(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ni­jo­lė PAKŠ­TIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja
GAMINK ir balsuok
Ni­jo­lė PAKŠ­TIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Automobilių nuoma
Pakruojo kraštas
Orai
Horoskopai
Kreditų ir paskolų palyginimas - Paskolose.lt
Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
www.nmc.lt
Komentarai, nuomonės

Sausio 13-osios aidas šiandien

2017 m. sausio 13 d.

Lo­re­ta RIPS­KY­TĖ, žur­na­lis­tė

Šian­dien sau­sio 13-oji, penk­ta­die­nis. Tą­kart bu­vo sek­ma­die­nis, pa­ženk­lin­tas 14 žu­vu­sių­jų, šim­tų su­žeis­tų­jų krau­ju.

Praė­jus 26-eriems me­tams ma­to­me ryš­kių vi­suo­me­nės są­mo­nės po­ky­čio ženk­lų – ir ge­rų, ir blo­gų. Prieš ke­lis mė­ne­sius vy­ku­siuo­se rin­ki­muo­se į Sei­mą kan­di­da­ta­vo ir į ant­rą­jį tu­rą pa­te­ko apie „sa­vus, šau­džiu­sius į sa­vus“, „triū­bi­jęs“ Al­gir­das Pa­lec­kis. Į rin­ki­mų są­ra­šus vis pa­ten­ka juok­da­riai ar­ba klie­de­sių sklei­dė­jai. Tai yra simp­to­mai, by­lo­jan­tys apie vi­di­nį ne­pa­si­ten­ki­ni­mą, ku­rį kiek­vie­nas trans­liuo­ja taip, kaip su­ge­ba, to­li gra­žu ne vi­sa­da są­ži­nin­gai.

Esu to­kio am­žiaus, kad ga­liu ga­na ge­rai at­si­min­ti Sau­sio 13-ąją. Nors dar ne­pil­na­me­tė ir be suau­gu­sių­jų lei­di­mo vyk­ti į sos­ti­nę prie Sei­mo ne­ga­lė­jau, įvy­kius se­kiau. Pri­si­me­nu žmo­nių ryž­tą, eu­fo­ri­jos ir vie­ny­bės, su­ly­džiu­sios į vie­nį, ban­gą.

Tur­būt jau po de­šimt­me­čio ar po ke­lio­li­kos me­tų pa­si­gir­do nu­si­vy­lu­sių­jų fra­zė: „Ne už to­kią Lie­tu­vą ko­vo­jo­me“, nors ją kar­to­ja ne tik tie, ku­rie tik­rai ko­vo­jo – sto­vė­jo prie Par­la­men­to, rin­ko­si ra­jo­nuo­se prie pa­što ir te­leg­ra­fo sto­čių jas sau­go­ti. Tą sa­ki­nį daž­nai iš­ta­ria tie, ku­riems anuo­met vy­kę is­to­ri­niai po­slin­kiai bu­vu­sio­je sis­te­mo­je at­ro­dė nė mo­tais, ir tie, ku­rie tie­siog ty­liai lau­kė vie­no­kios ar ki­to­kios pa­bai­gos. Tą fra­zę kar­tais ta­ria ir in­te­li­gen­tai, me­no žmo­nės ir vers­li­nin­kai, ku­rių lū­kes­čiai neiš­si­pil­dė.

Dar praė­jus ke­le­riems me­tams kaip pikt­žo­lė su­ve­šė­jo ki­ta fra­zė: „Prie ru­so bu­vo ge­riau“. Kam ge­riau? No­menk­la­tū­ri­nin­kams, par­duo­tu­vių ve­dė­joms, ku­rios žong­li­ra­vo de­fi­ci­to są­vo­ka ir ga­lė­jo šlie­tis prie da­bar­ti­niais ter­mi­nais va­di­na­mo­sios grie­ti­nė­lės. Ge­riau bu­vo ne­no­rin­tiems ar­ba ne­su­ge­ban­tiems mąs­ty­ti, nes iš vir­šaus bu­vo nu­sta­ty­ti gy­ve­ni­mo eta­pai: mo­kyk­la, pro­fe­si­nė, tech­ni­ku­mas ar­ba aukš­to­ji, pa­sky­ri­mas ir dar­bas iki pen­si­jos, į ku­rią išei­da­vo ge­ro­kai anks­čiau nei da­bar.

Bet praei­tis daž­nai at­ro­do gra­žes­nė, jos ašt­rūs kam­pai pra­dings­ta tar­si si­lue­tai rū­ke. Tie, ku­riems „bu­vo ge­riau“, pa­mir­šo, kad anuo­met „neeg­zis­ta­vo“ neį­ga­lūs žmo­nės. Jie bu­vo, bet gy­ve­no ka­lė­ji­me – dva­si­nia­me ir fi­zi­nia­me. Ir da­bar neį­ga­lie­siems ne vi­sa ap­lin­ka pri­tai­ky­ta, bet si­tua­ci­ja iš es­mė kei­čia­si: jie mo­ko­si, stu­di­juo­ja uni­ver­si­te­tuo­se, dir­ba, o šią ka­den­ci­ją pir­mą kar­tą neį­ga­lio­jo ve­ži­mė­ly­je sė­din­tis Jus­tas Džiu­ge­lis bu­vo iš­rink­tas į Sei­mą.

Ne­pa­ten­kin­tie­ji da­bar­ti­mi pa­mir­šo ei­les prie mė­sos par­duo­tu­vių, kur vie­tą už­siim­da­vo ket­vir­tą va­lan­dą ry­to, kad po­piet atė­ję ir vėl at­si­sto­ję gau­tų kaž­ką dau­giau nei ka­no­pas.

Nep­ri­si­me­na jie ir to, kad ir ne mais­to pre­kių par­duo­tu­vė­je rei­kė­jo tu­rė­ti „bla­tą“. Man tur­būt bai­siau­sia to laik­me­čio me­ta­fo­ra iš­ky­la vaiz­das: iš par­duo­tu­vės grį­žu­si mo­čiu­tė pa­sa­ko­jo, kad vos at­ra­ki­nus du­ris su­si­bū­rę žmo­nės taip grū­do­si grei­čiau praei­ti, kad ją, dėl pa­žeis­tų są­na­rių jau sun­ko­kai vaikš­čio­ju­sią, par­grio­vė tarp­du­ry­je ir ku­rį lai­ką da­lis jų li­po per mo­čiu­tę, ne­pa­duo­da­mi nė ran­kos at­si­sto­ti.

Kam pre­kė bu­vo svar­biau­sias da­ly­kas, tam ir da­bar yra blo­gai, nors len­ty­nos par­duo­tu­vė­se lūž­ta nuo pa­siū­los įvai­ro­vės. Da­bar jie ne­tu­ri pa­kan­ka­mai pi­ni­gų, kad vis­ką, ko ne­rei­kia, nu­si­pirk­tų ar­ba – kad nu­si­pirk­tų tai, kas nau­jau­sia ir kas gra­žiau bei ge­riau ne­gu pas kai­my­ną.

Taip, žmo­nes ner­vi­na ne ap­skri­tai ne­ga­lė­ji­mas kaž­ko tu­rė­ti, bet ki­to su­ge­bė­ji­mai tu­rė­ti dau­giau.

Grįž­ki­me prie fra­zės: „Ne už to­kią Lie­tu­vą ko­vo­jo­me“. O ko­kia ji tu­rė­jo bū­ti, kai val­dė tie pa­tys, ku­rie čia gy­ve­no ir anks­čiau? Juk kar­tu su lais­ve ir pre­kė­mis iš Va­ka­rų neim­por­ta­vo­me Va­ka­rų val­džios.

Ar kas nors ža­dė­jo eko­no­mi­nę ge­ro­vę kiek­vie­nam? Ne. Kal­bė­jo­me apie lais­vę. Apie pa­si­rin­ki­mą. Lais­vę ir pa­si­rin­ki­mą mes tu­ri­me.

Lais­vė reiš­kė ir at­ver­tas sie­nas – iš Va­ka­rų už­plū­du­sius pro­duk­tus bei į Va­ka­rus nu­te­kė­ju­sius mū­sų pro­tus ir dar­bo jė­gą. Tai na­tū­ra­lus pro­ce­sas. Kas no­ri fi­nan­siš­kai ge­res­nio gy­ve­ni­mo ar iš­šū­kių ir iš­drįs­ta, – iš­va­žiuo­ja. Pa­si­li­ku­siems tai reiš­kia pro­ble­mą dėl bū­si­mų pen­si­jų.

Lais­vė ne­su­tei­kia sau­gu­mo, eko­no­mi­nės ge­ro­vės. Ir tai nė­ra jos tiks­las. Lais­vė duo­da ga­li­my­bes ir ne­kont­ro­liuo­ja: jei pa­da­ry­si ne­tin­ka­mus spren­di­mus, to­kias tu­rė­si ir pa­sek­mes. Tas pat pa­sa­ky­ti­na ir apie iš­rink­tos val­džios spren­di­mus, ku­rie di­de­le da­li­mi le­mia mū­sų vi­sų iš­gy­ve­ni­mą ir su­gy­ve­ni­mą. Kol kas bu­vu­sių val­džios at­sto­vų spren­di­mai ne­bu­vo pa­tys sėk­min­giau­si. Bet gal bus, jei iš tik­rų­jų rū­pės ša­lies ge­ro­vė?

Tad į tei­gi­nį, „ne už to­kią Lie­tu­vą ko­vo­jo­me“, at­sa­ky­čiau: mes tie­siog dar ne­pa­sie­kė­me tiks­lo.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos (6)

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

Domas Griškevičius skubiai grąžintas į vicemerus (50)

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (33)

to PENSININKUI, 2017-01-16 05:52
Man patinka tremtiniu dainos,tik,kad senos...........

PENSININKUI, 2017-01-15 14:37
O tu, vatinka, išvis - į būdą! nepatinka - varyk į savo progreso rojų.

PENSININKAS, 2017-01-15 13:24
Teisi Danguolė.Matyt gyveno ir anais ir šiais laikais.Nors kai kurie lanzbergininkų tarnai ant jos ir puola,bet tuo jie tik parodo,kad yra neteisūs ir nori šalies žmoneliams tik blogo.Tai absoliučios daugumos skurstančių žmonių priešai,kurie,kaip tie ožiai vieną gražią dieną prieis liepto galo.Landzbergizmas,kaip ideologija yra priešinga žmonijos progresui ir jo laikia liūdnas galas.

mm, 2017-01-14 17:28
Atrodo ,kad pagedo žmonija(tiek valdžioje esantys, tiek nevaldžioje). Kuriems viskas tik pinigai, nieko švento, pramogos, žaidimai.Nesiskaitymas su kitais , negalvojimas( niekaip nesuprantu kiek reikia negalvoti, kad girtam sėsti už vairo)Ir yra dar žmonių kurie neprarado žmogiškumo, turi atsakomybės jausmą , moka tikrai mylėti, džiaugtis.Dėl tokių dar laikosi pasaulis.

laisvas, 2017-01-14 16:00
Nenusišnėkėk, buvę pirmininkai, tuo labiau jų atžalos nekeikia nei TSRS, nei laisvos Lietuvos. Jiems visada gerai. Laisvą Lietuvą peikia(kiek tenka girdėti) paprasti, kurie gali palyginti.

Danguolei, 2017-01-14 13:57
Ojojoj?! Ar tik ne prie sovietų ta stipri valstybė buvo??? Tai bent!!! o tamsta turbūt dirbai krautuvės vedėja (vedėju?)? Ar mėsos kombinate? O gal tėveliai tamstos kolchozui vadovavo? tuomet suprantu. Buvome tokia pat "stipri" sovietų sąjungos respublika, kaip ir visa ta supuvusi valstybė. O straipsnelyje - gryniausia teisybė parašyta. Parašyčiau dar penkiskart tiek apie tų laikų nesąmones. Bet tingiu. Sąmoningi - atsimena, o buvusių kolūkių pirmininkų ir sandėlių vedėjų palikuonys žinoma, kad keiks nepriklausomybę iki savo amžiaus galo - juk tokį "stiprų" gyvenimą turėjo. O kad dabar gyvename kaip ubagai - kalti patys, kad leidžiame save apvogti, kad nevieningi, kad nepilietiški ir nekovojam už savo gyvenimus ir stiprią savo valstybę. Ant delno niekas stiprios valstybės neatneš. Net NATO :)
O apie "absoliučią daugumą" - NESUSIREKŠMINKIT, ji - ne jūsų mąstymo individų.

Danguolė, 2017-01-14 13:07
Taip,Loreta,mes dar tikslo nepasiekėme,dar Lietuva nebaigta sunaikinti,kaip buvusi stipri valstybė.Dar liko du trečdaliai gyventojų,penktadalis pramonės įmonių,ž.ū.dar gamina apie pusę buvusios bendrosios ž.ū.produkcijos ir t.t. Kada mokėmės vidurinėje mokykloje tokia nebuvai. Dabar visiškai sulandzbergėjai ir rašinėji tai,kas tik maža dalelyte atitinka tiokrovę,kas absoliučiai nepriimtina didžiajai daugumai sąmoningų,objektyviai praeitį vertinančių piliečių,Žinok,kad po tokių rašliavų prarasi ir paskutinius savo gerbėjus.

laisvas, 2017-01-13 23:08
Gali? Gali jei leidžiama.

lietuvis laisvam, 2017-01-13 21:05
jeigu visi tikri Lietuvos piliečiai galvotų būtent kaip tu, tai tikrai nepriklausytų. Nuspręstų kiti. Deja, šiais laikais ir maža tauta, maža valstybė, jeigu jinai išdidi ir drąsi, tau ką gali.

laisvas, 2017-01-13 20:22
Nebūkit tikras. Nes nuo jūsų nepriklauso. Visiškai.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 33

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 33
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />