(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Gamink ir BALSUOK
Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Kreditų ir paskolų palyginimas - Paskolose.lt
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Teisėtvarka

Vėl lenda „Gairelitos“ gaisro baubai

2017 m. kovo 21 d.
Laima AGANAUSKIENĖ

Praė­ju­sį ru­de­nį eko­lo­gi­nę ne­lai­mę pri­šau­kęs Rad­vi­liš­kio bend­ro­vės „Gai­re­li­ta“ gais­ras vėl gra­si­na bė­do­mis – po gais­ro į re­zer­vua­rus su­pum­puo­tas van­duo pa­va­sa­rį ėmė skleis­ti di­džiu­lę smar­vę.

Jį iš­va­ly­ti va­ly­mo įren­gi­niuo­se bū­ti­na, ta­čiau bai­mi­na­ma­si pa­na­šių pa­sek­mių: o jei ir vėl va­ly­mo įren­gi­niai neat­lai­kys to­kios tar­šos?

alaima@skrastas.lt

Už­terš­tas van­duo ėmė dvok­ti

Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai bei ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams šiuo me­tu ten­ka su­kti gal­vas, kaip sau­giai at­si­kra­ty­ti už­terš­tu van­de­niu, ku­ris po per­nai me­tų spa­lio 5 die­ną UAB „Gai­re­li­ta“ te­ri­to­ri­jo­je ki­lu­sio gais­ro bu­vo su­pum­puo­tas į Rad­vi­liš­kio mies­to nuo­te­kų va­lyk­los ne­nau­do­ja­mus re­zer­vua­rus bei ne­to­li „Gai­re­li­tos“ iš­kas­tus tven­ki­nius.

Ky­la grės­mė, kad jis ga­li pra­dė­ti sunk­tis į grun­tą.

Gais­ro ge­si­ni­mui ke­lis kar­tus nau­do­to van­dens su­kaup­ta ne taip ma­žai – va­lyk­los re­zer­vua­ruo­se apie 12 tūks­tan­čių ku­bi­nių met­rų ir dar apie 2,5 tūks­tan­čio ku­bų – tven­ki­niuo­se.

Žie­mą šis van­duo bu­vo už­ša­lęs ir ra­miai tū­no­jo po le­do sluoks­niu, ta­čiau atė­jus pa­va­sa­riui, ėmė skleis­ti bai­sų dvo­ką.

„Prag­rę­žėm le­dą ir ban­dėm pum­puo­ti. Smar­vė ne­žmo­niš­ka. Ma­tyt, van­de­ny­je su­si­kau­pė di­de­lis sie­ros van­de­ni­lio per­tek­lius. Ge­si­ni­mui skir­tas pu­tokš­lis pa­da­rė sa­vo dar­bą – jis už­den­gė van­de­nį plė­ve­le, to­dėl van­duo už­du­so. Pa­ban­džius pum­puo­ti, iš kar­to su­si­da­ro ma­sė pu­tų“, – di­džiu­liu gal­vos skaus­mu da­li­jo­si UAB „Rad­vi­liš­kio van­duo“ di­rek­to­rius Juo­zas Ju­čas.

Per di­dį­jį „Gai­re­li­tos“ gais­rą jo bend­ro­vė jau pa­ty­rė šim­tus tūks­tan­čių eu­rų sie­kian­čių nuo­sto­lių, kai nuo už­terš­to van­dens su­sto­jo va­ly­mo įren­gi­nių dar­bas ir į ap­lin­ką bu­vo iš­leis­tas tik šiek tiek ap­va­ly­tas van­duo, nuo ku­rio tūks­tan­čiais ėmė dus­ti Pet­rai­čių tven­ki­nio žu­vys. Tai bend­ro­vei kai­na­vo 312 tūks­tan­čių eu­rų.

J. Ju­čas pa­si­guo­dė bent jau tuo, kad Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja iš iž­do grą­ži­no 308 tūks­tan­čius. Ne­pa­deng­tą­ją su­mą tu­rė­jo pa­deng­ti UAB „Gai­re­li­ta“, ta­čiau iki šiol ji to nė­ra pa­da­riu­si.

„Srėb­ti“ ko­šę įpa­rei­go­ta „Gai­re­li­ta“

UAB „Rad­vi­liš­kio van­duo“ di­rek­to­rius įpy­kęs – ko­dėl jie tu­ri srėb­ti „Gai­re­li­tos“ už­vir­tą ko­šę ir ri­zi­kuo­ti va­ly­mo įren­gi­niais: „Jei nė­ra mo­kė­ji­mo, ta­da mes už­sii­ma­me tik sa­vo tie­sio­gi­ne veik­la – van­dens tie­ki­mu ir nuo­te­kų pa­ša­li­ni­mu“.

„Gai­re­li­tos“ va­do­vas Ed­mun­das Vil­čiaus­kas Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ini­ci­juo­ta­me pa­si­ta­ri­me gy­nė­si: jis pa­si­ren­gęs su­mo­kė­ti, ta­čiau kam „Rad­vi­liš­kio van­dens“ bend­ro­vė prie są­skai­tos pri­ra­šė prie­ra­šą, kad dėl pa­tir­tų nuo­sto­lių kal­ta „Gai­re­li­ta“. Esą kal­ti­ni­mai pir­ma­lai­kiai, nes teis­mas jų dar ne­nu­tei­sė dėl to.

Praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je pa­tvir­tin­ta­me ap­lin­kos at­kū­ri­mo prie­mo­nių pla­ne „Gai­re­li­ta“ įsi­pa­rei­go­jo iki šių me­tų ba­lan­džio 30 die­nos su­tvar­ky­ti ša­lia bend­ro­vės gy­ve­nan­čių rad­vi­liš­kie­čių skly­pą bei prie pat jos te­ri­to­ri­jos įsi­kū­ru­sios bend­ro­vės „Mo­vi­dus“ ba­sei­ną. Įsi­pa­rei­go­ta su­tvar­ky­ti ir į UAB „Rad­vi­liš­kio van­duo“ re­zer­vua­rus su­pum­puo­tą už­terš­tą van­de­nį.

Jau da­bar aiš­kė­ja, kad „Gai­re­li­ta“ ei­li­nį kar­tą pra­šys pra­tęs­ti ter­mi­nus, kaip ne kar­tą yra pra­šiu­si juos pra­tęs­ti dėl pju­ve­nų su­tvar­ky­mo.

„Gai­re­li­tos“ va­do­vas gi­na­si – esą jie da­ro vis­ką, kas bū­ti­na, tik dar­bus trik­do ne­pa­lan­kūs orai, nes pla­nuo­ja­mos prie­mo­nės yra veiks­min­gos tik van­dens tem­pe­ra­tū­rai esant ne že­mes­nei kaip 12 laips­nių.

Anot E. Vil­čiaus­ko, to­kias re­ko­men­da­ci­jas pa­tei­kė Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai, į ku­riuos bu­vo kreip­ta­si.

Pas­ta­rie­ji pa­tei­kė eks­per­ti­zės ata­skai­tą, ku­rio­je ra­šo­ma, kad su­kaup­tas nuo­te­kas rei­kia tiek­ti į va­ly­mo įren­gi­nius ir va­ly­ti, nes sa­vai­mi­nis va­ly­mo pro­ce­sas ne­vyks.

Moks­li­nin­kų pa­skai­čia­vi­mais, į įren­gi­nius per pa­rą ga­li­ma pa­tiek­ti iki 200 ku­bų už­terš­to van­dens. To­kiu at­ve­ju va­ly­mo pro­ce­sas už­truk­tų gal po­rą mė­ne­sių.

Kas bus, jei įren­gi­niai vėl su­strei­kuos?

J. Ju­čas su­ti­ko, jog moks­li­nin­kai yra kom­pe­ten­tin­gi teik­ti re­ko­men­da­ci­jas, nes jie da­ly­va­vo ir sta­tant Rad­vi­liš­kio va­ly­mo įren­gi­nius.

Ta­čiau van­dens bend­ro­vės va­do­vas sua­be­jo­jo dėl kit­ko – moks­li­nin­kų ata­skai­ta šį­kart bu­vo pa­reng­ta neat­li­kus iš­sa­mes­nių van­dens ty­ri­mų. Anot J. Ju­čo, moks­li­nin­kai nau­do­jo­si jų paim­tais mė­gi­niais ir pa­pil­do­mai mė­gi­nių ne­paė­mė.

To­dėl J. Ju­čas pa­si­da­li­jo jį kan­ki­nan­čio­mis abe­jo­nė­mis: kas bus, jei va­ly­mo įren­gi­niai neat­lai­kys to­kių kie­kių ir vėl „su­strei­kuos“, at­neš­da­mi di­džiu­lius nuo­sto­lius?

J. Ju­čo nuo­mo­ne, per pa­rą už­terš­to van­dens te­ga­li­ma im­ti po 20 ku­bų, bet ta­da va­ly­mo dar­bai už­si­tęs­tų 2-3 me­tus, o jau da­bar Pau­pio bei Švie­sos gat­vių gy­ven­to­jai plūs­ta su skun­dais dėl ne­pa­ke­lia­mo dvo­ko ir skęs­tan­čių skly­pų.

„Į mė­nu­lį šių nuo­te­kų neiš­ve­šim, tu­rė­sim jas tvar­ky­ti. Pa­duo­kim van­de­nį ma­žais kie­kiais. Pra­džioj – tri­gu­bai, ke­tur­gu­bai ma­žes­niais. Pa­duo­kim ne į tą reak­to­rių, ku­ris jau su­tvar­ky­tas, o į ant­rą, ku­rio lėkš­te­lių gu­ma jau ir taip yra pa­kie­tė­ju­si. Ir vi­są lai­ką kont­ro­liuo­kim si­tua­ci­ją“, – pa­tei­kė sa­vo siū­ly­mą Rad­vi­liš­kio ra­jo­no ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros va­do­vas Min­gai­la Sau­le­vi­čius.

Anot jo, che­mi­nių prie­mo­nių, ga­lin­čių neut­ra­li­zuo­ti to­kį kie­kį už­terš­to van­dens, nė­ra. Pu­tokš­lis yra al­ko­ho­lis su daug ang­lies ato­mų ir šil­tuo­ju me­tų lai­ku jis tu­rė­tų ga­na grei­tai deg­ra­duo­ti. Bet to­kių oro są­ly­gų dar ne­bu­vo.

Anot M. Sau­le­vi­čiaus, dviem ma­žie­siems tven­ki­niams bū­tų ga­li­ma pa­nau­do­ti at­virkš­ti­nės os­mo­zės va­ly­mo įren­gi­nį.

Ko­kių prie­mo­nių bus ima­ma­si, dar ne­nu­tar­ta.

Au­to­rės nuo­tr.

Gais­ro ge­si­ni­mo me­tu už­terš­tas van­duo su­ga­di­no Rad­vi­liš­kio va­ly­mo įren­gi­nius ir ap­nuo­di­jo Obe­lės upe­lį.

;UAB „Rad­vi­liš­kio van­duo“ di­rek­to­rius Juo­zas Ju­čas: „Kas bus, jei va­ly­mo įren­gi­niai neat­lai­kys to­kio už­terš­to van­dens kie­kio?“

UAB „Gai­re­li­ta“ va­do­vas Ed­mun­das Vil­čiaus­kas: „Ma­nęs teis­mai dar ne­nu­tei­sė, o jūs jau“.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (23)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentarai (4)

to radviliškietis, 2017-03-22 22:47
Tamsta esate kategoriškas, bet labai nekonkretus. Tauta pageidauja išsamesnės ataskaitos apie Jūsų asmenines nuoskaudas p. Saulevičiaus atžvilgiu. Su viltimi ir tikėjimu į gera tikimės Jūsų išpažinties. Drąsiau...

To radviliskietis, 2017-03-22 19:30
Tikrai taip, yra ir daugiau tų įmonių, prieš kurių pažeidimus p. Saulevičius "geraširdiškai" užsimerkia.

to radviliškietis, 2017-03-22 12:43
Tamsta tikriausiai norėjote, bet neišdrįsote įvardinti kaip probleminių UAB "Radviliškio vandenys" bei rajono savivaldybės ? :)

radviliskietis, 2017-03-22 08:17
Tas Saulevičius visada turi kvailų idėjų, kurias įgyvendinus visada atsiranda problemų. Kaip buvo ir šiuo atveju (gaisro padarinių likvidavimo). Reikia ne abejotinas idėjas siūlyti, o pradėti kontroliuoti problemines įmones.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 4. Iš viso: 4

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 4
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />