(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Sportas

Rėkyvos pelkėje greičiausi buvo bėgikai

2017 m. kovo 21 d.
Sek­ma­die­nį Šiau­liuo­se aš­tun­tą kar­tą vy­ko nuo­ty­kių lenk­ty­nės „Ap­link Rė­ky­vos eže­rą“. Apie 350 da­ly­vių – bė­gi­kų, dvi­ra­ti­nin­kų ir žy­gei­vių – tu­rė­jo įveik­ti 14,5 km tra­są Rė­ky­vos eže­ro pa­kran­te ar­ba rink­tis dvi­ra­čiu iš­va­žiuo­ja­mus ta­kus maž­daug 35 km tra­sa. Tra­sos ne­bu­vo žy­mė­tos, to­dėl kiek­vie­nam te­ko ras­ti sa­vo ke­lią iki fi­ni­šo.Prieš var­žy­bas da­ly­viai ren­gė­si pel­kės iš­šū­kiui: vie­ni vy­nio­jo ko­jas po­lie­ti­le­no mai­še­liais, ki­ti mo­vė­si van­de­niui ne­pra­lai­džias ko­ji­nes, dar ki­ti ko­jas...

„Šiauliai“ neatsilaikė prieš „Neptūną“

2017 m. kovo 21 d.
Po il­go­kos per­trau­kos „Šiau­liai“ žai­dė vėl sa­vo na­mų are­no­je ir su­lau­kė di­de­lio žiū­ro­vų su­si­do­mė­ji­mo – tri­bū­nos bu­vo be­veik pil­nos.
Pas­ta­rą­sias ke­le­rias rung­ty­nes šiau­lie­čiai žai­dė pa­ki­liai. Daž­niau­siai int­ri­ga iš­nyk­da­vo ant­ro­jo­je pu­sė­je, kai „Šiau­lių“ žai­dė­jai pa­varg­da­vo. Ta­čiau šio­se rung­ty­nė­se klai­pė­die­čiai iš kar­to ati­trū­ko 13:0 (5 min.). Sve­čiai ne­lei­do at­si­to­kė­ti ir kė­li­nį lai­mė­jo net 32:12.
Po šio smū­gio „Šiau­liai“ ne­beat­si­tie­sė. Pir­mo­jo­je ma­čo pu­sė­je di­džiau­sia pro­ble­ma...

Stipruoliai sužibėjo Europos čempionate

2017 m. kovo 21 d.
Kur­šė­nų „Kris­ta­lo“ spor­to klu­bo at­le­tai, at­sto­va­vę Lie­tu­vos rink­ti­nei, pui­kiai pa­si­ro­dė Da­ni­jo­je, This­ted mies­te, vy­ku­sia­me Eu­ro­pos kla­si­ki­nės jė­gos tri­ko­vės čem­pio­na­te.Egi­di­jus Val­čiu­kas, Kel­mės ra­jo­no Šau­kė­nų Vla­do Pūt­vio-Put­vins­kio gim­na­zi­jos moks­lei­vis, iki šiol rung­ty­nia­vęs jau­nių gru­pė­je, šia­me čem­pio­na­te pir­mą kar­tą var­žė­si su jau­ni­mu.
Iki 53 ki­log­ra­mų svo­rio ka­te­go­ri­jo­je jis, pri­tū­pęs su 191 ki­log­ra­mą sve­rian­čia štan­ga, pa­ge­ri­no jam pa­čiam pri­klau­siu­sį...

Aštuntfinalio etapas dar nesibaigė

2017 m. kovo 21 d.
Rad­vi­liš­kio „KK Rad­vi­liš­kis-ŠSPC“ – Lie­tu­vos kur­čių­jų spor­to klu­bas – 73:65 (24:18, 21:17, 15:21, 13:9). Lu­kas Pi­pi­ras – 25 (7 re­zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai), Ry­tis Rauk­tys – 19 taš­kų. Ant­ro­sios rung­ty­nės – 78:70 (25:18, 17:25, 23:14, 13:13). Min­dau­gas Ri­ti­kis – 21, L. Pi­pi­ras – 19 (7 re­zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai), R. Rauk­tys – 15, Vy­tau­tas Ja­nu­šo­nis – 13 tšk.
Kel­mės „Kel­mė“ per­mai­nin­go­se rung­ty­nė­se sa­vo­jo­je aikš­tė­je įvei­kė Ši­la­lės „Lū­šį“ – 78:76 (27:22, 10:31, 19:9, 22:14). Ai­va­ras...

Vienas geriausių konkūrų raitelių D. Gutkauskas nežada sustoti

2017 m. kovo 17 d.
„Kaip ir bet ko­kia­me ki­ta­me spor­te, no­rint pa­siek­ti ge­rų re­zul­ta­tų, la­bai daug reiš­kia nuo­sek­lus ir kryp­tin­gas ko­man­di­nis dar­bas. Šia­me spor­te esu be­veik vi­są sa­vo gy­ve­ni­mą, to­dėl šio ti­tu­lo per­ne­lyg ne­su­reikš­mi­nu ir ma­tau, kur dar ga­liu kel­ti sau rei­ka­la­vi­mų kar­te­lę, to­bu­lė­ti“, – sa­kė am­bi­ci­jų ne­sto­ko­jan­tis rai­te­lis.
D. Gut­kaus­kas pa­sa­ko­jo, kad mei­lė žir­gams gi­mė dar vai­kys­tė­je, kuo­met kar­tu su tė­čiu va­žiuo­da­vo į ša­lia Šiau­lių įsi­kū­ru­sį žir­gy­ną jo­di­nė­ti, o nuo 10...

„Lietuvos rytas“ išties pagalbos ranką sunkiai sergančiam Ukrainos milžinui

2017 m. kovo 17 d.
Krep­ši­nin­ko svei­ka­ta šlu­buo­ja jau ke­le­tą mė­ne­sių, jį už­puo­lė on­ko­lo­gi­nė li­ga. Jam jau at­lik­tos trys ope­ra­ci­jos, o pa­sku­ti­nės me­tu pa­ša­lin­tas aug­lys. A. Okuns­kio gy­dy­mui ir prie­žiū­rai rei­ka­lin­gos mil­ži­niš­kos lė­šos. Li­ga neat­pa­žįs­ta­mai pa­kei­tė mil­ži­no iš­vaiz­dą – jis nu­me­tė dau­gy­bę svo­rio. A. Okuns­kis į „Lie­tu­vos ry­tą“ pir­mą kar­tą at­vy­ko 1999 me­tų ru­de­nį ir 2000 me­tų pa­va­sa­rį pa­dė­jo Vil­niaus ko­man­dai iš­ko­vo­ti pir­muo­sius jos is­to­ri­jo­je Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) čem­pio­nų žie­dus...

LTOK daugiausiai lėšų skyrė regbio federacijai

2017 m. kovo 17 d.
Pir­mi­nin­ko tei­gi­mu, kri­te­ri­jai nu­sta­ty­ti at­si­žvel­giant į spor­to ša­kų meist­riš­ku­mą ir ma­siš­ku­mą, o 5 pro­cen­tai lė­šų skir­ta so­li­da­ru­mui (ma­žiau­siai lė­šų gau­nan­čioms spor­to ša­koms).
Di­džiau­sia su­ma – 82 488 eu­rai – skir­ta Lie­tu­vos reg­bio fe­de­ra­ci­jai. Lie­tu­vos tink­li­nio fe­de­ra­ci­jai skir­ta 66 704 eu­rai, Lie­tu­vos beis­bo­lo aso­cia­ci­jai – 44 015 eu­rų, Lie­tu­vos žo­lės rie­du­lio aso­cia­ci­jai – 43 776 eu­rai, aso­cia­ci­jai „Lie­tu­vos le­do ri­tu­lys“ – 40 501 eu­ras...

Iš dziudo turnyro – su 11 apdovanojimų

2017 m. kovo 16 d.
Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 52 ki­log­ra­mų nu­ga­lė­to­ja ta­po Šiau­lių ra­jo­no spor­ti­nin­kė Sil­vi­ja Alū­zai­tė. Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 57 ki­log­ra­mų nu­ga­lė­jo šiau­lie­tė Ra­min­ta Vrub­liaus­kai­tė.
Si­dab­ro me­da­lį svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 66 ki­log­ra­mų iš­ko­vo­jo šiau­lie­tis Ry­tis Lau­rins­kis.
Bron­zos me­da­liai ati­te­ko Šiau­lių ra­jo­no spor­ti­nin­kėms Li­nai Pet­raus­kai­tei (iki 36 kg), Mo­ni­kai Kviet­kaus­kai­tei ir Sa­man­tai Sau­dar­gy­tei (abi – iki 44 kg), šiau­lie­čiams Aud­riui...

Čempione tapo Tautinių komanda

2017 m. kovo 16 d.
Fi­na­li­nė­je dvi­ko­vo­je tarp Tau­ti­nių kai­mo ir per­nykš­čių čem­pio­nų „Sta­ty­bos“ ko­man­dų aist­ros kun­ku­lia­vo nuo pat pir­mų­jų mi­nu­čių, bet jas pui­kiai ra­mi­no ge­rai dir­bę tei­sė­jai. Tik tre­čia­ja­me kė­li­ny­je Tau­ti­nių eki­pai pa­vy­ko pe­rim­ti ini­cia­ty­vą bei lai­mė­ti čem­pio­nų tau­rę.
Nu­ga­lė­to­jų ko­man­do­je žai­dė Graž­vy­das Pet­raus­kis, Ri­mas Pet­raus­kis, Min­dau­gas Le­šins­kas, Er­nes­tas Tau­jans­kas, Al­gis Voz­gir­das, Au­ri­mas Imb­ro­zai­tis, Do­mi­ny­kas Paš­ke­vi­čius, Ne­das Pa­lu­bins­kas, Jus­tas...

Šokėjai dalyvavo Lietuvos čempionate

2017 m. kovo 16 d.
Do­mi­ny­kas Slons­kis ir Ur­tė Ra­ma­naus­kai­tė pa­te­ko į fi­na­lą ir lai­mė­jo penk­tą­ją vie­tą Lo­ty­nų Ame­ri­kos šo­kių pro­gra­mo­je bei šeš­tą­ją vie­tą stan­dar­ti­nių šo­kių pro­gra­mo­je jau­nių I gru­pė­je, E6 kla­sė­je.
Gab­rie­lius Goš­tau­tas ir Ug­nė Da­mans­ky­tė jau­ni­mo B+A kla­sė­je stan­dar­ti­nių šo­kių pro­gra­mo­je fi­na­le lai­mė­jo penk­tą­ją vie­tą. Taip pat į fi­na­lą pa­te­ko ir šeš­tą­ją vie­tą lai­mė­jo Dei­man­tas Mu­raus­kas ir Rai­mon­da Šniu­kai­tė jau­ni­mo gru­pė­je, C kla­sė­je, Lo­ty­nų Ame­ri­kos šo­kių pro­gra­mo­je.
Sen­jo­rų gru­pė­je Lo­ty­nų Ame­ri­kos šo­kių...

Šventė su krepšinio kamuoliu

2017 m. kovo 16 d.
Ren­gi­nys pra­si­dė­jo šven­ti­ne ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­ja, ku­rio­je Lie­tu­vos Res­pub­li­kos na­cio­na­li­nį him­ną ir spe­cia­liai šiai pro­gai skir­tą dai­ną „Lais­vė“ at­li­ko Šiau­lių uni­ver­si­te­to mu­zi­kos ka­ted­ros stu­den­tė Si­gu­tė Vai­čiu­ly­tė.
Kaip ir kiek­vie­nais me­tais prieš svar­biau­sias pus­fi­na­lių ir fi­na­lų ko­vas bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­mi bau­dų, tri­taš­kio bei to­li­mo­jo me­ti­mo kon­kur­sai.
Bau­dų me­ti­mo kon­kur­se trium­fa­vo „Stin­ger“ ko­man­dos at­sto­vas Ai­ri­das Daug­ša, ku­ris iš ei­lės...

Šventės proga – regbio turnyras

2017 m. kovo 16 d.
Dėl ma­žo­sios tau­rės ko­vo­jo „Šiau­liai-PRC“, Vil­niaus VRA, dėl di­džio­sios tau­rės – Šiau­lių „Balt­Rex-Šiau­liai“ ir Lat­vi­jos „Li­vo­nia“. Abi tau­res įti­ki­na­mais re­zul­ta­tais iš­ko­vo­jo Šiau­lių ko­man­dos.
„Balt­Rex-Šiau­lių“ vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Ed­mun­das Šča­vins­kas sa­kė, kad lai­mė­ti ne­bu­vo leng­va: „Gal dėl to, kad į sta­dio­ną lei­do­me eks­pe­ri­men­ti­nės su­dė­ties ko­man­dą. Bet svar­bu ga­lu­ti­nis re­zul­ta­tas. Tai – ne pir­ma­sis kar­tas, kuo­met reg­bio bend­ruo­me­nė pa­ger­bia Lie­tu­vos...

Ketvirtfinalį šiaulietės pradėjo nesėkme

2017 m. kovo 16 d.
Ant­ra­sis, ir gal­būt le­mia­mas, ket­virt­fi­na­lio se­ri­jos su­si­ti­ki­mas penk­ta­die­nį vyks Šiau­liuo­se.
Nuo rung­ty­nių pra­džios į prie­kį bė­go „Hopt­rans-Si­re­nos“ (8:4), ta­čiau šiau­lie­čių to­li­mas me­ti­mas su­ma­ži­no at­si­li­ki­mą iki mi­ni­mu­mo ir pri­ver­tė Li­ną Šal­kų pra­šy­ti mi­nu­tės per­trau­kė­lės – 8:7. Gar­lia­viš­kės at­sa­kė dviem tri­taš­kiais ir vėl pa­bė­go į prie­kį – 14:8. Ta­čiau „Šiau­liai-Uni­ver­si­te­tas“ pa­de­monst­ra­vo sėk­min­gą puo­li­mą ir lai­mė­ju­sios at­kar­pą 10:6 priar­tė­jo – 18:20. Kė­li­nį me­ti­mu...

Šachmatų turnyre – šiaulietės pergalė

2017 m. kovo 16 d.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Šiaulius jau garsina ir vyrų žolės riedulys

2017 m. kovo 15 d.
2017 me­tų Lie­tu­vos už­da­rų­jų pa­tal­pų žo­lės rie­du­lio vy­rų ir mo­te­rų čem­pio­na­tus lai­mė­jo Šiau­lių klu­bai. Mo­te­rų ko­man­dai „Gint­ra-Strek­tė-Uni­ver­si­te­tas“ tai jau try­lik­ta per­ga­lė, o vy­rų tur­ny­re „Kle­vas-Šiau­liai“ trium­fa­vo pir­mą kar­tą.
„Kle­vo-Šiau­lių“ tre­ne­rė Do­na­ta Gri­gie­nė pa­sa­ko­jo, kad vy­rų tur­ny­ras bu­vo ypač įtemp­tas. Vi­sos ko­man­dos ly­de­rės lai­mė­jo po tiek pat per­ga­lių, pa­ty­rė tiek pat pra­lai­mė­ji­mų ir po tiek pat su­žai­dė ly­gio­sio­mis, tad pri­zi­nes vie­tas lė­mė įmuš­ti ir pra­leis­ti įvar­čiai...

Jaunimas varžėsi lenkdamas rankas

2017 m. kovo 15 d.
Spor­ti­nin­kų iki 18 me­tų gru­pė­je Ro­kas Pet­kus iki 80 ki­log­ra­mų svo­rio ka­te­go­ri­jo­je nu­ga­lė­jo ir de­ši­nią­ja, ir kai­rią­ja ran­ka. Lu­kas Pet­kus (per 80 kg) de­ši­nią­ja lai­mė­jo pir­mą­ją, kai­rią­ja – tre­čią­ją, Da­vi­das Gruo­dis (iki 70 kg) de­ši­nią­ja – ant­rą­ją, kai­rią­ja – tre­čią­ją, Man­tas Bu­be­lis (per 80 kg) ir de­ši­nią­ja, ir kai­rią­ja – ant­rą­sias, Ai­das But­no­rius (iki 70 kg) kai­rią­ja – ant­rą­ją vie­tą.
Tarp spor­ti­nin­kių iki 21 me­tų Gab­rie­lė Bu­tau­tai­tė (iki 65 kg) de­ši­nią­ja ran­ka ta­po nu­ga­lė­to­ja, o kai­rią­ja li­ko...

Regbio turnyrą Šiauliuose laimėjo „Vairas-Kalvis“

2017 m. kovo 14 d.
Tur­ny­ro pus­fi­na­ly­je šiau­lie­čiai po at­kak­lios ko­vos 15:10 (10:0) nu­ga­lė­jo Ke­ka­vos „Mies­nie­ki“ (Lat­vi­ja) ko­man­dą. Po 5 taš­kus nu­ga­lė­to­jams pel­nė Man­tau­tas Vi­li­ma­vi­čius, Vy­tau­tas Šuls­kis ir Eval­das Šti­ti­lis.
Ki­ta­me pus­fi­na­ly­je Kau­no „Žal­gi­rio“ reg­bi­nin­kai 20:0 (10:0) pra­no­ko Jo­na­vos „Tau­ro-Skor­pio­no-Brum Brum“ eki­pą. Žal­gi­rie­čiams 10 taš­kų pel­nė Kas­pa­ras Kra­saus­kas, po 5 – Siya­bu­le­la Mla­land­le bei To­mas Vai­lio­nis.
Tur­ny­ro fi­na­le „Vai­ras...

Šiauliuose vyko įnirtinga rankinio kova

2017 m. kovo 14 d.
Pir­mą­ją dvi­ko­vą Va­rė­no­je lai­mė­jo Šiau­lių klu­bas re­zul­ta­tu 28:27.
Pir­mo­ji rung­ty­nių pu­sė lei­do ti­kė­tis dzū­kų per­ga­lės – jie rung­ty­nia­vo už­tik­rin­čiau ir grei­tai iš­si­ver­žė į prie­kį 5:1. Tik ant­ro­je kė­li­nio pu­sė­je aikš­te­lės šei­mi­nin­kams pa­vy­ko priar­tė­ti – 10:9, 14:12. Ta­čiau ke­li re­zul­ta­ty­vūs me­ti­mai ir taik­lus va­rė­niš­kio Lau­ry­no Pet­ru­šio rea­li­zuo­tas 7 met­rų bau­di­nys „Ūlą“ iš­ve­dė į prie­kį tri­mis įvar­čiais – 17:13.
Ant­ra­sis kė­li­nys vėl pra­si­dė­jo Va­rė­nos ran­ki­nin­kų spur­tu, ta­čiau ko­ją pa­ki­šo du...

„Šiauliai“ kovėsi pavyzdingai, bet pralaimėjo

2017 m. kovo 14 d.
Šiau­lie­čiai pui­kiai pra­dė­jo rung­ty­nes – po Vla­dys­la­vo Ko­re­niu­ko dvi­taš­kio ir Pau­lo Hil­lo tri­taš­kio pir­ma­vo 5:3. Ta­čiau pa­sva­lie­čiai ne­tru­kus pe­rė­mė ini­cia­ty­vą ir iki di­džio­sios per­trau­kos su­ge­bė­jo su­si­krau­ti dvi­ženk­lę per­sva­rą – 50:34.
Ant­ro­jo­je ma­čo da­ly­je šiau­lie­čiai ko­vė­si pa­vyz­din­gai ir ėmė pa­ma­žu tip­dy­ti skir­tu­mą. 29 mi­nu­tę ko­man­das jau be­sky­rė tik 4 taš­kai (58:62). Int­ri­ga neiš­ny­ko ir pa­sku­ti­nia­me ket­vir­ty­je. Vis dėl­to pa­sku­ti­nė­mis mi­nu­tė­mis jė­gos...

Geriausiųjų penketuke – akmeniškės tenisininkės

2017 m. kovo 14 d.
Penk­tą­ją vie­tą lai­mė­jo Ak­me­nės ra­jo­no at­sto­vės Ka­ro­li­na Kuz­ne­co­va, Gab­rie­lė Stro­doms­ky­tė, Ka­ro­li­na Gri­gai­tė, Jo­gai­lė Put­riū­tė.
Jų ko­man­da po­gru­pio var­žy­bo­se 3:1 įvei­kė Jo­na­vos ir 3:0 Šal­či­nin­kų ra­jo­nų ko­man­das, 0:3 pra­lai­mė­jo Vil­niaus komandai. Le­mia­mą su­si­ti­ki­mą dėl tei­sės pa­tek­ti į fi­na­li­nį ket­ver­tu­ką ak­me­niš­kės po at­kak­lios ko­vos 1:3 pra­lai­mė­jo Šiau­lių mies­to at­sto­vėms. Jos pel­nė bron­zą, nu­si­lei­du­sios var­žo­vėms iš Vil­niaus ir Kau­no ir įvei­ku­sios Pa­ne­vė­žio spor­ti­nin­kes...

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas