(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Sportas

Vienas geriausių konkūrų raitelių D. Gutkauskas nežada sustoti

2017 m. kovo 17 d.

Į ge­riau­sių 2016 me­tų Lie­tu­vos suau­gu­sių­jų kon­kū­rų rai­te­lių pen­ke­tą pa­te­kęs Da­nie­lius Gut­kaus­kas jau 20 me­tų ne­skai­čiuo­ja lai­ko, ku­rį ski­ria žir­gams ir jų tre­ni­ra­vi­mui. Taip pat rai­te­lis už­si­mi­nė, kad ne­to­li­mos atei­ties pla­nuo­se – star­tai dar aukš­tes­nės ka­te­go­ri­jos var­žy­bo­se ir Lie­tu­vos var­do gar­si­ni­mas už jos ri­bų.

„Kaip ir bet ko­kia­me ki­ta­me spor­te, no­rint pa­siek­ti ge­rų re­zul­ta­tų, la­bai daug reiš­kia nuo­sek­lus ir kryp­tin­gas ko­man­di­nis dar­bas. Šia­me spor­te esu be­veik vi­są sa­vo gy­ve­ni­mą, to­dėl šio ti­tu­lo per­ne­lyg ne­su­reikš­mi­nu ir ma­tau, kur dar ga­liu kel­ti sau rei­ka­la­vi­mų kar­te­lę, to­bu­lė­ti“, – sa­kė am­bi­ci­jų ne­sto­ko­jan­tis rai­te­lis.

D. Gut­kaus­kas pa­sa­ko­jo, kad mei­lė žir­gams gi­mė dar vai­kys­tė­je, kuo­met kar­tu su tė­čiu va­žiuo­da­vo į ša­lia Šiau­lių įsi­kū­ru­sį žir­gy­ną jo­di­nė­ti, o nuo 10 me­tų pri­gi­ju­si spor­ti­nė veik­la iki šiol uži­ma di­džiau­sią D. Gut­kaus­ko gy­ve­ni­mo da­lį.

„Tre­ni­ruo­juo­si nuo­lat, ne­prik­lau­so­mai nuo me­tų lai­ko, ta­čiau šal­tuo­ju me­tų lai­ku pa­si­ruo­ši­mas vyks­ta spe­cia­liai žir­gams pri­tai­ky­ta­me už­da­ra­me ma­nie­že. Tuo tar­pu va­sa­rą var­žy­bos vyks­ta kiek­vie­ną sa­vait­ga­lį, to­dėl po vie­nų var­žy­bų iš­kart pra­si­de­da pa­si­ruo­ši­mas kitam star­tui, – pa­sa­ko­jo D. Gut­kaus­kas. – Re­tai ran­du lai­ko pra­mo­goms ar drau­gams, ka­dan­gi vi­są sa­vo lai­ką ski­riu žir­gams ir jų tre­ni­ra­vi­mui.“

Taip pat rai­te­lis už­si­mi­nė, kad pir­mo­sios var­žy­bos jo gy­ve­ni­me bu­vo ne kon­kū­rai, su ku­riais da­bar yra su­sie­jęs sa­vo spor­ti­nę kar­je­rą ir ski­na per­ga­les var­žy­bo­se, o lenk­ty­nės po­ni kla­sės žir­gais.

Kal­bė­da­mas apie žir­gų spor­tą Lie­tu­vo­je, D. Gut­kaus­kas pa­ste­bė­jo, kad kas­met dau­gė­ja rai­te­lių, at­sto­vau­jan­čių Lie­tu­vai tarp­tau­ti­nė­se var­žy­bo­se ir uži­man­čių aukš­tas vie­tas, taip pat ge­rė­ja žir­gų ko­ky­bė. Pa­ties D. Gut­kaus­ko tei­gi­mu, be­ne dau­giau­siai pa­stan­gų, lai­ko ir kant­ry­bės šia­me spor­te pa­rei­ka­lau­ja bū­tent tin­ka­mas žir­go pa­ruo­ši­mas var­žy­boms, už­trun­kan­tis ne­tgi ke­le­tą me­tų.

„Mū­sų žir­gy­ne šiuo me­tu gy­ve­na dau­giau kaip 200 žir­gų, ku­riuos čia pat vei­sia­me, au­gi­na­me ir ruo­šia­me var­žy­boms. Sėk­min­giems star­tams rei­ka­lin­gas il­gas ir nuo­sek­lus įdir­bis, o var­žy­boms žir­gus pra­de­da­me ruoš­ti tik nuo tre­jų me­tų am­žiaus. Dar dve­jų me­tų rei­kia, kol žir­gas bū­na pa­si­ren­gęs star­tuo­ti visu pa­jė­gu­mu, o no­rint, kad jis pa­siek­tų aukš­čiau­sią ly­gį – dar ma­žiau­siai tre­jų me­tų in­ten­sy­vių tre­ni­ruo­čių. Tai­gi, kiek­vie­nas lai­mė­ji­mas var­žy­bo­se yra sa­vaip ma­lo­nus ir at­per­kan­tis įdė­tą dar­bą“, – ti­ki­no D. Gut­kaus­kas.

Kaip įsi­min­ti­niau­sius praė­ju­sių me­tų se­zo­no pa­sie­ki­mus D. Gut­kaus­kas įvar­di­jo Mask­vo­je vy­ku­sias var­žy­bas Ab­cha­zi­jos pre­zi­den­to tau­rei lai­mė­ti, taip pat Ry­go­je vy­ku­sio­se pres­ti­ži­nė­se pa­sau­lio tau­rės var­žy­bo­se „Grand Prix“ rung­ty­je iš­ko­vo­tą ant­rą­ją vie­tą ir to­je pa­čio­je rung­ty­je, ta­čiau jau na­mų are­no­je Šiau­liuo­se užim­tas tre­čią­ją bei sep­tin­tą­ją vie­tas.

„Pas­ta­ra­sis pa­sie­ki­mas tur­būt yra pa­ts ma­lo­niau­sias šir­džiai, ta­čiau vis dar pa­si­gen­du ki­tų Lie­tu­vos rai­te­lių mo­ty­va­ci­jos gin­ti sa­vo ša­lies gar­bę ko­man­di­nė­se var­žy­bo­se“, – pri­dū­rė D. Gut­kaus­kas.

EL­TA, „Šiau­lių kraš­to“ inf.

As­me­ni­nio ar­chy­vo nuo­tr.

Da­nie­liaus Gut­kaus­ko pla­nuo­se – star­tai dar aukš­tes­nės ka­te­go­ri­jos var­žy­bo­se.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (24)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />