(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Paskutinis

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
Spausdinti Komentarai (0) daugiausiai komentuotas

And­rius AGA­NAUS­KAS, did­me­ni­nės pre­ky­bos par­da­vi­mų va­dy­bi­nin­kas, mėgs­ta po dar­bų pa­si­su­kio­ti vir­tu­vė­je ir ar­ti­mus žmo­nes pa­le­pin­ti ska­nes­niais, ne­re­tai – ir su­dė­tin­ges­niais pa­tie­ka­lais. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams jis siū­lo pa­si­ga­min­ti ne­su­dė­tin­gą, bet so­tų ir ska­nų pa­tie­ka­lą – ma­ri­nuo­tus šon­kau­liu­kus.

Rei­kės: apie 1 ki­log­ra­mą (pri­klau­so­mai nuo val­gy­to­jų skai­čiaus) kiau­lie­nos šon­kau­liu­kų, 1 svo­gū­no, 4 šaukš­tų aly­vuo­gių alie­jaus, 2 šaukš­tų me­daus, 2 šaukš­tų gars­ty­čių (ge­riau­siai tin­ka gars­ty­čios su grū­de­liais), 2 šaukš­tų mal­tos sal­džio­sios pa­pri­kos, 0,5 šaukš­te­lio uo­gi­nės pa­pri­kos prie­sko­nių, 0,5 šaukš­te­lio mal­tų juo­dų­jų pi­pi­rų, šiek tiek džio­vin­tų čiob­re­lių ir džio­vin­tų roz­ma­ri­nų, drus­kos, bul­vių, ke­lių skil­te­lių čes­na­ko.

Pa­da­žui rei­kės su­smul­kin­tą svo­gū­ną pa­ke­pin­ti alie­ju­je, kol su­minkš­tės, ta­da su­dė­ti su­smul­kin­tas čes­na­ko skil­te­les, me­dų, gars­ty­čias, drus­ką, čiob­re­lius, roz­ma­ri­ną, uo­gi­nę bei sal­džią­ją pa­pri­ką ir pi­pi­rus. No­rin­tys ašt­res­nio pa­tie­ka­lo, ga­li įpjaus­ty­ti šiek tiek aitriosios paprikos. Pa­kai­tin­ti vis­ką apie 3–5 mi­nu­tes, bet neuž­vir­ti.

Šon­kau­lius su­pjaus­ty­ti po vie­ną kau­liu­ką. Su­pil­ti karš­tą pa­da­žą ant šon­kau­liu­kų, ge­rai įtrin­ti ir pa­lik­ti ke­lio­li­kai mi­nu­čių.

Bul­ves su­pjaus­ty­ti išil­gai skil­te­lėmis.

Į ke­pi­mo ran­ko­vę (ar­ba ke­pi­mo in­dą su dang­čiu) su­dė­ti bul­vių skil­te­les ir šon­kau­liu­kus su vi­su pa­da­žu. Už­riš­ti ran­ko­vės ga­lus, ša­ku­te pa­da­ry­ti ke­lias sky­lu­tes ir šau­ti į įkai­tin­tą or­kai­tę. Kep­ti maž­daug apie 1 va­lan­dą.

Iš­ke­pu­sius su bul­vė­mis šon­kau­liu­kus ap­lie­ti skar­do­je esan­čiu pa­da­žu.

Ska­naus!

As­me­ni­nė nuo­tr.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas