(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Istorinis šansas pakeisti Lietuvą

2017 m. kovo 17 d.
Regina MUSNECKIENĖ

Kel­mės–Šiau­lių vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je iš­rink­tas Sei­mo na­rys Juo­zas Rim­kus dir­ba Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­te ir Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jo­je. Da­lį sa­vo sėk­mės rin­ki­muo­se jis pri­ski­ria ban­gai, ku­rią su­kė­lė nau­jos po­li­ti­nės jė­gos pa­siil­gę rin­kė­jai ir ku­ri iš­me­tė daug nau­jų po­li­ti­kų.

„Gal ne­sa­me aukš­to­jo po­li­ti­nio pi­lo­ta­žo, bet nuo­šir­džiai dir­ba­me tau­tai ban­dy­da­mi daug ką pa­keis­ti. Pri­va­lo­me iš­nau­do­ti mums su­teik­tą is­to­ri­nį šan­są“, – sa­ko di­džiau­sios frak­ci­jos Sei­me Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vas.

reginamus@skrastas.lt

Trys va­lan­dos tarp Vil­niaus ir Kel­mės

– Kaip pa­si­kei­tė Jū­sų as­me­ni­nis gy­ve­ni­mas ta­pus Sei­mo na­riu? Ar jau ap­si­pra­to­te su nau­jais ko­ri­do­riais?

– As­me­ni­nis gy­ve­ni­mas pa­si­kei­tė tiek, kad gy­ve­nu tarp Kel­mės ir Vil­niaus. 230 ki­lo­met­rų, trys va­lan­dos ke­lio. Ant­ra­die­niais, tre­čia­die­niais ir ket­vir­ta­die­niais dir­bu Sei­me, ki­tas die­nas – Kel­mė­je su rin­kė­jais.

Kol su­re­mon­ta­vo Sei­mo vieš­bu­čio kam­ba­rius, glau­džiau­si „Eu­ro­pa Cit­ty“ vieš­bu­ty­je. Vė­liau per­si­kė­liau į Sei­mo vieš­bu­tį. Są­ly­gos – ne­blo­gos, yra vir­tu­vė­lė su rei­ka­lin­ga įran­ga.

Kai ku­rie dau­gia­man­da­ti­nin­kai į Vil­nių at­si­kraus­tė su šei­mo­mis, nes jiems ne­rei­kia va­ži­nė­ti pas rin­kė­jus. Man to da­ry­ti neap­si­mo­kė­tų.

Sei­mo ko­ri­do­riai jau bu­vo ži­no­mi ir anks­čiau, nes dir­bant Sa­vi­val­dy­bė­je be­veik kas mė­ne­sį tek­da­vo ten lan­ky­tis.

La­biau­siai rū­pi že­mė

– Pir­ma­die­niais Kel­mė­je prii­mi­nė­ja­te rin­kė­jus. Ar daug žmo­nių krei­pia­si? Ko­kias pro­ble­mas jie ke­lia?

– 70 pro­cen­tų rin­kė­jų ke­lia že­mės pir­ki­mo ir že­mės nuo­sa­vy­bės at­kūrimo pro­ble­mas. Jų ne­ten­ki­na lais­vos vals­ty­bės že­mės pir­ki­mo ir nuo­mos są­ly­gos. Skun­džia­si dėl blo­gų ke­lių. Išk­lau­sęs žmo­nių sten­giuo­si jiems pa­dė­ti. Ra­šau raš­tus Vi­daus rei­ka­lų, Su­si­sie­ki­mo ir ki­tiems mi­nist­rams.

Ta­čiau kar­tais ten­ka ra­šy­ti po ke­lis kar­tus, kol su­lau­ki tin­ka­mos reak­ci­jos. Mi­nist­rai pa­si­kei­tė. Ta­čiau spe­cia­lis­tai mi­nis­te­ri­jo­se li­ko tie pa­tys. Jie są­mo­nin­gai ar ne­są­mo­nin­gai biu­rok­ra­ti­ne kal­ba su­kur­pia at­sa­ky­mą, pa­ki­ša pa­si­ra­šy­ti mi­nist­rui tuo­met, kai jis la­biau­siai už­siė­męs, ne­tu­ri ka­da per­skai­ty­ti, ant ko pa­si­ra­šo. Prob­le­mos ne­spren­džia­mos.

Pa­vyz­džiui, Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba per­duo­da 500 hek­ta­rų že­mės Miš­kų urė­di­jai nė ne­pa­siū­liu­si pirk­ti žmo­nėms, ku­riems ta že­mė be­veik po lan­gais. Juk žmo­gui kar­tais ir krū­my­nai ar pel­kės rei­ka­lin­gi tie­siog dėl erd­vės, kad me­džio­to­jai ne­šau­dy­tų po lan­gais, šer­nai ne­knis­tų pa­sė­lių. Kad ir ne­di­de­liam na­tū­ri­niam ūke­liui rei­ka­lin­gas ir krū­mas, ir pel­kė.

O žem­dir­bių in­te­re­sus tu­rin­čios gin­ti ins­ti­tu­ci­jos da­ro at­virkš­čiai. Taip iš­va­ro­mi pa­sku­ti­nie­ji dirb­ti dar no­rin­tys žmo­nės iš kai­mo.

– Kaip ban­do­te tai pa­keis­ti?

– Ban­do­me, bet su­si­du­ria­me su di­de­liu pa­si­prie­ši­ni­mu. Ten­ka il­gai pa­pra­kai­tuo­ti, kol įro­dai, jog esa­me tei­sūs. Nes­lėp­siu, Sei­mas – la­bai įvai­rus. Daug nuo­mo­nių. Vi­si tar­si su­tin­ka, kad rei­kia ma­žin­ti so­cia­li­nę at­skir­tį ir skur­dą.

Ta­čiau ne vi­siems tin­ka me­to­dai, ku­riais tai ke­ti­na­ma da­ry­ti. Vals­tie­čių frak­ci­ja ma­to vie­nin­te­lį bū­dą gau­ti lė­šų pen­si­jų ir at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mui ma­ži­nant biu­rok­ra­ti­nę naš­tą. Vals­ty­bė daug lė­šų su­ki­ša į vals­ty­bi­nes įmo­nes, ku­rios dir­ba ne­ren­ta­bi­liai. Ati­džiau į sa­vo re­mia­mas įmo­nes tu­rė­tų pa­žvelg­ti ir sa­vi­val­dy­bės.

Pri­kur­ta dau­gy­bė ins­ti­tu­ci­jų, ku­rios dub­liuo­ja vie­na ki­tos veik­lą, tik imi­tuo­ja dar­bą. Da­lį jų rei­kia nai­kin­ti.

Bet tik pa­ju­dink! Kaip drioks­tels kerš­tu ir vi­so­kiais skan­da­lais. Gra­si­na strei­kais.

La­bai trūks­ta vals­ty­bi­nio mąs­ty­mo. Kiek­vie­nas su­si­kon­cent­ra­vęs į sa­ve, į sa­vo in­te­re­sus. Že­mėt­var­ki­nin­kai ir miš­kų urė­dai ir to­liau no­ri vieš­pa­tau­ti. Pre­ky­bos tink­lai ra­šo raš­tus, kad, pa­di­di­nus ak­ci­zą al­ko­ho­liui, bank­ru­tuos vers­las. O kad bank­ru­tuos vi­sa bai­gian­ti pra­si­ger­ti Lie­tu­va, nie­kam ne­svar­bu! Svar­biau as­me­ni­nės am­bi­ci­jos, kla­nų in­te­re­sai.

Jei­gu kiek­vie­nas pir­miau­sia gal­vo­tų apie vals­ty­bę, pa­skui apie sa­ve, Lie­tu­va la­bai grei­tai at­si­gau­tų.

Mū­sų frak­ci­ja ini­ci­juo­ja daug po­ky­čių vi­so­se sri­ty­se. Ti­ki­mės, jog pa­vyks juos įgy­ven­din­ti. Ran­da­me pri­ta­rian­čių ir ki­to­se, ne­tgi opo­zi­ci­nė­se Sei­mo frak­ci­jo­se. Kai ku­riems mū­sų pro­jek­tams pri­ta­ria ir kon­ser­va­to­riai, ku­rie iš pra­džių bu­vo ga­na skep­tiš­ki.

Gal ir mes pa­tys, ne­tu­rė­da­mi aukš­to­jo po­li­ti­kos pi­lo­ta­žo, ne­mo­kė­jo­me gra­žiai pa­pra­šy­ti? Gal ir opo­zi­ci­ja su­vo­kė, jog ne­ga­li­ma pra­leis­ti is­to­ri­nio šan­so pa­tai­sy­ti rei­ka­lus Lie­tu­vo­je.

Skan­da­lais Lie­tu­va ne­bus so­ti

– Vos ne kas­dien į vie­šą­ją erd­vę „iš­me­ta­ma“ po pi­kan­tiš­ką skan­da­lą. Jū­sų frak­ci­jo­je taip pat vie­nai Sei­mo na­rei te­ko pa­lik­ti Sei­mą. Ar to­kios ko­vos neuž­go­žia rim­tes­nių pro­ble­mų, ku­rios ne­spren­džia­mos?

– Sei­mo na­riai pri­va­lo bū­ti mo­ra­lūs. Ta­čiau keis­ta, kai už­kliū­va Sei­mo na­rės ap­ran­ga. Na, tu­rė­jo mo­te­ris silp­ny­bę gra­žiai, sko­nin­gai ap­si­reng­ti. Kas čia blo­go? Ir dau­giau Sei­mo na­rių tu­ri la­bai keis­tų po­mė­gių. Pa­vyz­džiui, vie­nas la­bai mėgs­ta gra­žius ba­tus, juos par­si­siųs­di­na ne­tgi iš Af­ri­kos. Ki­tas, nors ir ne­tur­tuo­lis, la­bai daž­nai skren­da į eg­zo­tiš­kas ke­lio­nes. Jei­gu pra­dė­tu­me gi­lin­tis, kiek tie ba­tai kai­nuo­ja ar­ba kas mo­ka už bran­gias ke­lio­nes, gal­būt ir­gi at­ras­tu­me me­džia­gos nau­jam skan­da­lui. Tik skan­da­lais Lie­tu­va ne­bus so­ti.

Gal Sei­mo na­riai ir tu­ri ko­kių as­me­ni­nių pa­slap­čių? Bet man tuo­se skan­da­luo­se ne vi­suo­met suei­na ga­lai. Mū­sų frak­ci­jos pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis iš­lai­ko Nai­sių teat­rą. Ten tiek gra­žių ak­to­rių! Bet kaž­ko­dėl iki šiol ne­gir­dė­jo­me apie jo­kį ro­ma­ną.

Smul­kiems ir vi­du­ti­niams ūkiams ne­li­ko pi­ni­gų

– Jū­sų pro­fe­si­ja – žem­dir­biš­ka ir dir­ba­te Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­te. Ko­kios Lie­tu­vos že­mės ūkio ir ap­skri­tai kai­mo per­spek­ty­vos?

– Ag­ra­ri­nės eko­no­mi­kos ins­ti­tu­tas yra pa­ren­gęs stu­di­ją. Ten pa­teik­ti duo­me­nys ro­do, jog atei­ty­je di­des­nis dė­me­sys tu­ri bū­ti ski­ria­mas smul­kiems ir vi­du­ti­niams ūkiams. Vi­sa­me pa­sau­ly­je bū­tent to­kie apie 50 hek­ta­rų dy­džio ūkiai at­lai­ko vi­są fi­nan­si­nę naš­tą. Stam­bių­jų ūkių yra tik apie 10 pro­cen­tų. Tik gai­la, jog Kai­mo plėt­ros pro­gra­mo­je iki 2020 me­tų jau vi­sai ne­daug be­li­kę pi­ni­gų smul­kių­jų ir vi­du­ti­nių ūkių pa­ra­mai.

– Lie­tu­vo­je su­si­kau­pę ir daug so­cia­li­nių pro­ble­mų: ne­dar­bas, ma­ži at­ly­gi­ni­mai už dar­bą, skur­džios pen­si­jos, ne­su­val­do­ma emig­ra­ci­ja. Kaip val­dan­tie­ji ren­gia­si jas spręs­ti?

– Ieš­ko­sim bū­dų su­ma­žin­ti biu­rok­ra­ti­nę naš­tą vers­lui. Gal­būt už­sie­ny­je dir­ban­tis jau­ni­mas grįš ir kurs vers­lą tė­vy­nė­je. Vy­riau­sy­bė daug bend­rau­ja su už­sie­nio am­ba­sa­do­mis, ieš­ko in­ves­tuo­to­jų, ku­rie Lie­tu­vo­je kur­tų įmo­nes ir dar­bo vie­tas.

Reor­ga­ni­za­vus vals­ty­bės įmo­nes, tu­rė­tų efek­ty­ves­nė tap­ti eko­no­mi­ka. Gal­būt pa­di­di­nus at­ly­gi­ni­mus, pa­ge­ri­nus so­cia­li­nį ap­rū­pi­ni­mą, ne­be­liks mo­ty­vų iš­va­žiuo­ti.

Per tuos ke­lis mė­ne­sius Sei­me dar ne­pra­ra­dau vil­ties, kad iš­mok­si­me tau­pu­mo, eko­no­mi­kos dės­nių, efek­ty­ves­nio val­dy­mo.

Tik kar­tais re­zul­ta­to no­ri­ma la­bai grei­tai. O kol su­ku­ri, pa­tvir­ti­ni įsta­ty­mą ir kol jis pra­de­da veik­ti, praei­na vi­si me­tai.

Au­to­rės nuo­tr.

Sei­mo na­rys Juo­zas Rim­kus sa­ko, jog tre­čia­die­niais po­sė­džiau­jan­čio­je Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jo­je daž­niau­sia svars­to­mos žem­dir­bių pro­ble­mos. Ki­ta už sa­vo kons­ti­tu­ci­nes tei­ses ko­vo­jan­čių­jų gru­pė – ka­li­niai.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas