(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Teisėtvarka

Pernykštė žolė ir vėl deginama

2017 m. kovo 21 d.

Sau­sos per­nykš­tė žo­lės de­gi­ni­mas spar­čiai įgau­na pa­grei­tį. Šiau­lių ap­skri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos duo­me­ni­mis, šie­met at­vi­ro­sio­se te­ri­to­ri­jo­se jau ki­lo 20 gais­rų, iš jų vien per ko­vo mė­ne­sį – 18. Anot gais­rų ty­rė­jų, su­džiu­vu­si žo­lė, ra­žie­nos, šiau­dai lieps­no­se dau­giau­siai sken­dė­jo dėl neat­sar­gaus žmo­nių el­ge­sio.

Dau­giau­sia to­kių gais­rų įsi­plies­kę Šiau­lių mies­te ir ra­jo­ne, kur daug ap­leis­tos, ne­dir­ba­mos že­mės. Ne­suar­tuo­se dir­vo­nuo­se per­nykš­tė žo­lė daž­nai de­gi­na­ma ir Ak­me­nės, Rad­vi­liš­kio bei Pak­ruo­jo ra­jo­nuo­se.

Ug­nia­ge­siai gy­ven­to­jams pri­me­na, kad de­gin­da­mi žo­lę jie bau­džia pa­tys sa­ve, nes to­kių gais­rų me­tu ap­de­ga­ma, o kar­tais net žūs­ta­ma, be to, ter­šia­mas oras, nio­ko­ja­ma gam­ta.

Ne­re­tai žo­lės gais­rus su­ke­lia vai­kai ir paaug­liai, to­dėl Šiau­lių ap­skri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos Vals­ty­bi­nės prieš­gais­ri­nės prie­žiū­ros sky­riaus pa­rei­gū­nai pra­šo tė­vų ir pe­da­go­gų įspė­ti juos apie to­kių gais­rų da­ro­mą ža­lą ir ke­lia­mą pa­vo­jų.

Per­nykš­tės žo­lės gais­rus ga­li­ma už­ge­sin­ti pa­tiems, už­pla­kant lieps­ną me­džių ša­ko­mis ar už­try­piant ją ko­jo­mis, už­pi­lant van­de­niu ar­ba smė­liu. Ug­nies apim­tus plo­tus re­ko­men­duo­ja­ma ap­kas­ti grio­ve­liais, kad lieps­na neišp­lis­tų to­liau ir ne­pa­da­ry­tų di­de­lių nuo­sto­lių. O jei­gu ma­to­te, kad jos ne­pa­vyks grei­tai už­ge­sin­ti, ne­dels­da­mi skam­bin­ki­te sku­bios pa­gal­bos te­le­fo­nu 112.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­sas už sau­sos žo­lės, nend­rių, nu­kri­tu­sių me­džių la­pų, šiau­dų, lau­ki­nin­kys­tės ir dar­ži­nin­kys­tės at­lie­kų de­gi­ni­mą nu­ma­to bau­dą nuo 30 iki 230 eu­rų.

Be to, ven­gi­mas im­tis prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos prie­mo­nių, pa­ste­bė­jus sa­vo že­mė­je ra­žie­nų ar ne­sug­rėb­tų (ne­su­rink­tų) šiau­dų gais­rą, ga­li už­trauk­ti bau­dą že­mės sa­vi­nin­kams, nau­do­to­jams ir val­dy­to­jams nuo 30 iki 170 eu­rų. Ra­žie­nų, ne­nup­jau­tų ir ne­sug­rėb­tų (ne­su­rink­tų) žo­lių, nend­rių, ja­vų ir ki­tų že­mės ūkio kul­tū­rų de­gi­ni­mas už­trau­kia bau­dą iki 300 eu­rų.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Ug­nia­ge­siai per­spė­ja: iš pa­žiū­ros men­kas žo­lės gais­ras ga­li pri­šauk­ti rim­tą ne­lai­mę.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas