­me į šo­kius, o jų „be gra­mo“ neį­si­vaiz­da­vau. Kiek­vie­nas sa­vait­ga­lis ta­po lau­kia­mas ne dėl kaž­ko­kių su­si­ti­ki­mų su drau­gais, o dėl to gra­me­lio. Lauk­da­vau sa­vait­ga­lių.
Į dug­ną pra­dė­jau smeg­ti bū­da­ma dvi­de­šim­ties. Ži­no­ma, ta­da pa­ti taip ne­ma­niau. Nors bū­da­ma de­vy­nio­li­kos jau...

Jaunimo iniciatyva – parodyti savo talentus

2017 m. kovo 17 d.
Vie­nos iš ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rių – Šiau­lių uni­ver­si­te­ti­nės gim­na­zi­jos moks­lei­vės Auk­sė Lau­ri­na­vi­čiū­tė ir Dei­man­tė Jat­kaus­kai­tė – sa­kė, jog svar­biau­sias ren­gi­nio tiks­las – ska­tin­ti moks­lei­vius do­mė­tis me­nu, kul­tū­ra, jį mo­ty­vuo­ti ju­dė­ti pir­myn, pa­si­ro­dy­ti ki­tiems, iš­reikš­ti sa­vo ta­len­tus.
Iš Pak­ruo­jo ki­lu­si A. Lau­ri­na­vi­čiū­tė pri­pa­žįs­ta, jog gy­ven­da­ma sa­vo mies­te bu­vo tin­ges­nė, o at­si­kraus­ty­mas į Šiau­lius bu­vo tar­si „spy­ris į už­pa­ka­lį“ – pri­si­jun­gė prie...

Pomidoro principas

2017 m. kovo 16 d.
Neiš­ken­čiau – į dai­gi­ni­mo lo­ve­lius ant pa­lan­gės su­bė­riau po­mi­do­rų ir pa­pri­kų sėk­las (nors ži­nau, kad vi­sa­da bū­na šiek tiek per anks­ti, nes jie, ko­vo­da­mi dėl sau­lės švie­sos, sku­ba užaug­ti, iš­tįs­ta ir nu­links­ta). Esu 100 pro­cen­tų ga­ran­tuo­ta, kad iš po­mi­do­rų sėk­lų iš­dygs po­mi­do­rų dai­gai, o iš pa­pri­kų – pa­pri­kų. Ly­giai taip pat, kaip iš ąžuo­lo gi­lės išau­ga ąžuo­liu­kas, o iš Sos­novs­kio barš­čio sėk­lų – de­šim­tys, o gal ir šim­tai in­va­zi­nių Sos­novs­kio „bar­ščiu­kų“. Ne­rei­kia bū­ti di­de­liu mi­čiu­ri­nu, kad su­vok­tu­mei: ką pa­sė­si – tą ir...

Ar visada neapsimoka pensijai kaupti „po mažai“?

2017 m. kovo 16 d.
Ar tu ma­ne my­li, mėgs­ta klau­si­nė­ti vy­ru ne­pa­si­ti­kin­ti žmo­na. Ar tu no­ri kaup­ti lė­šas pen­si­jų fon­duo­se? – ne­nus­to­ja klau­si­nė­ti žmo­gu­mi ne­pa­si­ti­kin­ti val­džia.
Pir­mą kar­tą pa­siū­ly­mas ap­si­spręs­ti dėl kau­pi­mo nu­skam­bė­jo po­kri­zi­niu lai­ko­tar­piu. Per kri­zę „Sod­rai“ itin trū­ko lė­šų. A. Ku­bi­liaus vy­riau­sy­bė įmo­kas į pen­si­jų fon­dus ma­ži­no tri­mis „užė­ji­mais“ – dėl to įmo­kos kau­pi­mui bu­vo su­ma­žin­tos nuo 5,5 iki 1,5 pro­cen­to.
Dar kar­tą rėž­ti per įmo­kas val­džia...

Eks­por­tui nu­ma­to­mos pa­lan­kios są­ly­gos

2017 m. kovo 16 d.

Yra vis dau­giau ar­gu­men­tų sa­ky­ti, kad eks­por­tas at­si­ga­vo po 2015 me­tų su­krė­ti­mų. Eks­por­to au­gi­mą, pa­na­šų į bu­vu­sį prieš Ru­si­jos pa­skelb­tas san­kci­jas, pa­tvir­ti­na ne tik pa­skelb­ti nau­jau­si, sau­sio mė­nesio, no­mi­na­lie­ji pre­kių eks­por­to duo­me­nys, bet ir 2016 me­tų rea­lie­ji duo­me­nys.
Tie­sa, in­ves­tuo­to­jai at­sar­giai dar žvel­gia į po­li­ti­nę ša­lies rai­dą po rin­ki­mų ir lė­tai au­gan­čią už­sie­nio pa­klau­są, to­dėl ne­sku­ba di­din­ti ga­my­bos po­ten­cia­lo, rei­ka­lin­go dar...

Skurdo areštinė

2017 m. kovo 15 d.

„Spin­te­lė­je tu­riu tik pus­lit­rį tau­kų ir duo­nos kriaukš­lę. Bes­ve­riu vos 40 ki­log­ra­mų“, – go­do­jo į re­dak­ci­ją at­va­žia­vu­si kra­žiš­kė.
Mo­te­ris gy­ve­na iš 160 eu­rų neį­ga­lu­mo pa­šal­pos. Pas­ta­ruo­ju me­tu da­lį pi­ni­gų siųs­da­vo į Ang­li­ją iš­va­žia­vu­siai duk­rai, kol ji įsi­tvir­tins sve­ti­mo­je ša­ly­je. Kai pa­čiai pri­trūk­da­vo pi­ni­gų, pa­sko­lin­da­vo kai­my­nai. Da­bar jau ne­bes­ko­li­na, nes ne­si­ti­ki at­gau­ti sko­los.
Prie Sei­mo pi­ke­tuo­ja pen­si­nin­kai. No­ri at­kreip­ti dė­me­sį į tai, jog...

Paniką sėja legioneliozė

2017 m. kovo 14 d.
Praei­tą sa­vai­tę nuo le­gio­nie­rių li­gos mi­rė vil­nie­tė. Pa­vo­jin­gų bak­te­ri­jų ži­di­niai nu­sta­ty­ti dvie­juo­se sos­ti­nės dau­gia­bu­čiuo­se. Pa­vo­jin­ga li­ga per­nai nu­si­ne­šė ir vie­no šiau­lie­čio gy­vy­bę.
Užk­re­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cent­ro (ULAC) duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je šiais me­tais už­re­gist­ruo­ti trys le­gio­nie­rių li­gos at­ve­jai. Per­nai le­gio­ne­lio­zė diag­no­zuo­ta vie­nuo­li­kai ša­lies gy­ven­to­jų, tarp jų – 4 šiau­lie­čiams (vie­nas iš jų mi­rė). Šie­met Šiau­liuo­se le­gio­ne­lio­zės at­ve­jų neuž­re­gist­ruo­ta...

TŪRINĖS REKLAMOS KOMPLEKSO AUTORYSTĖS

2017 m. kovo 14 d.
Vilius PURONAS

Skulp­tū­ri­niai bul­va­ro ak­cen­tai iki šiol trau­kia vi­sus šiau­lie­čius ir mies­to sve­čius sa­vo emo­ci­niu ir pi­lie­ti­niu už­tai­su, ku­ris li­ko gy­vas ir šian­dien, praė­jus be­ne ke­tu­rioms de­šim­tims me­tų. Tai – ori­gi­na­lus reiš­ki­nys, ge­ra­no­riš­kas ir pra­smin­gas. Man ne­ži­no­ma ana­lo­gų pla­čia­ja­me pa­sau­ly­je. Anuo­met jis gi­mė kaip komp­lek­si­nis su­ma­ny­mas, pės­čių­jų gat­vę įpras­mi­nant.
Mo­nu­men­ta­lio­jo­je dai­lė­je įpras­ta ša­lia skulp­to­riaus (kū­ry­bi­nio žmo­gaus) ra­šy­ti ir...

„Toyota“ taranavo Šiaulių universitetą

2017 m. kovo 10 d.
Va­kar, prieš pat vi­dur­die­nį, į Šiau­lių uni­ver­si­te­to pa­sta­to P. Vi­šins­kio gat­vė­je sie­ną įva­žia­vo, įta­ria­ma, pra­stai pa­si­ju­tu­sio 51 me­tų vai­ruo­to­jo vai­ruo­ja­mas au­to­mo­bi­lis „Toyo­ta“.Į in­ci­den­to vie­tą iš­kvies­ti me­di­kai su­tei­kė nu­ken­tė­ju­sia­jam pir­mą pa­gal­bą ir iš­ve­žė į Res­pub­li­ki­nę Šiau­lių li­go­ni­nę.
Anot me­di­kų, vai­ruo­to­jas jau­tė­si pra­stai, bu­vo neo­rien­tuo­tas. Li­go­ni­nė­je jam at­lik­ti iš­sa­mūs ty­ri­mai.
Per ava­ri­ją ap­ga­din­tas au­to­mo­bi­lis.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Sinagogos skliautuose atgimsta paslaptinga tapyba

2017 m. kovo 9 d.
Pak­ruo­jo si­na­go­ga – jau pa­sku­ti­nia­me res­tau­ra­vi­mo eta­pe. Šiuo me­tu res­tau­ra­to­riai nuo anks­ty­vo ry­to iki vė­lu­mos plu­ša at­kur­da­mi skliau­tų ta­py­bą. Pas­lap­tin­gus sa­vo sim­bo­li­ka pie­ši­nius bei baig­tą res­tau­ruo­ti pa­sta­tą vi­suo­me­nei ke­ti­na­ma at­ver­ti ge­gu­žę.
Šiuo me­tu si­na­go­gos vi­du­je ver­da res­tau­ra­to­rių, at­ku­rian­čių sie­nų ir skliau­tų ta­py­bą, dar­bas. Pir­ma­ja­me aukš­te dir­ba spe­cia­lis­tai, ku­riems pa­vy­ko nuo sie­nų nuim­ti au­ten­tiš­kų ta­pe­tų frag­men­tus. Pa­gal...

Vairuotojoms – pareigūnų gėlės, šypsenos ir netgi dainos

2017 m. kovo 9 d.
Šiau­liuo­se dai­lio­sios ly­ties at­sto­vių lau­kė di­džiau­sia staig­me­na, ka­dan­gi po­li­ci­jos rė­mė­jas jas pa­svei­ki­no ir dai­no­mis.
Prie svei­ki­ni­mų pri­si­jun­gė ir Pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro Sta­ty­bos ir me­cha­ni­kos sky­riaus moks­lei­viai. Jie su po­li­ci­nin­kais, Šiau­liuo­se, Sta­ty­bi­nin­kų gat­vė­je, mo­te­rims do­va­no­jo sa­vo ran­ko­mis iš me­džio pa­ga­min­tas gė­les.
Po­li­ci­nin­kai ne tik pa­svei­ki­no, bet ir pa­lin­kė­jo mo­te­rims trans­por­to prie­mo­nes vai­ruo­ti sau­giai...

Taikos sutartį atšaukė – skundas liko

2017 m. kovo 9 d.
Pa­gal ją bu­vo su­tar­ta, kad E. Bi­vai­nis grįš į di­rek­to­riaus pa­rei­gas. Su­tar­tis at­šauk­ta, nes Ta­ry­ba ko­vo 2 die­ną pa­tvir­ti­no nau­ją Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių – An­ta­ną Bar­tu­lį.
Šiau­lių apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas ko­vo 7 die­ną pra­šy­mą pa­ten­ki­no ir tai­kos su­tar­ties ne­bet­vir­ti­no.
Ta­čiau teis­me li­ko E. Bi­vai­nio skun­das dėl mies­to Ta­ry­bos spren­di­mo jį at­leis­ti. Skun­das bus nag­ri­nė­ja­mas ba­lan­džio 25 die­ną.
Bu­vęs di­rek­to­rius, skųs­da­mas Ta­ry­bą...

Švedų gyvenimo atspindžiai – fotografijų parodoje

2017 m. kovo 9 d.
Fo­tog­ra­fi­jo­se gvil­de­na­mos pa­grin­di­nės gy­ve­ni­miš­kos te­mos, su­si­ju­sios su šei­ma, tė­vų ir vai­kų san­ty­kiais, na­mais, ly­gio­mis žmo­nių tei­sė­mis ir ga­li­my­bė­mis. Pa­ro­dos ati­da­ry­me da­ly­vaus Šve­di­jos am­ba­sa­do­rė Lie­tu­vo­je Ma­ria Chris­ti­na Lundq­vist.
Ren­gi­nį or­ga­ni­zuo­ja Šve­di­jos ins­ti­tu­tas, Šve­di­jos am­ba­sa­da Lie­tu­vo­je, Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė ir Šiau­lių kul­tū­ros cent­ras.
Pa­ro­da veiks iki ba­lan­džio 13 die­nos. Jos lan­ky­mas ne­mo­ka­mas.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Ar moterys ir vyrai turi lygias teises?

2017 m. kovo 8 d.

– Teo­riš­kai taip, o pra­ktiš­kai bū­na įvai­riai. Kal­bant apie kar­je­rą, vy­rams ją se­ka­si da­ry­ti leng­viau. Net pa­žiū­rė­jus į ži­no­mus žmo­nes, pa­vyz­džiui, Pre­zi­den­tą Val­dą Adam­kų – jo žmo­na Al­ma daug pa­siau­ko­jo tam, kad vy­ras tu­rė­tų kar­je­rą. Mo­te­rys dir­ba dau­giau dar­bų na­muo­se, jų pro­por­ci­jos ir krū­vis pri­klau­so nuo su­si­ta­ri­mo šei­mo­je, nuo žmo­nių. Mo­te­rims, ko ge­ro, ten­ka lai­ky­ti tris na­mų kam­pus.

– Ma­nau, ne – pa­sku­ti­niuo­ju me­tu mo­te­rys tu­ri dau­giau tei­sių ne­gu vy­rai...

MOTERS DIENĄ MES JAUČIAMĖS VYRAIS

2017 m. kovo 7 d.

Žmo­ni­ja – dvi­ly­tis pa­da­ras. Mes ne­ga­li­me vie­nas be ki­to. Mus ri­ša ne tik mei­lė, ku­rią tik jos su­pran­ta, mus ri­ša ir šei­ma, jos tei­sės bei pa­rei­gos. Vi­nį įkal­ti į sie­ną, šiukš­les iš­neš­ti – jos tei­sė, o ma­no – pa­rei­ga. Vai­ku­tį už­niū­niuo­ti, ki­sie­liaus iš­vir­ti – jos pa­rei­ga, o ma­no – tei­sė. Tai­gi...
Gi vie­šu­mo­je da­bar mo­te­riai be­li­ko tik kaž­ka­da kaž­kie­no iš­ko­vo­to­sios tei­sės, nors anks­čiau tu­rė­jo ir pri­vi­le­gi­jų: pro du­ris pra­leis­da­vo­me, vie­tą au­to­bu­se už­leis­da­vo­me...

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas