(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Kroa­ti­ją ga­li­ma pa­ma­ty­ti iš paukš­čio skry­džio

2017 m. vasario 17 d.

Šiau­lių uni­ver­si­te­to ga­le­ri­jo­je, mi­nin­čio­je pen­ke­rių me­tų at­kū­ri­mo su­kak­tį, ati­da­ry­ta „Na­tio­nal Geog­rap­hic“ pri­pa­žin­to kroa­tų fo­tog­ra­fo Da­vor Ros­tu­har pa­ro­da „Kroa­ti­ja iš paukš­čio skry­džio“.

Pa­ro­dos ati­da­ry­me da­ly­va­vo Kroa­ti­jos Res­pub­li­kos am­ba­sa­dos Lie­tu­vo­je lai­ki­na­sis rei­ka­lų pa­ti­kė­ti­nis Kre­ši­mir Ked­me­nec ir mies­to Sa­vi­val­dy­bės me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas. Pa­ro­do­je ap­si­lan­kė ir Lie­tu­vos gar­bės kon­su­lė Kroa­ti­jo­je Ri­ma Koic, ku­ri yra ki­lu­si iš Šiau­lių.

Lie­tu­viš­kai su vi­sais pa­si­svei­ki­nęs K. Ked­me­nec su­tei­kė ga­li­my­bę iš­girs­ti kroa­tų kal­bą, pa­pa­sa­ko­jo apie pa­ro­dą. Jis at­krei­pė dė­me­sį, jog bū­das, ku­rį pa­si­rin­ko iš­reikš­ti Kroa­ti­jos gam­tos, kul­tū­ros pa­vel­do gro­žį, lie­tu­viams ga­li bū­ti pa­na­šus į Ma­riaus Jo­vai­šos pro­jek­tą „Ne­re­gė­ta Lie­tu­va“.

Pro­jek­tui D. Ros­tu­har me­džia­gą rin­ko sep­ty­ne­rius me­tus – nuo 2007 iki 2014 me­tų, ke­liau­da­mas po vi­są ša­lį. Iš paukš­čio skry­džio fil­ma­vo ir fo­tog­ra­fa­vo, pa­si­telk­da­mas ne­di­de­lius lėk­tu­vus, oro ba­lio­nus ir dro­nus.

Pres­ti­ži­nis „Na­tio­nal Geog­rap­hic“ žur­na­las pa­lai­kė šį pro­jek­tą ir su­tei­kė jam sa­vo pre­kės ženk­lą. Jis bu­vo už­baig­tas iš­lei­džiant fo­tog­ra­fi­jų mo­nog­ra­fi­ją „Kroa­ti­ja iš paukš­čio skry­džio“, ku­rio­je pub­li­kuo­ja­ma dau­giau nei 200 nuo­trau­kų.

1982 me­tais gi­męs pa­ro­dos au­to­rius D. Ros­tu­har yra vie­nas iš Kroa­ti­jos eks­pe­di­ci­jų ir kul­tū­ros klu­bo įkū­rė­jų, šiuo me­tu jam va­do­vau­ja. Nuo 2008 me­tų jis tu­ri lais­vo me­ni­nin­ko sta­tu­są, ra­šo, fo­tog­ra­fuo­ja. D. Ros­tu­har yra iš­lei­dęs ke­tu­rias kny­gas ke­lio­nių ir moks­lo po­pu­lia­ri­ni­mo te­mo­mis, fo­tog­ra­fi­jų mo­nog­ra­fi­ją. Per pa­sta­ruo­sius de­šimt me­tų me­ni­nin­kas ap­lan­kė per šim­tą pa­sau­lio ša­lių, ku­rio­se fil­ma­vo te­nykš­tį gy­ve­ni­mą.

Nuo 2014 me­tų per Eu­ro­pos vals­ty­bes ke­liau­ja iš 25 fo­tog­ra­fi­jų su­da­ry­ta pa­ro­da. Prie kiek­vie­nos fo­tog­ra­fi­jos yra pa­ra­šy­ta apie ša­lies gam­tą, kul­tū­rą, eko­no­mi­ką, tai lei­džia pa­žin­ti ša­lį gi­liau. Nuo per­nai me­tų pa­ro­da ke­liau­ja po Bal­ti­jos ša­lis. Lie­tu­vo­je ją or­ga­ni­zuo­ja Kroa­ti­jos Res­pub­li­kos am­ba­sa­da Lie­tu­vo­je. Pa­ro­da jau bu­vo eks­po­nuo­ta Klai­pė­do­je, Birš­to­ne, Vil­niu­je, Ne­men­či­nė­je, Šven­čio­ny­se, Kau­ne.

Pa­ro­da „Kroa­ti­ja iš paukš­čio skry­džio“ Šiau­liuo­se veiks iki ko­vo 8 die­nos.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Iš paukš­čio skry­džio vaiz­duo­ja­mas man­da­ri­nų der­lius Dub­rov­ni­ko-Ne­ret­vos ap­skri­ty­je. Kas­met Ne­ret­vos slė­ny­je užau­gi­na­ma apie 50 tūks­tan­čių to­nų man­da­ri­nų, ku­rie su­da­ro 90 pro­cen­tų vi­sų man­da­ri­nų pro­duk­ci­jos Kroa­ti­jo­je.

Pa­ro­dos ati­da­ry­me ap­si­lan­kęs Kroa­ti­jos Res­pub­li­kos am­ba­sa­dos Lie­tu­vo­je lai­ki­na­sis rei­ka­lų pa­ti­kė­ti­nis Kre­ši­mir Ked­me­nec ti­ki­si, jog nuo­trau­ko­se žiū­ro­vai at­ras pa­na­šu­mų tarp Kroa­ti­jos ir Lie­tu­vos.

Dienos populiariausi

Tiesioginį valdymą „įveda“ meras

2017 m. vasario 18 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 18 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas