(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Kazimieras Župerka švenčia garbingą jubiliejų

2017 m. kovo 4 d.

Šian­dien Šiau­lių mies­to gar­bės pi­lie­čiui, moks­li­nin­kui kal­bi­nin­kui, vi­suo­me­nės ir kul­tū­ros vei­kė­jui Ka­zi­mie­rui Ro­mual­dui Žu­per­kai su­kan­ka 80 me­tų.

Va­kar Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je ju­bi­lie­jaus pro­ga su­reng­ta­me va­ka­re K. Žu­per­ką svei­ki­no ko­le­gos, bu­vę stu­den­tai, drau­gai, ar­ti­mie­ji. Pats ju­bi­lia­tas skai­tė pa­skai­tą „Apie lie­tu­vių cha­rak­te­rio ir kal­bė­se­nos sa­vi­tu­mą“, vei­kė jo lei­di­nių pa­ro­da.

K. Žu­per­ka sa­kė, kad prieš pen­ke­rius me­tus išė­jęs į pen­si­ją nu­spren­dė už­siim­ti tuo, kas pa­tin­ka, įdo­mu, mie­la – tai yra et­nos­ti­lis­ti­ka.

Pas­kai­to­je kal­bi­nin­kas ieš­ko­jo at­sa­ky­mų, ar lie­tu­viš­ku­mas yra mi­tas, ar tik­ro­vė, kal­bė­jo apie tau­ti­nio cha­rak­te­rio (ste­reo)ti­pus ir pri­sta­tė ke­le­tą bū­din­ges­nių lie­tu­vio bruo­žų: ly­riš­ku­mą, san­tū­ru­mą, hu­mo­rą.

Ga­li­ma drą­siai sa­ky­ti, kad šio­mis tri­mis sa­vy­bė­mis pa­si­žy­mi ir pa­ts K. Žu­per­ka.

Iš Kė­dai­nių ra­jo­no ki­lęs K. Žu­per­ka 1958 me­tais bai­gė tuo­me­ti­nį Šiau­lių pe­da­go­gi­nį ins­ti­tu­tą ir li­ko ja­me dirb­ti Lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros ka­ted­ros dės­ty­to­ju. Dvi­de­šimt me­tų va­do­va­vo Lie­tu­vių kal­bos (da­bar – Lie­tu­vių kal­bo­ty­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos) ka­ted­rai.

K. Žu­per­ka – vie­nas iš lie­tu­vių kal­bos sti­lis­ti­kos pa­grin­dų kū­rė­jų, sti­lis­ti­kos va­do­vė­lių au­to­rius, vie­nas au­to­ri­te­tin­giau­sių Lie­tu­vos kal­bi­nin­kų, Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos na­rys, Lie­tu­vių kal­bos drau­gi­jos gar­bės na­rys. 2000 me­tais jam su­teik­tas pro­fe­so­riaus var­das.

Pro­fe­so­rius yra pa­sa­ko­jęs, kad jį nuo vai­kys­tės trau­kė li­te­ra­tū­ra, poe­zi­ja, pa­ts ra­šė ei­lė­raš­čius. Bū­ti moks­li­nin­ku ne­sva­jo­jo, pla­na­vo bai­gęs ins­ti­tu­tą tap­ti mo­ky­to­ju. Pa­siū­ly­mas lik­ti dirb­ti ins­ti­tu­te bu­vo ne­ti­kė­tas, bet ma­lo­nus. Tre­jus me­tus stu­den­tams dės­tė vai­kų li­te­ra­tū­rą.

Kai K. Žu­per­ka grį­žo iš ka­riuo­me­nės, vai­kų li­te­ra­tū­ros kur­są jau bu­vo pe­rė­męs ki­tas dės­ty­to­jas, to­dėl pa­siū­lė im­tis sti­lis­ti­kos kur­so. Nuo ta­da pa­su­ko kal­bo­ty­ros ke­liu.

Šiau­lių uni­ver­si­te­te kal­bi­nin­kas dir­bo per 50 me­tų.

2003 me­tais pro­fe­so­riui su­teik­tas Šiau­lių mies­to gar­bės pi­lie­čio var­das.

Per­nai Šiau­lių mies­to švie­suo­liui bu­vo įteik­tas Šv. Ka­zi­mie­ro or­di­no Le­li­jos gar­bės ženk­las.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Į P. Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos kon­fe­ren­ci­jų sa­lę pa­svei­kin­ti su 80-me­čiu Šiau­lių mies­to gar­bės pi­lie­čio, kal­bi­nin­ko Ka­zi­mie­ro Žu­per­kos ir pa­si­klau­sy­ti jo pa­skai­tos rin­ko­si ko­le­gos, bu­vę stu­den­tai, drau­gai ir ar­ti­mie­ji.

Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je pri­sta­ty­ta Ka­zi­mie­ro Žu­per­kos lei­di­nių ir straips­nių pa­ro­da.

„No­riu bū­ti et­nos­ti­lis­tu“, – pri­sta­ty­da­mas sa­vo pa­skai­tą apie lie­tu­vių cha­rak­te­rio ir kal­bė­se­nos sa­vi­tu­mą sa­kė Ka­zi­mie­ras Žu­per­ka, sti­lis­ti­kos moks­lui pa­sky­ręs be­veik 50 me­tų.

Dienos populiariausi

Knygų mugė: jomarkas ar dvasios atlaidai?

2017 m. kovo 4 d.
lankomiausias

Radviliškyje varžėsi šalies žyniai

2017 m. kovo 4 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas