(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Sportas

„Šiauliai-Universitetas“ metė rimtą iššūkį vilnietėms

2017 m. vasario 28 d.

Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­go­je (LMKL) Šiau­lių „Šiau­lių-Uni­ver­si­te­to“ ko­man­da na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 60:69 (19:26, 18:16, 10:12, 13:15) nu­si­lei­do ant­rą­ją vie­tą tur­ny­ro len­te­lė­je uži­man­čiai Vil­niaus „Ki­birkš­ties“ eki­pai.

Po šios dvi­ko­vos paaiš­kė­jo ir ga­lu­ti­nės eki­pų po­zi­ci­jos po re­gu­lia­raus se­zo­no. Vil­nie­tės iš kar­to pa­ten­ka į pus­fi­na­lį, o šiau­lie­tės li­eka šeš­tos ir ket­virt­fi­na­ly­je ko­vos su tre­čią­ją po­zi­ci­ją užė­mu­siu Kau­no ra­jo­no „Hopt­rans-Si­re­nos“ klu­bu.

Kur kas ge­riau su­si­ti­ki­mą pra­dė­jo „Šiau­lių-Uni­ver­si­te­to“ ko­man­da, ku­ri šo­vė į prie­kį – 14:6. Spur­tu 10:0 at­sa­kiu­si „Ki­birkš­tis“ pir­mą kar­tą iš­si­ver­žė į prie­kį – 16:14. Ma­ža to, įsi­bė­gė­ju­sios vil­nie­tės to­liau to­lo ir po pir­mų­jų de­šim­ties žai­di­mo mi­nu­čių jau tu­rė­jo 7 taš­kų pra­na­šu­mą – 26:19.

Ant­ra­ja­me ket­vir­ty­je šiau­lie­tės jau ėmė ma­žin­ti de­fi­ci­tą – 29:30. Tie­sa, joms per­sver­ti re­zul­ta­to sa­vo nau­dai taip ir ne­pa­vy­ko, to­dėl įpu­sė­jus ma­čui „Ki­birkš­tis“ pir­ma­vo 5 taš­kais – 42:37.

Po di­džio­sios per­trau­kos „Ki­birkš­tis“ vėl pa­ban­dė ati­trūk­ti – at­kar­pa 10:1 lei­do su­si­krau­ti re­kor­di­nę per­sva­rą – 52:38. Vis dėl­to šei­mi­nin­kėms pa­vy­ko pri­stab­dy­ti var­žo­ves ir iki kė­li­nio pa­bai­gos at­si­li­ki­mą su­ma­žin­ti be­veik per pu­sę – 47:54.

Ket­vir­ta­ja­me ket­vir­ty­je vieš­nios bu­vo nu­to­lu­sios 9 taš­kais (57:48), ta­čiau ko­vin­ga­sis „Šiau­lių-Uni­ver­si­te­to“ klu­bas vėl priar­tė­jo – 52:57. Vis dėl­to tai bu­vo vis­kas, ką šia­me ma­če su­kū­rė šiau­lie­tės. „Ki­birkš­tis“ at­sa­kė sa­vo tiks­lio­mis ata­ko­mis ir sau­gų pra­na­šu­mą iš­sau­go­jo iki fi­na­li­nės si­re­nos.

„Šiau­liams-Uni­ver­si­te­tui“ Li­vi­ja Kak­tai­tė pel­nė 18 taš­kų (5 atk. kam., 5 rez. per­d., 5 per. kam.), Ur­tė Bu­kaus­kai­tė – 14, Ga­bi­ja Šegž­dai­tė ir Ža­na Ha­ra­dzec­ka­ja – po 9.

„Ki­birkš­tį“ į per­ga­lę ve­dė Lau­ri­ta Jur­čiū­tė, pel­niu­si 17 taš­kų, Dau­gi­lė Ša­raus­kai­tė pri­dė­jo 13 (8 atk. kam.), Lau­ra Juš­kai­tė (10 atk. kam.) ir Jus­ti­na Krau­jū­nai­tė – po 8.

Lmkl.lt inf.

Ze­no­no RI­PINS­KIO nuo­tr.

Li­vi­ja Kak­tai­tė (su ka­muo­liu) „Šiau­lių-Uni­ver­si­te­to“ eki­pai rung­ty­nė­se su Vil­niaus „Ki­birkš­ti­mi“ pel­nė 18 taš­kų, at­ko­vo­jo 5 ka­muo­lius, at­li­ko 5 re­zul­ta­ty­vius per­da­vi­mus.

Dienos populiariausi

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas