(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Komentarai, nuomonės

Ar sustabdys politines ambicijas greičio matuoklis?

2017 m. vasario 10 d.
Rūta JANKUVIENĖ

KO­MEN­TA­RAS

ruta@skrastas.lt

Šiau­lių mies­to ta­ry­ba šian­dien ren­ka­si į po­sė­dį. Me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas kvie­čia da­ly­vau­ti ir mies­tie­čius. Ką po­li­ti­kai pa­ro­dys – dar vie­ną po­li­ti­nio cir­ko spek­tak­lį be bi­lie­tų ar pa­ga­liau im­sis mies­to rei­ka­lų?

Tre­čią mė­ne­sį jie spren­džia pra­ktiš­kai vie­nin­te­lį klau­si­mą – kas yra Ta­ry­bos dau­gu­ma? Ga­lynė­ja­si – ką ga­li dau­gu­ma, ko ne­ga­li, ką ga­li me­ras.

O mies­tas lau­kia. Ko­ne pus­šim­čio spren­di­mų priė­mi­mas yra ati­dė­lio­ja­mas ne vie­ną mė­ne­sį.

Vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas lau­kia, ka­da bus per­duo­tas dar gruo­dį Sa­vi­val­dy­bės nu­pirk­tas po­li­ci­jai grei­čio ma­tuok­lis.

Neį­ga­lie­siems gy­ven­to­jams rei­kia lif­tų, laip­tų ko­pik­lių – jie įsi­gy­ti, bet ne­per­duo­da­mi įreng­ti.

Šie­met tu­rin­čio vyk­ti „Sau­lės žie­do“ fes­ti­va­lio ren­gė­jai nuo per­nai ge­gu­žės pra­šo Sa­vi­val­dy­bės pa­ra­mos. Pra­šy­mą ke­ti­na­ma ten­kin­ti, bet spren­di­mo pro­jek­tas skir­ti lė­šas ant­rą mė­ne­sį ka­bo Ta­ry­bos dar­bot­var­kė­je.

2,4 mi­li­jo­no eu­rų Ke­lių pro­gra­mos lė­šų rei­kia pa­skirs­ty­ti gat­vėms re­mon­tuo­ti, as­fal­tuo­ti, ša­li­gat­viams tvar­ky­ti. Nė­ra spren­di­mo, nė­ra kaip Sa­vi­val­dy­bei skelb­ti ran­gos kon­kur­sų, o pa­va­sa­ris jau ant no­sies.

Kul­tū­ros cent­ro re­no­va­ci­jai rei­kia pa­pil­do­mų 3,7 mi­li­jo­no eu­rų – lau­kia­ma Ta­ry­bos pa­lai­mi­ni­mo skir­ti lė­šas iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to.

Yra ga­li­my­bė teik­ti pa­raiš­ką gau­ti pa­ra­mos vie­šų­jų pa­sta­tų re­no­va­ci­jai – vėl­gi rei­kia Ta­ry­bos spren­di­mo, ką re­no­vuo­ti? Sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nist­ra­ci­ja siū­lo prio­ri­te­tą teik­ti „Del­fi­no“ plau­ki­mo mo­kyk­lai.

Aukš­tų­jų mo­kyk­lų li­ki­mas neaiš­kus. Šiau­lių uni­ver­si­te­tas, Šiau­lių vals­ty­bi­nė ko­le­gi­ja, Šiau­rės Lie­tu­vos ko­le­gi­ja lau­kia, ko­kios bus mies­to val­džios nuo­sta­tos, pa­ra­ma, bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tys.

Bet po­li­ti­kai šie­met iš es­mės su­ge­bė­jo iš­spręs­ti tik vie­ną klau­si­mą – šių­me­ti­nio Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to. Tik dėl jo bu­vo su­da­ry­tos lai­ki­nos pa­liau­bos. Bet ir biu­dže­to klau­si­mas iki ga­lo neišsp­ręs­tas – li­ko ne­pas­kirs­ty­ta 7,4 mi­li­jo­no eu­rų.

Praei­tą sa­vai­tę „pro­to­ko­li­niu spren­di­mu“ bu­vo su­tar­ta, jog šių mi­li­jo­nų pa­nau­do­ji­mo klau­si­mą spręs ar­ti­miau­sia­me po­sė­dy­je. Ar spręs šian­dien, neaiš­ku.

Po­li­ti­kai žo­džiais vie­ni ki­tiems įro­di­nė­ja, jog lai­kas pra­dė­ti dirb­ti mies­to la­bui. Spau­dos kon­fe­ren­ci­jų ma­ra­to­ne aiš­ki­na, jog pro­ble­mų dau­gy­bė.

Ta­ry­bai dirb­ti li­ko dve­ji me­tai – pu­sė ka­den­ci­jos pra­ktiš­kai jau praė­jo. Kas nu­veik­ta mies­to la­bui? Kas įsi­min­ti­nes­nio, be skan­da­lų, įvy­ko?

Me­tus pra­si­stum­dy­ta su Ad­mi­nist­ra­ci­jos re­for­ma, da­bar stum­do­ma­si su Ta­ry­bos „re­for­ma“.

A. Vi­soc­kas, kvies­da­mas mies­tie­čius į Ta­ry­bos po­sė­dį ti­ki­na: „mies­to va­do­vai džiau­gia­si vis la­biau au­gan­čiu šiau­lie­čių įsi­trau­ki­mu į spren­di­mų priė­mi­mo pro­ce­są.“ Apie ko­kius va­do­vus kal­ba­ma, kai val­džios vir­šū­nė­je yra li­kęs tik vie­nas me­ras? Ir į ko­kius pro­ce­sus kvie­čia­ma įsi­trauk­ti?

Pa­lai­ky­ti me­rą, ku­ris ti­ki­na dir­ban­tis mies­tui, bet neįs­ten­gia ar ne­mo­ka su­val­dy­ti pro­ce­sų nė pa­čio­je Ta­ry­bo­je?

Pa­lai­ky­ti Ta­ry­bos na­rių, ku­rie taip pat dek­la­ruo­ja no­rą dirb­ti Šiau­liams, bet po­li­ti­nė­mis am­bi­ci­jo­mis ne­nu­si­lei­džia me­rui?

Šiau­liai ma­tė įvai­rių me­rų, vi­ce­me­rų, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių, pa­va­duo­to­jų. Bu­vo ir at­sta­ty­din­tų­jų – ir dėl po­li­ti­nių int­ri­gų, ir dėl ne­su­ge­bė­ji­mo dirb­ti.

Mies­to Ta­ry­bo­je kai­rio­sios ir de­ši­nio­sios jė­gos tai kei­tė­si val­džios po­stuo­se, tai jun­gė­si.

Bet to­kio po­li­ti­nio chao­so dar nė­ra bu­vę. Šiau­liai, at­ro­do, bus pa­vyz­dys Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo spra­goms lo­py­ti. Kol me­rą rink­da­vo Ta­ry­bos, vis­kas bu­vo aiš­ku – jis bu­vo dau­gu­mos ly­de­ris.

O da­bar Šiau­liuo­se me­ras kie­no ly­de­ris – opo­zi­ci­jos? Ar ne­su­tik­da­mas su dau­gu­ma jis tu­ri lik­ti neut­ra­lus?

Sa­ko­ma, jog ir iš chao­so iš­si­ru­tu­lio­ja vie­no­kia ar ki­to­kia tvar­ka. Lie­ka ti­kė­tis.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas