(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Komentarai, nuomonės

Brango, brangsta ir brangs. Kiek?

2017 m. vasario 2 d.
Rūta VAINIENĖ

Rū­ta VAI­NIE­NĖ

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas pra­ne­šė: po dve­jų me­tų kai­nų kri­ti­mo per­nai kai­nos pa­ki­lo 1,7 pro­cen­to. Žmo­nėms tai nė­ra jo­kia nau­jie­na. Kai­nų au­gi­mą jie ste­bė­jo ir tais me­tais, kai sta­tis­ti­ka at­kak­liai tei­gė, kad inf­lia­ci­ja – vi­du­ti­nis kai­nų ly­gis – ma­žė­ja. Ir šian­dien daž­nas pa­si­gin­čy­tų dėl už­fik­suo­to dy­džio – koks 1,7 pro­cen­to? Žmo­nės var­di­ja pre­kes, pa­slau­gas, ku­rios bran­go net ne pro­cen­tais, o kar­tais – die­nos pie­tūs, vi­zi­tas į ki­no teat­rą, gė­lės, ba­tai ir net dė­vė­ti drabužiai.

Prog­no­zės ki­tiems me­tams vi­sai ne­guo­džian­čios, kai­nos kils ir to­liau. Var­di­ja­mos štai to­kios kai­nų ki­li­mo prie­žas­tys: pra­stas der­lius, brangs­tan­ti naf­ta, au­gan­čios ža­lia­vų kai­nos, au­gan­ti pa­klau­sa Ki­ni­jo­je. Kai iš­sa­ko­mos to­kios kai­nų ki­li­mo prie­žas­tys, su­da­ro­mas įspū­dis, kad nie­ko neį­ma­no­ma pa­keis­ti, kad vi­sos prie­žas­tys – ob­jek­ty­vios ir nuo po­li­ti­kų – ne­prik­lau­san­čios.

Nuo po­li­ti­kų ne­prik­lau­so tik der­lius, o kai­nų ki­li­mo šak­nys kaip tik sly­pi val­džio­je – jos vyk­do­mo­je pi­ni­gų po­li­ti­ko­je. Negana to, kai­nų ki­li­mo pa­sta­ruo­ju me­tu bu­vo sie­kia­ma są­mo­nin­gai ir tiks­lin­gai. Štai Eu­ro­pos cent­ri­nis ban­kas nuo­lat ma­ži­no ba­zi­nes pa­lū­ka­nų nor­mas, kol jos ta­po nu­li­nės. Už ECB lai­ko­mus in­dė­lius ko­mer­ci­niai ban­kai net pri­mo­ka. Vi­sa tai bu­vo da­ro­ma dėl to, kad tik į rin­ką pa­kliū­tų kuo dau­giau pi­ni­gų, kad tik bū­tų už­kur­ta inf­lia­ci­ja, ku­ri, val­džios ma­ny­mu, tu­rė­tų už­ves­ti vi­sos eko­no­mi­kos va­rik­lį.

Ta­čiau net ir to ne­pa­ka­ko. Prieš dve­jus me­tus pir­mą kar­tą Eu­ro­pos cent­ri­nio ban­ko is­to­ri­jo­je bu­vo pra­dė­ta tur­to pir­ki­mo pro­gra­ma. Kad į rin­ką pa­kliū­tų dar dau­giau pi­ni­gų, ECB pra­dė­jo pa­ts, ne per ko­mer­ci­nius ban­kus, o tie­sio­giai, pirk­ti vals­ty­bių ir įmo­nių ob­li­ga­ci­jas. Kas mė­ne­sį į rin­ką taip įme­ta­ma po 80 mi­li­jar­dų eu­rų, iš vi­so į rin­ką šiuo bū­du ke­ti­na­ma pa­leis­ti apie 1,7 tri­li­jo­no eu­rų. Tai yra pu­sant­ro kar­to dau­giau nei praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je cir­ku­lia­ci­jo­je bu­vę vi­si vi­si eu­rai (jie su­da­rė kiek dau­giau nei vie­ną tri­li­jo­ną eu­rų)!

Kai pi­ni­gai dau­gi­na­mi to­kiais kie­kiais ir tem­pais, ir kai jie yra mul­tip­li­kuo­ja­mi per ko­mer­ci­nius ban­kus, kai­nos neiš­ven­gia­mai tu­ri kil­ti. Čia ne brangs­tan­čios ža­lia­vos pa­bran­gi­na vi­sas ki­tas pre­kes, o vis di­dė­jan­tis pi­ni­gų kie­kis pa­bran­gi­no ža­lia­vas. Pi­ni­gi­nis vie­ne­tas nuo­lat ir sis­te­min­gai yra pi­gi­na­mas, kad inf­lia­ci­ja pa­siek­tų 2 pro­cen­tus. Bet mes jau ži­no­me, kad sta­tis­ti­kos ma­tuo­ja­ma inf­lia­ci­ja ir mū­sų ma­to­mos kai­nos – kaip tos se­sės, per kal­ne­lį ne­su­siei­na.

Sta­tis­ti­kos skai­čiuo­ja­mo pre­kių krep­še­lio po­ky­čiai lin­kę nu­slėp­ti tik­rą­jį pi­ni­gi­nio vie­ne­to nu­ver­tė­ji­mą. Jį žy­miai ge­riau at­spin­di pi­ni­gų ma­sės au­gi­mas. Ir štai, per praė­ju­sius me­tus skir­tin­gais pi­ni­gų ag­re­ga­tais ma­tuo­ja­mų eu­rų kie­kis pa­di­dė­jo 5–8 pro­cen­tais. Su to­kia sta­tis­ti­ka gin­čy­tų­si jau žy­miai ma­žiau žmo­nių, nes bū­tent to­kį kai­nų au­gi­mą apy­tiks­liai jau­čia­me ir sa­vo pi­ni­gi­ne.

Ly­gi­nant vals­ty­bi­nius pi­ni­gus su pri­va­čiais, pa­dė­tis ap­skri­tai tra­giš­ka – Eu­ro­pos Tei­sin­gu­mo Teis­mo pri­va­čia va­liu­ta pri­pa­žin­tas Bit­coin per me­tus ki­tų va­liu­tų at­žvil­giu pa­bran­go ko­ne tris kar­tus! Eu­ro­pos cent­ri­nis ban­kas ba­lan­džio mė­ne­sį svars­tys, ar tru­pu­tį su­ma­žin­ti tur­to pir­ki­mo pro­gra­mos apim­tis. Ta­čiau pi­ni­gų vek­to­riaus tai iš es­mės ne­pa­keis: kol pi­ni­gų ma­sė augs, augs ir kai­nos.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas