(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Savivaldybė nepajėgia kontroliuoti išorinės reklamos

2017 m. kovo 21 d.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je praei­tą sa­vai­tę dis­ku­tuo­ta apie mies­to išo­ri­nės rek­la­mos pro­ble­mas.

„Mū­sų pa­jė­gu­mai kont­ro­liuo­ti išo­ri­nės rek­la­mos tei­sė­tu­mą, tvar­ką ir rink­lia­vos su­rin­ki­mą tik­rai ne­bu­vo di­de­li. Ne­bu­vo skir­ta tiek žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių. Net rek­la­mos duo­me­nų ba­zė yra ne­baig­ta. Lei­di­mai yra iš­duo­ti, bet duo­me­nys nė­ra su­ves­ti į elekt­ro­ni­nę erd­vę. Tai la­bai pa­leng­vin­tų dar­bą kont­ro­liuo­jan­čiam pa­rei­gū­nui. Ei­da­mas per mies­tą, jis plan­še­tė­je ma­ty­tų vi­są in­for­ma­ci­ją apie vie­ną ar ki­tą rek­la­mą“, – va­kar sa­kė Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis.

Šią sa­vai­tę Sa­vi­val­dy­bė­je nu­ma­ty­tas su­si­ti­ki­mas su spe­cia­lis­tais, ku­rie ga­lė­tų pa­dė­ti su­ves­ti vi­sus duo­me­nis į duo­me­nų ba­zę.

Ar­ti­miau­siu me­tu taip pat pla­nuo­ja­ma per­žiū­rė­ti išo­ri­nės rek­la­mos tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo ba­zę ir ją su­pap­ras­tin­ti pa­gal nau­ją Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­są.

Pa­sak A. Bar­tu­lio, svars­to­ma, kad išo­ri­nės rek­la­mos ad­mi­nist­ra­vi­mo pa­slau­gą ga­lė­tų at­lik­ti kon­kur­so bū­du at­rink­ta tei­si­nių pa­slau­gų kom­pa­ni­ja.

Pa­sak Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus, ne tik išo­ri­nės rek­la­mos kont­ro­lės, bet ir ne­ma­žai ki­tų dar­bų su­sto­ję, įstri­gę dėl žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių sto­kos. Šiuo me­tu Sa­vi­val­dy­bė­je trūks­ta 12 spe­cia­lis­tų, dau­giau­siai sta­ty­bos ir ar­chi­tek­tū­ros sri­ty­je. Pas­kelb­ti pen­ki kon­kur­sai į lais­vas vie­tas, ta­čiau no­rin­čių­jų neat­si­ran­da.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas