(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pirmas puslapis

Salto virš kasdienybės

2017 m. kovo 18 d.

20-me­tis Šiau­lių uni­ver­si­te­to ant­ra­kur­sis Juo­zas Eig­mi­nas – ne tik ge­ras stu­den­tas, bet ir leng­vaat­le­tis, sie­kian­tis pa­tek­ti į To­ki­jo pa­ro­lim­pi­nes žai­dy­nes. Re­gė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­čio spor­ti­nin­ko aist­ra – par­kū­ras. „Ne­ga­lia nė­ra pa­si­tei­si­ni­mas kaž­ko ne­da­ry­ti“, – sa­ko bū­si­ma­sis kū­no kul­tū­ros spe­cia­lis­tas.

Ži­vi­lė KA­VA­LIAUS­KAI­TĖ

zivile@skrastas.lt

Pas­ka­ti­ni­mas mo­ty­vuo­ja

Šiau­lių uni­ver­si­te­to ant­ra­kur­sis Juo­zas Eig­mi­nas ta­po šių me­tų Šiau­lių mo­te­rų „Lions“ klu­bo 1 000 eu­rų ver­tės Har­man­nus Hul­sin­ga var­do sti­pen­di­jos lau­rea­tu.

„Iš Juo­zo sklin­da toks po­zi­ty­vu­mas, kad no­ri­si jį ap­ka­bin­ti“, – po pre­mi­jos įtei­ki­mo sa­kė vie­na iš „Lions“ klu­bo na­rių.

J. Eig­mi­nas – Šiau­lių uni­ver­si­te­to Ug­dy­mo moks­lų ir so­cia­li­nės ge­ro­vės fa­kul­te­to kū­no kul­tū­ros spe­cia­ly­bės ant­ra­kur­sis. Su pre­mi­jos lau­rea­tu su­si­tik­ti su­ta­rė­me Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jo­je, kur stu­den­tas šiuo me­tu at­lie­ka kū­no kul­tū­ros pa­mo­kos asis­ta­vi­mo pra­kti­ką.

Prie­ky­je ėjęs ne­pa­žįs­ta­mas vai­ki­nas pa­lai­ko gim­na­zi­jos du­ris, nors mus dar ski­ria ke­le­tas žings­nių. Ding­te­lė­ju­si min­tis, kad šis man­da­gus ir pa­slau­gus jau­nuo­lis bus Juo­zas, pa­si­tvir­ti­na.

Prak­ti­ką gim­na­zi­jo­je J. Eig­mi­nas va­di­na vie­na iš įdo­mes­nių, nes tu­rė­jo ga­li­my­bę ves­ti kū­no kul­tū­ros pa­mo­ką. Iki tol stu­den­tas da­ly­va­vo ste­bė­ji­mo pra­kti­ko­se bend­ro­jo ug­dy­mo ir spor­to mo­kyk­lo­se.

„Bu­vo la­bai įdo­mi pa­tir­tis. Jau­di­nau­si be­pro­tiš­kai, atė­jo dvi­de­šimt vie­nuo­lik­to­kų! Bet vis­kas la­bai ge­rai se­kė­si. Ir mo­ki­niai, ir aš, ir mo­ky­to­ja bu­vo pa­ten­kin­ti“, – šyp­so­si J. Eig­mi­nas. Gim­na­zis­tus jis „už­ka­bi­no“ ne­tra­di­ci­ne pa­mo­ka, į ku­rią in­teg­ra­vo par­kū­rą – ju­dė­ji­mo me­ną, įvei­ki­ant kliū­tis.

Juo­zui Šiau­lių mo­te­rų „Lions“ klu­bo įver­ti­ni­mas bu­vo la­bai ne­ti­kė­tas. Skam­bu­čio su džiu­gia ži­nia su­lau­kė tre­ni­ruo­da­ma­sis leng­vo­sios at­le­ti­kos ma­nie­že.

Sti­pen­di­ją J. Eig­mi­nas va­di­na la­bai di­de­le mo­ty­va­ci­ja. Ypač pa­ky­lė­jo ren­gi­ny­je pa­sa­ky­tos kal­bos, ma­lo­nūs žo­džiai ir at­ga­li­nis ry­šys už pa­stan­gas.

„Nuo ap­do­va­no­ji­mo praė­jo sa­vai­tė, o mo­ty­va­ci­ja te­be­si­jau­čia. No­ri­si vis­ko da­ry­ti dau­giau, nei rei­kia.“

Tiks­las – pa­ro­lim­pi­nės žai­dy­nės

Re­gė­ji­mo ne­ga­lią Juo­zas tu­ri nuo gi­mi­mo. Pa­gal ty­ri­mus į prie­kį ma­to 1,15 met­ro, vi­sa ki­ta su­si­lie­ja.

„La­bai no­riu tre­ni­ruo­ti neį­ga­lius vai­kus, jiems pa­dė­ti, nes su­pran­tu, kaip jie jau­čia­si, ži­nau, ko­kių pa­ta­ri­mų ga­liu duo­ti, ži­nau, ko jie ga­li ne­ma­ty­ti, nes pa­ts ne­ma­tau – la­bai leng­va už­jaus­ti.“

Jau sep­ty­ne­rius me­tus, nuo try­li­kos, spor­ti­nin­kas lan­ko Šiau­lių leng­vo­sios at­le­ti­kos ma­nie­žą. Kar­tu tre­ni­ruo­tis iš Rad­vi­liš­kio į Šiau­lius pa­kvie­tė vai­kys­tės drau­gas.

„Pra­džio­je mus ve­žio­jo drau­go tė­tis, kai paau­go­me, per­sė­do­me į au­to­bu­są, pa­skui drau­gas iš­si­lai­kė tei­ses, o da­bar, kai at­si­kraus­čiau į Šiau­lius, ei­nu pės­čio­mis“, – šyp­so­si at­kak­liai tiks­lų sie­kian­tis spor­ti­nin­kas.

Pag­rin­di­nė leng­vaat­le­čio, ku­rį tre­ni­ruo­ja Ja­ni­na Tri­bie­nė, rung­tis yra šuo­lis į to­lį.

Pa­sau­lio suau­gu­sių­jų neį­ga­lių­jų leng­vo­sios at­le­ti­kos čem­pio­na­te J. Eig­mi­nas bu­vo sep­tin­tas, Eu­ro­pos čem­pio­na­te – ket­vir­tas.

Eu­ro­pos U-21 čem­pio­na­te leng­vaat­le­tis yra lai­mė­jęs si­dab­rą šuo­lio į to­lį rung­ty­je, bron­zą – šuo­lio į aukš­tį rung­ty­je.

Ge­riau­sias šuo­lio į to­lį re­zul­ta­tas – 2016 me­tų Eu­ro­pos čem­pio­na­te nu­šok­ti 6 met­rai 24 cen­ti­met­rai.

Ar­ti­miau­sios var­žy­bos – Lie­tu­vos neį­ga­lių­jų čem­pio­na­tas, o bir­že­lį star­tuos pa­sau­lio čem­pio­na­te Lon­do­ne.

Nors iš­vyk­ti į Rio de Ža­nei­ro pa­ro­lim­pi­nes žai­dy­nes ne­pa­vy­ko, Juo­zas su tre­ne­re de­da vi­sas pa­stan­gas ir vil­tis 2020 me­tais iš­vyk­ti į To­ki­ją.

Juo­zas džiau­gia­si, kad po Rio žai­dy­nių la­bai kei­čia­si po­žiū­ris į neį­ga­lių­jų spor­tą Lie­tu­vo­je. Ti­ki­si, kad atei­ty­je dė­me­sys vi­siems spor­ti­nin­kams su­si­ly­gins.

Spor­ti­nin­ką ypač su­ža­vė­jo Ja­po­ni­jos, ku­rio­je lan­kė­si praė­ju­sių me­tų ru­de­nį, pa­vyz­dys. Te­kan­čios Sau­lės ša­ly­je jis ma­tė dau­gy­bę sten­dų, rek­la­muo­jan­čių ne 2020 me­tų To­ki­jo olim­pi­nes, o pa­ro­lim­pi­nes žai­dy­nes.

Par­kū­ro fi­lo­so­fi­ja

Po in­ter­viu pa­pra­šy­tas kie­me pa­po­zuo­ti nuo­trau­koms, Juo­zas pa­siū­lo ant gim­na­zi­jos tvo­re­lės pa­sto­vė­ti ant ran­kų. Pas­kui leng­vais šuo­liais vie­ną po ki­to pa­da­ro sal­to.

Šį sa­vait­ga­lį vai­ki­nas su bi­čiu­liu iš­vyks­ta į Juodk­ran­tę – fil­muos par­kū­ro fil­mą. Vie­šo­jo­je erd­vė­je jų yra pa­tal­pi­nę ne vie­ną.

„Par­kū­rin­tis“ pra­dė­jo maž­daug nuo 2005 me­tų. Bū­da­mas 13 me­tų, vie­nas tarp suau­gu­sių­jų iš­va­žia­vo į Klai­pė­dą, į par­kū­ro sto­vyk­lą. Šyp­so­si: da­bar, ko ge­ro, to pa­da­ry­ti neišd­rįs­tų.

„Daug kas klau­sia, kaip aš ma­tau. Kai da­rai sal­to, vis­kas per greit ju­da – ir svei­ki žmo­nės ne­ma­to“, – paaiš­ki­na Juo­zas. Spor­tuo­jant jam pa­de­da ju­ti­mas ir reak­ci­ja.

Na­miš­kiai, šyp­so­si vai­ki­nas, ne­sa­ky­da­vo, kad nu­si­suks spran­dą, ar kad yra be­pro­tis. Jie ži­no­jo, kiek daug pa­si­ruo­ši­mo me­tų įdė­ta iki aukš­čiau­sio ly­gio, dvi­gu­bų sal­to ar šo­ki­nė­ji­mo nuo sto­go. Da­bar tė­vai net klau­sia, ko­dėl tiek, kiek se­niau, "ne­be­par­kū­ri­na". At­sa­ky­mas: stu­di­jos, be to, ven­gia trau­mų ir sau­go­si dėl var­žy­bų.

Spor­ti­nin­ką ža­vi par­kū­ro fi­lo­so­fi­ja. Čia ne­rei­kia da­ry­ti ge­riau, stip­riau, grei­čiau. „Vis­ką da­ryk iš lė­to: iš taš­ko A į taš­ką B – sa­vo jė­go­mis.“

Par­kū­ri­nin­kai ne­ska­ti­na var­žy­bų, lenk­ty­nių. „Sa­vo grei­čiu ra­si sa­vo ke­lią. Jei par­kū­re įvei­ki kliū­tis sa­vo pa­stan­go­mis, ir gy­ve­ni­me ga­li įveik­ti sun­ku­mus – ar tai bū­tų dėl moks­lo, ar dėl re­gė­ji­mo.“

Su bend­ra­min­čiais Rad­vi­liš­ky­je sa­vo lė­šo­mis bu­vo įren­gę par­kū­ro aikš­te­lę. Kai drau­gai iš­va­ži­nė­jo stu­di­juo­ti į skir­tin­gus mies­tus, ju­dė­ji­mas nu­slo­po.

Kliū­čių ne­su­reikš­mi­na

„Di­džiau­sias mo­ty­va­to­rius man – ne­ga­lia nė­ra pa­si­tei­si­ni­mas kaž­ko ne­da­ry­ti. Ko­kią ne­ga­lią tu­ri, su ko­kia atė­jai ar įgi­jai gy­ve­ni­mo me­tu, ji tam­pa da­le­le ta­vęs. Tai tas pa­ts, kaip žmo­gus, ku­ris tu­ri ant­svo­rio ar­ba tin­gi mo­ky­tis. Ga­li įveik­ti ir sa­vo tin­gu­mą, ir sa­vo ne­ga­lią.“

Juo­zas ma­tė ne vie­ną žmo­gų su ne­ga­lia, da­ran­tį neį­ti­kė­ti­nus da­ly­kus. Ti­ki, kad ga­li pa­siek­ti vis­ką: tik rei­kia tu­rė­ti no­ro, ras­ti sa­vo ark­liu­ką, ir vis­kas bus ge­rai.

Kas­die­nia­me gy­ve­ni­me kliū­čių pa­si­tai­ko, bet jų ne­la­bai su­reikš­mi­na. Ne­ma­ty­tų, į ke­lin­tą au­to­bu­są įlip­ti, bet ga­li pa­si­klaus­ti žmo­nių. Sa­vo ke­lius ži­no min­ti­nai: ma­nie­žas, uni­ver­si­te­tas, da­bar gim­na­zi­ja, dar par­duo­tu­vė.

J. Eig­mi­nas ne­sė­di prie kom­piu­te­rio: mėgs­ta ak­ty­vų gy­ve­ni­mo bū­dą. Ir ne­ma­no, kad jo kar­ta yra kaž­kuo blo­ges­nė.

„Gir­dė­jau daug nei­gia­mų da­ly­kų, kad Z kar­ta ne­mo­ty­vuo­ta, ne­no­ri fi­zi­nio dar­bo, no­ri vis­ką greit ir leng­vai gau­ti. Tu­riu to­kią tai­syk­lę: nie­kas nė­ra 100 pro­cen­tų, net pa­ti 100 pro­cen­tų tai­syk­lė. Ma­nau, vis­kas ge­rai su mū­sų kar­ta. Mes ga­li­me la­bai grei­tai su­gau­dy­ti in­for­ma­ci­ją, iš­siaiš­kin­ti. Vie­na­me te­le­fo­ne ga­li tilp­ti mo­ky­to­jų ži­nios.“

Dvi­de­šimt­me­čio nuo­mo­ne, jo kar­tai „kiek pra­sčiau“ su pa­trio­tiz­mu: „Bet, ma­nau, su lai­ku ateis pro­tas, nu­švi­ti­mas, su­vo­ki­mas, kad ne šiaip kaž­kur pa­dan­gė­se esi, kad čia – ta­vo vals­ty­bė, tu čia gi­męs, esi pi­lie­tis ir no­ri kuo ge­res­nio gy­ve­ni­mo sau ir ki­tiems.“

Juo­zas sten­gia­si bū­ti kuo po­zi­ty­ves­nis. Ma­no, kad ne­ga­ty­vas, liūd­nos min­tys nau­dos neat­ne­ša, o dep­re­si­ja su­kaus­to. Ge­riau lai­ky­ti gal­vą aukš­tai. Jei sklei­si ge­rą emo­ci­ją, ji ir grįš. Vai­ki­nas ne kar­tą įsi­ti­ki­no šių žo­džių tei­su­mu.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

„Ne­ga­lia nė­ra pa­si­tei­si­ni­mas kaž­ko ne­da­ry­ti“, – sa­ko Juo­zas Eig­mi­nas.

Juo­zo Eig­mi­no sal­to. Par­kū­ras jam – gy­ve­ni­mo fi­lo­so­fi­ja.

Juo­zas Eig­mi­nas ne­bi­jo į pa­sau­lį žvelg­ti aukš­tyn ko­jom.

Ar­tū­ro STA­PON­KAUS nuo­tr.

Šiau­lių mo­te­rų LIONS klu­bas sti­pen­di­ją ge­riau­siai stu­di­juo­jan­čiam Šiau­lių uni­ver­si­te­to stu­den­tui, tu­rin­čiam ne­ga­lią, šie­met įtei­kė Ug­dy­mo moks­lų ir so­cia­li­nės ge­ro­vės fa­kul­te­to kū­no kul­tū­ros stu­di­jų pro­gra­mos ant­ro kur­so stu­den­tui Juo­zui Eig­mi­nui.

Dienos populiariausi

Trys „valstiečiai“ užsimanė cenzūros

2017 m. kovo 18 d.
lankomiausias

Dienos receptas

2017 m. kovo 18 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas