(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Renovuos mokyklas ir darželius

2017 m. kovo 21 d.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­si­ra­šė su­tar­tį su Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja dėl to­li­mes­nės tri­jų Šiau­lių mo­kyk­lų pa­sta­tų re­no­va­ci­jos.

Sta­sio Šal­kaus­kio gim­na­zi­jai skir­ta 389 tūks­tan­čiai eu­rų. Pa­sak Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus An­ta­no Bar­tu­lio, šių lė­šų tu­rė­tų pa­kak­ti gim­na­zi­jos re­no­va­ci­jai už­baig­ti.

Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jai ir Me­de­ly­no pro­gim­na­zi­jai skir­ta po 300 tūks­tan­čių eu­rų. Už šias lė­šas bus ap­šil­tin­ti mo­kyk­lų pa­sta­tai, at­lik­ti ki­ti dar­bai.

80 tūks­tan­čių eu­rų su­lauks ir Jo­va­ro pro­gim­na­zi­ja. Už šias lė­šas bus tę­sia­mas mo­kyk­los spor­to aikš­ty­no įren­gi­mas. Per­nai bu­vo įreng­tas fut­bo­lo sta­dio­nas, šie­met bus įreng­ta krep­ši­nio ir tink­li­nio aikš­te­lė. Pro­jek­tas fi­nan­suo­ja­mas iš Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos.

Pa­sak A. Bar­tu­lio, Šiau­lių mies­to mo­kyk­lų pa­sta­tų būk­lė nė­ra to­kia pra­sta kaip lop­še­lių-dar­že­lių, to­dėl jiems iš mies­to biu­dže­to nu­ma­ty­ta skir­ti 1,5 mi­li­jo­no eu­rų. Už šias lė­šas ne­ma­žai dar­bų ga­li­ma bū­tų nu­veik­ti per atei­nan­čią va­sa­rą.

Iki­mo­kyk­li­nių ug­dy­mo įstai­gų va­do­vų aso­cia­ci­jos Šiau­lių sky­rius Sa­vi­val­dy­bei pa­tei­kė raš­tą, ku­ria­me nu­ro­dy­ta, ko­kius dar­bus bū­ti­na at­lik­ti lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se.

Ga­li­nių pa­sta­to sie­nų šil­ti­ni­mo pra­šo 10 dar­že­lių. To­kiam pat skai­čiui įstai­gų rei­ka­lin­ga san­tech­ni­kos įren­gi­mų, vamz­dy­nų, WC pa­tal­pų re­no­va­ci­ja. Ke­tu­riems dar­že­liams rei­kia sto­go re­no­va­ci­jos. Du dar­že­liai pra­šo lė­šų kie­mo dan­gos re­mon­tui.

Daug me­tų val­džios dė­me­sio ne­su­lau­kia vie­nin­te­lis vai­kų ba­sei­nas, esan­tis dar­že­ly­je „Žio­ge­lis“. Elekt­ros ins­ta­lia­ci­jos kei­ti­mas bū­ti­nas „Pa­sa­ko­je“ ir „Gluos­ny­je“.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas