(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pirmas puslapis

Atvira tuberkuliozė aukų nesirenka

2017 m. kovo 18 d.
Jurgita JUŠKEVIČIENĖ, Laima AGANAUSKIENĖ

Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Tu­ber­ku­lio­zės ir plau­čių li­gų kli­ni­ko­je gy­do­mi še­ši vie­nos šei­mos na­riai iš Rad­vi­liš­kio ra­jo­no Šiau­lė­nų. Mo­ti­na ser­ga at­vi­ra tu­ber­ku­lio­ze, o pen­ki iš še­šių šei­mos vai­kų ir dar du kai­my­nų vai­kai į li­go­ni­nę pa­gul­dy­ti nu­sta­čius tu­ber­ku­lio­zės už­kra­tą. Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne tai jau ne­be pir­mas šios li­gos pro­trū­kis.

jurgita@skrastas.lt; alaima@skrastas.lt

Vai­kai gy­do­mi pro­fi­lak­tiš­kai

36 me­tų mo­te­ris ir vai­kai į li­go­ni­nę at­vež­ti dar ko­vo pra­džio­je.

Vai­kų tė­vas pa­sa­ko­jo, kad žmo­na dar prieš me­tus pa­si­ju­to pra­stai, vaikš­čio­jo pas gy­dy­to­jus, bet li­gos ne­pa­vyk­da­vo nu­sta­ty­ti. Kad ser­ga plau­čių li­ga, net neį­ta­rė. Kai ga­liau­siai šei­mos gy­dy­to­jas nu­siun­tė pa­si­da­ry­ti plau­čių rent­ge­no nuo­trau­ką, paaiš­kė­jo, kad mo­te­ris ser­ga tu­ber­ku­lio­ze.

Pa­gul­džius mo­te­rį į li­go­ni­nę, dėl tu­ber­ku­lio­zės už­kra­to pa­tik­rin­ti ir vi­si ar­ti­mai su mo­te­ri­mi bend­ra­vę žmo­nės: šei­mos na­riai, kai­my­nai. Pa­tik­rin­ti bu­vo at­vež­ti 9 vai­kai: še­ši ser­gan­čios mo­ters vai­kai, vie­nas jos se­sers vai­kas ir du kai­my­nų vai­kai.

Vai­kų tu­ber­ku­lio­zės sky­riaus ve­dė­ja Sta­sė Acie­nė in­for­ma­vo, kad du vai­kai iš kar­to iš­leis­ti na­mo, o sep­ty­niems tai­ko­mas pro­fi­lak­ti­nis gy­dy­mas. Gy­dy­to­ja pa­žy­mė­jo, kad vai­kai ne­ser­ga, ta­čiau ne­tai­kant pro­fi­lak­ti­nio gy­dy­mo, la­bai di­de­lė ti­ki­my­bė, kad su­si­rgtų. Li­go­ni­nė­je 7–16 me­tų vai­kai tu­rės pra­leis­ti du mė­ne­sius, dar ku­rį lai­ką gy­dy­mą tęs na­muo­se.

Įs­kau­di­no ži­nia apie ži­di­nį

„Dėl ko už­si­krė­tė mo­te­ris ir ar ras­tas li­gos ži­di­nys, ne­ga­liu at­sa­ky­ti. Ga­li bū­ti, kad šio­je šei­mo­je, gi­mi­nė­je tai jau ne pir­mas su­si­rgi­mas ir bak­te­ri­ja jau se­niai „sė­dė­jo“. Pa­si­kei­tu­si mi­ty­ba, nuo­var­gis, stre­sas ar ki­tos prie­žas­tys ir ga­lė­jo iš­pro­vo­kuo­ti su­si­rgi­mą“, – sa­kė S. Acie­nė.

Mo­ters vy­rą ir vai­kų tė­vą la­bai įskau­di­no spau­do­je pa­si­ro­džiu­si ži­nia, kad šei­ma yra tu­ber­ku­lio­zės ži­di­nys.

Pa­sak vy­ro, Šiau­lė­nuo­se prieš tre­jus me­tus bu­vo nu­sta­ty­tas tu­ber­ku­lio­zės at­ve­jis, ir žmo­na, grei­čiau­siai, už­si­krė­tu­si to­dėl, kad kaž­kas iš mies­te­lio gy­ven­to­jų ne­si­gy­dė šios li­gos.

Vy­ras taip pat neat­me­tė, kad žmo­na ga­lė­jo su­si­rgti dėl to, kad per­vargs­ta rū­pin­da­ma­si še­šiais jų vai­kais. Vy­ras re­tai bū­na na­muo­se, nes dir­ba už­sie­ny­je, grįž­ta na­mo po­rai sa­vai­čių ir vėl iš­vyks­ta ke­liems mė­ne­siams.

Šei­ma dėl pikt­nau­džia­vi­mo al­ko­ho­liu prieš ke­le­rius me­tus bu­vo įra­šy­ta į ri­zi­kos šei­mų ap­skai­tą, ta­čiau, so­cia­li­nių dar­buo­to­jų tei­gi­mu, šei­ma gy­ve­na in­di­vi­dua­lia­me na­me, ku­ria­me at­lik­tas re­mon­tas, tu­ri au­to­mo­bi­lį.

Li­ga gra­si­na ne pir­mą kar­tą

Iš­kart po įvy­kio svei­ka­tą pa­si­tik­ri­no šei­mo­je be­si­lan­kan­tys so­cia­li­niai dar­buo­to­jai. Įvy­kis su­ju­di­no ir mies­te­lį – žmo­nės ėmė da­ry­tis ty­ri­mus. Iš tir­tų apie 50 kon­tak­tą su li­go­ne tu­rė­ju­sių šiau­lė­niš­kių nė vie­nam li­ga ne­nus­ta­ty­ta.

Pre­li­mi­na­riais duo­me­ni­mis, pa­vo­jin­ga li­ga su­si­rgu­si mo­te­ris bu­vo ne kar­tą ma­ty­ta ki­to at­vi­ra tu­ber­ku­lio­zės for­ma sir­gu­sio aso­cia­laus šiau­lė­niš­kio kom­pa­ni­jo­je. Šis vy­ras praė­ju­siais me­tais dėl už­leis­tos tu­ber­ku­lio­zės for­mos mi­rė. Jis ne­si­gy­dė ir at­vež­tas sun­kios būk­lės į li­go­ni­nę po ke­lių die­nų ten mi­rė.

Šiau­lė­nuo­se tai ne vie­nin­te­liai tu­ber­ku­lio­zės at­ve­jai – prieš ke­le­rius me­tus bu­vo nu­sta­ty­ti ke­li at­ve­jai, bet tuo­met su­si­rgu­sie­ji gy­dė­si ir iš­gi­jo.

Šie­met at­vi­ra tu­ber­ku­lio­zės for­ma bu­vo nu­sta­ty­ta Si­dab­ra­vo se­niū­ni­jo­je dir­ban­čiam dar­bi­nin­kui. Jis šiuo me­tu gy­do­si li­go­ni­nė­je. Tai ir­gi su­kė­lė reak­ci­ją tarp se­niū­ni­jos dar­buo­to­jų – jie ir se­niū­nas tik­ri­no­si svei­ka­tą. Nė vie­nam iš su li­go­niu kon­tak­tą tu­rė­ju­sių ir ty­ri­mus at­li­ku­sių žmo­nių li­ga ne­nus­ta­ty­ta.

Kol kas li­ko ne­pa­tik­rin­ta su al­ko­ho­liu drau­gau­jan­ti su­si­rgu­sio­jo žmo­na – jos nu­vež­ti pa­si­tik­rin­ti ne­pa­vy­ko, nes bu­vo gir­ta. Šei­mos vai­kai gy­ve­na už­sie­ny­je ir 1,5 me­tų kon­tak­tų su tė­vais ne­tu­rė­jo.

Bū­ta skau­džių pa­sek­mių

Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro Rad­vi­liš­kio sky­riaus duo­me­ni­mis, per­nai at­vi­ra plau­čių tu­ber­ku­lio­zės for­ma ra­jo­ne sir­go 17 žmo­nių. Anks­tes­niais me­tais yra bu­vę ir per 30 at­ve­jų per me­tus.

Per­nai at­vi­ra tu­ber­ku­lio­zė bu­vo nu­sta­ty­ta Po­ciū­nė­lių pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je dir­bu­siam dar­bi­nin­kui. Jis iš­gi­jo. Ty­ri­mus tą­kart at­li­ko vi­si 100 pro­cen­tų bend­ruo­me­nės na­rių.

Prieš po­rą me­tų at­vi­ros for­mos tu­ber­ku­lio­zės diag­no­zė nu­sta­ty­ta vie­nai Rad­vi­liš­kio Liz­dei­kos gim­na­zi­jos moks­lei­vei. Moks­lei­vė gy­dė­si ir iš­gi­jo.

Tą­kart vi­siems gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nės na­riams bu­vo re­ko­men­duo­ta pa­si­tik­rin­ti svei­ka­tą. Gim­na­zi­jo­je tuo me­tu mo­kė­si 510 moks­lei­vių, dir­bo 84 dar­buo­to­jai. Svei­ka­tą pa­si­tik­ri­no dau­gu­ma bend­ruo­me­nės na­rių. Už­sik­rė­tu­sių at­vi­ra tu­ber­ku­lio­ze tarp jų ne­bu­vo.

Še­du­vos gim­na­zi­jo­je at­vi­ra tu­ber­ku­lio­zės for­ma sir­gęs moks­lei­vis mi­rė. Tuo­met ir­gi ma­siš­kai svei­ka­tą tik­ri­no­si šios mo­kyk­los bend­ruo­me­nė.

Per­nai pri­vers­ti­niam gy­dy­mui nuo tu­ber­ku­lio­zės bu­vo iš­vež­ti du ra­jo­no gy­ven­to­jai.

Vi­suo­me­nę gąs­di­na mi­tai

Šiuo me­tu Šiau­lių Tu­ber­ku­lio­zės ir plau­čių li­gų kli­ni­kų Vai­kų tu­ber­ku­lio­zės sky­riu­je gy­do­ma 16 vai­kų. Nė vie­nas iš jų ne­ser­ga at­vi­ra tu­ber­ku­lio­zės for­ma.

Sky­riaus ve­dė­ja S. Acie­nė nei­gė nuo­mo­nę, kad tu­ber­ku­lio­zė spar­čiai plin­ta. Tai – su­val­dy­ta li­ga ir vis­kas da­ro­ma, kad ne­pa­si­tai­ky­tų mir­ti­nų li­gos at­ve­jų. Ne­ri­mo vi­suo­me­nė­je ky­la dėl to, kad su­si­rgus ša­lia esan­čiam žmo­gui, ten­ka pa­si­tik­rin­ti vi­siems, tu­rė­ju­siems ar­ti­mą kon­tak­tą su li­go­niu.

Gy­dy­to­ja taip pat sa­kė, kad žmo­nės ne­pag­rįs­tai bai­mi­na­si už­si­krės­ti tu­ber­ku­lio­ze au­to­bu­se, par­duo­tu­vė­je ar ki­to­je vie­šo­je vie­to­je.

Di­džiau­sia ti­ki­my­bė su­si­rgti tu­ber­ku­lio­ze – tu­rint ar­ti­mą kon­tak­tą su li­go­niu. Ta­čiau ne­tgi ir gy­ven­da­mi kar­tu su li­go­niu, ne vi­si už­si­kre­čia šia li­ga. „Vis­kas pri­klau­so nuo or­ga­niz­mo“, – sa­kė S. Acie­nė.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Šiau­lių Tu­ber­ku­lio­zės ir plau­čių li­gų kli­ni­kos Vai­kų tu­ber­ku­lio­zės sky­riaus ve­dė­ja Sta­sė Acie­nė pa­žy­mė­jo, kad iš Rad­vi­liš­kio ra­jo­no at­vež­ti vai­kai ne­ser­ga tu­ber­ku­lio­ze, ta­čiau dėl už­kra­to jiems tai­ko­mas pro­fi­lak­ti­nis gy­dy­mas.

Vai­kai, ku­riems tai­ko­mas pro­fi­lak­ti­nis gy­dy­mas nuo tu­ber­ku­lio­zės, li­go­ni­nė­je tu­rės pra­leis­ti du mė­ne­sius.

Dienos populiariausi

Trys „valstiečiai“ užsimanė cenzūros

2017 m. kovo 18 d.
lankomiausias

Dienos receptas

2017 m. kovo 18 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas