(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Pirmas puslapis

Me­ro tei­sės Ta­ry­ba neį­kan­da

2017 m. kovo 17 d.
Rūta JANKUVIENĖ

Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas, per teis­mą tai­kos su­tar­ti­mi su­grą­žin­da­mas į pa­rei­gas vi­ce­me­rą Do­mą Griš­ke­vi­čių, su­ti­ko nai­kin­ti Ta­ry­bos spren­di­mą, pa­gal ku­rį jis bu­vo at­leis­tas. Bet spren­di­mas ir to­liau skel­bia­mas ga­lio­jan­čiu Sa­vi­val­dy­bės tei­sės ak­tų sis­te­mo­je. Vi­ce­me­ras dir­ba jau vi­są mė­ne­sį ir al­ga jam skai­čiuo­ja­ma, tik jos dar ne­gaus.

ruta@skrastas.lt

(Ne)ga­lio­jan­tis

Ra­šė­me, kad per­nai gruo­džio 19 die­ną iš vi­ce­me­ro pa­rei­gų, kaip pra­ra­dęs pa­si­ti­kė­ji­mą, at­leis­tas D. Griš­ke­vi­čius skun­dė teis­mui Ta­ry­bą. Pra­šė jos spren­di­mą nai­kin­ti ir grą­žin­ti į pa­rei­gas, su­mo­kė­ti kom­pen­sa­ci­ją už pri­vers­ti­nę pra­vaikš­tą.

Teis­me Ta­ry­bai at­sto­vau­da­mas A. Vi­soc­kas Ta­ry­bos po­zi­ci­jos nė ne­siė­mė gin­ti. Su­da­rė tai­kos su­tar­tį su D. Griš­ke­vi­čiu­mi, su­tik­da­mas su vi­sais jo rei­ka­la­vi­mais. Ta­ry­bos pri­ta­ri­mo tam ne­pra­šė.

Šiau­lių apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas va­sa­rio 15 die­ną tai­kos su­tar­tį pa­tvir­ti­no, by­lą dėl skun­do nu­trau­kė.

D. Griš­ke­vi­čius sku­biai grą­žin­tas į pa­rei­gas ir vėl pra­dė­jo dirb­ti nuo va­sa­rio 17 die­nos.

Teis­mo nu­tar­ty­je nė­ra nė žo­džio, kad Ta­ry­bos spren­di­mas at­leis­ti D. Griš­ke­vi­čių yra pa­nai­kin­tas. Tik kons­ta­tuo­ja­ma, jog teis­mas pa­tvir­ti­na tai­kos su­tar­tį, pa­gal ku­rią „at­sa­ko­vai (t. y. mies­to Ta­ry­ba – red. pa­st.) su­tin­ka su pa­reiš­kė­jo rei­ka­la­vi­mu pa­nai­kin­ti 2016 me­tų gruo­džio 19 die­nos Ta­ry­bos spren­di­mą ir grą­žin­ti į me­ro pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas.“

D. Griš­ke­vi­čiui grį­žus, „Šiau­lių kraš­tas“ klau­sė A. Vi­soc­ko, kaip vyk­dys įsi­pa­rei­go­ji­mą nai­kin­ti Ta­ry­bos spren­di­mą? Pa­ti­ki­no, jog nie­ko ne­da­rys, nes „teis­mas jį pa­nai­ki­no“.

Ta­čiau Sa­vi­val­dy­bės tei­sės ak­tų sis­te­mo­je ir to­liau nu­ro­do­ma, jog Ta­ry­bos spren­di­mas at­leis­ti D. Griš­ke­vi­čių yra „ga­lio­jan­tis“.

„Au­to­ma­tiš­kai“ pa­nai­kin­tas

Tei­sės sky­riaus ve­dė­ja Lau­ra Ste­pon­kie­nė „Šiau­lių kraš­tui“ aiš­ki­no, jog me­ras ne­tu­rįs ini­ci­juo­ti Ta­ry­bos spren­di­mo nai­ki­ni­mo, jis esą „au­to­ma­tiš­kai“ yra pa­nai­kin­tas.

„Nes tai­kos su­tar­ty­je iš­spręs­tas skun­do teis­mui pra­šy­mas“, – ko­men­ta­vo tei­si­nin­kė.

„D. Griš­ke­vi­čiaus rei­ka­la­vi­mas nai­kin­ti Ta­ry­bos spren­di­mą bu­vo nu­kreip­tas ne Sa­vi­val­dy­bei – teis­mui, o ša­lys su­si­ta­rė, kad teis­mas spren­di­mą nai­kin­tų“, – aiš­ki­no L. Ste­pon­kie­nė.

Pas­vars­tė, gal su­tar­ties for­mu­luo­tė ne­tei­sin­gai su­ra­šy­ta? Su­tar­ties teks­tą ren­giant Tei­sės sky­rius ne­da­ly­va­vo. Ad­vo­ka­tas taip pat ne­bu­vo sam­dy­tas.

„Gal D. Griš­ke­vi­čiaus ad­vo­ka­tas tai­kos su­tar­tį su­ra­šė?“ – svars­tė Sa­vi­val­dy­bės tei­si­nin­kė.

Ko­dėl „au­to­ma­tiš­kai pa­nai­kin­tas“ Ta­ry­bos spren­di­mas vis dar skel­bia­mas ga­lio­jan­čiu?

„Bend­ro­jo sky­riaus klaus­ki­te – jei­gu žy­mos neuž­dė­jo in­for­ma­ti­kai, aš ne­ga­liu at­sa­ky­ti“, – sa­kė tei­si­nin­kė.

Bend­rų­jų rei­ka­lų sky­riaus ve­dė­jas Gy­tis Skur­kis „Šiau­lių kraš­tui“ aiš­ki­no, jog sky­rius tuo neuž­sii­ma – tai Ta­ry­bos ir me­ro sek­re­to­ria­to rei­ka­las.

Me­ro pa­ta­rė­ja tei­sės klau­si­mais Vil­ma Stru­pie­nė pa­ta­rė vi­sų at­sa­ky­mų ieš­ko­ti Tei­sės sky­riu­je.

Pats D. Griš­ke­vi­čius ste­bė­jo­si, kad Ta­ry­bos spren­di­mas jį at­leis­ti ka­bo sis­te­mo­je, esą tai tik „neap­si­žiū­rė­ji­mas“.

„Ačiū, kad pa­ste­bė­jo­te, pa­sa­ky­siu Ta­ry­bos sek­re­to­ria­tui, kad išim­tų“, – sa­kė vi­ce­me­ras.

Klau­sia­mas, kas tu­ri tei­sę nu­ro­dy­ti, kad Ta­ry­bos spren­di­mas ne­be­ga­lio­ja, aiš­ki­no pai­niai: „Spren­di­mo ren­gė­jas, Ta­ry­bos na­riai.“

Ta­ry­ba tu­rė­tų svars­ty­ti

„Ne­su­tik­čiau, kad tai­kos su­tar­ti­mi au­to­ma­tiš­kai bu­vo pa­nai­kin­tas Ta­ry­bos spren­di­mas“, – tei­gė „Šiau­lių kraš­tui“ As­ta Ja­siū­nie­nė, Vy­riau­sy­bės at­sto­vė Šiau­lių ap­skri­ty­je.

Jos nuo­mo­ne, Ta­ry­ba prie šio klau­si­mo tu­ri grįž­ti.

„Su­tar­ty­je aiš­kiai pa­ra­šy­ta, dėl ko ša­lys su­si­ta­rė. At­sa­ko­vas – šiuo at­ve­ju me­ras – su­ti­ko pa­nai­kin­ti Ta­ry­bos spren­di­mą – tai su­tar­ties įgy­ven­di­ni­mo są­ly­ga, to­dėl me­ras tu­rė­tų ini­ci­juo­ti spren­di­mo pa­nai­ki­ni­mą“, – sako A. Ja­siū­nie­nė.

Vy­riau­sy­bės at­sto­vas ne­pri­žiū­ri teis­mo spren­di­mų įgy­ven­di­ni­mo. Bet ka­dan­gi į ją krei­pė­si Ta­ry­bos na­riai, tai kon­sul­ta­vo­si su Vy­riau­sy­bės tei­si­nin­kais ir ban­dė kal­bė­tis su A. Vi­soc­ku.

„Bet su ma­no nuo­mo­ne jis ne­su­ti­ko“, – sa­kė Vy­riau­sy­bės at­sto­vė.

Taš­kas dar ne­pa­dė­tas

16 Ta­ry­bos na­rių, ku­rie su­da­ro dau­gu­mą Ta­ry­bo­je, ban­dė teis­mui skųs­ti me­ro ir vi­ce­me­ro tai­kos su­tar­tį, bet skun­das ne­bu­vo priim­tas.

Paaiš­kė­jo, jog tei­sę skųs­ti tu­ri tik pa­ts me­ras ar jo įga­lio­ti­nis, o me­ro įga­lio­ji­mą gau­ti bu­vo ne­rea­lu.

Po­li­ti­kai, įžvelg­da­mi, jog dėl Sa­vi­val­dos įsta­ty­mo spra­gų yra su­kur­tas pre­ce­den­tas vie­na­ša­liš­kais me­ro spren­di­mais nai­kin­ti Ta­ry­bos priim­tus spren­di­mus, raš­tu krei­pė­si į Pre­zi­den­tę, Sei­mo Pir­mi­nin­ką, Prem­je­rą.

Šiau­lių po­li­ti­kų raš­tas bu­vo nu­kreip­tas ati­tin­ka­moms ins­ti­tu­ci­joms.

„Šiau­lių kraš­tui“ vie­nas iš krei­pi­mo­si ini­cia­to­rių so­cial­de­mok­ra­tas Jus­ti­nas Sar­taus­kas sa­kė, jog kol kas su­lauk­ta tik Sei­mo Sa­vi­val­dy­bių rei­ka­lų ko­mi­te­to at­sa­ky­mo.

„At­sa­kė, jog Ta­ry­bos išim­ti­nė tei­sė yra priim­ti spren­di­mus ar­ba juos pa­nai­kin­ti, jo­kiai ki­tai ins­ti­tu­ci­jai tos tei­sės ne­ga­li­ma per­duo­ti, – in­for­ma­vo J. Sar­taus­kas. – Dar pa­ra­šy­ta, kad, jei­gu me­ras – Ta­ry­bos na­rys pa­žei­dė prie­sai­ką, tai tu­ri­me tei­sę ini­ci­juo­ti ap­kal­tą. Bet ar tei­sė­tas bu­vo D. Griš­ke­vi­čiaus grą­ži­ni­mas į vi­ce­me­ro pa­rei­gas, su­da­rant tai­kos su­tar­tį be Ta­ry­bos pri­ta­ri­mo, at­sa­ky­mo ne­ga­vo­me.“

Ma­nąs, jog taš­kas šio­je is­to­ri­jo­je nė­ra pa­dė­tas. Dar lau­kia­ma Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos ir Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos išaiš­ki­ni­mų.

Sko­lin­gas 430 eu­rų

Al­ga už va­sa­rio mė­ne­sį D. Griš­ke­vi­čiui su­skai­čiuo­ta, bet jos ne­gaus.

Paaiš­kė­jo, kad jam iš­mo­kė­tos išei­ti­nės kom­pen­sa­ci­jos ir pri­klau­siu­sių ato­sto­gi­nių su­ma vir­ši­jo tai­kos su­tar­ti­mi iš­si­rei­ka­lau­tos kom­pen­sa­ci­jos už pri­vers­ti­nę pra­vaikš­tą ir at­ly­gi­ni­mo už va­sa­rio mė­ne­sį su­mą.

Aps­kai­tos sky­riaus duo­me­ni­mis, po šio per­skai­čia­vi­mo D. Griš­ke­vi­čius Sa­vi­val­dy­bei li­ko sko­lin­gas 430 eu­rų.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Do­mas Griš­ke­vi­čius įsi­ti­ki­nęs, jog jo su­grį­ži­mo į vi­ce­me­rus is­to­ri­jo­je taš­kas pa­dė­tas: „Vis­kas yra, kaip tu­ri bū­ti – tai­kos su­tar­ti­mi teis­mas grą­ži­no ma­ne – ir vis­kas.“

Me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas pa­ts vie­nas nu­spren­dė su­tik­ti pa­nai­kin­ti Ta­ry­bos spren­di­mą.

As­ta Ja­siū­nie­nė, Vy­riau­sy­bės at­sto­vė Šiau­lių ap­skri­ty­je, ma­no, jog vyk­dy­da­mas tai­kos su­tar­ties są­ly­gas me­ras tu­ri ini­ci­juo­ti Ta­ry­bos spren­di­mo pa­nai­ki­ni­mą: „Ne­su­tik­čiau, kad jis yra „au­to­ma­tiš­kai“ pa­nai­kin­tas.“

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (24)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentarai (54)

seniui, 2017-03-20 23:07
Skolos savivaldybės mažėja, nes mero žmona nebegali pietauti kavinėse už dabartinio mero kanceliarines išlaidas...

Romas, 2017-03-20 23:05
Ačiū p. Ritai už objektyvius straipsnius. Tik socdemas, apsišikęs lyg ausų, gali sėdėti tokioje pozoje, kaip buvęs ar esamas vicemeras iš buvusių ar esamų socdemų partijos.

rimast, 2017-03-20 20:04
Ponia Ruta,jusu straipsniai apie Visocka kvepia saliskumu,koktu skaityti,Ar jus nesijauciate prostitute,rasydama kazkieno uzsakymu?

to Imkit zinia, 2017-03-20 14:42
teisingas komentaras. Jei meras nuo savo zmonos negauna "i lempa", o to bent vizualiai nesimato, jis yra geras meras. O del antrojo veikejo patylesim, nes nera komentaru - piemeniskai nebrandziai elgiasi ir tiek, per anksti tokiems jaunikaiciams uzimineti atsakingus postus.

Imkit zinia, 2017-03-20 11:25
Ar meras geras ar blogas lai sprendzia mero zmona.
Mums reikia teisingo, pagal istatymus dirbancios tarybos ir tuo labiau mero.
Cia kaip vaiku darzelyje tas blogas o sis geras.....
O del vicemero, nu juk turi politikais save vadinantys tarybos nariai ir morales normomis vadovautis (atstatydino is politinio pasitykejimo posto, praradai pasitykejima tai ir eik lauk, o ne bet kokia kaina islaikyt posta)
Nu tikrai nelinksma nuo tokiu politikos atstovu sprendimu...

Tiesa Trokštančiam, 2017-03-20 11:15
Prie socialdemokrato E. Žakario iniciatyvos ir nepertraukiamo neatlygintino 12 m. darbo miestas klestėjo. O skolas augina dabartinė nekompetentinga ir politiškai neįgali "valdžia".

Trokštu žinios, 2017-03-20 11:01
Kokia įmones ir kiek naujų darbo vietų įsteigtų Sartauskas, Šedžius? Kokioje ..naujoje'' darbo vietoje dirba Žakaris? Ką jūs žadat? Meras blogas, bet ką JŪS darysit? Skolas auginsit?

Kas gali atsakyti?, 2017-03-20 10:20
Ar meras neviršijo savo įgaliojimų, pats vienas sudarydamas taikos sutartį?

Aš žinau, 2017-03-19 12:36
Teisės skyrius: vedėja Laura Steponkienė atsakinga už sprendimų paskelbimą 841 596211.

Merui, 2017-03-19 12:20
Tai kas savivaldybeje yra atsakingas kad teismo nutartis butu viesa????? Kad mes Šiaulių miesto gyventojai susipazintumem su teismo sprendimu, kur savivaldybes darbo viesinimas.....
Biurokratai pradekit dirbkit savo darba, ikelkit teismo nutarti, kodel ji slepiama nuo zmoniu, nors nutartis isigaliojusi daugiau kaip menuo??????
Jums priminsiu savivaldybes int.psl. yra grafa .....teismo nutartys....
Nors darbuotojus savivaldybes galima suprasti jie juk visi mero skatinti uz praeitu metu darba, viska padarys taip kaip reikes, bet ne taip kaip reikia.
O mes tikrai paseksim kada ta nutartis atsiras ikelta ....pasidarys prieinama visuomenei.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 54

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 54
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />