(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pirmas puslapis

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
Loreta RIPSKYTĖ
Spausdinti Komentarai (0) lankomiausias

Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to na­rys, pro­fe­so­rius Arū­nas Gu­mu­liaus­kas su­si­ti­ki­me su jo­niš­kie­čiais iš­dės­tė švie­ti­mo sis­te­mos lau­kian­čias per­mai­nas, ku­rios tu­rė­tų bū­ti pa­lan­kios mo­ki­niams ir jų ne­ri­mau­jan­tiems tė­vams: ža­da­ma iš­sau­go­ti pra­di­nes mo­kyk­las kai­muo­se, pa­keis­ti psi­cho­lo­gi­nę įtam­pą ke­lian­čius vals­ty­bi­nius bran­dos eg­za­mi­nus, įves­ti pa­pil­do­mą mo­ky­mo pa­ko­pą po vi­du­ri­nės mo­kyk­los, ku­ri tik­tų sie­kian­tiems la­biau kva­li­fi­kuo­to pro­fe­si­nio pa­si­ren­gi­mo.

loretar@skrastas.lt

Mo­ky­to­jas va­žiuos pas 4–5 mo­ki­nius

A. Gu­mu­liaus­kas pa­ste­bė­jęs, kad eks­pe­ri­men­tuo­ti su mū­sų atei­ti­mi – atei­nan­čia kar­ta – ne­ga­li­ma, sa­kė, kad bus to­le­ruo­ja­mos vi­sos mo­kyk­lų for­mos nuo pra­di­nių iki gim­na­zi­jų, li­cė­jų ir bus sie­kia­ma iš­lai­ky­ti pra­di­nes kai­mo mo­kyk­las.

Net jei­gu liks tik ke­tu­ri ar pen­ki vai­kai, mo­ky­to­jas tu­rės va­žiuo­ti į kai­mą, kad jie per anks­ti ne­bū­tų iš­plėš­ti iš įpras­tos na­mų ap­lin­kos. Tam ža­da­ma su­ras­ti lė­šų vals­ty­bės biu­dže­te.

Ne­ma­žai pa­si­pik­ti­ni­mo su­lau­kė švie­ti­mo re­for­mos pla­nas vai­kus į pir­mą kla­sę ves­ti nuo še­še­rių me­tų, ta­čiau Sei­mo na­rys tei­gė, kad ne­bus jo­kios prie­var­tos: tė­vai, ku­rie tam ne­pri­ta­ria, ga­lės leis­ti sa­vo at­ža­lą mo­ky­tis nuo sep­ty­ne­rių.

Vis dėl­to, jo nuo­mo­ne, gy­ve­ni­mo tem­pai da­bar tam­pa to­kie grei­ti, kad baig­ti mo­kyk­lą 19–20 me­tų, kai jau ga­li­ma bū­ti įpu­sė­jus ba­ka­lau­ro stu­di­jas – per di­de­lė pra­ban­ga.

„Vi­sas re­for­mas mes prii­ma­me la­bai įsi­tem­pę, su vi­di­niu pa­si­prie­ši­ni­mu. Taip bu­vo, kai pir­mą kar­tą pri­va­lo­mai tu­rė­jo­me draus­ti au­to­mo­bi­lius ar­ba seg­tis sau­gos dir­žus. O nau­jo­ji kar­ta da­bar ste­bi­si, kad ga­lė­jo bū­ti ki­taip“, – sa­kė Arū­nas Gu­mu­liaus­kas.

Iš­lais­vins nuo vals­ty­bi­nių eg­za­mi­nų siau­bo

Sei­mo na­rys pa­ste­bė­jo, kad bū­ti­na pe­rei­ti nuo kie­ky­bės prie ko­ky­bės ir iš­lais­vin­ti mo­ki­nius nuo vals­ty­bi­nių eg­za­mi­nų siau­bo. Ži­no­ma, abi­tū­ros eg­za­mi­nai, pa­reng­ti pa­gal praei­tą mo­ky­mo pro­gra­mą, iš­liks kaip kva­li­fi­ka­ci­jos pa­sie­ki­mų įro­dy­mas, ta­čiau jie ne­bū­tų vie­nin­te­lis svar­bus da­ly­kas, sto­jant į aukš­tą­sias mo­kyk­las.

Abi­tu­rien­tai jau ru­de­nį tu­rė­tų ra­šy­ti mo­ty­va­ci­nius laiš­kus, ko­dėl jie no­ri vie­nur ar ki­tur stu­di­juo­ti. Pa­vyz­džiui, be­si­ren­kan­tis ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jo spe­cia­ly­bę nu­ro­dy­tų, kad, tar­kim, sa­va­no­riau­ja be­na­mių gy­vū­nų prie­glau­do­je, ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jas pa­ra­šy­tų re­ko­men­da­ci­ją.

A. Gu­mu­liaus­kas sa­kė pa­ts ra­šęs ne vie­ną re­ko­men­da­ci­ją už­sie­nio aukš­to­sioms mo­kyk­loms, į ku­rias ren­gė­si sto­ti lie­tu­vai­čiai, pa­si­rin­kę is­to­ri­jos ar­ba po­li­ti­kos moks­lų stu­di­jas.

Šiuo me­tu as­mens mo­ty­va­ci­ja ne­svar­bi, vis­ką le­mia eg­za­mi­nų re­zul­ta­tai ir tam, ku­ris gal­būt tik­rai la­bai no­ri ir pa­si­ry­žęs stu­di­juo­ti tam tik­rą spe­cia­ly­bę, sto­jant pri­trūks­ta pu­sės kon­kur­si­nio ba­lo.

„Kar­tais žmo­gus, 12 me­tų mo­kę­sis pui­kiai, dėl išo­ri­nių psi­cho­lo­gi­nių prie­žas­čių per vals­ty­bi­nį eg­za­mi­ną su­klum­pa. Vie­na ma­no mo­ki­nė, ku­ri ge­rai mo­kė­si is­to­ri­ją, net neiš­lai­kė vals­ty­bi­nio is­to­ri­jos eg­za­mi­no – jai tuo me­tu dėl pa­ti­ria­mo di­de­lio stre­so tie­siog din­go at­min­tis. Pas­kui ji vis dėl­to bai­gė is­to­ri­ją, įgi­jo ma­gist­ro laips­nį“, – rea­lų pa­vyz­dį pa­tei­kė pro­fe­so­rius.

Taip pat svars­to­ma, kad mo­kyk­lą bū­tų ga­li­ma baig­ti ra­šant bai­gia­mą­jį dar­bą. Nors yra ma­nan­čių, kad tuos dar­bus da­lis mo­ki­nių ban­dys nu­pirk­ti, kaip da­ro kai ku­rie stu­den­tai, Sei­mo na­rys tei­gė, jog yra ga­li­my­bių su­sek­ti pla­gia­tus, nu­sta­ty­ti tik­rą­jį au­to­rių ir sis­te­ma tik to­bu­lės.

Ba­ka­lau­ro stu­di­jos ne­mo­ka­mos

Sei­mo na­rys švie­ti­mo sis­te­mo­je ma­to vie­ną spra­gą. Aš­tuo­nių pa­ko­pų mo­ky­mo sis­te­mo­je nuo pra­di­nės mo­kyk­los iki dok­to­ran­tū­ros pra­dings­ta penk­ta pa­ko­pa.

„Kur jūs ma­tė­te aš­tuo­nių aukš­tų na­mą, ku­ris ne­tu­rė­tų penk­to aukš­to?“ – re­to­riš­kai klau­sė pro­f. A. Gu­mu­liaus­kas.

Pa­sak jo, pla­nuo­ja­mas trum­pų­jų stu­di­jų cik­las. Įgi­jęs vi­du­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą žmo­gus ga­li per me­tus įgy­ti pro­fe­si­ją pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­re, ta­čiau no­rė­da­mas aukš­tes­nės kva­li­fi­ka­ci­jos, jis tu­rė­tų dar me­tus pa­si­mo­ky­ti ko­le­gi­jo­je ar­ba, jei ap­si­spren­dė iš­kart po mo­kyk­los, mo­ky­tis dve­jus me­tus ko­le­gi­jo­je.

Ko­le­gi­jo­se tu­rė­tų ne­lik­ti socialinių-humanitarinių moks­lų stu­di­jų, nes jų pro­gra­mos silp­nos.

„Jūs su­pran­ta­te, kad baig­ti ko­le­gi­jo­je tei­sę, reiš­kia, pra­ktiš­kai nie­ko – tie­sus ke­lias į gat­vę“, – tei­gė Sei­mo na­rys.

Anot pro­fe­so­riaus, pla­nuo­ja­ma, kad ba­ka­lau­ro stu­di­jos bus ne­mo­ka­mos, bet vals­ty­bė konk­re­čiai pa­skai­čia­vu­si tu­rė­tų nu­sta­ty­ti, kiek ko­kių spe­cia­ly­bių at­sto­vų rei­kia.

Jau da­bar aiš­ku, kad po pen­ke­rių me­tų ša­ly­je trūks pe­da­go­gų. Nors at­ro­do, kad da­bar jų per daug, bet jau au­ga che­mi­jos, ang­lų kal­bos mo­ky­to­jų po­rei­kis.

Kai ku­rie di­rek­to­riai ge­ro­kai „už­si­sė­dė­ję“

Sei­mo na­rys sa­kė, kad vyks di­rek­to­rių ro­ta­ci­ja, jie ne­ga­lės dirb­ti il­giau nei dvi ka­den­ci­jas su tam tik­ro­mis išim­ti­mis prieš­pen­si­nia­me am­žiu­je.

Mo­kyk­lų va­do­vų aso­cia­ci­ja šiuos pla­nus va­di­na di­rek­to­rių ge­no­ci­du, bet A. Gu­mu­liaus­ko tei­gi­mu, toks pa­si­pik­ti­ni­mas yra per­dė­tas.

„Aš ži­nau gy­dy­to­jo, mo­ky­to­jo spe­cia­ly­bę, bet tik­rai ne­ži­nau di­rek­to­riaus spe­cia­ly­bės“, – sakė Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to na­rys.

Pa­gal sta­tis­ti­ką šiuo me­tu Lie­tu­vo­je yra net 338 di­rek­to­riai, ku­rie mo­kyk­loms va­do­vau­ja 20–29 me­tus, o dir­ban­čių šio­se pa­rei­go­se per 30 me­tų yra 182. Ka­dan­gi va­do­vu po stu­di­jų bai­gi­mo pa­pras­tai iš­kart ne­tam­pa­ma, reiš­kia, dau­gu­ma jų jau be­veik pa­sie­kė ar­ba yra pen­si­nio am­žiaus.

Sei­mo na­rys sa­kė, kad šis tas lau­kia ir mo­ky­to­jų. Šian­dien, jo tei­gi­mu, ne­re­tai eks­per­tais tam­pa tik vy­res­nio am­žiaus mo­ky­to­jai, o jau­nas žmo­gus tar­si ne­ga­li juo bū­ti. Atei­ty tai pa­si­keis, var­dą lems ne am­žius, bet pa­sie­ki­mai.

Mi­nė­ti švie­ti­mo sis­te­mos re­for­mos pla­nai dar nė­ra priim­ti, jie svars­to­mi. Ta­čiau su­si­ti­ki­mas su pro­f. A. Gu­mu­liaus­ku Jo­niš­kio ra­jo­no pe­da­go­gų be­veik ne­su­do­mi­no, į su­si­ti­ki­mą atė­jo vos ke­li mo­ky­to­jai ir du mo­kyk­lų di­rek­to­riai.

Au­to­rės nuo­tr.

Pro­fe­so­rius Arū­nas Gu­mu­liaus­kas (kai­rė­je) apie švie­ti­mo re­for­mą dis­ku­ta­vo su Jo­niš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jos di­rek­to­riu­mi Vid­man­tu Sut­ni­ku.

Anot pro­f. A. Gu­mu­liaus­ko, pla­nuo­ja­ma, kad ba­ka­lau­ro stu­di­jos bus ne­mo­ka­mos, bet vals­ty­bė konk­re­čiai pa­skai­čia­vu­si tu­rė­tų nu­sta­ty­ti, kiek ko­kių spe­cia­ly­bių at­sto­vų rei­kia pa­ruoš­ti.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas