(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Politikų tribūna

Ligoninės gelbėjimas – jungtis su poliklinika?

2016 m. rugpjūčio 5 d.
Janina VANSAUSKIENĖ

Ne pir­mą mė­ne­sį Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dis­ku­tuo­ja­ma apie VšĮ Pak­ruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro ir VšĮ Pak­ruo­jo li­go­ni­nės jun­gi­mą. Me­di­kai lai­ko­si nuo­mo­nės, jog toks su­ma­ny­mas yra neį­ma­no­mas ir be rei­ka­lo ke­lia dar­bo ne­tek­ties bai­mę, o ra­jo­no va­do­vai tvir­ti­na, jog Sa­vi­val­dy­bė pri­va­lo im­tis prie­mo­nių, kad iš­sau­go­tų li­go­ni­nę su me­di­ci­nos pa­slau­go­mis.

pakruojis@skrastas.lt

Klaus­ta gy­ven­to­jų

Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bės tink­la­la­py­je gy­ven­to­jų klau­sia­ma nuo­mo­nės, ar šių įstai­gų pert­var­ka ar­ba su­jun­gi­mas iš es­mės pa­keis­tų tei­kia­mų pa­slau­gų ko­ky­bę ir pa­ge­rin­tų fi­nan­si­nę pa­dė­tį? Apk­lau­sa vyk­do­ma iki rugp­jū­čio 12 die­nos. Nors jai skir­tas lai­kas ei­na į pa­bai­gą, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės Eri­kos Ki­žie­nės tei­gi­mu, gy­ven­to­jai nė­ra ak­ty­vūs reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę.

„Gy­ven­to­jams šis klau­si­mas tu­rė­tų la­bai rū­pė­ti, nes ieš­ko­ma ga­li­my­bių li­go­ni­nę iš­sau­go­ti, – sa­ko E. Ki­žie­nė, dar­bo gru­pės šių įstai­gų per­tvar­kos ga­li­my­bėms įver­tin­ti pir­mi­nin­kė.

Vyk­dant svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų re­for­mą, Pak­ruo­jo po­lik­li­ni­ka (da­bar – Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ras) ir li­go­ni­nė prieš be­veik 29-erius me­tus ta­po at­ski­ro­mis vie­šo­sio­mis įstai­go­mis, ku­rių stei­gė­ja yra Sa­vi­val­dy­bė.

Ma­žė­jant ra­jo­ne gy­ven­to­jų trau­kė­si ir li­go­ni­nės tei­kia­mos me­di­ci­nos pa­slau­gos: ne­li­ko gim­dy­mo, chi­rur­gi­jos, rea­ni­ma­vi­mo, ner­vų li­gų sky­rių.

Ra­jo­no po­li­ti­kai šiuo me­tu įžvel­gia gre­sian­čią dar vie­ną me­di­ci­nos pa­slau­gų op­ti­mi­za­vi­mo ban­gą: ma­žoms, kaip Pak­ruo­jo li­go­ni­nė, sta­cio­na­ri­nio gy­dy­mo įstai­goms gre­sia su­ny­ki­mas. Ma­no­ma, kad li­ku­sie­ji sky­riai bus už­da­ry­ti, li­go­niai nu­krei­pia­mi į Res­pub­li­ki­nę Šiau­lių li­go­ni­nę, o Pak­ruo­jy­je liks tik slau­gos ar­ba pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo sky­rius.

Ke­ti­ni­mai jung­ti pir­mi­nio ir ant­ri­nio ly­gio gy­dy­mo įstai­gas yra Sa­vi­val­dy­bės ban­dy­mas iš­sau­go­ti li­go­ni­nę su jos tei­kia­mo­mis gy­dy­mo pa­slau­go­mis ir sky­riais.

„Jung­ties sie­kia ne tik Pak­ruo­jis“

„Jei li­go­ni­nė­je liks tik slau­gos sky­rius, o ji taps Šiau­lių li­go­ni­nės pa­da­li­niu, kal­tė kris Sa­vi­val­dy­bei – stei­gė­jui: ką pa­da­rė­te, kad iš­sau­go­tu­mė­te sa­vo li­go­ni­nę? To­dėl ir ieš­ko­me ga­li­my­bių, kad taip neat­si­tik­tų“, – ko­men­ta­vo si­tua­ci­ją ra­jo­no me­ras Sau­liaus Ge­giec­kas.

Me­ro žo­džiais, jau da­bar di­džių­jų mies­tų li­go­ni­nės ne­pa­si­da­li­ja li­go­nių. Ko­va ver­da dėl Li­go­nių ka­sų tei­kia­mo fi­nan­sa­vi­mo, ku­ris skai­čiuo­ja­mas pa­gal pa­cien­tams su­teik­tas gy­dy­mo pa­slau­gas. Kuo to­liau, tuo sun­kiau ma­žo­sioms gy­dy­mo įstai­goms iš­gy­ven­ti.

„Ne tik Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ima­si ini­cia­ty­vos su­jung­ti dvi sa­vo įstai­gas – ša­ly­je dar ke­li ra­jo­nai sie­kia su­jung­ti sa­vo li­go­ni­nes su po­lik­li­ni­ko­mis. Kad iš­sau­go­tų li­go­ni­nė­se esa­mus sky­rius ir tei­kia­mas pa­slau­gas“, – tei­gia ra­jo­no Ta­ry­bos Svei­ka­tos ap­sau­gos bei so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, gy­dy­to­jas Po­vi­las Kar­ve­lis.

Abe­jo­ja per­tvar­kos nau­da

Pak­ruo­jo li­go­ni­nės di­rek­to­rius Vy­gan­tas Su­da­ris įsi­ti­ki­nęs, kad ra­jo­no va­do­vai be rei­ka­lo ėmė­si to­kios ini­cia­ty­vos. Di­rek­to­riaus tei­gi­mu, ji su­kė­lė įstai­go­je įtam­pą.

V. Su­da­rio nuo­mo­ne, pla­nuo­ja­ma per­tvar­ka yra sku­bo­ta. Dėl įstai­gų jun­gi­mo Sa­vi­val­dy­bės už­sa­ky­mu bu­vo at­lik­ta ga­li­my­bių stu­di­ja, ta­čiau Ta­ry­bos dau­gu­ma įstai­gų su­jun­gi­mui pri­ta­rė anks­čiau, nei stu­di­ja pa­teik­ta su­si­pa­žin­ti. To­dėl di­rek­to­rius ne­sąs tik­ras, ar stu­di­ja at­spin­di realią si­tua­ci­ją.

V. Su­da­rio įsi­ti­ki­ni­mu, pri­jun­gus li­go­ni­nę prie Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro, iš­ky­la grės­mė li­go­ni­nės da­bar­ti­nei veik­lai.

„Li­go­ni­nės ne­lik­tų, – tei­gia li­go­ni­nės di­rek­to­rius. – Tai api­brė­žia ir lie­pos pa­bai­go­je Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pa­skelb­tas Ma­žo­sios ra­jo­no li­go­ni­nės ap­ra­šas, prie ku­rio te­ko dirb­ti ir man.“

Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro di­rek­to­rius Ed­vi­nas Ašok­lis įsi­ti­ki­nęs, jog jo va­do­vau­ja­mai įstai­gai toks jun­gi­mas fi­nan­siš­kai bū­tų ne­nau­din­gas, o ir bend­ras re­zul­ta­tas eko­no­mi­nės nau­dos ne­teik­tų – su­ma­žė­tų­ dar­buo­to­jų ne­bent vie­na sek­re­to­re ir vie­na bu­hal­te­ri­ja.

„Pa­si­kei­ti­mų ne­pa­jus ir gy­ven­to­jai, ku­riems ei­lės ne­su­ma­žės, kaip ir anks­čiau rei­kės siun­ti­mų pas aukš­tes­nio ly­gio gy­dy­to­ją“, – sa­kė E. Ašok­lis ir pridūrė, jog pa­gal da­bar­ti­nius tei­sės ak­tus pir­mi­nio ir ant­ri­nio ly­gio įstai­gų su­jun­gi­mas nė­ra tei­siš­kai api­brėž­tas. Dėl šios prie­žas­ties svar­bi tam­pa Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, ku­rios ins­ti­tu­ci­ja tei­kia li­cen­ci­jas gy­dy­mo įstai­gų veik­lai, po­zi­ci­ja.

Lau­kia­ma Sei­mo spren­di­mo

Šie­met ge­gu­žę svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Ju­ras Po­žela iš­siun­ti­nė­jo raš­tus sa­vi­val­dy­bėms dėl As­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų reor­ga­ni­za­vi­mo. Do­ku­men­te sa­ko­ma, jog mi­nis­te­ri­ja ne­pri­ta­ria as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų reor­ga­ni­za­vi­mui, pri­jun­giant ar su­jun­giant skir­tin­go svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų ly­gio sa­vi­val­dy­bės pa­val­du­mo vie­šą­sias įstai­gas. Esą toks pro­ce­sas iš­ba­lan­suo­tų nuo Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės at­ga­vi­mo kur­tą ir nuo­sek­liai for­muo­tą ša­lies svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mą.

Šia­me do­ku­men­te mi­nist­ras nu­ro­do, kad to­kią po­zi­ci­ją pa­lai­kė ir Vy­riau­sy­bė, priim­da­ma nu­ta­ri­mą dėl Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo ir pro­jek­to tei­ki­mo Sei­mui.

Ra­jo­no va­do­vų ma­ny­mu, jog da­bar­ti­nis Sei­mas var­gu ar be­spės priim­ti mi­nė­tą­jį Svei­ka­tos sis­te­mos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mą, o po nau­jo Sei­mo rin­ki­mų bu­vu­sio­ji nuo­sta­ta ga­li bū­ti ki­ta.

Au­to­rės nuo­tr.

PERT­VAR­KA: Pak­ruo­jo li­go­ni­nės di­rek­to­rius Vy­gan­tas Su­da­ris ir Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro di­rek­to­rius Ed­vi­nas Ašok­lis pla­nuo­ja­mą per­tvar­ką ver­ti­na skep­tiš­kai.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas