(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Budintis reporteris

Ar Šiauliams reikia universiteto?

2017 m. vasario 22 d.

APK­LAU­SA

Ro­ma­nas KAN­ČAUS­KAS, Šiau­lių ge­le­žin­ke­lių inf­rast­ruk­tū­ros, AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ fi­lia­lo inf­rast­ruk­tū­ros vy­riau­sia­sis in­ži­nie­rius:

– Vie­na­reikš­miškai uni­ver­si­te­to Šiau­liams bū­ti­nai rei­kia! Aukš­tų­jų mo­kyk­lų Lie­tu­vo­je yra per daug bent ke­le­tą kar­tų, bet re­gio­nuo­se jie ge­ro­kai svar­bes­ni nei sos­ti­nei. Vil­niu­je net ke­lis uni­ver­si­te­tus už­da­rius nie­kas stip­riai į blo­gą pu­sę ne­pa­si­keis­tų, o ma­žes­niuo­se mies­tuo­se uni­ver­si­te­tas yra pa­lai­kan­tis gy­vy­bę ir švie­sius žmo­nes mies­te.

Ži­no­ma, uni­ver­si­te­to ly­gis nė­ra aukš­tas, bet tai – pa­tai­so­mi da­ly­kai, jei val­džia, ku­ri dek­la­ruo­ja vyk­dan­ti re­gio­ni­nę po­li­ti­ką, bet da­ro ab­so­liu­čiai at­virkš­čiai, bū­tų pro­tin­ga. Rei­kė­tų spe­cia­li­zuo­tų pro­fe­si­jų dės­ty­to­jus, moks­lo dar­buo­to­jus nu­kreip­ti iš Vil­niaus į re­gio­ni­nius uni­ver­si­te­tus. Tai pa­kel­tų moks­lo ly­gį, bend­rą­ja pra­sme žmo­nės aku­mu­liuo­tų ap­link sa­ve in­te­lek­tua­lus. Svar­bu, jog uni­ver­si­te­tas ati­tik­tų aukš­to­sios mo­kyk­los ly­gį, jau­ni žmo­nės no­rė­tų ja­me mo­ky­tis.

Ju­ri­jus, ma­sa­žuo­to­jas:

– Rei­kia žmo­nėms moks­lo, kad ne­bū­tų kvai­liai. Ma­te­ria­lia­me pa­sau­ly­je rei­kia po­pie­riu­ko. Iš es­mės tam­pi varž­tu­ku, ku­ris tar­nau­ja sin­te­ti­nei sis­te­mai. Rei­kia bū­ti lais­vam, kū­rė­jui, o ne var­to­to­jui. Iš­si­la­vi­ni­mas nie­ko ne­duo­da. Su­tin­ku są­mo­ni­gus žmo­nes, ku­rie pro­tin­ges­ni už bai­gu­sius uni­ver­si­te­tą. Ma­no se­ne­lis tris kla­ses bu­vo bai­gęs, o bu­vo la­bai iš­min­tin­gas. Vi­sos mū­sų pro­ble­mos gy­ve­ni­me, kad skir­tin­gai žiū­ri­me į rea­ly­bę. Rei­kia iš­min­ties, o ne pri­krau­ti gal­vą kaip šiukš­lia­dė­žę in­for­ma­ci­jos. Kam ji rei­ka­lin­ga? Sa­ko: „Aš pro­tin­gas, ži­nau, ka­da gi­mė Bet­ho­ve­nas“. Na ir kas nuo to ži­no­ji­mo pro­tin­ges­nis? Dau­ge­lis tik ma­ni­pu­liuo­ja sve­ti­ma in­for­ma­ci­ja, nors pa­tys nie­ko neiš­ma­no. Pil­na teo­re­ti­kų, kal­ban­čių aukš­to­mis fra­zė­mis!

Pau­li­na, abi­tu­rien­tė:

– Lie­tu­vo­je per daug uni­ver­si­te­tų, to­dėl kai ku­riuos rei­kė­tų už­da­ry­ti. Vie­na ver­tus, Šiau­liams uni­ver­si­te­to rei­kia, nes jis su­tei­kia dar­bo vie­tų, pri­vi­lio­ja jau­nų žmo­nių, ki­ta ver­tus – stu­di­jų ly­gis že­mas, nie­ko bai­saus, jei ne­lik­tų. Ne­la­bai do­mė­jau­si Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tais, nes ruo­šiuo­si stu­di­juo­ti Ang­li­jo­je. Už­sie­nio uni­ver­si­te­tai pa­gal rei­tin­gus daug aukš­tes­nė­se vie­to­se. Mo­kau­si Didžd­va­rio gim­na­zi­jo­je tarp­tau­ti­nė­je pro­gra­mo­je ang­lų kal­ba. Vi­suo­met la­bai daug ke­lia­vau, pa­ti­ko pa­žin­ti pa­sau­lį, tą man ga­lės su­teik­ti už­sie­nio uni­ver­si­te­tas.

Ire­na, pen­si­nin­kė:

– Ka­dai­se aš dir­bau Šiau­lių uni­ver­si­te­te bend­ra­bu­čio san­dė­li­nin­ke... To­kia di­de­lė ap­skri­tis, Šiau­lių mies­tas – rei­kia uni­ver­si­te­to, kaip be jo! Nors ke­li fa­kul­te­tai ga­lė­tų bū­ti. Uni­ver­si­te­tas pritraukia jau­ni­mo dau­giau, mies­tas links­mes­nis. Kai fab­ri­kų ne­bė­ra, tai vie­ni se­niu­kai čia li­kę. La­bai lau­kiu ru­dens – kai jau­ni­mas su­si­ren­ka, vi­sai ki­tas gy­ve­ni­mas pra­si­de­da. Man 93 me­tai, daug sma­giau vaikš­ti­nė­ti, kai gat­vė­se yra jau­ni­mo.

Vir­gi­ni­ja, Šiau­lių uni­ver­si­te­to bib­lio­te­kos bib­lio­te­ki­nin­kė:

– La­bai rei­kia, nes į Vil­nių kai ku­riems stu­den­tams nė­ra ga­li­my­bių va­žiuo­ti mo­ky­tis. Moks­lo ly­gis Šiau­lių uni­ver­si­te­te gana aukš­tas, vi­si gi­ria, stu­den­tams pa­tin­ka. Stu­den­tų vi­so­je Lie­tu­vo­je ma­žė­ja, ne vien Šiau­liuo­se. Gal­būt apie Šiau­lių uni­ver­si­te­to iš­li­ki­mą vis dis­ku­tuo­ja­ma dėl kon­ku­ren­ci­jos? Uni­ver­si­te­tas pa­gy­vi­na mies­tą, vi­so­kie ren­gi­niai pas mus vyks­ta, pa­ro­dos – gy­ve­ni­mas ver­da gal net dau­giau nei pa­čia­me Šiau­lių mies­te.

Kal­bi­no Si­mo­na SI­MO­NA­VI­ČĖ, fo­tog­ra­fa­vo Gied­rius BA­RA­NAUS­KAS

Dienos populiariausi

„Žiburio“ knygyne – ne pardavinėti, o dalinti knygas

2017 m. vasario 22 d.
lankomiausias

Jubiliejinis Vasario 16-osios krepšinio turnyras

2017 m. vasario 22 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas