(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ni­jo­lė PAKŠ­TIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja
GAMINK ir balsuok
Ni­jo­lė PAKŠ­TIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Automobilių nuoma
Pakruojo kraštas
Orai
Horoskopai
Kreditų ir paskolų palyginimas - Paskolose.lt
Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
www.nmc.lt
Politikos aktualijos

Etikos sargai tiria vicemero elgesį

2017 m. sausio 12 d.
Laima AGANAUSKIENĖ

Į Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) aki­ra­tį pa­te­ko Rad­vi­liš­kio ra­jo­no vi­ce­me­ras so­cial­de­mok­ra­tas Ka­zi­mie­ras Au­gu­lis. VTEK aiš­ki­na­si, ar val­di­nin­kas ne­pa­žei­dė įsta­ty­mo ato­sto­gų me­tu tar­ny­bi­nį au­to­mo­bi­lį kar­tu su Sa­vi­val­dy­bės vai­ruo­to­ju pa­nau­do­da­mas sa­vo reik­mėms.

Gy­ven­to­jai už­fik­sa­vo, jog Sa­vi­val­dy­bės au­to­mo­bi­liu bu­vo ve­žio­ja­mi vi­ce­me­ro sū­naus ves­tu­vių sve­čiai.

alaima@skrastas.lt

Ko­mi­si­ja pra­dė­jo ty­ri­mą

Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja pra­dė­jo ty­ri­mą dėl Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­ro Ka­zi­mie­ro Au­gu­lio el­ge­sio.

Ty­ri­mas pra­dė­tas ko­mi­si­jai ga­vus pra­ne­ši­mą apie tai, jog 2016 me­tų gruo­dį, sa­vo ato­sto­gų me­tu, K. Au­gu­lis nau­do­jo­si jam pri­skir­tu tar­ny­bi­niu au­to­mo­bi­liu.

Pra­ne­ši­mą apie ga­li­mus pa­žei­di­mus ga­vo ir ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės Kont­ro­lės ir au­di­to tar­ny­ba.

Į tar­ny­bą krei­pę­sis ra­jo­no gy­ven­to­jas pra­šė iš­siaiš­kin­ti, ar tei­sė­tai ra­jo­no vi­ce­me­ras nau­do­jo­si tar­ny­bi­niu trans­por­tu per sa­vo ato­sto­gas su vai­ruo­to­ju ve­žio­da­mas sa­vo sū­naus ves­tu­vių sve­čius.

Taip pat klaus­ta, ar Sa­vi­val­dy­bė­je yra reg­la­men­tuo­ta tar­ny­bi­nio trans­por­to iš­si­nuo­moji­mo tvar­ka, pra­šy­ta iš­siaiš­kin­ti, ar Sa­vi­val­dy­bė­je nė­ra su­da­ry­ta są­ly­gų, pikt­nau­džiau­jant tar­ny­ba, nau­do­tis Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čiu tar­ny­bi­niu trans­por­tu?

Į biu­dže­tą per­ve­dė 5,71 eu­ro

VTEK sa­vo spren­di­mo šiuo klau­si­mu dar ne­pa­vie­ši­no, ta­čiau ra­jo­no gy­ven­to­jo „už­pe­len­guo­tas“ vi­ce­me­ras pri­pa­ži­no nau­do­ji­mo­si tar­ny­bi­niu au­to­mo­bi­liu fak­tą ir į Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to są­skai­tą per­ve­dė 5,71 eu­ro.

Sa­vi­val­dy­bės Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos sky­riaus dar­buo­to­ja, va­do­vau­da­ma­si vai­ruo­to­jo už­pil­dy­tu ke­lio­nės la­pu, pa­skai­čia­vo iš­lai­das už trans­por­to pa­nau­do­ji­mą ne tar­ny­bos tiks­lais, ku­rios esą ir su­da­rė per­ves­tą­ją su­mą.

Sa­vi­val­dy­bės Kont­ro­lės ir au­di­to tar­ny­ba kons­ta­ta­vo, jog sa­vo reik­mėms tar­ny­bi­niu au­to­mo­bi­liu pa­si­nau­do­jęs K. Au­gu­lis ne­si­va­do­va­vo ra­jo­no Ta­ry­bos pa­tvir­tin­tais tei­sės ak­tais – Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­ti­nių įstai­gų tar­ny­bi­nių leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių įsi­gi­ji­mo, nuo­mos ir nau­do­ji­mo tai­syk­lė­mis.

Tai­syk­lė­se nu­ro­dy­ta, kad tar­ny­bi­nius leng­vuo­sius au­to­mo­bi­lius įstai­gos dar­buo­to­jai ga­li nau­do­ti tik tar­ny­bos reik­mėms, o įstai­gos va­do­vai pri­va­lo pa­tvir­tin­ti sa­vo įstai­gos tar­ny­bi­nių leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių nau­do­ji­mo tvar­ką, ne­prieš­ta­rau­jan­čią šių tai­syk­lių nuo­sta­toms.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu bu­vo pa­tvir­tin­tos au­to­mo­bi­lių nau­do­ji­mo tai­syk­lės, ku­rio­se nu­ro­dy­ta, kad šios tai­syk­lės pri­va­lo­mos ir me­ro pa­va­duo­to­jui.

Tai­syk­lė­se ne­nu­ma­ty­ti at­ve­jai, ka­da dar­buo­to­jai ga­li iš­si­nuo­mo­ti ar nau­do­ti tar­ny­bi­nį trans­por­tą ne tar­ny­bos reik­mėms.

Po­pie­ri­nės kont­ro­lės pro­ce­dū­ros

Kont­ro­lės ir au­di­to tar­ny­bos pa­tik­ri­ni­mo duo­me­ni­mis, pa­žei­di­mus pa­da­rė ir Sa­vi­val­dy­bės bu­hal­te­ri­jos dar­buo­to­ja bei vai­ruo­to­jas.

Bu­hal­te­rė ne­tu­rė­jo skai­čiuo­ti iš­lai­dų už trans­por­to pa­nau­do­ji­mą ne tar­ny­bos tiks­lais ne­sant nu­sta­ty­tai tvar­kai ir ne­tu­rė­da­ma ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vo įsa­ky­mo.

Vai­ruo­to­jas ne­tu­rė­jo vež­ti ato­sto­gau­jan­čio me­ro pa­va­duo­to­jo, ne­tu­rė­da­mas tie­sio­gi­nio va­do­vo nu­ro­dy­mo.

Kont­ro­lės ir au­di­to tar­ny­ba nu­ro­dė, jog mi­nė­tos Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je su­kur­tos kont­ro­lės pro­ce­dū­ros ne­vei­kia.

Net­ru­kus po in­ci­den­to K. Au­gu­lį „už­pe­len­ga­vu­siam“ gy­ven­to­jui vi­ce­me­ras aiš­ki­no, kad jis per ato­sto­gas Sa­vi­val­dy­bės trans­por­tu nau­do­jo­si ne­va dėl to, jog tą­dien neuž­sivedęs jo as­me­ni­nis au­to­mo­bi­lis. Po­kal­bį su vi­ce­me­ru gy­ven­to­jas už­fik­sa­vo vi­deoį­ra­še.

Po šio po­kal­bio pa­vie­ši­ni­mo so­cia­li­niuo­se tink­luo­se gy­ven­to­jai ko­men­ta­vo, kad ir jie no­rė­tų iš­si­nuo­mo­ti au­to­mo­bi­lį su vai­ruo­to­ju už to­kią juo­kin­gą kai­ną.

Re­dak­ci­jai va­kar su K. Au­gu­liu su­si­siek­ti ne­pa­vy­ko – jis kar­tu su me­ru bu­vo iš­vy­kęs į Va­rė­ną ap­žiū­rė­ti te­nykš­čio ba­sei­no.

Au­to­rės nuo­tr.

Rad­vi­liš­kio ra­jo­no vi­ce­me­ras Ka­zi­mie­ras Au­gu­lis į VTEK aki­ra­tį pa­te­ko po to, kai per ato­sto­gas Sa­vi­val­dy­bės au­to­mo­bi­liu kar­tu su vai­ruo­to­ju bu­vo ve­žio­ja­mi jo sū­naus ves­tu­vių sve­čiai.

Rad­vi­liš­kio sa­vi­val­dy­bė­je nie­kas ne­kont­ro­liuo­ja, kaip nau­do­ja­mi tar­ny­bi­niai au­to­mo­bi­liai.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos (3)

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

Domas Griškevičius skubiai grąžintas į vicemerus (47)

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (14)

Petras, 2017-02-03 11:47
Manau tai paskutinis vinis į socialdemokratų karstą Radviliškio rajone, išnyks kartu su konservatoriu A.Čepononiu. Bet manau bus teisinga kartu darė kartu ir gatves šluos...

Gaila,, 2017-01-17 11:58
vicemero , sugedo mašina , o nei draugų , nei giminių , nei artimųjų...

To "to Marius", 2017-01-13 15:46
Neįžeidinėkite dainininkų ir moterų :)

to Marius, 2017-01-13 09:09
Kadangi tas senas komunistas, atsiprašau socialdemokratas, gerai tarnavo konservatoriams, tai galbūt ir priims į kultūros namus pas moterų numylėtinį dainininką R. Juzukonį.

Blblbl, 2017-01-12 23:13
O man atrodo čia kalčiausia yra buhalterė.........ją reikėtų atleisti. Tikra nusikaltėlė-suskaičiavo.......Di... Dieve lipk nuo kryžiaus, daryk tvarką

Donatas, 2017-01-12 21:29
Įdomu, ką sūnelis, etikos sargas, tėvui pasakys?

Etik matj, 2017-01-12 20:05
ir atvarys tie etikos sargiai pas ta rajono pusvadi,ir nutarabanys anas anuos Zuikinen valdisku limuzinu,ir pagers vyrai,kol zemele apsivers-ir liks viskas toliau kaip buve-tik dar daugiau valdisku babkiu bus istratinta....

vytas, 2017-01-12 19:30
Is kur Martynkinas tiek pinigu turi tiek straipsniu uzsakyti?

Marius, 2017-01-12 18:10
Vicemeras, jei turėtų bent kiek politinės etikos susivokimą, pats išeitų iš vicemero, bet kur ir kas jį priims? Į gimnaziją jo neįsileis, gal pas Jakavičių, ten beveik vieta garantuota bet kurios partijos atstovui, jei tik pakankamai gerai "tarnavo" konservatoriams. Tačiau to tikėtis neverta...

Vicis meras, 2017-01-12 14:56
garantuoju,kad tam subingalviui sysaldermokratui anei plaukas nuo makaules nenukris,nes plauku ant to naglo uzbono seniai nerasta.....

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 14

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 14
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />