(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Komentarai, nuomonės

Mokesčiai – tikri, garantijos – miražas!

2017 m. sausio 20 d.
Rūta VAINIENĖ

Tarp­tau­ti­nės ins­ti­tu­ci­jos Lie­tu­vai tu­ri daug prie­kaiš­tų dėl per di­de­lio dar­bo pa­ja­mų ap­mo­kes­ti­ni­mo. Ne­pai­sy­da­ma nuo­la­ti­nio baks­no­ji­mo, val­džia nu­spren­dė šią Lie­tu­vos bė­dą dar pa­gi­lin­ti, ga­lu­ti­nai „įsod­rin­da­ma“ as­me­nis, vyk­dan­čius in­di­vi­dua­lią veik­lą.

Šiuo me­tu 15 pro­cen­tų gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tis ir 9 pro­cen­tų svei­ka­tos drau­di­mo įmo­kos tai­ko­mos ko­ne vi­soms be išim­ties veik­loms. Net vers­lo liu­di­ji­mo mi­ni­ma­li „kai­na“ ap­skai­čiuo­ta, re­mian­tis GPM nuo mi­ni­ma­lios al­gos. Tik so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kos įvai­rioms pa­ja­moms yra skai­čiuo­ja­mos skir­tin­gai.

Pir­mas rim­tas žings­nis, su­vie­no­di­nant „Sod­ros“ įmo­kas, bu­vo ženg­tas prieš aš­tuo­ne­rius me­tus. Ta­da nak­ti­nė mo­kes­čių re­for­ma iš­pro­vo­ka­vo mi­tin­gą ir riau­šes prie Sei­mo. Da­lis priim­tų spren­di­mų bu­vo at­šauk­ti, o val­džia ap­si­rū­pi­no van­dens pa­tran­ko­mis. Nau­jo­ji nak­ti­nė re­for­ma praė­jo ty­liai, taip at­ver­da­ma ke­lius mak­si­ma­liam vi­sų pa­ja­mų ap­mo­kes­ti­ni­mui.

Kuo ydin­ga ši vi­suo­ti­nio „įsod­ri­ni­mo“ kryp­tis? Pir­ma, ji blo­ga jau vien dėl to, kad ju­da­ma link mo­kes­čių naš­tos, ku­ri yra tie­siog gro­buo­niš­ka – 55 pro­cen­tai. In­di­vi­dua­lios veik­los at­ve­ju, kai nu­sta­ty­ti rei­ka­la­vi­mai su­mo­kė­ti mo­kes­čius nuo mi­ni­ma­lios al­gos, ši naš­ta ga­li bū­ti ir di­des­nė. Kal­bant apie mo­kes­čius, jų ydin­gu­mas au­ga geo­met­ri­ne pro­gre­si­ja, au­gant mo­kes­čių dy­džiui.

Tai­gi, jau pra­dė­tas ir nuo­sek­liai tę­sia­mas in­di­vi­dua­lia veik­la už­sii­man­čių as­me­nų „įsod­ri­ni­mas“ šiems as­me­nims nu­sta­to tik įmo­kas, ta­čiau to­li gra­žu neuž­tik­ri­na ga­ran­ti­jų. Mat vi­sas „Sod­ros“ ga­ran­ti­jų ir iš­mo­kų me­cha­niz­mas įsi­jun­gia tik ta­da, kai įmo­kos mo­ka­mos re­gu­lia­riai ir kai jos yra tam tik­ro dy­džio.

Pa­vyz­džiui, kad mo­kė­da­mas li­gos drau­di­mo įmo­kas as­muo įgy­tų tei­sę gau­ti li­gos pa­šal­pą, jis tu­ri mo­kė­ti įmo­kas kas mė­ne­sį, bent tris mė­ne­sius iš ei­lės. Jo įmo­ka tu­ri bū­ti ne ma­žes­nė nei nuo mi­ni­ma­lios al­gos, ne­pai­sant, ar jis ga­vo tiek pa­ja­mų, ar ap­skri­tai ne­ga­vo nie­ko. Jei pa­da­ro­ma bent mė­ne­sio per­trau­ka – ir vėl pa­sa­ka nuo pra­džių.

Kad as­muo gau­tų „Sod­ros“ se­nat­vės pen­si­ją, jis tu­ri bū­ti su­kau­pęs 30 me­tų so­cia­li­nio drau­di­mo sta­žą. Vie­ne­ri me­tai as­me­nims su in­di­vi­dua­lia veik­la pa­gal pa­žy­mą už­skai­to­mi tik ta­da, jei jis gau­na ne ma­žiau nei tri­jų mi­ni­ma­lių al­gų dy­džio pa­ja­mas per mė­ne­sį, ir taip – kiek­vie­ną mė­ne­sį (kai pa­si­rink­tas 30 pro­c. są­nau­dų mi­nu­sa­vi­mas). Pa­gal dar­bo san­ty­kius pa­kan­ka vie­nos MMA, o štai in­di­vi­dua­lio­je veik­lo­je tam tik­rais at­ve­jais jų rei­kia dau­giau nei tri­jų.

Kai „Sod­ra“ at­siun­čia in­for­ma­ci­nį pra­ne­ši­mą apie nau­ją įmo­kų mo­kė­ji­mo tvar­ką, ji neiš­var­di­ja vi­sų są­ly­gų, ku­rios tu­ri bū­ti iš­pil­dy­tos, kad pra­dė­tų ga­lio­ti so­cia­li­nės ga­ran­ti­jos. Ga­li bū­ti, kad žmo­gus tik išė­jęs į pen­si­ją su­ži­nos, kad vi­sas įmo­kas mo­kė­jo vel­tui.

Tas są­ly­gas iš­pil­dy­ti in­di­vi­dua­liai be­si­ver­čian­tiems as­me­nims su­dė­tin­ga, nes jų pa­ja­mos yra pir­ma, ne­re­gu­lia­rios, ant­ra, ne­vie­no­do dy­džio. „Sod­ra“ šį fak­tą ig­no­ruo­ja, ir to­kiu bū­du vi­sa sis­te­ma vei­kia tik vie­na kryp­ti­mi: su­mo­ka­mos įmo­kos, o so­cia­li­nės ga­ran­ti­jos lie­ka tik ore pa­ki­bę pa­ža­dai. Kal­ban­tys apie vie­no­dą vi­sų pa­ja­mų ap­mo­kes­ti­ni­mą ig­no­ruo­ja fak­tą, kad in­di­vi­dua­lia veik­la už­sii­man­tiems as­me­nims per­ne­lyg daž­nai su­si­da­ro ši „Sod­ros“ įmo­kų ir ga­ran­ti­jų asi­met­ri­ja.

O žmo­nės tai ži­no. Jie ne­bė­jo prie Sei­mo, van­dens pa­tran­kų ne­pri­rei­kė. Bet žmo­nės vis dar tu­ri ko­jas, ir jo­mis bal­suo­ja emig­ruo­da­mi – nuo per di­de­lės mo­kes­čių naš­tos ir nuo iliu­zi­nių so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų mi­ra­žų.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas