(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Politikų tribūna

V. Balt­rai­tie­nė siū­lo J. Mi­liui pa­si­trauk­ti (1)

2016 m. rugpjūčio 9 d.
Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja Balt­rai­tie­nė siū­lo Jo­nui Mi­liui sa­va­no­riš­kai pa­si­trauk­ti iš Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) va­do­vo pa­rei­gų.
„Per tuos me­tus, kai te­ko dirb­ti su J.Mi­liu­mi, nei Vy­riau­sy­bė, nei mi­nis­te­ri­ja ne­ga­vo jo­kių pre­ten­zi­jų dėl tar­ny­bos dar­bo. Esa­me pui­kiai ver­ti­na­mi už­sie­nio par­tne­rių, o Lie­tu­vo­je ne­bu­vo jo­kių li­gų pro­trū­kių. Ne­pai­sant šių re­zul­ta­tų...

Rinkėjai perdalyti, laukiama kandidatų (2)

2016 m. rugpjūčio 6 d.
Šiau­lių ap­skri­ty­je Sei­mo rin­ki­mams pra­dė­jo dirb­ti sep­ty­nių vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos. „Šiau­lių kraš­tas“ do­mė­jo­si, kas joms va­do­vau­ja, kaip per­da­ly­ti sa­vi­val­dy­bių rin­kė­jai. Net ke­tu­rios apy­gar­dos yra „miš­rios“. Pir­mą kar­tą da­lis šiau­lie­čių su ra­jo­no žmo­nė­mis rinks bend­rą at­sto­vą į Sei­mą.
Dėl su­ma­žė­ju­sio ap­skri­ty­je rin­kė­jų skai­čiaus Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja per­brai­žė vien­man­da­čių apy­gar­dų ri­bas ir per­da­li­jo rin­kė­jus. Pa­si­kei­tė ir dau­gu­mos apy­gar­dų pa­va­di­ni­mai...

Deklaracijose – ir turtai, ir skylės (1)

2016 m. rugpjūčio 6 d.
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė po­li­ti­kų bei vals­ty­bės tar­nau­to­jų 2015 me­tų tur­to dek­la­ra­ci­jas. Pask­lai­džius ra­jo­no po­li­ti­kų pa­teik­tas dek­la­ra­ci­jas aiš­kė­ja, jog tarp po­li­ti­kų yra ir tur­tuo­lių, ir varg­šų.Per­nai ra­šė­me, kad Rad­vi­liš­kio ra­jo­no me­ras An­ta­nas Če­po­no­nis pa­ts ne­tur­tin­giau­sias iš Šiau­lių ap­skri­ties me­rų, nors jo at­ly­gi­ni­mas daug di­des­nis už ki­tų me­rų. Pa­ly­gi­nti su 2014 me­tais, A. Če­po­no­nis ne­pra­tur­tė­jo. Tarp ap­skri­ties me­rų A. Če­po­no­nis tur­tais pra­len­kė...

Ligoninės gelbėjimas – jungtis su poliklinika? (1)

2016 m. rugpjūčio 5 d.
Ne pir­mą mė­ne­sį Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dis­ku­tuo­ja­ma apie VšĮ Pak­ruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro ir VšĮ Pak­ruo­jo li­go­ni­nės jun­gi­mą. Me­di­kai lai­ko­si nuo­mo­nės, jog toks su­ma­ny­mas yra neį­ma­no­mas ir be rei­ka­lo ke­lia dar­bo ne­tek­ties bai­mę, o ra­jo­no va­do­vai tvir­ti­na, jog Sa­vi­val­dy­bė pri­va­lo im­tis prie­mo­nių, kad iš­sau­go­tų li­go­ni­nę su me­di­ci­nos pa­slau­go­mis.
Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bės tink­la­la­py­je gy­ven­to­jų klau­sia­ma nuo­mo­nės, ar šių įstai­gų pert­var­ka...

Dėkoti yra negražu, arba „Ačiū“ mano vaikai nevalgo?

2016 m. liepos 30 d.
Sei­mo na­rys, Vi­suo­me­ni­nio ju­dė­ji­mo „Už Šiau­lius“ pir­mi­nin­kas
Va­le­ri­jus SI­MU­LIK
Mie­li šiau­lie­čiai,
Krei­piuo­si į Jus no­rė­da­mas, kad „ne­si­bai­gian­ti pa­dė­kų pro­ce­dū­ra ne­be­ga­din­tų šven­čių“. Taip ma­no ir ki­tų Sei­mo na­rių svei­ki­ni­mą abi­tu­rien­tams įver­ti­no ger­bia­mas Šiau­lių mies­to me­ras.
Ne­si­ruo­šiau rea­guo­ti į to­kias keis­tas ger­bia­mo me­ro pa­sta­bas, bet kai su­lau­kiau ir skam­bu­čių, ir as­me­ni­nių ži­nu­čių, ir priė­mi­me pas ma­ne ap­si­lan­kę žmo­nės kė­lė klau­si­mus, kur čia...

Kaip valdžia „rūpinasi“ šiauliečių gerove

2016 m. liepos 23 d.
Kler­kai vėl pa­de­monst­ra­vo, kaip „rū­pi­na­si“ šiau­lie­čių ge­ro­ve. Per vi­są Lie­tu­vą nu­skam­bė­ju­si is­to­ri­ja: Et­ten-Leu­ro gat­vės gy­ven­to­jai 13 (!) me­tų lau­kė, kol Sa­vi­val­dy­bė teik­sis išas­fal­tuo­ti jų gat­vę. Ne­su­lau­kę ėmė­si ini­cia­ty­vos ir iš­sias­fal­ta­vo pa­tys. Kler­kai, užuo­t pa­dė­ko­ję ir pa­si­džiau­gę, ap­skun­dė gy­ven­to­jus sta­ty­bų ins­pek­to­riams. Da­bar žmo­nėms gre­sia bau­dos, ma­ža to, ga­li bū­ti pa­rei­ka­lau­ta as­fal­to dan­gą išar­dy­ti.
Ko­kiais žo­džiais to­kią mies­to „val­džią“ žmo­nės tu­rė­tų mi­nė­ti...

AR JAUNAS ŽMOGUS VERTAS PADĖKOS

2016 m. liepos 22 d.
Iš­leis­tu­vės ir bran­dos ates­ta­tų įtei­ki­mai – vie­na gra­žiau­sių kiek­vie­no vi­dur­va­sa­rio šven­čių – nuai­dė­jo per vi­sas 12 Šiau­lių gim­na­zi­jų. Ji svar­bi ne tik pa­tiems abi­tu­rien­tams, bet ir jų šei­mų na­riams, mo­ky­to­jams, vi­siems be­si­džiau­gian­tiems dar vie­na su­bren­du­sia ir spar­nus ke­lian­čia šiau­lie­čių kar­ta.
Šie­met ta šven­tė sa­vo pa­ki­lia ir sma­gia nuo­tai­ka ne­nu­si­lei­do anks­tes­nėms, nes Šiau­lių jau­ni­mas dar kar­tą įro­dė esąs ir ga­bus, ir darbš­tus. Aš as­me­niš­kai pa­dė­ko­jau ta­len­tin­giau­siems ir...

Dėl Darbo kodekso: sriuba iš kirvio verdama tik pasakose

2016 m. liepos 12 d.
Sei­mo na­rys, šiau­lie­tis
Šie ma­no žo­džiai bus as­me­niš­ki. Apie tai, kas ma­no min­ty­se ir šir­dy­je. Ži­nau, kad ri­zi­kuo­ju: po­li­ti­kui at­si­ver­ti, ap­nuo­gin­ti sa­vo jaus­mus kar­tais pa­vo­jin­ga. Ga­li bū­ti iš­juok­tas, ap­juo­din­tas. Esu tai pa­ty­ręs. Vis dėl­to kal­bė­siu at­vi­rai. Taip kal­bė­ti pa­ska­ti­no pa­sku­ti­nie­ji su­si­ti­ki­mai su šiau­lie­čiais.
Kai iš­girs­tu apie nau­ją­jį Dar­bo ko­dek­są, apie va­di­na­mą­jį so­cia­li­nį mo­de­lį, no­ri­si gar­siai su­šuk­ti: STOP! Pa­kan­ka gąs­di­ni­mų, pa­kan­ka...

Rolandas Paksas. Ar britai išdavė mus?

2016 m. liepos 8 d.
Ro­lan­das PAK­SAS,Eu­ro­pos Par­la­men­to frak­ci­jos „Lais­vės ir tie­sio­gi­nės de­mok­ra­ti­jos Eu­ro­pa“ vi­ce­pir­mi­nin­kasAp­gai­les­tau­ju dėl bri­tų spren­di­mo trenk­ti Eu­ro­pos Są­jun­gai du­ri­mis. Bet anaip­tol ne­su iš tų rau­dan­čių­jų, ku­rie aiš­ki­na, kaip tai yra blo­gai, ko­kia klai­da pa­da­ry­ta ir pa­na­šiai. Ger­biu tau­tų ap­si­spren­di­mo tei­sę, ku­rios jo­kia są­jun­ga neat­šau­kė. O apie klai­das ir įvai­rias „na­cio­na­liz­mo ap­raiš­kas“ taip va­di­na­mi eks­per­tai kal­bė­jo ir mums, kai Lie­tu­va 1990...

Kai kapitalas laimi prieš žmones

2016 m. liepos 2 d.
„Stū­mi­mo“ bū­du Sei­me priim­tas nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas iki šiol ke­lia aist­ras. Jau­ni­mas pro­tes­tuo­ja prie Vy­riau­sy­bės. Ten pat prieš jau­ni­mą pro­tes­tuo­ja ki­tas jau­ni­mas – so­cial­de­mok­ra­tų. Jie pa­ten­kin­ti nau­juo­ju ko­dek­su ir sa­ko, kad dar­bo vi­siems už­teks – jei tik no­rė­si dirb­ti.
Bruz­de­sys ir ne­pa­si­ten­ki­ni­mas ki­lo tarp so­cial­de­mok­ra­tų – pa­grin­di­nių Dar­bo ko­dek­so „stū­mė­jų“. Da­lis par­ti­jos na­rių ry­žo­si vie­šai pro­tes­tuo­ti prieš sa­vo pa­čių va­do­vus ir ly­de­rius...

Ne ma­žo­sios ša­lys su­ke­lia ka­rus

2016 m. birželio 29 d.
Sei­mo na­rys

Po Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro, pa­si­glem­žu­sio mi­li­jo­nus gy­vy­bių, tam, kad že­mė­je vi­sam lai­kui įsi­vy­rau­tų tai­ka, Eu­ro­po­je kū­rė­si tarp­tau­ti­nės ins­ti­tu­ci­jos, api­man­čios aukš­čiau­sias vals­ty­bių ins­ti­tu­ci­jas. Taip 1949 m. bu­vo įkur­ta Eu­ro­pos Ta­ry­ba, šian­dien vie­ni­jan­ti 48 vals­ty­bes, ku­rių par­la­men­ta­rai ke­tu­ris kar­tus per me­tus su­si­ren­ka į dar­bo se­si­ją Stras­bū­re.
Stras­bū­re, ku­ris yra va­di­na­mas Eu­ro­pos sos­ti­ne, po­sė­džiau­ja Eu­ro­pos...

Kaip gyvensime po 2020-ųjų?

2016 m. birželio 18 d.
2020-ie­ji – ri­ba, už ku­rios mū­sų lau­kia ne­ži­nia. Neaiš­ku, ar ir to­liau gau­si­me Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­si­nę pa­ra­mą, o jei­gu ji bus, tai ne­ži­nia, ko­kia. Ko­kios klai­dos bu­vo pa­da­ry­tos pa­nau­do­jant ES skir­tus mi­li­jar­dus ir į ką reik­tų orien­tuo­ti mū­sų eko­no­mi­ką, že­mės ūkį, kad šios ša­kos tap­tų kon­ku­ren­cin­gos?Apie tai prie ŽAL­GI­RIO NA­CIO­NA­LI­NIO PA­SIP­RIE­ŠI­NI­MO JU­DĖ­JI­MO ap­skri­to­jo sta­lo dis­ku­ta­vo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rys, eko­no­mi­kos pro­fe­so­rius Kęs­tu­tis...

„Gimiau ir mirsiu nepartinis“

2016 m. birželio 17 d.
Su­ti­kęs ei­ti me­ro pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas, Ta­ry­bos na­rys, so­cial­de­mok­ra­tas Jo­nas Juo­za­pai­tis už­si­trau­kė bend­ra­par­tie­čių ne­ma­lo­nę – šie nu­ta­rė pa­ša­lin­ti jį iš par­ti­jos.In­ter­viu su Jo­nu JUO­ZA­PAI­ČIU.– Va­kar ra­jo­no so­cial­de­mok­ra­tų sky­rius iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, kad Jus pa­ša­li­no par­ti­jos. Kaip priė­mė­te šią ži­nią?– Tai jau bu­vo aiš­ku. Skau­džiau­sia bu­vo po ge­gu­žės po­sė­džio (ka­da pa­pra­šiau bal­sa­vi­mą už ma­no kan­di­da­tū­rą ati­dė­ti), ka­da ma­ne svars­tė par­ti­jos sky­riaus ta­ry­ba...

Ru­si­jai tu­ri­me siųs­ti aiš­kią ži­nią

2016 m. birželio 17 d.

Neaiš­kiai pa­siųs­tas ži­nias Ru­si­ja ver­ti­na kaip silp­nu­mo ir sa­vo per­ga­lės ženk­lą, sa­ko už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras Li­nas Lin­ke­vi­čius ir pa­brė­žia, kad aiš­kios po­zi­ci­jos ga­li bū­ti su­for­mu­luo­tos tik rea­liai ver­ti­nant esa­mą si­tua­ci­ją.
ES am­ba­sa­do­riui Ru­si­jo­je Vy­gau­dui Ušac­kui in­ter­viu „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­reiš­kus, kad, Lie­tu­vai nuo­la­tos su­grės­mi­nant Ru­si­ją ša­lies sau­gu­mas ne­di­dė­ja, L. Lin­ke­vi­čius sa­ko, kad sau­gu­mo kri­zės kar­to­ja­si dėl praei­ty­je...

Kaip „runkeliai“ pamoko „elitą“

2016 m. birželio 10 d.
Ny­der­lan­dų re­fe­ren­du­mas, ku­ria­me žmo­nės ta­rė aiš­kų ir griež­tą „ne“ Eu­ro­pos Są­jun­gos su­tar­čiai su Uk­rai­na, dar kar­tą pa­ro­dė, kas nu­tin­ka, kai po­li­ti­nis „eli­tas“ ne­no­ri, ne­ma­to rei­ka­lo ar bi­jo kal­bė­tis su žmo­nė­mis. (Pas­ta­ba: kad ne­kil­tų ne­rei­ka­lin­gų in­terp­re­ta­ci­jų, opo­nen­tams no­riu iš kar­to pa­sa­ky­ti, kad aš esu už Uk­rai­nos in­teg­ra­ci­ją į Eu­ro­pos struk­tū­ras.)Pra­var­tu bū­tų tai įsi­dė­mė­ti kai ku­riems Lie­tu­vos po­li­ti­kos vei­kė­jams. Ypač šiuo me­tu esan­tiems val­dan­čių­jų gre­to­se...

Regionai – žlugęs reikalas? Nejuokaukite

2016 m. birželio 9 d.
Sei­mo na­rys, Vi­suo­me­ni­nio ju­dė­ji­mo „Už Šiau­lius“ pir­mi­nin­kas

Ger­biu eko­no­mis­tą Rai­mon­dą Kuo­dį kaip tik­rą sa­vo sri­ties pro­fe­sio­na­lą. Ta­čiau ką tik nu­skam­bė­jęs jo siū­ly­mas dėl re­gio­nų po­li­ti­kos man ne­sup­ran­ta­mas ir ne­priim­ti­nas. Sa­ky­čiau, ne­tgi ci­niš­kas.
Ke­lios ger­bia­mo R. Kuo­džio ci­ta­tos: „Re­gio­nams ne­be­ver­ta skir­ti tiek pi­ni­gų, kiek bu­vo sei­kė­ja­ma ES pa­ra­mos. Pi­ni­gų ki­ši­mas ga­li pa­blo­gin­ti si­tua­ci­ją, jis tik gi­li­na lin­di­mą į už­da­rą ra­tą – tą pa­ro­dė...

Ar „slaptos pažymos“ herojumi norėtumėte tapti Jūs?

2016 m. gegužės 13 d.
Va­le­ri­jus Si­mu­likSei­mo na­rysApie no­rą Sei­me su­kur­ti lai­ki­ną­ją ko­mi­si­ją, ku­ri aiš­kin­tų­si, kas vie­šo­jo­je erd­vė­je sklei­džia gan­dus – o gal­būt ir tei­sin­gą in­for­ma­ci­ją – apie kan­di­da­tus ei­ti tam tik­ras pa­rei­gas ir ki­tus as­me­nis, jau pri­kur­ta daug spe­ku­lia­ci­jų ir ne­tgi pa­sa­kų.Vie­na iš po­pu­lia­riau­sių – jog taip blo­gie­ji par­la­men­ta­rai sie­kia „at­ker­šy­ti“. Ant­ro­ji – kad taip smal­sie­ji Sei­mo na­riai no­ri su­si­pa­žin­ti su kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos su­bjek­tų su­rink­tais...

R. Paksas: „Suteikta vilties, kad teisingumas bus atstatytas“

2016 m. gegužės 6 d.
Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rys, frak­ci­jos Lais­vės ir tie­sio­gi­nės de­mok­ra­ti­jos Eu­ro­pa vi­ce­pir­mi­nin­kas Pre­zi­den­tas Ro­lan­das Pak­sas ba­lan­džio pa­bai­go­je su­si­ti­ko su Eu­ro­pos Par­la­men­to pir­mi­nin­ku Mar­ti­nu Šul­cu (Mar­tin Schulz). Su­si­ti­ki­mo me­tu Eu­ro­pos Par­la­men­to va­do­vas pa­brė­žė, kad vi­suo­met sto­vė­jo ir sto­vės žmo­gaus tei­sių ir jo lais­vių sar­gy­bo­je bei pa­ti­ki­no R. Pak­są, kad pa­da­rys vis­ką, jog dar šie­met bū­tų at­kur­tos bu­vu­sio Lie­tu­vos pre­zi­den­to...

Kur apsiperka Premjeras?

2016 m. gegužės 4 d.
Tik­rai ne­ži­nau, kur ap­si­pirk­ti vaikš­to Prem­je­ras. Bet tik­rai ži­nau, kad aš vaikš­tau ki­tur. Nes šian­dien tik­rai ne­ga­liu pri­tar­ti jo tei­gi­niams, kad po eu­ro įve­di­mo kai­nos ne­pa­ki­lo. Ma­tau, kad kai­nos pa­ki­lo ne tik tiems pa­gar­sė­ju­siems ka­la­fio­rams. Kai­nos pa­ki­lo pra­ktiš­kai vis­kam. Ir vi­su sa­vo svo­riu už­griu­vo sun­kiau­siai be­si­ver­čian­čių žmo­nių pe­čius.Sup­ran­tu, kad Prem­je­ras pa­ts grei­čiau­siai į jo­kius pre­ky­bos cent­rus ne­vaikš­to, ką jau kal­bė­ti apie tur­gų. Ži­no­ma...

Puo­la, kad „pa­vy­ko daug pa­siekti“

2016 m. balandžio 28 d.
– Ko­kiais ar­gu­men­tais opo­nuo­si­te į šiuos opo­zi­ci­jos prie­kaiš­tus?– Tai opo­zi­ci­jos ban­do­ma įpirš­ti nuo­mo­nė, nors eko­no­mis­tai ir po­li­to­lo­gai mus ver­ti­na ge­ro­kai ge­riau, nes ma­to, kiek daug mums pa­vy­ko pa­siek­ti.
Pir­miau­sia au­ga gy­ven­to­jų pa­ja­mos, ir čia ne tik dėl MMA, mes pa­di­di­no­me neap­mo­kes­ti­na­mą pa­ja­mų dy­dį (NPD), o tai lei­do žmo­nėms pa­jus­ti rea­lų pa­ja­mų pa­di­dė­ji­mą, pa­di­dė­jo ir vi­du­ti­nis at­ly­gi­ni­mas.
Nuo­sek­liai įgy­ven­di­na­me Vie­šo­jo sek­to­riaus...

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />