(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Sportas

Rėkyvos pelkėje greičiausi buvo bėgikai

2017 m. kovo 21 d.

Sek­ma­die­nį Šiau­liuo­se aš­tun­tą kar­tą vy­ko nuo­ty­kių lenk­ty­nės „Ap­link Rė­ky­vos eže­rą“. Apie 350 da­ly­vių – bė­gi­kų, dvi­ra­ti­nin­kų ir žy­gei­vių – tu­rė­jo įveik­ti 14,5 km tra­są Rė­ky­vos eže­ro pa­kran­te ar­ba rink­tis dvi­ra­čiu iš­va­žiuo­ja­mus ta­kus maž­daug 35 km tra­sa. Tra­sos ne­bu­vo žy­mė­tos, to­dėl kiek­vie­nam te­ko ras­ti sa­vo ke­lią iki fi­ni­šo.

Čem­pio­nas po­zi­ci­jų neuž­lei­do

Prieš var­žy­bas da­ly­viai ren­gė­si pel­kės iš­šū­kiui: vie­ni vy­nio­jo ko­jas po­lie­ti­le­no mai­še­liais, ki­ti mo­vė­si van­de­niui ne­pra­lai­džias ko­ji­nes, dar ki­ti ko­jas te­pė šil­do­mai­siais ge­liais, kad šal­ta pel­kė atim­tų kuo ma­žiau ši­lu­mos ir ener­gi­jos.

Kas­met vyks­tan­čios tra­di­ci­nės var­žy­bos yra vie­nin­te­lės to­kios Lie­tu­vo­je ir pri­klau­so nuo pa­va­sa­rio – bū­ta ir snie­go, ir le­do, ir šal­čio. Šie­met Rė­ky­vos aukš­ta­pel­kė ge­ro­kai pa­tvi­nu­si, upė­mis vir­to žve­jų ta­kai, to­dėl klam­py­nės ir ad­re­na­li­no ne­trū­ko.

Nu­ga­lė­to­jo ti­tu­lą bė­gi­kų gru­pė­je ap­gy­nė Vi­lius Ale­liū­nas ("S-Spor­tas:/"Ig­ti­sa") – jis 14,5 km nu­bė­go per 58 min. 57.2 sek. Ant­ras fi­ni­ša­vo Do­na­tas Stul­gys (1:0.2), tre­čias – Mo­des­tas Ba­cys (mis­kot­ra­sa.lt; 1:02:14.2). Vi­si trys – vie­ni stip­riau­sių ša­lies orien­ta­ci­nin­kų.

V. Ale­liū­nas sa­kė šie­met ne­tu­rė­jęs pro­gos iš­ban­dy­ti tra­są iki var­žy­bų, o tai ver­ta pa­da­ry­ti sie­kiant at­ras­ti trum­piau­sią ir gal­būt sau­siau­sią marš­ru­tą. Be to, są­ly­gos bėg­ti kaip nie­ka­da bu­vo su­dė­tin­gos – daug klam­py­nės, šla­pia, pa­sku­ti­nia­me pel­kės ruo­že jau pa­ju­to šal­tį. „Šie­met re­zul­ta­to ne­pa­ge­ri­nau“, – sa­kė V. Ale­liū­nas, per­nai tra­są įvei­kęs per 56 min. 37 sek.

Mo­te­rų bė­gi­kių gru­pė­je taip pat do­mi­na­vo orien­ta­ci­nin­kės: nu­ga­lė­jo Ves­ta Amb­ra­zai­tė ("S-Spor­tas"; 1:13:4), ant­rą vie­tą lai­mė­jo Ind­rė Va­lai­tė (OK „Ąžuo­las"; 1:14:50.7), tre­čia fi­ni­ša­vo Ane­ta Ja­cu­ke­vič (RCN; 1:16:54).

V. Amb­ra­zai­tė sa­kė, jog šį kar­tą bėg­ti bu­vo be­ne sun­kiau­sios są­ly­gos nei anks­tes­niais me­tais, klam­pi ir šla­pia tra­sa atė­mė ne­ma­žai jė­gų, be to, rei­kė­jo ne­suk­lys­ti ren­kan­tis žve­jų ta­ką, kad ga­lė­tum ap­lenk­ti var­žo­ves.

Te­ko ne­šti dvi­ra­čius

Da­lis dvi­ra­ti­nin­kų ap­lin­kui Rė­ky­vos eže­rą rin­ko­si bė­gi­kų tra­są, o ne ap­lin­ki­nius ke­lius, tad jiems ne kar­tą te­ko bris­ti pel­kė­je ir ne­šti dvi­ra­čius.

To­kį va­rian­tą rin­ko­si ir grei­čiau­siai tra­są įvei­kę dvi­ra­ti­nin­kai. Pir­mas fi­ni­ša­vo Dai­nius Ma­čiu­lis, jo re­zul­ta­tas – 1 val. 6 min. 15.3 sek. Ant­ras – Vy­tau­tas Anu­žis ("Tink­las"; 1:13:26), tre­čias – And­re­jus Ma­li­kas (Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė; 1:14:37.2).

Mo­te­rų dvi­ra­ti­nin­kių gru­pės nu­ga­lė­to­ja ta­po Kor­ne­li­ja Ker­te­ny­tė (SM „Ga­ja") – 1 val. 30 min. 27.7 sek., ant­rą vie­tą iš­ko­vo­jo Gab­rie­lė And­ra­šiū­nie­nė ("S-Spor­tas"; 1:37:10.3), tre­čią – Ka­ro­li­na Špu­kai­tė ("S-Spor­tas"; 1:43:9.1).

Aš­tuo­nio­lik­me­čių gru­pė­je tarp bė­gi­kų grei­čiau­sias bu­vo Er­nes­tas Le­lis (RCN; 1:07:36.9) ir Ru­gi­lė Du­liū­tė (OK „Ar­bo­ro"; 1:35:38), Ed­ga­ras Va­lys (SM „Du­by­sa") nu­ga­lė­jo tarp dvi­ra­ti­nin­kų (1:14:32.2).

V40 bė­gi­kų gru­pės nu­ga­lė­to­ju ta­po Ri­čar­das Kve­da­ra­vi­čius (1:09:15.6), o tarp dvi­ra­ti­nin­kų grei­čiau­sias bu­vo Gvi­das Bal­ta­ra­gis ("S-Spor­tas"; 1:16:46.4).

Tarp V50 bė­gi­kų grei­čiau­sias bu­vo Vy­tau­tas Gra­žys (RCN; 1:02:57.9), „Šiau­lių kraš­to“ vy­riau­sia­sis bu­hal­te­ris Al­vi­das Ur­nie­žius šio­je gru­pė­je užė­mė tre­čią­ją vie­tą (1:22:21.9).

Ab­so­liu­čiai grei­čiau­si bė­gi­kai bu­vo ap­do­va­no­ti spor­ti­niais bė­gi­mo, o dvi­ra­ti­nin­kai – dvi­ra­ti­nin­ko ba­te­liais. Pri­zi­nin­kams ati­te­ko rė­mė­jų pri­zai, vi­siems – iš­skir­ti­niai me­da­liai, ar­ba­ta ir vai­šės po fi­ni­šo. Prieš ap­do­va­no­ji­mus tra­di­ciš­kai vy­ko lo­te­ri­ja, ku­rio­je „žai­dė“ da­ly­vių var­žy­bų nu­me­riai.

To­kios var­žy­bos už­grū­di­na

Rė­ky­vos eže­ro pa­kran­tes įvei­kė ir apie 90 žy­gei­vių, ku­rie star­ta­vo va­lan­da anks­čiau. Šei­mos su vai­kais, šau­liai, žy­gei­viai su au­gin­ti­niais pa­si­nau­do­jo pro­ga ak­ty­viai pra­leis­ti sa­vait­ga­lį. Fi­ni­še gau­tas me­da­lis su už­ra­šu „Aš įvei­kiau Rė­ky­vą“ ne vie­nam ta­po sal­džiu at­pil­du už pa­stan­gas. Da­lis žy­gei­vių da­ly­va­vo ne pir­mą kar­tą.

Var­žy­bų or­ga­ni­za­to­rius, klu­bo „S-Spor­tas“ ly­de­ris Sva­jū­nas Amb­ra­zas džiau­gė­si, jog kas­met da­ly­vių, ypač žy­gei­vių, gre­tos ple­čia­si, o bė­gi­kai ne­be­si­bai­mi­na ne­tra­di­ci­nių tra­sų.

„Da­ly­viai jau ži­no, ko ti­kė­tis var­žy­bo­se „Ap­link Rė­ky­vą“, lau­kia jų, net spe­cia­liai joms ruo­šia­si. Čia – kaip ir gy­ve­ni­me, no­ri kaž­ko pa­siek­ti dau­giau, tu­ri grū­din­tis. Šios var­žy­bos tam la­bai tin­ka“, – šyp­so­jo­si S. Amb­ra­zas.

Nuo­ty­kių lenk­ty­nės „Ap­link Rė­ky­vos eže­rą“ bu­vo va­sa­ros se­zo­no var­žy­bų, ku­rias or­ga­ni­zuo­ja „S-Spor­tas“, pra­džia: šie­met lau­kia tra­di­ci­nės kal­nų dvi­ra­ti­nin­kų var­žy­bos „Že­mai­ti­jos tau­rė“, vie­nin­te­lės dau­gia­die­nės Lie­tu­vo­je „MTB-Šiau­liai 2017“, plen­to dvi­ra­čių lenk­ty­nės, ro­gai­nin­gas ir ki­ti eta­pai.

Šios nuo­ty­kių lenk­ty­nės taip pat bu­vo III Lie­tu­vos bė­gi­mo tau­rės eta­pas. Ki­tas eta­pas vyks Pa­ne­vė­žy­je ba­lan­džio 8-ąją – tra­di­ci­nis bė­gi­mas „Sen­va­gė 2017“.

„Šiau­lių kraš­to“, or­ga­ni­za­to­rių inf.

Re­dak­ci­jos nuo­tr.

Ab­so­liu­čiai grei­čiau­sias var­žy­bo­se Vi­lius Ale­liū­nas tar­si skro­dė pel­kės pa­vir­šiu­mi.

Kiek­vie­nas da­ly­vis pel­nė me­da­lį „Aš įvei­kiau Rė­ky­vą“.

Pir­mie­ji star­ta­vo žy­gei­viai.

Grei­čiau­sių dvi­ra­ti­nin­kų tre­je­tas: Dai­nius Ma­čiu­lis (cent­re), Vy­tau­tas Anu­žis (kai­rė­je) ir And­re­jus Ma­li­kas.

Ro­ko LU­KO­ŠE­VI­ČIAUS nuo­tr.

Bė­gi­kai tra­so­je dau­giau­sia su­si­dū­rė su dur­pė­ta klam­py­ne.

Dvi­ra­ti­nin­kams se­zo­no pra­džia Rė­ky­vo­je – su iš­ban­dy­mais.

Grei­čiau­sias dvi­ra­ti­nin­kų gru­pė­je bu­vęs Dai­nius Ma­čiu­lis ne­si­rin­ko leng­ves­nio ke­lio.

Ves­ta Amb­ra­zai­tė nu­ga­lė­jo mo­te­rų bė­gi­kių gru­pė­je.

Au­gin­ti­nis sa­vo šei­mi­nin­ką ly­dė­jo vi­so­je tra­so­je.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas