(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pirmas puslapis

Mokyklos direktorė suėmimą aplaistė ašaromis

2017 m. kovo 17 d.
Edita KARKLELIENĖ

Va­kar Šiau­lių apy­lin­kės teis­mas lei­do de­šim­čiai pa­rų suim­ti ko­rup­ci­niu nu­si­kal­ti­mu įta­ria­mą Šiau­lių „Ra­sos“ pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rę 38 me­tų Aud­ro­nę Is­pi­ryan. Už gro­tų at­si­dū­rė ir tos pa­čios mo­ky­mo įstai­gos vy­riau­sio­ji bu­hal­te­rė Ri­ma And­ri­jaus­kie­nė.

Dar ke­li įta­ria­mie­ji, STT pa­rei­gū­nams su­spė­jus at­lik­ti vi­sus pro­ce­si­nius veiks­mus, po ap­klau­sų pa­leis­ti. De­be­sys kau­pia­si ir virš šiuo me­tu ne­ga­luo­jan­čios Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jos di­rek­to­rės gal­vos.

edita@skrastas.lt

Rau­da lie­jo­si ir po­sė­džių sa­lė­je

At­ves­din­ta į teis­mą įta­ria­mą­ja ta­pu­si „Ra­sos“ pro­gim­na­zi­jos va­do­vė bu­vo emo­cin­ga: grau­di­no­si, kart­kar­tė­mis net gar­siai rau­do­jo, nuo su­si­rin­ku­sių žur­na­lis­tų slė­pė vei­dą, su­po­si į gob­tu­vą. Į teis­mą pa­lai­ky­ti žmo­nos at­vy­kęs A. Is­pi­ryan su­tuok­ti­nis taip pat pra­šė fo­tog­ra­fų ne­fo­tog­ra­fuo­ti.

Ne­val­do­mas emo­ci­jas „Ra­sos“ di­rek­to­rė lie­jo ir teis­mo po­sė­džių sa­lė­je, kurioje vy­ko ne­vie­šas po­sė­dis – A. Is­pi­ryan rau­da bu­vo gir­di­ma net už už­da­rų sa­lės du­rų.

Pro­ku­ro­ras pa­pra­šė teis­mą tam, kad bū­tų at­lik­ti vi­si bū­ti­nie­ji pro­ce­si­niai veiks­mai, leis­ti A. Is­pi­ryan suim­ti dviem sa­vai­tėms.

Ta­čiau teis­mas nu­ta­rė, kad ty­rė­jams tu­ri pa­kak­ti ir de­šim­ties die­nų.

Dėl pa­pir­ki­mo įta­ria­mą­ja taip pat ta­pu­si „Ra­sos“ pro­gim­na­zi­jos vy­riau­sio­ji bu­hal­te­rė Ri­ma And­ri­jaus­kie­nė va­kar į teis­mą at­vež­ta jau po pie­tų.

Teis­mas fi­nan­si­nin­kę lei­do suim­ti de­šim­čiai pa­rų.

Įta­ria­mų­jų – vi­sas bū­rys

Įta­ria­mai­siais šio­je ga­li­mos ko­rup­ci­jos by­lo­je yra ta­pęs ir UAB „Šva­ros pi­ra­mi­dė“ di­rek­to­rius Vid­man­tas Šim­kus bei vie­na jo pa­val­di­nė. Jie įta­ria­mi pa­pir­ki­mu ir bu­hal­te­ri­nių do­ku­men­tų klas­to­ji­mu.

Dar vie­na įta­ria­mo­ji – Me­de­ly­no pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Ing­ri­da Maz­ri­mie­nė. Jai pa­reikš­ti įta­ri­mai dėl ky­ši­nin­ka­vi­mo.

Dėl V. Šim­kaus, kaip ir I. Maz­ri­mie­nės, suė­mi­mo va­kar į teis­mą ne­si­kreip­ta – iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­lie­kan­tys pa­rei­gū­nai per trum­piau­sią lai­ko­tar­pį spė­jo at­lik­ti vi­sus pro­ce­si­nius veiks­mus. Neo­fi­cia­lūs šal­ti­niai tei­gia, kad pa­rei­gū­nų ap­klau­sia­ma Me­de­ly­no pro­gim­na­zi­jos va­do­vė dėl ne­skaid­riai vyk­dy­tos veik­los, pri­spaus­ta įro­dy­mų, pri­si­pa­ži­no.

By­lo­je fi­gūruo­ja ir Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Ir­ma Ab­ro­mai­tie­nė. Ta­čiau jos at­žvil­giu jo­kie pro­ce­si­niai veiks­mai kol kas neat­lie­ka­mi – va­do­vė tu­ri ne­dar­bin­gu­mo la­pe­lį.

STT pa­rei­gū­nai tę­sia iki­teis­mi­nį ty­ri­mą. „Šiau­lių kraš­to“ ži­nio­mis, by­lo­je ga­li at­si­ras­ti ir dau­giau as­me­nų, ga­li­mai da­ly­va­vu­sių vyk­dant nu­si­kals­ta­mą veik­lą.

Bend­ro­vė „pra­stum­ta“ ga­li­mai ne už „ačiū“

STT pa­rei­gū­nai įta­ria, kad mi­nė­to­se mo­ky­mo įstai­go­se vie­šie­ji pir­ki­mai, per­kant tam tik­ras ap­tar­na­vi­mo pa­slau­gas, bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­mi su­da­rant iš­skir­ti­nes są­ly­gas juos lai­mė­ti vie­nai ap­tar­na­vi­mo pa­slau­gas Šiau­liuo­se tei­kian­čiai įmo­nei UAB „Šva­ros pi­ra­mi­dė“.

Įta­ria­ma, kad už iš­skir­ti­nai pa­lan­kių spren­di­mų priė­mi­mą, anks­tes­nių su­tar­čių ga­lio­ji­mo pra­tę­si­mą šios įmo­nės at­sto­vai ne kar­tą mo­kyk­lų at­sto­vams at­si­ly­gi­no ky­šiais.

Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­lie­kan­tys pa­rei­gū­nai šios sa­vai­tės pra­džio­je iš mo­ky­mo įstai­gų ir mi­nė­tos UAB paė­mė ty­ri­mui reikš­min­gus do­ku­men­tus, bu­vo at­lik­tos kra­tos kai ku­rių as­me­nų dar­bo vie­to­se ir na­muo­se.

Įta­ria­muo­ju ta­pęs „Šva­ros pi­ra­mi­dės“ di­rek­to­rius V. Šim­kus – daž­nas lab­da­rin­go ren­gi­nio Vie­nos po­ky­lio da­ly­vis.

Prieš ke­le­rius me­tus V. Šim­kus kan­di­da­ta­vo į Šiau­lių mies­to me­ro po­stą, bet jį ly­dė­jo ne­sėk­mė.

V. Šim­kus – ži­no­mas vi­suo­me­nės vei­kė­jas – pri­klau­so Lie­tu­vos ba­jo­rų ka­ra­liš­ka­jai są­jun­gai, va­do­vau­ja Lie­tu­vos Lais­vės Są­jun­gos Šiau­lių sky­riui.

Pirm­ta­ko pė­do­mis?

A. Is­pi­ryan „Ra­sos“ pro­gim­na­zi­jai va­do­vau­ja nuo 2014 me­tų rug­sė­jo 1 die­nos. Ji pa­kei­tė nuo 2002 me­tų mo­kyk­lo­je di­rek­to­ria­vu­sį Al­gir­dą Kont­ri­mą. Šis va­do­vas iš uži­ma­mų pa­rei­gų sa­vo no­ru at­leis­tas 2013 me­tų rug­sė­jo 13 die­ną.

A. Is­pi­ryan pirm­ta­kas, ki­lus įta­ri­mui, ar ne­su­pai­nio­jo vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų, bu­vo pa­te­kęs Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės au­di­to ko­mi­si­jos ne­ma­lo­nėn.

Tar­ny­bi­nio pa­tik­ri­ni­mo me­tu aiš­kin­ta­si, ar A. Kont­ri­mas tin­ka­mai ei­na di­rek­to­riaus pa­rei­gas. Įtar­ta, jog jis „Ra­sos“ pro­gim­na­zi­jo­je bu­vo įdar­bi­nęs sa­vo žmo­ną ir mar­čią, nu­sta­tė joms at­ly­gi­ni­mus, mo­kė­jo dar­bo už­mo­kes­čio prie­dus. Taip pat, jog na­muo­se ga­li­mai lai­ko mo­ky­mo įstai­gos kom­piu­te­ri­nę įran­gą, nau­do­ja ją as­me­ni­niams rei­ka­lams.

Sa­vi­val­dy­bės Cent­ra­li­zuo­to au­di­to sky­rius at­li­ko tar­ny­bi­nį pa­tik­ri­ni­mą ir nu­sta­tė, kad va­do­vas ne­si­lai­kė Dar­bo ko­dek­so rei­ka­la­vi­mų: pa­ts bu­vo nu­sta­tęs dar­bo lai­ką ir są­ly­gas sa­vo su­tuok­ti­nei bei mar­čiai, pa­ts bu­vo pa­si­sky­ręs sau pa­pil­do­mą dar­bo už­mo­kes­tį.

Bu­vo nu­sta­ty­ta, jog ne­tin­ka­mai vyk­dė funk­ci­jas ir dėl mo­kyk­los tur­to pa­nau­do­ji­mo.

Ty­ri­mo iš­va­dos bu­vo pa­teik­tos di­rek­to­riui 2013 me­tų rugp­jū­čio 16 die­ną. Po mė­ne­sio A. Kont­ri­mas iš dar­bo at­leis­tas.

Sa­vi­val­dy­bės ty­ri­mo iš­va­dos bu­vo nu­siųs­tos STT ir Vy­riau­sia­jai tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jai. Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja jo at­žvil­giu ne­bep­ra­dė­jo ty­ri­mo.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

„Ra­sos“ pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Aud­ro­nė Is­pi­ryan, ta­pu­si įta­ria­mą­ja ko­rup­ci­jos by­lo­je ir dėl to suim­ta, lie­jo aša­ras ir at­vež­ta į Šiau­lių apy­lin­kės teis­mą.

„Ra­sos“ pro­gim­na­zi­jos vy­riau­sio­ji bu­hal­te­rė Ri­ma And­ri­jaus­kie­nė, kaip ir jos va­do­vė, suim­ta de­šim­čiai pa­rų.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas