(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Komentarai, nuomonės

Šventieji žeme nevaikšto

2017 m. sausio 20 d.
Regina MUSNECKIENĖ

reginamus@skrastas.lt

Tur­ge­lių pre­kiau­to­jai, kir­pė­jos ir ki­ti smul­kie­ji vers­li­nin­kai dar taip ne­se­niai de­juo­da­vo, jog ne­ga­li nei sirg­ti, nei ato­sto­gau­ti, nei ti­kė­tis bent vi­du­ti­nės pen­si­jos. Ne­dar­bin­gu­mo pa­šal­pa jiems ne­prik­lau­sy­da­vo. Ar svei­kas, ar ser­gan­tis, šu­tink į dar­bą, nes die­na pra­bėgs be pa­ja­mų. Atos­to­gos ir­gi ne­prik­lau­sė. Tė­vys­tė ir mo­ti­nys­tė taip pat bu­vo jų as­me­ni­nis rei­ka­las.

Ta­čiau kai val­džia nu­spren­dė pa­keis­ti tvar­ką, pa­di­din­da­ma „Sod­ros“ įmo­kas, de­jo­nės pa­si­su­ko ki­ta kryp­ti­mi. Vers­li­nin­kai bai­mi­na­si, ar pa­vilks di­des­nių mo­kes­čių naš­tą.

Val­džia aiš­ki­na, jog pa­tiems vers­li­nin­kams taip bus ge­riau, nes mo­kė­da­mi dau­giau jie ga­lės gau­ti li­gos pa­šal­pą, mo­ti­nys­tės ir tė­vys­tės iš­mo­kas, di­des­nę se­nat­vės pen­si­ją.

Ta­čiau in­di­vi­dua­lia veik­la už­sii­man­tys lie­tu­vai­čiai ne­no­ri mo­kė­ti šian­die­ni­niams pen­si­nin­kams, nes pa­tys pen­si­jos ga­li ir ne­su­lauk­ti, be to, ne­pa­si­ti­ki „Sod­ros“ sis­te­ma.

Kiek op­ti­mis­tiš­kiau į ši­tą rei­ka­lą žiū­ri dau­giau pa­ja­mų gau­nan­tys pri­va­tūs gy­dy­to­jai, ad­vo­ka­tai ir ki­tų pa­na­šių pro­fe­si­jų at­sto­vai.

Per­ša­si vie­na iš­va­da – ko­kį įsta­ty­mą Sei­mas be­priim­tų, kri­ti­kų ir ne­pa­ten­kin­tų vis tiek at­si­ras. Kaip ras­ti tą auk­so vi­du­rį, kad ir avis bū­tų svei­ka, ir vil­kas so­tus?

Šven­tie­ji ir ne­klys­tan­tys že­me ne­vaikš­to. Tad klys­ti ga­li ir įsta­ty­mų lei­dė­jai, ir tie, ant ku­rių kup­ros nau­ji įsta­ty­mai iš­ban­do­mi.

Vie­nas ži­no­mas Lie­tu­vos eko­no­mis­tas vis kar­to­da­vo, jog veng­ti mo­kes­čių yra amo­ra­lu ir di­de­lė gė­da.

Vo­kie­ti­jo­je mo­ky­to­jais be­si­ruo­šian­tiems bū­ti stu­den­tams dės­ty­to­jai ka­la į gal­vas, kad svar­biau­sias jų už­da­vi­nys – išug­dy­ti są­ži­nin­gus mo­kes­čių mo­kė­to­jus. Apie gar­bę sa­vo mo­kes­čiais iš­lai­ky­ti vals­ty­bę kal­ba­ma jau su pra­di­nu­kais. Ir vo­kie­čiai nuo­lan­kiai mo­kes­čius mo­ka. Net vie­ną kar­tą per sa­vai­tę atei­nan­čią bu­to va­ly­to­ją jie įdar­bi­na le­ga­liai.

Įdo­mu, kaip to­kia dar­bo vie­ta at­ro­dy­tų Lie­tu­vo­je? Tur­būt kaip ste­buk­las. Dar daug so­cia­liai rem­ti­nų, pa­šal­pas ir eu­ro­pi­nius ma­ka­ro­nus gau­nan­čių žmo­nių dir­ba ne­le­ga­liai. O jų darb­da­viai nei už juos, nei už sa­ve ne­no­ri mo­kė­ti mo­kes­čių.

Kaip mo­kes­čių mo­kė­to­ja, kas mė­ne­sį pu­sę to, ką už­dir­bu, įvai­rių mo­kes­čių pa­vi­da­lu ati­duo­dan­ti vals­ty­bei, kar­tais pik­ti­nuo­si, kad kai ku­rie tau­tie­čiai, vai­din­da­mi be­dar­bius, iš tie­sų sėk­min­gai dir­ba ir vi­są už­dar­bį par­si­ne­ša sau­jo­je, ap­lenk­da­mi vals­ty­bę.

Tuo tar­pu aš, le­ga­liai dirb­da­ma, pri­va­lau mo­kė­ti mo­kes­čius nuo pir­mo­jo už­dirb­to eu­ro. Už jų pa­šal­pas, jų li­gas ir ne­dar­bo drau­di­mą, jų vai­kų moks­lą, jų tė­vų pen­si­jas.

Ant­ra ver­tus, jų mo­kes­čių ven­gi­mą ga­li­ma lai­ky­ti ne tik su­kčia­vi­mu, bet ir sa­vo­tiš­ka pro­tes­to for­ma. Žmo­nės – ne kvai­li, ma­to val­džios iš­lai­du­mą.

Mi­nis­te­ri­jos ir ki­tos biu­dže­ti­nės įstai­gos per­ka ne­pa­tei­si­na­mai bran­gius daik­tus, stei­gia ne­rei­ka­lin­gus eta­tus sa­viems, per­mo­ka mi­li­jo­nus už įvai­riau­sias kon­sul­ta­ci­jas ir pa­slau­gas, švais­to Eu­ro­pos pa­ra­mą.

Tad ko­dėl žmo­gus su sa­vo pa­dė­ti­mi pikt­nau­džiau­jan­čiais biu­rok­ra­tais tu­rė­tų da­lin­tis pa­sku­ti­niu kąs­niu? Te­gu jie pir­miau­sia vis­ką iki grū­do su­si­skai­čiuo­ja, ro­do tau­pu­mo bei są­ži­nin­gu­mo pa­vyz­dį. Gal tuo­met są­ži­nin­ges­nis, pi­lie­tiš­kes­nis tap­tų ir kiek­vie­nas pi­lie­tis?

Bu­vo lai­kai, kai į Sei­mo na­rius pre­ten­duo­jan­čių kan­di­da­tų po­rtre­tai ka­bė­da­vo net baž­ny­čio­je. Tik Jė­zaus Kris­taus pa­vyz­džiu nė vie­nas iš jų ne­pa­se­kė.

Štai ir da­bar į Sei­mo pa­kam­pes nu­bloš­kė­me se­ną­sias sis­te­mi­nes par­ti­jas. Iš­rin­ko­me nau­jus, val­džios ir ga­lių dar ne­su­ga­din­tus žmo­nes. Ti­kė­jo­me, jog į val­džią atė­ję tur­tin­gi me­ce­na­tai, dau­gia­vai­kiai tė­vai, po­li­ci­nin­kai, „Ca­ri­to“ at­sto­vai, pro­fe­so­riai, pui­kūs sa­vo sri­ties ži­no­vai bus vi­siems vie­no­dai tei­sin­gi ir są­ži­nin­gai dar­buo­sis var­dan tos Lie­tu­vos.

Bet val­džia yra šva­ri ir mo­ra­li tol, kol ne­pra­de­di kil­no­ti jos pa­ta­lų ir rei­ka­lau­ti dar­bų, o ne pa­ža­dų.

Kai pa­kra­čius pa­ta­lus pra­de­da kris­ti dži­pų is­to­ri­jos, kai sve­ti­miems tai­ko­mi vie­no­kie, o sa­viems ki­to­kie stan­dar­tai, pa­si­ti­kė­ji­mas val­džia pra­de­da tirp­ti lyg po­lai­džio snie­gas. Alt­ruiz­mo iš rin­kė­jo rei­ka­lau­jan­ti val­džia pa­ti yra egois­tė. Ar ateis vi­siš­kas pa­si­ti­kė­ji­mo ato­drė­kis, dar pa­ma­ty­si­me.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas