(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ni­jo­lė PAKŠ­TIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja
GAMINK ir balsuok
Ni­jo­lė PAKŠ­TIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Automobilių nuoma
Pakruojo kraštas
Orai
Horoskopai
Kreditų ir paskolų palyginimas - Paskolose.lt
Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
www.nmc.lt
Komentarai, nuomonės

Viskas bus gerai!

2016 m. gruodžio 30 d.
Regina Musneckienė

Regina Musneckienė

Po ke­le­to die­nų įsi­suk­si­me į nau­ją 2017-ųjų me­tų ra­tą. Kaip vi­sa­da Nau­juo­sius su­tik­si­me su vil­ti­mi, jog gy­ven­si­me ge­riau, svei­kiau, įdo­miau ir pra­smin­giau. Šį­kart vil­ties do­zė – di­des­nė, nes iš­si­rin­ko­me nau­ją val­džią, ku­ri yra KI­TO­KIA, pa­ly­gin­ti su anks­tes­nė­mis. Ar ki­to­kia ji iš­liks iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, pa­ro­dys lai­kas.

Ast­ro­lo­gai, bū­rė­jai ir vi­so­kie ra­ga­niai pra­na­šau­ja blo­gus, pil­nus su­maiš­ties ir konf­lik­tų atei­nan­čius me­tus. Ar su­maiš­tis kirs ei­li­niam Lie­tu­vos žmo­gui bo­ta­go ga­lu? Ar kaip tik tiems, ku­rie iki šiol bu­vo „nu­si­pel­nę gy­ven­ti ge­riau“? Daug klaus­tu­kų sto­vint ties Nau­jų­jų me­tų slenks­čiu.

Bet pir­mie­ji nau­jo­sios val­džios žings­niai ke­lia žmo­nių sim­pa­ti­jas. Rei­tin­gai au­ga. Nau­jo­ji po­li­ti­kų ban­ga po­pu­lia­ru­mu len­kia net Pre­zi­den­tę.

Va­di­na­si, to­kio aud­rin­go, nu­si­sto­vė­ju­sias nor­mas griau­nan­čio vė­jo Lie­tu­vai rei­kė­jo. Tik gal­būt jo rei­kė­jo anks­čiau? Kol iš Lie­tu­vos dar ne­bu­vo emig­ra­vęs mi­li­jo­nas lie­tu­vių. Kol aso­cia­lu­mo ženk­lais dar ne­bu­vo pa­si­puo­šęs kai­mas. Kol žmo­nės dar ti­kė­jo, jog dirb­ti nau­din­giau, ne­gu gau­ti pa­šal­pą.

Nors opo­nen­tai būgš­tau­ja, kad rin­ki­mus lai­mė­ję „vals­tie­čiai“ išim­ti­nai tar­naus tik žem­val­džiams, ma­no, kaip ei­li­nės pro­vin­ci­jos gy­ven­to­jos nuo­mo­ne, di­džiau­sias nau­jo­jo Mi­nist­rų ka­bi­ne­to pri­va­lu­mas ir yra tai, kad val­džia ne­plau­kio­ja vien sos­ti­nės eu­fo­ri­jo­je, o pa­ga­liau pa­ste­bė­jo, jog lie­tu­vių dar gy­ve­na ir pro­vin­ci­jo­je.

O kas gi yra Lie­tu­va? Iš­ti­sa pro­vin­ci­ja, už­si­dė­ju­si di­din­gą Vil­niaus ka­rū­ną! Žem­dir­bių kraš­tas. Su men­ka pra­mo­ne ir di­de­liu men­kai ver­ti­na­mo in­te­lek­to po­ten­cia­lu.

Pro­vin­ci­ją pri­kel­ti ne­bus leng­va. Dar­bo čia be­veik nė­ra, nes men­kai be­si­vys­to vers­las. Vers­las ne­si­vys­to, nes dar­bo ne­tu­rin­tys ar už men­ką at­ly­gi­ni­mą dir­ban­tys var­to­to­jai neį­per­ka vers­lo siū­lo­mų pa­slau­gų ir pro­duk­tų. Už­bur­tas ra­tas!

Šiau­lių re­gio­no ra­jo­nų cent­rus ir di­des­nius mies­te­lius ban­dy­ta pri­kel­ti pa­da­rant juos pa­trauk­lia gy­ven­ti vie­ta. De­ja, ir pa­trauk­lio­se gy­ven­ti vie­to­se jau­ni­mo dau­gė­ja la­bai lė­tai. Iš pro­ble­mi­nės te­ri­to­ri­jos jau­kiu, gra­žiu mies­tu ta­pu­sią Kel­mę jau pri­pa­žįs­ta jau­ni gy­dy­to­jai, vie­nas ki­tas mo­ky­to­jas, į kai­mus že­mės dirb­ti grįž­ta emig­ran­tai.

Jau­ni žmo­nės įžvel­gia pro­vin­ci­jos pri­va­lu­mus. Ne­di­de­li at­stu­mai. Į dar­bą ga­li nuei­ti ir pės­čias. Ne­rei­kia eik­vo­ti de­ga­lų ir leis­ti bran­gaus lai­ko spūs­tyse.

Ne­bū­ti­na pie­tau­ti ka­vi­nė­se ir res­to­ra­nuo­se. Per va­lan­dą ga­li su­spė­ti pa­val­gy­ti na­muo­se.

Čia dau­giau erd­vės. Ar­čiau gam­ta. Dau­giau pa­žįs­ta­mų. Ma­žes­nė kon­ku­ren­ci­ja. Pi­ges­nis ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas ir jo nuo­ma.

At­ro­do, tai jau ir­gi po tru­pu­tį įver­ti­na nau­jie­ji vers­li­nin­kai. Kel­mės pa­šo­nė­je esan­čia­me Pa­go­jo kai­me, bu­vu­sios sta­ty­bos or­ga­ni­za­ci­jos pa­sta­tuo­se, ku­riuos iš­sau­go­jo bu­vęs šios or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vas Al­bi­nas Pa­lai­kis, pa­tal­pas nuo­mo­ja­si ir ku­ria­si nau­jos įmo­nės. Vie­na iš nau­jau­sių įmo­nių ga­mi­na vien­kar­ti­nius in­dus.

De­ja, vis ­tiek pa­grin­di­nė pro­vin­ci­jos rykš­tė iš­lie­ka ne­dar­bas. Ar nau­jo­ji val­džia įstengs su­si­do­ro­ti su šiuo už­da­vi­niu? Pas­ta­rie­ji po­ra mė­ne­sių nau­ja­jai Vy­riau­sy­bei bu­vo ap­si­dai­ry­mo me­tas.

Jau ke­ti­no priim­ti kai ku­riuos spren­di­mus ir... klup­te­lė­jo. Pre­zi­den­tė ve­ta­vo ži­niask­lai­dos su­var­žy­mo įsta­ty­mą. Užk­liu­vo ir už PVM leng­va­tos šil­dy­mui pa­nai­ki­ni­mo ak­me­nu­ko.

Bau­duo­ti sa­vo, nors ir ne­pa­lan­kią nuo­mo­nę apie po­li­ti­kus ir ki­tus vie­šus as­me­nis iš­reiš­kian­čias ži­niask­lai­dos prie­mo­nes bū­tų ma­žų ma­žiau­siai an­ti­de­mok­ra­tiš­ka. O ti­kė­tis sėk­mės ki­tuo­se rin­ki­muo­se – uto­piš­ka. Tai­gi, nau­jo­ji dau­gu­ma nau­juo­ju spren­di­mu, vei­kiau­siai bū­tų la­biau pa­ken­ku­si sau ne­gu ži­niask­lai­dai.

PVM leng­va­tos šil­dy­mui pa­nai­ki­ni­mas taip pat ne­bū­tų at­ne­šęs nau­dos nei vals­ty­bei, nei „vals­tie­čių“ par­ti­jai. O la­biau­siai pa­ken­kęs pro­vin­ci­jai, ku­ri su nau­ją­ja val­džia sie­ja dau­giau­sia vil­čių.

Gal­būt sos­ti­nė­je dau­gia­bu­čiuo­se na­muo­se ir gy­ve­na vie­nas ki­tas tur­tuo­lis. Pro­vin­ci­jo­je – jau­nos, gy­ve­ni­mą pra­de­dan­čios šei­mos, au­gi­nan­čios vai­kus, vie­nas ki­tas ne­daug už­dir­ban­tis in­te­li­gen­tas ir pen­si­nin­kai. Ir vie­ni, ir ki­ti su ne­ri­mu lau­kia žie­mos, kai sep­ty­nis mė­ne­sius iš kuk­lių sa­vo pa­ja­mų ten­ka po pu­sę ir dau­giau kaip pu­sę al­gos pa­klo­ti už šil­dy­mą ir ki­tus ko­mu­na­li­nius pa­tar­na­vi­mus. 80 pro­cen­tų, o gal ir dau­giau gy­ven­to­jų pa­gal nau­ją­ją kom­pen­sa­ci­jų už šil­dy­mą sky­ri­mo tvar­ką tap­tų pa­ra­mos pra­šy­to­jais.

Ar tai ne­kirs­tų per žmo­gaus oru­mą? Ir ar kom­pen­sa­ci­jų ad­mi­nist­ra­vi­mas vals­ty­bei ne­kai­nuo­tų dau­giau ne­gu PVM leng­va­ta?

Gar­bė nau­ja­jai val­džiai už tai, kad ji ne­ren­gia nak­ti­nių re­for­mų, ne­ker­pa ir ne­siu­va įsta­ty­mų, pa­si­klio­vu­si vien sa­vais ma­ta­vi­mais, o įsi­klau­so ir į ki­tų ins­ti­tu­ci­jų bei vi­suo­me­nės nuo­mo­nę. Kad, žen­gu­si žings­nį į prie­kį, su­ge­ba ir at­si­trauk­ti at­gal.

Po­sa­kis: „De­šimt kar­tų ma­tuok, tik ta­da kirpk“ ne­tu­rė­tų reikš­ti nuo­mo­nės kai­ta­lio­ji­mo, kuo ne­re­tai bu­vo kal­ti­na­mas anks­tes­nis mi­nist­ras pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius. Pa­keis­ti nuo­mo­nę žmo­nėms ir vals­ty­bei nau­din­ga kryp­ti­mi nė­ra gė­da ir ne­reiš­kia val­džios silp­nu­mo. Val­džia nė­ra ne­klys­tan­ti. O klai­dų pri­pa­ži­ni­mas reiš­kia tik są­ži­nin­gu­mą ir stip­ry­bę.

Nors ast­ro­lo­gai pra­na­šau­ja, jog Ug­ni­nio Gai­džio me­tai ne­stigs peš­ty­nių, paukš­čių au­gin­to­jai pa­ste­bi dau­giau ge­rų­jų gai­džio sa­vy­bių. Ra­dęs grū­dą ar iš­kaps­tęs slie­ką gai­dys pir­miau­sia su­kvie­čia ir pa­mai­ti­na sa­vo pul­ką, tik pa­skui so­ti­na­si pa­ts. Jei­gu iš šio paukš­čio pa­vyz­dį ims ir val­džia – bus vis­kas ge­rai.

Pa­gal se­ną­jį žy­nių ka­len­do­rių 2017-ie­ji – Bar­su­ko me­tai. Tai rū­pes­tin­gų gas­pa­do­rių, sta­ty­bi­nin­kų, nau­jo­vių įdie­gi­mo ir ma­te­ria­li­nio bei dva­si­nio pa­ki­li­mo me­tai. Jie su­jungs iš­min­tį ir pro­tą, ska­tins ma­žiau kal­bė­ti, dau­giau dirb­ti, kur­ti pra­ktiš­kus da­ly­kus. Bar­su­ko me­tai ska­ti­na siek­ti tiks­lo lai­min­gai ir pa­si­tu­rimai gy­ven­ti, kaup­ti at­sar­gas „juo­dai die­nai“ ir ne­pra­ras­ti oru­mo bei sa­vo pa­pro­čių.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos (6)

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

Domas Griškevičius skubiai grąžintas į vicemerus (50)

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (8)

Regvina, 2017-01-02 20:53
BUS GERIAU.Jau dvidešimt penkis metus"kūrem laisvą"LIETUVA.Per tą laikotarpį "užmiršome"kultūrą,švietimą,k... iš Lietuvos išvyko"ale savo noru"milijonas gyventojų.Ir štai atsirado"valstietis".kuris bando pakelti į aukštesnį lygį kultūrą,švietimą,priminė kad ir kaime gyvena ŽMONĖS.ZMONĖS yra ir tie ŽMONĖS,jeigu jų ir nesimato žurnale ŽMONĖS.Tikėkimės, kad LIETUVOJE atsiras daugiau TIKRŲ ŽMONIŲ,negu matome žurnale ŽMONĖS.

Nieko gero nebus., 2016-12-31 02:45
Ir pasaulyje ir jewrosojūze ateitis nekokia ir įtemta.
Karbauckiniai kritikuojami dėl naisinių sapnų,aplenkiant
svarbiausius valstybinius klausimus.
Neturi jokios programos,nežino ką daryti/nebent uostinėti kas pripūs daugiau 0,4 prom.
Vienintelė ofenzyva-branginti ir drausti,drausti ir branginti.
Svarbiausia apsėklinimas,partapijonas seime,statkevičiaus išdarkyti tautiniai rūbeliai,
cukierkos ir bonbonkės.......
Bedarbystė,demo... susitvarkys savaime,kaip išsifiltruos
Neries srutos nuoVilniaus iki Kauno.
Naiviai ir graudžiai atrodo liaupsintojai ir garbintojai.

laisvas, 2016-12-30 14:00
man Zosė irgi reguliuoja -pakelia kraujo spaudimą, kai į garažiuką neišleidžia. O kaimynka Anuška kraujo spaudimą sureguliuoja - paglosto, paglosto ir ir mano pribyrėjusius pelenus sušluoja - jau saulelė vakarop - taip gailiai žiūrėdama sako: nieko iš tavęs nebeliko, vien tik pasiūtimas ...

laisvas, 2016-12-30 13:37
Kaip nereguliuoja? pakels akcizą, ar sumažins mokesčių lengvatą, va kainos ir kyla.

lietuvis, 2016-12-30 13:29
"Valstiečiai" pagrinde puolami tik dėlto, kad bando visą dėmesį nukreipti į visai nereikšmingus valstybei dalykus. gal tai daroma dėl to, kad rimties, tikrai aktualiems dalykams neturi jokio veiklos plano ir taip bando "užliūliuoti" žmones. Mokesčių sistemos pertvarkymas iš pagrindų, viešojo sektoriaus žymus mažinimas, tai yra patys svarbiausi dalykai iš kurių jau "išplaukia" ir visi kiti.Tai ir emigrazijos tempų mažėjimas, ir nedarbas, žmonių užimtumas. Visa tai sutvarkius ir alpkoholizmo problema nebebus tokia aktuali. Ir visa tai galima sutvarkyti tikrai nemažinant lėšų KA. Nes KA bet kokiai valstybei turi būti prioritetas, o Lietuvai, esančiai tokioje geografinėje vietoje, tai ypač.
P.S. kainų vyriausybė nereguliuoja. Ir Net neturi reguliuoti. Vyriausybė turi padaryti taip, kad žmonės daugiau uždirbtų, tuomet ir kainos nebus baisios.

laisvas, 2016-12-30 11:07
Vakar vėl bučiavau Brežnevo portretą.

nulis, 2016-12-30 10:08
Viskas bus gerai, jeigu sostinės apologetai nesuės "valstiečių". Žiūrėkit, koks puolimas, kiek patyčių. Jei anksčiau buvom tik runkeliai, tai dabar jau esam ir vyžočiai, ir žaliaskverniai, sermėgiai ir t.t. Aš nesidžiaugiu, kad kai kurie dalykai žiniasklaidoje nebus apriboti. Man labai nepatinka paprastus žmones niekinantis tonas ir leksika sostinės leidiniuose ir portaluose. Jeigu pats žurnalistas nemoka būti etišku ir kalbėti faktais, neklijuojant žeminančių epitetų, tai turi padaryta kad ir ta pati teisėsauga.

laisvas, 2016-12-30 07:39
Panašu, kad geriau nebus. Niekas nekalba apie pvz. KA skiriamų lėšų mažinimą, o visos stumiamos mintys, kaip didinti kainas.Amerikonai net senelių atsiuntė pakelti lietuvių kovinę dvasią. Deja, vargu ar kyla.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 8. Iš viso: 8

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 8
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />