(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Politikos aktualijos

Etikos sargai tiria vicemero elgesį

2017 m. sausio 12 d.
Laima AGANAUSKIENĖ

Į Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) aki­ra­tį pa­te­ko Rad­vi­liš­kio ra­jo­no vi­ce­me­ras so­cial­de­mok­ra­tas Ka­zi­mie­ras Au­gu­lis. VTEK aiš­ki­na­si, ar val­di­nin­kas ne­pa­žei­dė įsta­ty­mo ato­sto­gų me­tu tar­ny­bi­nį au­to­mo­bi­lį kar­tu su Sa­vi­val­dy­bės vai­ruo­to­ju pa­nau­do­da­mas sa­vo reik­mėms.

Gy­ven­to­jai už­fik­sa­vo, jog Sa­vi­val­dy­bės au­to­mo­bi­liu bu­vo ve­žio­ja­mi vi­ce­me­ro sū­naus ves­tu­vių sve­čiai.

alaima@skrastas.lt

Ko­mi­si­ja pra­dė­jo ty­ri­mą

Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja pra­dė­jo ty­ri­mą dėl Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­ro Ka­zi­mie­ro Au­gu­lio el­ge­sio.

Ty­ri­mas pra­dė­tas ko­mi­si­jai ga­vus pra­ne­ši­mą apie tai, jog 2016 me­tų gruo­dį, sa­vo ato­sto­gų me­tu, K. Au­gu­lis nau­do­jo­si jam pri­skir­tu tar­ny­bi­niu au­to­mo­bi­liu.

Pra­ne­ši­mą apie ga­li­mus pa­žei­di­mus ga­vo ir ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės Kont­ro­lės ir au­di­to tar­ny­ba.

Į tar­ny­bą krei­pę­sis ra­jo­no gy­ven­to­jas pra­šė iš­siaiš­kin­ti, ar tei­sė­tai ra­jo­no vi­ce­me­ras nau­do­jo­si tar­ny­bi­niu trans­por­tu per sa­vo ato­sto­gas su vai­ruo­to­ju ve­žio­da­mas sa­vo sū­naus ves­tu­vių sve­čius.

Taip pat klaus­ta, ar Sa­vi­val­dy­bė­je yra reg­la­men­tuo­ta tar­ny­bi­nio trans­por­to iš­si­nuo­moji­mo tvar­ka, pra­šy­ta iš­siaiš­kin­ti, ar Sa­vi­val­dy­bė­je nė­ra su­da­ry­ta są­ly­gų, pikt­nau­džiau­jant tar­ny­ba, nau­do­tis Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čiu tar­ny­bi­niu trans­por­tu?

Į biu­dže­tą per­ve­dė 5,71 eu­ro

VTEK sa­vo spren­di­mo šiuo klau­si­mu dar ne­pa­vie­ši­no, ta­čiau ra­jo­no gy­ven­to­jo „už­pe­len­guo­tas“ vi­ce­me­ras pri­pa­ži­no nau­do­ji­mo­si tar­ny­bi­niu au­to­mo­bi­liu fak­tą ir į Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to są­skai­tą per­ve­dė 5,71 eu­ro.

Sa­vi­val­dy­bės Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos sky­riaus dar­buo­to­ja, va­do­vau­da­ma­si vai­ruo­to­jo už­pil­dy­tu ke­lio­nės la­pu, pa­skai­čia­vo iš­lai­das už trans­por­to pa­nau­do­ji­mą ne tar­ny­bos tiks­lais, ku­rios esą ir su­da­rė per­ves­tą­ją su­mą.

Sa­vi­val­dy­bės Kont­ro­lės ir au­di­to tar­ny­ba kons­ta­ta­vo, jog sa­vo reik­mėms tar­ny­bi­niu au­to­mo­bi­liu pa­si­nau­do­jęs K. Au­gu­lis ne­si­va­do­va­vo ra­jo­no Ta­ry­bos pa­tvir­tin­tais tei­sės ak­tais – Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­ti­nių įstai­gų tar­ny­bi­nių leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių įsi­gi­ji­mo, nuo­mos ir nau­do­ji­mo tai­syk­lė­mis.

Tai­syk­lė­se nu­ro­dy­ta, kad tar­ny­bi­nius leng­vuo­sius au­to­mo­bi­lius įstai­gos dar­buo­to­jai ga­li nau­do­ti tik tar­ny­bos reik­mėms, o įstai­gos va­do­vai pri­va­lo pa­tvir­tin­ti sa­vo įstai­gos tar­ny­bi­nių leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių nau­do­ji­mo tvar­ką, ne­prieš­ta­rau­jan­čią šių tai­syk­lių nuo­sta­toms.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu bu­vo pa­tvir­tin­tos au­to­mo­bi­lių nau­do­ji­mo tai­syk­lės, ku­rio­se nu­ro­dy­ta, kad šios tai­syk­lės pri­va­lo­mos ir me­ro pa­va­duo­to­jui.

Tai­syk­lė­se ne­nu­ma­ty­ti at­ve­jai, ka­da dar­buo­to­jai ga­li iš­si­nuo­mo­ti ar nau­do­ti tar­ny­bi­nį trans­por­tą ne tar­ny­bos reik­mėms.

Po­pie­ri­nės kont­ro­lės pro­ce­dū­ros

Kont­ro­lės ir au­di­to tar­ny­bos pa­tik­ri­ni­mo duo­me­ni­mis, pa­žei­di­mus pa­da­rė ir Sa­vi­val­dy­bės bu­hal­te­ri­jos dar­buo­to­ja bei vai­ruo­to­jas.

Bu­hal­te­rė ne­tu­rė­jo skai­čiuo­ti iš­lai­dų už trans­por­to pa­nau­do­ji­mą ne tar­ny­bos tiks­lais ne­sant nu­sta­ty­tai tvar­kai ir ne­tu­rė­da­ma ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vo įsa­ky­mo.

Vai­ruo­to­jas ne­tu­rė­jo vež­ti ato­sto­gau­jan­čio me­ro pa­va­duo­to­jo, ne­tu­rė­da­mas tie­sio­gi­nio va­do­vo nu­ro­dy­mo.

Kont­ro­lės ir au­di­to tar­ny­ba nu­ro­dė, jog mi­nė­tos Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je su­kur­tos kont­ro­lės pro­ce­dū­ros ne­vei­kia.

Net­ru­kus po in­ci­den­to K. Au­gu­lį „už­pe­len­ga­vu­siam“ gy­ven­to­jui vi­ce­me­ras aiš­ki­no, kad jis per ato­sto­gas Sa­vi­val­dy­bės trans­por­tu nau­do­jo­si ne­va dėl to, jog tą­dien neuž­sivedęs jo as­me­ni­nis au­to­mo­bi­lis. Po­kal­bį su vi­ce­me­ru gy­ven­to­jas už­fik­sa­vo vi­deoį­ra­še.

Po šio po­kal­bio pa­vie­ši­ni­mo so­cia­li­niuo­se tink­luo­se gy­ven­to­jai ko­men­ta­vo, kad ir jie no­rė­tų iš­si­nuo­mo­ti au­to­mo­bi­lį su vai­ruo­to­ju už to­kią juo­kin­gą kai­ną.

Re­dak­ci­jai va­kar su K. Au­gu­liu su­si­siek­ti ne­pa­vy­ko – jis kar­tu su me­ru bu­vo iš­vy­kęs į Va­rė­ną ap­žiū­rė­ti te­nykš­čio ba­sei­no.

Au­to­rės nuo­tr.

Rad­vi­liš­kio ra­jo­no vi­ce­me­ras Ka­zi­mie­ras Au­gu­lis į VTEK aki­ra­tį pa­te­ko po to, kai per ato­sto­gas Sa­vi­val­dy­bės au­to­mo­bi­liu kar­tu su vai­ruo­to­ju bu­vo ve­žio­ja­mi jo sū­naus ves­tu­vių sve­čiai.

Rad­vi­liš­kio sa­vi­val­dy­bė­je nie­kas ne­kont­ro­liuo­ja, kaip nau­do­ja­mi tar­ny­bi­niai au­to­mo­bi­liai.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (1)

roy, 2017-04-26 01:13
Mūsų grupė gimė po daug prašo gyventojų iš bankų spaudai kredito paraiškų
Esame atviri mūsų pagalba atneš visų rūšių žmonių, gyvenančių Europoje baigiant finansinių problemų pirkti namą, automobilį; kūrimas verslo; valdant skolą, ir tt, mūsų greitis yra nuo 2 iki 3% priklausomai nuo prašoma suma (10.000.000 € 2000 €), mes neturime exigons prieš suteikiant paskolą mes tiesiog norėjome būti tikri, garantijos gera valia iš klientų.
Daugiau informacijos čia yra mūsų elektroninio pašto adresą: roy.renne1@gmail.com

Miss R0Y

Rodomi komentarai nuo 1 iki 1. Iš viso: 1

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 1
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />