(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Gamink ir BALSUOK
Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Kreditų ir paskolų palyginimas - Paskolose.lt
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Įvykiai, aktualijos

Renovuos mokyklas ir darželius

2017 m. kovo 21 d.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­si­ra­šė su­tar­tį su Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja dėl to­li­mes­nės tri­jų Šiau­lių mo­kyk­lų pa­sta­tų re­no­va­ci­jos.

Sta­sio Šal­kaus­kio gim­na­zi­jai skir­ta 389 tūks­tan­čiai eu­rų. Pa­sak Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus An­ta­no Bar­tu­lio, šių lė­šų tu­rė­tų pa­kak­ti gim­na­zi­jos re­no­va­ci­jai už­baig­ti.

Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jai ir Me­de­ly­no pro­gim­na­zi­jai skir­ta po 300 tūks­tan­čių eu­rų. Už šias lė­šas bus ap­šil­tin­ti mo­kyk­lų pa­sta­tai, at­lik­ti ki­ti dar­bai.

80 tūks­tan­čių eu­rų su­lauks ir Jo­va­ro pro­gim­na­zi­ja. Už šias lė­šas bus tę­sia­mas mo­kyk­los spor­to aikš­ty­no įren­gi­mas. Per­nai bu­vo įreng­tas fut­bo­lo sta­dio­nas, šie­met bus įreng­ta krep­ši­nio ir tink­li­nio aikš­te­lė. Pro­jek­tas fi­nan­suo­ja­mas iš Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos.

Pa­sak A. Bar­tu­lio, Šiau­lių mies­to mo­kyk­lų pa­sta­tų būk­lė nė­ra to­kia pra­sta kaip lop­še­lių-dar­že­lių, to­dėl jiems iš mies­to biu­dže­to nu­ma­ty­ta skir­ti 1,5 mi­li­jo­no eu­rų. Už šias lė­šas ne­ma­žai dar­bų ga­li­ma bū­tų nu­veik­ti per atei­nan­čią va­sa­rą.

Iki­mo­kyk­li­nių ug­dy­mo įstai­gų va­do­vų aso­cia­ci­jos Šiau­lių sky­rius Sa­vi­val­dy­bei pa­tei­kė raš­tą, ku­ria­me nu­ro­dy­ta, ko­kius dar­bus bū­ti­na at­lik­ti lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se.

Ga­li­nių pa­sta­to sie­nų šil­ti­ni­mo pra­šo 10 dar­že­lių. To­kiam pat skai­čiui įstai­gų rei­ka­lin­ga san­tech­ni­kos įren­gi­mų, vamz­dy­nų, WC pa­tal­pų re­no­va­ci­ja. Ke­tu­riems dar­že­liams rei­kia sto­go re­no­va­ci­jos. Du dar­že­liai pra­šo lė­šų kie­mo dan­gos re­mon­tui.

Daug me­tų val­džios dė­me­sio ne­su­lau­kia vie­nin­te­lis vai­kų ba­sei­nas, esan­tis dar­že­ly­je „Žio­ge­lis“. Elekt­ros ins­ta­lia­ci­jos kei­ti­mas bū­ti­nas „Pa­sa­ko­je“ ir „Gluos­ny­je“.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (23)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />