(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Gamink ir BALSUOK
Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Kreditų ir paskolų palyginimas - Paskolose.lt
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Komentarai, nuomonės

Brango, brangsta ir brangs. Kiek?

2017 m. vasario 2 d.
Rūta VAINIENĖ

Rū­ta VAI­NIE­NĖ

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas pra­ne­šė: po dve­jų me­tų kai­nų kri­ti­mo per­nai kai­nos pa­ki­lo 1,7 pro­cen­to. Žmo­nėms tai nė­ra jo­kia nau­jie­na. Kai­nų au­gi­mą jie ste­bė­jo ir tais me­tais, kai sta­tis­ti­ka at­kak­liai tei­gė, kad inf­lia­ci­ja – vi­du­ti­nis kai­nų ly­gis – ma­žė­ja. Ir šian­dien daž­nas pa­si­gin­čy­tų dėl už­fik­suo­to dy­džio – koks 1,7 pro­cen­to? Žmo­nės var­di­ja pre­kes, pa­slau­gas, ku­rios bran­go net ne pro­cen­tais, o kar­tais – die­nos pie­tūs, vi­zi­tas į ki­no teat­rą, gė­lės, ba­tai ir net dė­vė­ti drabužiai.

Prog­no­zės ki­tiems me­tams vi­sai ne­guo­džian­čios, kai­nos kils ir to­liau. Var­di­ja­mos štai to­kios kai­nų ki­li­mo prie­žas­tys: pra­stas der­lius, brangs­tan­ti naf­ta, au­gan­čios ža­lia­vų kai­nos, au­gan­ti pa­klau­sa Ki­ni­jo­je. Kai iš­sa­ko­mos to­kios kai­nų ki­li­mo prie­žas­tys, su­da­ro­mas įspū­dis, kad nie­ko neį­ma­no­ma pa­keis­ti, kad vi­sos prie­žas­tys – ob­jek­ty­vios ir nuo po­li­ti­kų – ne­prik­lau­san­čios.

Nuo po­li­ti­kų ne­prik­lau­so tik der­lius, o kai­nų ki­li­mo šak­nys kaip tik sly­pi val­džio­je – jos vyk­do­mo­je pi­ni­gų po­li­ti­ko­je. Negana to, kai­nų ki­li­mo pa­sta­ruo­ju me­tu bu­vo sie­kia­ma są­mo­nin­gai ir tiks­lin­gai. Štai Eu­ro­pos cent­ri­nis ban­kas nuo­lat ma­ži­no ba­zi­nes pa­lū­ka­nų nor­mas, kol jos ta­po nu­li­nės. Už ECB lai­ko­mus in­dė­lius ko­mer­ci­niai ban­kai net pri­mo­ka. Vi­sa tai bu­vo da­ro­ma dėl to, kad tik į rin­ką pa­kliū­tų kuo dau­giau pi­ni­gų, kad tik bū­tų už­kur­ta inf­lia­ci­ja, ku­ri, val­džios ma­ny­mu, tu­rė­tų už­ves­ti vi­sos eko­no­mi­kos va­rik­lį.

Ta­čiau net ir to ne­pa­ka­ko. Prieš dve­jus me­tus pir­mą kar­tą Eu­ro­pos cent­ri­nio ban­ko is­to­ri­jo­je bu­vo pra­dė­ta tur­to pir­ki­mo pro­gra­ma. Kad į rin­ką pa­kliū­tų dar dau­giau pi­ni­gų, ECB pra­dė­jo pa­ts, ne per ko­mer­ci­nius ban­kus, o tie­sio­giai, pirk­ti vals­ty­bių ir įmo­nių ob­li­ga­ci­jas. Kas mė­ne­sį į rin­ką taip įme­ta­ma po 80 mi­li­jar­dų eu­rų, iš vi­so į rin­ką šiuo bū­du ke­ti­na­ma pa­leis­ti apie 1,7 tri­li­jo­no eu­rų. Tai yra pu­sant­ro kar­to dau­giau nei praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je cir­ku­lia­ci­jo­je bu­vę vi­si vi­si eu­rai (jie su­da­rė kiek dau­giau nei vie­ną tri­li­jo­ną eu­rų)!

Kai pi­ni­gai dau­gi­na­mi to­kiais kie­kiais ir tem­pais, ir kai jie yra mul­tip­li­kuo­ja­mi per ko­mer­ci­nius ban­kus, kai­nos neiš­ven­gia­mai tu­ri kil­ti. Čia ne brangs­tan­čios ža­lia­vos pa­bran­gi­na vi­sas ki­tas pre­kes, o vis di­dė­jan­tis pi­ni­gų kie­kis pa­bran­gi­no ža­lia­vas. Pi­ni­gi­nis vie­ne­tas nuo­lat ir sis­te­min­gai yra pi­gi­na­mas, kad inf­lia­ci­ja pa­siek­tų 2 pro­cen­tus. Bet mes jau ži­no­me, kad sta­tis­ti­kos ma­tuo­ja­ma inf­lia­ci­ja ir mū­sų ma­to­mos kai­nos – kaip tos se­sės, per kal­ne­lį ne­su­siei­na.

Sta­tis­ti­kos skai­čiuo­ja­mo pre­kių krep­še­lio po­ky­čiai lin­kę nu­slėp­ti tik­rą­jį pi­ni­gi­nio vie­ne­to nu­ver­tė­ji­mą. Jį žy­miai ge­riau at­spin­di pi­ni­gų ma­sės au­gi­mas. Ir štai, per praė­ju­sius me­tus skir­tin­gais pi­ni­gų ag­re­ga­tais ma­tuo­ja­mų eu­rų kie­kis pa­di­dė­jo 5–8 pro­cen­tais. Su to­kia sta­tis­ti­ka gin­čy­tų­si jau žy­miai ma­žiau žmo­nių, nes bū­tent to­kį kai­nų au­gi­mą apy­tiks­liai jau­čia­me ir sa­vo pi­ni­gi­ne.

Ly­gi­nant vals­ty­bi­nius pi­ni­gus su pri­va­čiais, pa­dė­tis ap­skri­tai tra­giš­ka – Eu­ro­pos Tei­sin­gu­mo Teis­mo pri­va­čia va­liu­ta pri­pa­žin­tas Bit­coin per me­tus ki­tų va­liu­tų at­žvil­giu pa­bran­go ko­ne tris kar­tus! Eu­ro­pos cent­ri­nis ban­kas ba­lan­džio mė­ne­sį svars­tys, ar tru­pu­tį su­ma­žin­ti tur­to pir­ki­mo pro­gra­mos apim­tis. Ta­čiau pi­ni­gų vek­to­riaus tai iš es­mės ne­pa­keis: kol pi­ni­gų ma­sė augs, augs ir kai­nos.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos (6)

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

Domas Griškevičius skubiai grąžintas į vicemerus (50)

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (5)

Karolis, 2017-02-07 08:23
Oho, autorės (LLRI atstovės?) ekonominis neišprusimas yra tiesiog žadą atimantis. Suprantu, kai tokias nesąmones blevyzgoja neišprusęs "žmogus iš gatvės", bet šitokius niekus paistyti žmogui, save vadinančiame ekspertu? Gėda.

Emilija, 2017-02-03 11:31
Man tai „patiko“, kad Teo susijungė su Omniteliu. Teo pavyzdingai dirbo, o dabar bus kaip Omnitelis? Tie tai viską davė viršūnėlėm, apačiai – trupinėlius. Ir nusivažiuos.
Pirkau planą su mobiliuoju telefonu. Telia išdavė dokumentus kaip verslo įmonei nenurodydama pirkimo sąlygų (kokia bus mėnesio įmoka, kiek interneto, kiek pokalbių laiko, kiek SMS buvo pasakyta tik telefonu prieš užsisakant paslaugą). Dokumentai ir telefonas buvo įteikti per kurjerį. Nuėjau į saloną paprašyti, kad pateiktų raštu informaciją apie tai kokiomis sąlygomis perku. Ilgos ir protu nesuvokiamos derybos vyko: Šiauliai-Vinius-Šiauliai. Atrodo, kad nevisai juridinės galios dokumentą atsiųs el. paštu arba galėsiu grąžinti telefoną. Bet kadangi buvau atsidariusi pakuotės dėžutę – jau problemos?
Ar jums patinka pirkti katę maiše? Telefonu pradinę įmoką pasakė 9 eurais mažesnę nei popieriuje, tai gal ir 24 mėnesių variantas skirsis nuo to, ką siūlė telefonu.
Koks rėžimas yra Lietuvoje? Pavadinsiu šį rėžimą „per mažai sąžiningu“ arba „labai mažai sąžiningu“

laisvas, 2017-02-02 11:09
Sakiau, kad prie ruso buvo geriau - mėsytės, jeigu jos buvo, kaina visur vienoda - ar Klaipėdoje, ar Voroneže. Ir pagal talonus prekių kainos buvo vienodos - žinoma, jeigu gaudavai taloną. Visai nebeįdomu tapo gyventi - jaunimas net nebežino ką reiškia "po blatu"...

laisvas, 2017-02-02 07:33
Lenkijoj pigiau, Anglijoj pigiau, Vokietijoj pigiau, net Baltarusijoj pigiau. Ant Lietuvos kaip koks prakeiksmas. Nesuvokiu, kodėl? Gal, kad lietuvių Lietuvoj dar per daug. Dar nėra tiek batų kažkam valyti, kiek lietuvių likę.

Y, 2017-02-02 00:58
Derlius nebuvo blogas, supirkimo kainos nekilo o krito,nafta nei kuom nesusijusi su kainu kilimu,bes kai krito produktai brango o nepigo. Tada sake, kad kuro kaina sudaro labai maza kainos sudedamaja dali. Uztenka tu pasaku.
O valdzia nieko nedaro, nes vienaip ar kitaip sedontis valdzioje yra susyje su perdirbejais ir pardavejais.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 5. Iš viso: 5

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 5
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />