(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Elektroniniai važtaraščiai privalomi ne visiems

2017 m. kovo 21 d.
Loreta RIPSKYTĖ

ŽI­NO­TI VER­TA

Nuo praė­ju­sių me­tų ba­lan­džio įsi­ga­lio­jo įsa­ky­mas, pa­gal ku­rį Vals­ty­bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai (VMI) eko­no­mi­nę veik­lą vyk­dan­tys ju­ri­di­niai ir fi­zi­niai as­me­nys tu­ri teik­ti elekt­ro­ni­nius kro­vi­nių ga­be­ni­mo važ­ta­raš­čius. Jo­niš­ky­je va­sa­riio pa­bai­go­je su­si­rin­kę Šiau­rės Lie­tu­vos ūki­nin­kai tei­gė, kad ky­la neaiš­ku­mų, ar jiems ši prie­vo­lė taip pat tai­ko­ma, jei taip – ko­kiais at­ve­jais. „Na­mų dar­bą“ už­si­ra­šęs Sei­mo na­rys Vi­ta­li­jus Gai­lius iš Mo­kes­čių ins­pek­ci­jos ga­vo išaiš­ki­ni­mą, ku­ris da­liai ūki­nin­kų pa­leng­vins dar­bą.

loretar@skrastas.lt

Ūki­nin­kams tai­ko­ma išim­tis

Šiau­rės Lie­tu­vos žem­dir­bių su­si­rin­ki­me ki­lu­sio­je dis­ku­si­jo­je ūki­nin­kai tei­gė, kad prie­vo­lė teik­ti elek­to­ri­ni­nius važ­ta­raš­čius Vals­ty­bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai bū­tų per­tek­li­nė.

„Po­pie­ri­nius važ­ta­raš­čius mes ir taip pil­do­me, kai ga­be­na­me pro­duk­ci­ją par­duo­ti. Ra­šo­me juos ke­liais eg­zemp­lio­riais: pir­kė­jui, par­da­vė­jui, ve­žė­jui... Grį­žus po dar­bų iš ūkio vėl pil­dy­ti elekt­ro­ni­nius do­ku­men­tus, ma­nau, bū­tų be­rei­ka­lin­ga. Gal­būt taip sten­gia­ma­si la­biau kont­ro­liuo­ti, kad ne­bū­tų sle­pia­mos pa­ja­mos, bet ta­da žmo­gus ap­skri­tai ri­zi­kuo­da­mas ne­ra­šy­tų ir po­pie­ri­nio važ­ta­raš­čio ar­ba dar kaip nors ban­dy­tų ma­ni­pu­liuo­ti“, – „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė Jo­niš­kio ra­jo­no ūki­nin­kas Ro­mas Ka­rūž­na.

VMI vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas, at­lie­kan­tis vir­ši­nin­ko pa­rei­gas Ar­tū­ras Kle­raus­kas, sa­vo at­sa­ky­me Sei­mo na­riui paaiš­ki­no, kad ūki­nin­kams dėl elekt­ro­ni­nių važ­ta­raš­čių vis­tik tai­ko­ma išim­tis. Vals­ty­bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai važ­ta­raš­čio duo­me­nų teik­ti ne­pri­va­lo­ma, kai ga­be­na­mas kro­vi­nys yra ju­ri­di­nio ar fi­zi­nio as­mens, už­sii­man­čio že­mės ūkio veik­la, išau­gin­ti ir (ar) iš­gau­ti že­mės ūkio pro­duk­tai, ga­be­na­mi pa­ties ju­ri­di­nio ar fi­zi­nio as­mens, už­sii­man­čio že­mės ūkio veik­la, ar jo įpa­rei­go­to as­mens, ir per­ve­ža­mi iš tų že­mės ūkio pro­duk­tų užau­gi­ni­mo ir/ar iš­ga­vi­mo vie­tų. Ši išim­tis ne­tai­ko­ma, ga­be­nant že­mės ūkio pro­duk­tus iš per­dir­bi­mo vie­tų.

Iš­ga­vi­mo, užau­gi­ni­mo ir per­dir­bi­mo vie­tos

Taip pat su­si­rin­ki­me ki­lo neaiš­ku­mų, kas lai­ko­ma že­mės ūkio pro­duk­tų per­dir­bi­mo vie­to­mis? Ar san­dė­liai, tal­pyk­los ir ki­tos užau­gin­tos že­mės ūkio pro­duk­ci­jos sau­go­ji­mo vie­tos (san­dė­liai, įvai­rios tal­pyk­los) į tą są­ra­šą pa­ten­ka, ar ne. Juk dau­ge­lis žem­dir­bių sa­vo pro­duk­ci­ją ne iš­kart ga­be­na už­sa­ko­vams.

Pa­sak VMI at­sto­vo, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos že­mės ūkio, mais­to ūkio ir kai­mo plėt­ros įsta­ty­me ne­reg­la­men­tuo­ta, kas yra va­di­na­ma per­dir­bi­mo / iš­ga­vi­mo / užau­gi­ni­mo vie­tos. VMI nuo­mo­ne, užau­gi­ni­mo ir iš­ga­vi­mo vie­tos yra lau­kai, so­dai, tvar­tai, avi­liai, šilt­na­miai, san­dė­liai ir ki­tos vie­tos, iš­sky­rus per­dir­bi­mo vie­tas, rei­ka­lin­gos že­mės ūkio veik­lai vyk­dy­ti. O per­dir­bi­mo vie­to­mis bū­tų lai­ko­ma bet ku­ri vie­ta, ku­rio­je pa­kei­čia­ma že­mės ūkio pro­duk­tų fi­zi­nė ir (ar) che­mi­nė su­dė­tis.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas