(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Teisėtvarka

Bus aiškinamasi, ar vilkikas nevogtas

2017 m. kovo 21 d.
Ne­to­li Šiau­lių ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą pa­sie­nie­čiai su­stab­dė kro­vi­ni­nį au­to­mo­bi­lį „Ive­co“ su pusp­rie­ka­be bei su­klas­to­tais kė­bu­lo nu­me­riais.Sun­kias­vo­rę trans­por­to prie­mo­nę, pa­žy­mė­tą ru­siš­kais re­gist­ra­ci­jos nu­me­riais, vai­ra­vęs 36 me­tų Ru­si­jos pi­lie­tis pa­tei­kė tvar­kin­gus as­mens do­ku­men­tus. Ta­čiau au­to­mo­bi­lį tik­ri­nu­siems VSAT pa­rei­gū­nams įta­ri­mų su­kė­lė vil­ki­ko ir pusp­rie­ka­bės kė­bu­lų nu­me­riai. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, abu jie – pa­dirb­ti.
Dėl trans­por­to prie­mo­nių...

Vėl lenda „Gairelitos“ gaisro baubai

2017 m. kovo 21 d.
Praė­ju­sį ru­de­nį eko­lo­gi­nę ne­lai­mę pri­šau­kęs Rad­vi­liš­kio bend­ro­vės „Gai­re­li­ta“ gais­ras vėl gra­si­na bė­do­mis – po gais­ro į re­zer­vua­rus su­pum­puo­tas van­duo pa­va­sa­rį ėmė skleis­ti di­džiu­lę smar­vę.Jį iš­va­ly­ti va­ly­mo įren­gi­niuo­se bū­ti­na, ta­čiau bai­mi­na­ma­si pa­na­šių pa­sek­mių: o jei ir vėl va­ly­mo įren­gi­niai neat­lai­kys to­kios tar­šos?Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai bei ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams šiuo me­tu ten­ka su­kti gal­vas, kaip sau­giai at­si­kra­ty­ti už­terš­tu van­de­niu...

Prieš kaimyną – su kirviu

2017 m. kovo 21 d.
Šeš­ta­die­nio po­pie­tę Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je, so­dų bend­ri­jo­je „Sti­pir­kiai“, pas 46 me­tų gy­ven­to­ją atė­jo kai­my­nas.
Vy­rai ap­si­žo­džia­vo. At­vy­kė­lis pra­dė­jo kai­my­nui gra­sin­ti, jog pa­degs na­mus ir nu­žu­dys.
Konf­lik­tą ma­tė ir na­muo­se tuo lai­ku bu­vęs dar vie­nas gy­ven­to­jas, ku­riam sve­čias taip pat pa­gra­si­no.
At­vy­kė­lis neap­si­ri­bo­jo vien gra­si­ni­mais. Pyk­čio įkarš­ty­je iš­si­trau­kė kir­vu­ką ir puo­lė ant abie­jų as­me­nų.
Ta­čiau grei­tai gra­sin­to­jui drą­sa pa­si­bai­gė ir te­li­ko...

Kontrabandininkas gabeno cigaretes su Azijos šalių banderolėmis

2017 m. kovo 21 d.
Grei­tai paaiš­kė­jo, kad pa­rei­gū­nai bu­vo tei­sūs: įvai­rio­se au­to­mo­bi­lio vie­to­se įreng­to­se slėp­tu­vė­se – du­re­lė­se, sė­dy­nė­se, bu­fe­ry­je, sa­lo­no ap­dai­los ert­mė­se – vy­riš­kis ga­be­no iš­slaps­tęs 1950 pa­ke­lių ci­ga­re­čių „Wins­ton“, „Bond“ ir „LM“, pa­ženk­lin­tų Ru­si­jos, Kir­gi­zi­jos ir Ka­zachs­ta­no ak­ci­zo ženk­lais.
Pa­rei­gū­nams D. K. pa­sa­ko­jo ci­ga­re­tes įsi­gi­jęs Es­ti­jos tur­gu­je. Ap­tik­tų slėp­tų ci­ga­re­čių ver­tė su pri­va­lo­mais su­mo­kė­ti mo­kes­čiais sie­kia 6 tūks­tan­čius eu­rų.
Pa­si­pel­ny­ti iš...

Pernykštė žolė ir vėl deginama

2017 m. kovo 21 d.
Dau­giau­sia to­kių gais­rų įsi­plies­kę Šiau­lių mies­te ir ra­jo­ne, kur daug ap­leis­tos, ne­dir­ba­mos že­mės. Ne­suar­tuo­se dir­vo­nuo­se per­nykš­tė žo­lė daž­nai de­gi­na­ma ir Ak­me­nės, Rad­vi­liš­kio bei Pak­ruo­jo ra­jo­nuo­se.
Ug­nia­ge­siai gy­ven­to­jams pri­me­na, kad de­gin­da­mi žo­lę jie bau­džia pa­tys sa­ve, nes to­kių gais­rų me­tu ap­de­ga­ma, o kar­tais net žūs­ta­ma, be to, ter­šia­mas oras, nio­ko­ja­ma gam­ta.
Ne­re­tai žo­lės gais­rus su­ke­lia vai­kai ir paaug­liai, to­dėl Šiau­lių ap­skri­ties prieš­gais­ri­nės...

Taranuotas greitį matuojantis automobilis

2017 m. kovo 21 d.
Per ava­ri­ją ap­ga­din­tos prie­ki­nės po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lio du­re­lės, spar­nas, bam­pe­ris.
Ko­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis, įvy­ko eis­mo įvy­kis, aiš­ki­na­ma­si.
Ne­pai­sant ava­ri­jos, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai tei­gia, kad grei­čio ma­tuok­lis ne­tru­kus pra­tęs dar­bą. Įran­ga grei­čiau­siai bus per­mon­tuo­ta į ki­tą au­to­mo­bi­lį.
Nau­ja­sis grei­čio ma­tuok­lis Šiau­lių mies­to gat­vė­se plu­ša tik nuo šių me­tų va­sa­rio vi­du­rio.
JAV pa­ga­min­tas ma­tuok­lis vie­nu me­tu ga­li fik­suo­ti net 32...

Mašinų prekyba greičiausiai buvo imituota

2017 m. kovo 18 d.
Pre­ky­ba au­to­mo­bi­liais be­si­ver­čian­tis vers­li­nin­kas per vie­nuo­li­ka bend­ro­vės veik­los mė­ne­sių su­klas­to­jo de­vy­nis trans­por­to prie­mo­nių įsi­gi­ji­mo ir par­da­vi­mo do­ku­men­tus.
Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu at­skleis­ta, kad Vo­kie­ti­jo­je gy­ve­nan­tis vy­ras Tel­šiuo­se įstei­gė au­to­mo­bi­lių pre­ky­bos bend­ro­vę, ta­čiau rea­ly­bė­je bend­ro­vė au­to­mo­bi­lių nei pirk­da­vo, nei par­duo­da­vo.
Ti­riant by­lą išaiš­kin­ta, kad au­to­mo­bi­lių pre­kei­vis, kaip įta­ria­ma, su­klas­to­jo...

Moters užpuolikai jau policijos rankose

2017 m. kovo 18 d.
18-me­tę, daug kar­tų už plė­ši­mus ir va­gys­tes teis­tą ir tik sau­sio 23 die­ną iš Pa­ne­vė­žio pa­tai­sos na­mų pa­leis­tą įta­ria­mą­ją, teis­mas lei­do suim­ti dviem mė­ne­siams.
Jos 19-me­tis bend­ri­nin­kas, anks­čiau teis­tas už va­gys­tę, suim­tas mė­ne­siui.
Skir­da­mas kar­do­mą­ją prie­mo­nę, su­si­ju­sią su lais­vės atė­mi­mu, teis­mas mo­ty­va­vo tuo, kad bū­da­mi lais­vė­je abu įta­ria­mie­ji ga­li da­ry­ti nau­jus nu­si­kal­ti­mus.
Ko­vo 12 die­ną, 20 va­lan­dų 45 mi­nu­tės, Šiau­liuo­se, Drau­gys­tės pro­spek­to 10-ojo...

Vyriausiasis policijos komisariatas laukia jaunimo

2017 m. kovo 18 d.
At­vi­rų du­rų die­no­je moks­lei­viai tu­rės ga­li­my­bę iš ar­čiau su­si­pa­žin­ti su po­li­ci­nin­ko dar­bu ir dau­giau su­ži­no­ti apie šios veik­los spe­ci­fi­ką, pa­rei­gū­nų pa­ren­gi­mą. Apie po­li­ci­nin­ko pro­fe­si­ją pa­sa­kos ne tik Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, bet ir Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro, Lie­tu­vos po­li­ci­jos kri­mi­na­lis­ti­nių ty­ri­mo cent­ro, Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos ir An­ti­te­ro­ris­ti­nių ope­ra­ci­jų rink­ti­nės „Aras“ ir Lie­tu­vos po­li­ci­jos mo­kyk­los...

Kelionės – su liūdnomis pasekmėmis

2017 m. kovo 18 d.
Ak­me­nės ir Kel­mės ra­jo­ne įvy­ko dvi skau­džios ava­ri­jos. Ak­me­nės ra­jo­no gy­ven­to­jas žu­vo, o du Kel­mės ra­jo­no gy­ven­to­jai pa­ty­rė rim­tus su­ža­lo­ji­mus. Kel­miš­kis au­to­mo­bi­lį vai­ra­vo gir­tas.Tre­čia­die­nio ry­tą, prieš aš­tuo­nias, Ak­me­nės ra­jo­ne, Ki­vy­lių kai­me, Lietuvos–Latvijos pa­sie­nio ruo­že, per ava­ri­ją žu­vo žmo­gus.
Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, au­to­mo­bi­lį vai­ra­vo ir eis­mo įvy­kio me­tu žu­vo 50-me­tis Ak­me­nės ra­jo­no, Ki­vy­lių kai­mo, gy­ven­to­jas. Jo au­to­mo­bi­lis „Audi...

Aplinkos apsauga kai kuriems rūpi mažiausiai

2017 m. kovo 18 d.
Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to (ŠRAAD) kont­ro­lės or­ga­ni­za­vi­mo sky­riaus pa­rei­gū­nai, vyk­dę rei­dus ir tik­ri­nę Pak­ruo­jo ir Rad­vi­liš­kio ra­jo­nuo­se, nu­sta­tė pa­žei­di­mų. Aiš­kė­ja, kad kai ku­rie au­to­mo­bi­lius tvar­kan­tys as­me­nys ne­tvar­ko at­lie­kų, de­mon­tuo­ja au­to­mo­bi­lius ne­tu­rė­da­mi tar­šos lei­di­mų, o ūki­nin­kai lau­kuo­se ver­čia mėš­lą ir pe­le­nus pa­žeis­da­mi ap­lin­ko­sau­gos rei­ka­la­vi­mus.Pir­mą­jį pa­žei­di­mą ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai nu­sta­tė dar ne­pa­sie­kę Pak­ruo­jo...

Sodininkai sulaukė aplinkosaugininkų ir ugniagesių

2017 m. kovo 17 d.
Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai ir ug­nia­ge­siai, bend­rau­da­mi su as­me­ni­mis, paaiš­ki­no, kaip tvar­ky­ti bio­lo­giš­kai skai­džias at­lie­kas. Taip pat as­me­nims bu­vo da­li­ja­mi lanks­ti­nu­kai apie sau­gą de­gi­nant lau­žus.
Va­žiuo­jant per so­dų bend­ri­jas de­gi­nan­čių at­lie­kas šį kar­tą ne­bu­vo nu­sta­ty­ta. Tie­sa, vie­nas so­di­nin­kas jau bu­vo su­si­kro­vęs lau­žą ir pa­si­ruo­šęs jį pa­deg­ti. Jis paaiš­ki­no pa­rei­gū­nams, kad lau­žas neuž­si­de­gė, nes vis­kas, kas ja­me švie­žiai su­dė­ta, bu­vo per drėg­na, kad...

Grasinę kaliniai lieka už grotų

2017 m. kovo 16 d.
Šiau­lių apy­lin­kės teis­mas va­kar kal­tais pri­pa­ži­no 24 me­tų Gin­ta­rą Vyš­niaus­ką ir 27-erių Ed­ga­rą Jan­kū­ną. Jie pra­ne­šė me­la­gin­gą in­for­ma­ci­ją apie vi­suo­me­nei gre­sian­tį pa­vo­jų.Abiem ne po kar­tą teis­tiems vy­rams skir­tos vie­ne­rių me­tų lais­vės atė­mi­mo baus­mės, ku­rios bend­ri­na­mos su anks­tes­nė­mis baus­mė­mis.
Vie­nuo­li­ka kar­tų anks­čiau teis­tas E. Jan­kū­nas, Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo pa­skir­tą vie­ne­rių me­tų lais­vės atė­mi­mo baus­mę su­bend­ri­nus su anks­tes­ne, pa­tai­sos na­muo­se pra­leis 4 me­tus ir de­vy­nis mė­ne­sius...

Baisogalos bendrovė įsipainiojo į nusikalstamą vilkikų prekybos verslą

2017 m. kovo 16 d.
Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) pa­rei­gū­nai iš­siaiš­ki­no tarp­tau­ti­nį su­kčia­vi­mą. Šim­tų kro­vi­ni­nių au­to­mo­bi­lių pirkimo–pardavimo gran­di­nė­je fik­ty­vią veik­lą vyk­dė ir Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, Bai­so­ga­lo­je, re­gist­ruo­ta bend­ro­vė.FNTT ty­ri­mas pa­ro­dė, kad Kau­no ra­jo­no bend­ro­vės, pre­kiau­jan­čios vil­ki­kais, sunk­ve­ži­miais ir prie­ka­bo­mis, di­rek­to­rius su­kčiau­da­mas į vals­ty­bės biu­dže­tą ne­su­mo­kė­jo dau­giau nei pus­ket­vir­to mi­li­jo­no eu­rų pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM)...

Iš motinos ir jos dukters paimti jų 7 vaikai

2017 m. kovo 16 d.
Dvi Pak­ruo­jo ra­jo­no gy­ven­to­jos – mo­ti­na ir duk­ra – li­ko be sa­vo at­ža­lų, ku­rios, kaip paaiš­kė­jo, mo­te­rims ne­rū­pi. Sep­ty­niems vai­kams nu­sta­ty­ta lai­ki­no­ji glo­ba.Pak­ruo­jo ra­jo­no po­li­ci­jo­je ant­ra­die­nį dėl pikt­nau­džia­vi­mo tė­vų tei­sė­mis ar pa­rei­go­mis pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Tei­sė­sau­gos aki­ra­ty­je at­si­dū­ru­sioms mo­te­rims, vie­ni­šoms mo­ti­noms gre­sia bau­da, lais­vės ap­ri­bo­ji­mas, areš­tas ar­ba lais­vės atė­mi­mas iki pen­ke­rių me­tų.
Be prie­žiū­ros pa­lik­ti vai­kai...

Policija prašo padėti

2017 m. kovo 16 d.
Ko­vo 12 die­ną, 20 va­lan­dų 45 mi­nu­tės, Šiau­liuo­se, Drau­gys­tės pro­spek­to, 10-uo­ju nu­me­riu pa­žy­mė­to dau­gia­bu­čio na­mo kie­me, prie mer­gi­nos priė­jo ne­pa­žįs­ta­mas vy­riš­kis, ku­ris grie­bė už ran­ki­nės. Mer­gi­na jos ne­pa­lei­do iš ran­kų, to­dėl su vy­riš­kiu bu­vu­si mo­te­ris kar­tą kumš­čiu su­da­vė į nu­ga­rą, o iš ran­kų iš­plė­šę ran­ki­nę mi­nė­ti as­me­nys pa­si­ša­li­no.
At­pa­ži­nu­sius as­me­nis pra­šo­me apie juos pra­neš­ti Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos sky­riaus Pir­mo­jo po­sky­rio vy­res­nia­jai...

Korupcijos šešėlis – Šiaulių mokyklose

2017 m. kovo 15 d.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) Šiau­lių val­dy­bos pa­rei­gū­nai pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mai ne­skaid­riai vyk­dy­tų vie­šų­jų pir­ki­mų Šiau­lių mies­to mo­kyk­lo­se – Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jo­je, „Ra­sos“ ir Me­de­ly­no pro­gim­na­zi­jo­se. Ti­ria­mos mo­kyk­lų ir vie­nos vie­šuo­sius pir­ki­mus lai­mė­ju­sios įmo­nės at­sto­vų ga­li­mo ky­ši­nin­ka­vi­mo, pa­pir­ki­mo, ap­gau­lin­gos ap­skai­tos tvar­ky­mo ap­lin­ky­bės.Įta­ria­ma, kad mi­nė­to­se mo­ky­mo įstai­go­se vie­šie­ji pir­ki­mai, per­kant tam tik­ras ap­tar­na­vi­mo...

Ekspolitikai teistumų neatsikratė

2017 m. kovo 15 d.
Šiau­lių apy­gar­dos teis­me 2010 me­tų lapk­ri­tį kal­tais pri­pa­žin­ti ir net du kar­tus iš ei­lės Lie­tu­vos ape­lia­ci­nia­me teis­me iš­tei­sin­ti, o pa­skui kal­tais pri­pa­žin­ti Šiau­lių eks­po­li­ti­kai Igo­ris Stru­pei­kis ir Ro­ma­nas Čo­ko­vas va­kar Lie­tu­vos Aukš­čiau­siaja­me Teis­me iš­gir­do ga­lu­ti­nę ir ne­skun­džia­mą nu­tar­tį.R. Čo­ko­vo ir I. Stru­pei­kio ka­sa­ci­nius skun­dus iš­nag­ri­nė­jęs Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas juos at­me­tė ir pa­li­ko ga­lio­ti Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo nu­tar­tį, ku­ria abu vy­rai...

Girtą vai­ruo­to­ją su­stab­dė pur­vy­nas

2017 m. kovo 15 d.
Pir­ma­die­nį, be­veik va­lan­da po pie­tų, po­li­ci­ja ga­vo pra­ne­ši­mą apie ga­li­mai gir­to vai­ruo­to­jo vai­ruo­ja­mą au­to­mo­bi­lį „VW Golf“.Po­li­ci­nin­kai nu­ro­dy­tos mar­kės au­to­mo­bi­lį pa­ste­bė­jo ke­ly­je Ry­ga – Ka­ra­liau­čius. Jį pa­ban­dy­ta su­stab­dy­ti.
Ta­čiau po­li­ci­nin­kų stab­do­mą au­to­mo­bi­lį vai­ra­vęs vy­ras net ne­ke­ti­no su­sto­ti. At­virkš­čiai, pa­di­di­no grei­tį.
Pa­rei­gū­nai bėg­lį nu­si­vi­jo di­de­liu grei­čiu va­žiuo­jan­tį į Kra­žių mies­te­lio pu­sę. Ta­čiau gy­ven­vie­tės vai­ruo­to­jas...

Vaikai prabilo apie smurtą

2017 m. kovo 15 d.
So­cia­li­nei dar­buo­to­jai vai­kai nu­ro­dė, kad juos su­mu­šė ma­mos su­gy­ven­ti­nis.
28 me­tų vy­ras už­da­ry­tas į areš­ti­nę.
Vai­kai per­duo­ti mo­ti­nai.
Pra­dė­jus iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mo smur­to prieš ma­ža­me­čius, aiš­ki­na­ma­si, kur ir ka­da tiks­liai ga­lė­jo bū­ti smur­tau­ja­ma.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas