(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Įvykiai, aktualijos

Savivaldybė nepajėgia kontroliuoti išorinės reklamos

2017 m. kovo 21 d.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je praei­tą sa­vai­tę dis­ku­tuo­ta apie mies­to išo­ri­nės rek­la­mos pro­ble­mas.

„Mū­sų pa­jė­gu­mai kont­ro­liuo­ti išo­ri­nės rek­la­mos tei­sė­tu­mą, tvar­ką ir rink­lia­vos su­rin­ki­mą tik­rai ne­bu­vo di­de­li. Ne­bu­vo skir­ta tiek žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių. Net rek­la­mos duo­me­nų ba­zė yra ne­baig­ta. Lei­di­mai yra iš­duo­ti, bet duo­me­nys nė­ra su­ves­ti į elekt­ro­ni­nę erd­vę. Tai la­bai pa­leng­vin­tų dar­bą kont­ro­liuo­jan­čiam pa­rei­gū­nui. Ei­da­mas per mies­tą, jis plan­še­tė­je ma­ty­tų vi­są in­for­ma­ci­ją apie vie­ną ar ki­tą rek­la­mą“, – va­kar sa­kė Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis.

Šią sa­vai­tę Sa­vi­val­dy­bė­je nu­ma­ty­tas su­si­ti­ki­mas su spe­cia­lis­tais, ku­rie ga­lė­tų pa­dė­ti su­ves­ti vi­sus duo­me­nis į duo­me­nų ba­zę.

Ar­ti­miau­siu me­tu taip pat pla­nuo­ja­ma per­žiū­rė­ti išo­ri­nės rek­la­mos tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo ba­zę ir ją su­pap­ras­tin­ti pa­gal nau­ją Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­są.

Pa­sak A. Bar­tu­lio, svars­to­ma, kad išo­ri­nės rek­la­mos ad­mi­nist­ra­vi­mo pa­slau­gą ga­lė­tų at­lik­ti kon­kur­so bū­du at­rink­ta tei­si­nių pa­slau­gų kom­pa­ni­ja.

Pa­sak Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus, ne tik išo­ri­nės rek­la­mos kont­ro­lės, bet ir ne­ma­žai ki­tų dar­bų su­sto­ję, įstri­gę dėl žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių sto­kos. Šiuo me­tu Sa­vi­val­dy­bė­je trūks­ta 12 spe­cia­lis­tų, dau­giau­siai sta­ty­bos ir ar­chi­tek­tū­ros sri­ty­je. Pas­kelb­ti pen­ki kon­kur­sai į lais­vas vie­tas, ta­čiau no­rin­čių­jų neat­si­ran­da.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (1)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />