(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Komentarai, nuomonės

Be investicijų ir eksporto vartojimas lėtės

2017 m. vasario 1 d.

Po­vi­las Stan­ke­vi­čius

DNB ana­li­ti­kas

Maž­me­ni­nės pre­ky­bos au­gi­mas 2016 me­tais pa­spar­tė­jo iki 7 pro­cen­tų. Van­giai au­gant eks­por­tui, o ES in­ves­ti­ci­joms vis dar ne­pa­sie­kiant rea­lios eko­no­mi­kos, vi­daus var­to­ji­mas bu­vo pa­grin­di­nis BVP au­gi­mo va­rik­lis. Vis dėl­to, at­skai­čia­vus pa­di­dė­ju­sius au­to­mo­bi­lių de­ga­lų par­da­vi­mus, maž­me­ni­nės pre­ky­bos apim­tys paau­go tik 4 pro­cen­tais, ar­ba 0,5 pro­cen­to ma­žiau nei 2015-ai­siais. Šiais me­tais lau­kia­ma ky­lan­čių ener­gi­jos kai­nų, ku­rios ga­li su­ma­žin­ti au­to­mo­bi­lių ku­ro pa­klau­są. Jei prie to pri­si­dės dar il­giau už­si­tę­sęs ES lė­šų skirs­ty­mas, o eks­por­to au­gi­mas iš­liks van­gus, vi­daus var­to­ji­mas ir maž­me­ni­nės pre­ky­bos re­zul­ta­tai ar­ti­muo­ju lai­ko­tar­piu ga­li su­pras­tė­ti.

Išau­gu­si ku­ro pa­klau­sa į prie­kį stū­mė maž­me­ni­nės pre­ky­bos apim­tis. Per­nai nu­kri­tu­sios naf­tos kai­nos at­pi­gi­no au­to­mo­bi­lių ku­rą. Su­ma­žė­jus kai­nai, gy­ven­to­jams daž­niau nau­do­jan­tis au­to­mo­bi­liais, gerokai išau­go ku­ro pa­klau­sa – de­ga­lų maž­me­ni­nė pre­ky­ba per me­tus išau­go be­veik 19 pro­c. Vis dėl­to po OPEC ša­lių su­si­ta­ri­mo ri­bo­ti naf­tos ga­vy­bą su­si­da­ro są­ly­gos naf­tai iš lė­to brang­ti. To­dėl šiais me­tais to­kio stip­raus de­ga­lų var­to­ji­mo – be­veik spar­čiau­siai au­gu­sio maž­me­ni­nės pre­ky­bos kom­po­nen­to – ti­kė­tis ne­be­ga­li­me. Pra­ra­du­si vie­ną grei­čiau­sių va­rik­lių maž­me­ni­nės pre­ky­bos apim­čių au­gi­mas taip pat ga­li su­lė­tė­ti.

Mais­to pre­ky­bos au­gi­mas per­nai su­lė­tė­jo iki 2,7 pro­cen­to. Spe­cia­li­zuo­to­se par­duo­tu­vė­se mais­to pre­kių bu­vo par­duo­ta 8,5 pro­cen­to ma­žiau, o ne spe­cia­li­zuo­tuo­se par­duo­tu­vė­se mais­to pre­ky­bos au­gi­mas iš­li­ko.

Gy­ven­to­jų pa­si­rin­ki­mas ap­si­pirk­ti ne to­se vie­to­se, ku­rio­se daž­niau­siai vy­rau­ja aukš­tes­nės ko­ky­bės, eko­lo­giš­ki, o kar­tu ir bran­ges­ni mais­to pro­duk­tai, ro­do ga­li­mai au­gan­tį pi­ni­gų tau­py­mo po­rei­kį.

Taip pat per me­tus su­lė­tė­jo IT pre­kių, laik­ro­džių, ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių ir pa­na­šių pro­duk­tų par­da­vi­mai. DNB nuo­mo­ne, 2015 me­tais dėl pi­ges­nės ener­gi­jos išau­gu­sias dis­po­nuo­ja­mas pa­ja­mas Lie­tu­vos gy­ven­to­jai iš­lei­do aukš­tes­nės ko­ky­bės mais­tui bei IT ir te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų pre­kėms. Per­nai var­to­to­jams pa­si­rin­kus pirk­ti dau­giau de­ga­lų, daž­niau va­ži­nė­jant au­to­mo­bi­liais šių pre­kių pa­klau­sa at­slū­go.

At­me­tus ku­ro įta­ką su­lė­tė­jęs maž­me­ni­nės pre­ky­bos au­gi­mas pa­ro­do, kad vien var­to­ji­mas vie­nin­te­liu eko­no­mi­kos va­rik­liu am­ži­nai bū­ti ne­ga­li. Au­gan­čios in­ves­ti­ci­jos ir eks­por­tas pri­trau­kia į Lie­tu­vą dau­giau pi­ni­gų, di­di­na įmo­nių ir dar­buo­to­jų pa­ja­mas, ku­ria dar­bo vie­tas ir ge­ri­na var­to­to­jų bei vers­lo at­sto­vų lū­kes­čius. Vi­si šie veiks­niai ska­ti­na vi­daus var­to­ji­mo au­gi­mą.

Per­nai karš­ta dar­bo rin­ka, au­gan­tys at­ly­gi­ni­mai bei po­zi­ty­vi Lie­tu­vos gy­ven­to­jų nuo­tai­ka au­gi­no var­to­ji­mo apim­tis. Vis dėl­to, jei pa­klau­sa už­sie­nio rin­ko­se iš­liks van­gi, eks­por­tas ne­de­monst­ruos šuo­lių, o ES pi­ni­gai dar il­giau ne­pa­sieks rea­lios eko­no­mi­kos, vi­daus var­to­ji­mas ga­li pra­ras­ti pa­grei­tį.

EL­TA, „Šiau­lių kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (1)

roy, 2017-04-26 01:21
Mūsų grupė gimė po daug prašo gyventojų iš bankų spaudai kredito paraiškų
Esame atviri mūsų pagalba atneš visų rūšių žmonių, gyvenančių Europoje baigiant finansinių problemų pirkti namą, automobilį; kūrimas verslo; valdant skolą, ir tt, mūsų greitis yra nuo 2 iki 3% priklausomai nuo prašoma suma (10.000.000 € 2000 €), mes neturime exigons prieš suteikiant paskolą mes tiesiog norėjome būti tikri, garantijos gera valia iš klientų.
Daugiau informacijos čia yra mūsų elektroninio pašto adresą: roy.renne1@gmail.com

Miss R0Y

Rodomi komentarai nuo 1 iki 1. Iš viso: 1

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 1
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />