(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ni­jo­lė PAKŠ­TIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja
GAMINK ir balsuok
Ni­jo­lė PAKŠ­TIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Automobilių nuoma
Pakruojo kraštas
Orai
Horoskopai
Kreditų ir paskolų palyginimas - Paskolose.lt
Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
www.nmc.lt
Komentarai, nuomonės

Vytautas Didysis vietoje dešros

2017 m. sausio 5 d.
Rita ŽADEIKYTĖ

KO­MEN­TA­RAS

rita@skrastas.lt

„Lie­tu­vo­je ši­tiek vargs­tan­čių, ba­dau­jan­čių vai­kų, o jiems siūs tau­ti­nius kos­tiu­mus. Pa­val­gy­ti ge­riau nu­pirk­tų deš­ros vai­kams ar duo­nos!“

To­kia nuo­mo­nė ir to­kia reak­ci­ja į Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­ko Sei­mo na­rio Ra­mū­no Kar­baus­kio pa­siū­ly­mą maž­daug 150 tūks­tan­čių iki­mo­kyk­li­nu­kų pa­do­va­no­ti po tau­ti­nį kos­tiu­mą. Iš tie­sų, Lie­tu­vo­je šian­dien da­lis vai­kų į mo­kyk­lą ei­na tam, kad pa­val­gy­tų. Tei­sūs ir tie, ku­rie sa­ko, kad vai­kus ne­be vy­žo­mis ir ašu­ti­nė­mis ser­mė­gė­lė­mis rei­kė­tų puoš­ti, o nu­pirk­ti nau­jos kar­tos iš­ma­nių­jų įren­gi­nių.

Ne­ga­liu ne­ti­kė­ti ir vie­no avia­mo­de­lia­vi­mo mo­ky­to­jo žo­džiais. Jis pa­sa­ko­jo, kad vai­kai ne­su­vo­kia, iš ku­rios pu­sės įtemp­ti gu­mą, kad „ra­gat­kės“ prin­ci­pu iš­šau­tų skris­ti pa­čių pa­si­ga­min­tas plas­ti­ki­nis lėk­tu­vė­lis.

Vai­kų mo­to­ri­ka „nu­la­vin­ta“. Jie ga­li pa­spaus­ti tik kom­piu­te­rio kla­vi­šus, o ne įsuk­ti varž­te­lį, tie­siai pri­kli­juo­ti po­pie­riaus juos­tą. Pe­da­go­gas sa­kė, kad vai­kų pirš­tai tie­siog ne­bek­lau­so. Vai­kų gy­ve­ni­mo veiks­mas jau per­si­kė­lė į kom­piu­te­rius, vir­tua­lią erd­vę.

Ar tai reiš­kia, kad kom­piu­te­rių tu­ri­me pa­kan­ka­mai, jei ne na­muo­se, tai bib­lio­te­ko­se, mo­kyk­lo­se?

Tuos tris mi­li­jo­nus eu­rų, pla­nuo­ja­mų su­rink­ti į me­ce­na­tų fon­dą, kad vai­kams bū­tų už ką pa­siū­din­ti tau­ti­nius kos­tiu­mus, daug kur ga­li­ma bū­tų pa­nau­do­ti.

Ga­li­ma bū­tų nu­pirk­ti, pa­vyz­džiui, la­bai ge­rą trak­to­rių, kad Šiau­liuo­se gat­ves lai­ku nu­va­ly­tų nuo snie­go.

Ar­ba ga­li­ma bū­tų do­tuo­ti ko­kį at­lie­kų tvar­ky­to­ją, kad bent me­tams at­sto­tų nuo gy­ven­to­jų ne­di­di­nę rink­lia­vos už šiukš­les.

Ga­li­ma bū­tų iš­leis­ti si­dab­ri­niams šaukš­tams ka­riuo­me­nei, nes auk­si­nių jau pri­si­pir­ko. Ar­ba – nu­si­pirk­ti kas­tu­vą, kad tau­paus se­ne­lio, o pa­skui tė­vo mi­li­jo­nus, už­kas­tus gi­liai gi­liai, nes bu­vo „su­tau­py­ti iš al­gos“, iš­si­kas­tu­mei prieš rin­ki­mus.

Ga­li­ma bū­tų nu­pirk­ti ir deš­ros. Ir duo­nos. Ir ba­tų. Ir dži­pų. Vis­ko. Daug.

Taip ga­lė­jo bū­ti ir Pir­mo­jo­je Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je, kai tik­rai ne vi­si bu­vo so­čiai pa­val­gę ir ap­si­ren­gę, o dvi­ra­čių Lie­tu­vo­je ta­da gal­būt bu­vo ma­žiau ne­gu tiek, kiek šian­dien BMW tu­ri 18–25 me­tų jau­ni­mas.

Bet bu­vo ki­taip.

Lie­tu­vo­je apie 1930 me­tus be­ne kiek­vie­na­me di­des­nia­me mies­te­ly­je ar net kai­muo­se bu­vo pa­sta­ty­ta ke­lias­de­šimt pa­mink­lų Di­džia­jam Lie­tu­vos ku­ni­gaikš­čiui Vy­tau­tui. Taip Lie­tu­va mi­nė­jo 500-ąsias Vy­tau­to Di­džio­jo mir­ties me­ti­nes.

Pa­sa­ko­ja­ma, kad gar­bės rei­ka­las bu­vo pa­sta­ty­ti sa­vo mies­te­ly­je pa­mink­lą Vy­tau­tui Di­džia­jam. Ir net lenk­ty­niau­da­vę – kas pa­sta­tys di­des­nį, dai­les­nį.

Ūki­nin­kai ce­men­tui, me­die­nai au­ko­jo pi­ni­gus, sko­li­no ark­lius, sam­dė skulp­to­rius ar­ba lei­do vie­ti­niams me­ni­nin­kams lip­dy­ti Vy­tau­tus Di­džiuo­sius. Nu­lip­dy­tus ant pje­des­ta­lų ly­dė­jo kai­mais, mies­te­liais.

Ro­dos, ko­kia pra­smė bu­vo lip­dy­ti tuos pa­mink­lus? Kel­ti ant pje­des­ta­lų kryž­ke­lė­se ar mies­te­lių cent­ruo­se nei la­bai pro­por­cin­gus, ne­re­tai su di­džiu­lė­mis gal­vo­mis ir trum­po­mis ko­jo­mis, nei la­bai tau­rių me­džia­gų – tie­siog iš pil­ko „sme­tans­ko“ be­to­no?

Sto­vė­jo tie be­to­ni­niai Vy­tau­tai kaip sim­bo­lis, kad mes tu­ri­me is­to­ri­ją, kad esa­me tau­ta, o ne tik deš­ros val­gy­to­jai. So­viet­me­tis su įnir­šiu to­dėl ir grio­vė tuos vals­ty­bin­gu­mo sim­bo­lius.

Tik ke­le­tas iš­li­ko iki mū­sų die­nų. Da­lis jų – Šiau­lių ap­skri­ty­je: Jo­niš­kio ra­jo­ne – Juo­dei­kiuo­se (au­to­rius Juo­zas Šau­lec­kas iš Mik­nai­čių), Pak­ruo­jo ra­jo­ne – Bar­diš­kiuo­se (skulp­to­rius An­ta­nas Ne­sa­vas), Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne – Bur­biš­ky­je iš­li­ko se­niau­sias Lie­tu­vo­je, nes sta­ty­tas 1912 me­tais, pa­mink­las Vy­tau­tui Di­džia­jam (skulp­to­rius Ka­zi­mie­ras Ulians­kis), iš­li­ko ir ke­le­tas obe­lis­kų, skir­tų Vy­tau­tui Di­džia­jam Rad­vi­liš­ky­je, Ly­gu­muo­se ir ki­tur.

Tie pa­mink­lai – be­ne bran­giau­sia, ką tu­ri šian­die­ni­niai mies­te­liai iš Pir­mo­sios Lie­tu­vos Res­pub­li­kos. Tau­tiš­ku­mo, pa­trio­tiz­mo sim­bo­liai.

O lie­tu­vių kar­ta, sta­čiu­si tuos pa­mink­lus, gar­si ne deš­ra.

Deš­ros val­gy­to­jai ka­žin ar bū­tų iš­lai­kę dva­sios stip­ry­bę kur nors prie Lap­te­vų jū­ros ar tar­kuo­ja­mi ko­kio kom­sor­go už tai, kad pra­ki­šo penk­me­čio lenk­ty­nia­vi­mą. Į Bal­ti­jos ke­lią deš­ros val­gy­to­jus tur­būt ir­gi bū­tų rei­kė­ję vi­lio­ti deš­ra?

Ir dar apie deš­rą.

Kai va­žia­vau ap­lan­ky­ti vie­nos su­var­gu­sios šei­mos su daug vai­ku­čių, su ko­le­go­mis no­rė­jau pa­si­tar­ti, ko ge­riau nu­vež­ti. Taip: duo­nos, svies­to, deš­ros. „Ir bū­ti­nai nu­vežk ko nors to­kio! Kad ir ke­lis mar­ci­pa­ni­nius sal­dai­nius! Rei­kia, kad tie vai­kai iš sa­vo vai­kys­tės at­si­min­tų ne tik deš­rą...“ – pa­ta­rė vie­na ko­le­gė.

Taip, vai­kai grei­tai išaugs tuos tau­ti­nius kos­tiu­mė­lius. Ir Ra­mū­no Kar­baus­kio tik­riau­siai neat­si­mins.

Bet jie Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je bus ta kar­ta, ku­ri tu­rė­jo ne tik 5, 15 ar net 37 lai­dos „iP­ho­ne“, bet ir tau­ti­nį kos­tiu­mą.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos (3)

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

Domas Griškevičius skubiai grąžintas į vicemerus (47)

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (19)

Rožinė svajonė, 2017-01-14 10:54
Kas nors nufotografuokit komentatorių,,nulis" apsirėdžiusį tautiniu kostiumu. Duočiau 100 eurų už tokią nuotrauką. Tik tas kostiumas turėtų būti ne valdiška pasiskolinta uniforma ką mėgsta kai kurios politikės prieš rinkimus, bet nuosavi, sąmoningai įsigyti rūbai. Juk suprantat kaip lietuviai vertina žmones, kurie vaikšto ,,ne savose kelnėse"? Baigdamas pasakau: Karbauskis daro klaidą, arba jis yra nevisai lietuvis. Rinkėjai nesikreipė į seimo narį Karbauskį su prašymu vaikus aprėdyti abejotinos vertės rūbais. Jei tokį prašymą seimo narys Karbauskis ir turi, tas prašymas turi būti prastumtas per visas seimo procedūras su visomis ekspertų, psichologų ir FNTT išvadomis.

emilijai, 2017-01-07 20:17
iš vaikų alimentų nenupirksi tautiškumo - užteks tik dešrai

emilija, 2017-01-07 07:50
duoną, dešrą, saldainius ir drabužius vaikams tėvai turi nupirkti.Valdžia turi žiūrėti, kad būtų darbo, nenorinčius dirbti ne pašalpomis remti, o priversti, kad dirbtų.Ir nėra ko pulti ant Karbausko.Pulti reikia tuos , kurie iki šiol valdė Lietuvą...

Varlė, 2017-01-06 22:19
nueikit pažiūrėti kas viešojoje bibliotekoje sėdi ir "tautiškumo semiasi". Benamiai, kuriems nėra kur dingti. Juk lauke minus dvidešimt tuoj bus. Dar nestipriai kvepiantys tėvynainiai kol kas nevaromi. Tegul "skaitytojai" ramiai kimarina.
Nusileiskit Gandrai ant žemės, nes iš drono skrydžio labai gražiai žiūrisi tik Naisių supiltas kauburiukas su bliekiniais žalčiais. Į vyžas nori tiesiogine prasme mus sukšti nuo mažens, kad didžiojo agrokoncerno būrai žinotų savo klumpes. Net nulis reikalą užuodžia pilvu, tik dar vaidina visokį patriotą, lakstydamas paskui žydelius.

Juk ne futbolkėmis rėdysite. Aišku prasidės juodos rinkliavos aksesuarams, bendroms nuotraukoms, persirengimo kambarių perdažymui ir t. t.
U tiu tiū euriukai vėl iš tėvų kišenių.

nejaugi sunku suprasti, 2017-01-06 19:03
Nugręžę savo baudžiauninkus, mokėdami jiems minimumą, "sponsoriai" (ačiū DVASIŠKIUI už terminą :) apdalins tų pačių žmogelių vaikus uniformomis. Ir tai pakels jų tautišką susipratimą???
Gal geriau paskatinkime tų vaikų tėvelius žmogaus orumo nežeminančiu atlygiu už darbą, kad nekeiktų kasdien savo valdžios, o dažnam tai lygu - valstybės. Kai žmogelis pasijus žmogum savo krašte, ir tautiškas susipratimas pamažu pareis ir genas užsimegs. Ir tautišką kostiumą vaikams gal nupirks.
Tautiškumo genas ateina iš šeimos, iš tėvų, senelių. Jei šeima gyvena kitokiomis "vertybėmis" (kad ir dešros kultu), joks kostiumas tų vertybių neįskiepys, nes tai tik parodomoji reikalo pusė. O juoką ir pašaipą kelia jau dabar. Ne tautinis kostiumas kelia, o naujai iškepto tautos vado iniciatyvos.

Danguolė, 2017-01-06 13:13
Vienintelis,mano nuomone,čia teisingai pasisakęs,kaip gilus savo šalies patriotas yra ''DVASIŠKIS'' Net keista,kad bažnyčios tarnai gali taip blaiviai,lliaudiškai,o ne konservatoriškai mastyti.Te padeda jam Dievas.

Kilbasas, 2017-01-06 13:00
dalina,ir kaip dar dalina irgi gelbeja,tik ne benamiams bei vargstantiems vaikams,o benamiams sobakoms.Dovanas irgi ekskursijas prie juros organizuoja irgi ne savo vaikams,o kokiems tai atsibasteliams,katriems ne dovanos,o Germany Germany reikalinga.....

laisvas, 2017-01-06 09:44
Dar patikslinu dėl mano vietos komentaruose - juk aš irgi savo vietoje kaip ta šiukšliadėžė - nepalik atidarytos be reikalo ir viskas aplinkui kvepės.

laisvas, 2017-01-06 08:49
Niekas nei juokiasi, nei tyčiojasi. Paprasčiausiai, reikia būti savo vietoje ir tiek.

lietuviui, 2017-01-06 07:14
neviduriuok,nebuvo tas Vytautas toks jau didelis,nuo jo paskutinio mušio pralaimejimo,Lietuva pradejo nykti,tiek žememis,tiek žmonemis,daugybos lentele išmok.......

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 19

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 19
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />