(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Komentarai, nuomonės

Mažiau socialinės paramos – daugiau premijų?

2016 m. gruodžio 28 d.

Lo­re­ta RIPS­KY­TĖ, žur­na­lis­tė

Prieš Ka­lė­das pra­plium­pa ge­ru­mas, kaip grū­dai iš prai­ru­sio mai­šo. Vi­sur skam­ba ra­gi­ni­mai au­ko­ti. Kai kas tai va­di­na pa­ro­do­mo­sio­mis mo­men­ti­nė­mis ak­ci­jo­mis, spe­cia­liai grau­di­nan­čio­mis žmo­nes ir au­gi­nan­čio­mis te­le­vi­zi­jos lai­dų rei­tin­gus. Yra tie­sos – juk spe­cia­liai ku­ria­mi grau­du­lin­gi re­por­ta­žai. Bet tos ak­ci­jos bent lai­ki­nai pra­džiu­gi­na žmo­nes, lei­džia pa­jus­ti, kad šven­tė atė­jo į na­mus.

Tuo tar­pu, kai ku­rios ša­lies sa­vi­val­dy­bės, su­tau­piu­sios so­cia­li­nėms iš­mo­koms skir­tas lė­šas, jas per­skirs­to to­li gra­žu ne so­cia­li­nei at­skir­čiai ma­žin­ti, kad ne­rei­kė­tų tų ge­ru­mo ak­ci­jų. So­cia­li­nei pa­ra­mai skir­ti pi­ni­gai ati­duo­da­mi ne tik ke­liams ar ap­švie­ti­mui tvar­ky­ti, bet ir sa­vi­val­dy­bių au­to­mo­bi­liams pirk­ti ar­ba – ka­lė­di­nėms tar­nau­to­jų pre­mi­joms.

Taip praė­ju­siais me­tais pa­siel­gė Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, ku­rios me­ras so­li­džia 80 pro­cen­tų pa­rei­gi­nės al­gos dy­džio iš­mo­ka pa­ma­lo­ni­no ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vus. Po 50 pro­cen­tų al­gos dy­džio „do­va­nė­lės“ ati­te­ko sep­ty­nių sky­rių ve­dė­jams. Daug dar­buo­to­jų ga­vo 30 pro­cen­tų prie al­gos Ka­lė­dų pro­ga. Me­ras aiš­ki­no, kad So­cia­li­nės rū­py­bos sky­rius nuo iš­mo­kė­tų iš­mo­kų vai­kams gau­na 3,25 pro­cen­tus, o nuo šal­pos iš­mo­kų – 2 pro­cen­tus ad­mi­nist­ra­vi­mo iš­lai­doms. O į ad­mi­nist­ra­vi­mo lė­šų są­vo­ką įei­na dar­bo už­mo­kes­tis, dar­buo­to­jų ska­ti­ni­mas, ati­tin­ka­mų pa­slau­gų ap­mo­kė­ji­mas. Tad su­tau­py­tas lė­šas ga­li­ma skir­ti ir vien­kar­ti­nėms pre­mi­joms. Vis­kas tei­sė­ta. Bet ar tei­sin­ga, kai penk­ta­da­lis vals­ty­bės žmo­nių te­be­gy­ve­na že­miau skur­do ri­bos?

Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė praė­ju­siais me­tais su­tau­pė 404,8 tūks­tan­čio eu­rų, skir­tų so­cia­li­nei pa­ra­mai: pa­šal­poms, būs­to šil­dy­mo, kie­tojo ku­ro, van­dens iš­lai­doms kom­pen­suo­ti. Ta­čiau iš vi­sos ga­na įspū­din­gos su­mos tik apie 28 tūks­tan­čius eu­rų ati­te­ko so­cia­li­nės pa­ra­mos prie­mo­nėms.

Su­tau­py­tos lė­šos Jo­niš­ky­je dau­giau­sia pa­da­lin­tos biu­dže­ti­nėms įstai­goms iš­lai­ky­ti. Net 246,4 tūks­tan­čio eu­rų nu­ke­lia­vo biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mams ir „Sod­rai“, 38,1 tūks­tan­čio eu­rų ati­te­ko biu­dže­ti­nių įstai­gų ko­mu­na­li­nėms pa­slau­goms ap­mo­kė­ti.

Lė­šos taip pat skir­tos kom­piu­te­riams, šil­dy­mo iš­lai­doms, ženk­lams ne­rū­ky­mo zo­nas pa­žy­mė­ti, gat­vių ap­švie­ti­mui.

3,2 tūks­tan­čio eu­rų nu­tar­ta pa­ska­tin­ti so­cia­li­nių pa­šal­pų skirs­ty­mo ko­mi­si­ją, tai yra – iš­mo­kė­ti jos na­riams pre­mi­jas. Sup­rask – taip ge­rai su­tau­pė biu­dže­to lė­šų, kad ga­li pa­tys šį bei tą iš to gau­ti. Ki­tą­met gal dar ma­žiau var­guo­lių liks, jei už jų pa­rei­gin­gą „si­jo­ji­mą“ mo­ka­mi pa­pil­do­mi pi­ni­gai.

Tai vyks­ta ab­so­liu­čio­je dau­gu­mo­je ša­lies ra­jo­nų. Skel­bia­ma, kad ne­di­de­lė Kaz­lų Rū­dos sa­vi­val­dy­bė, su­tau­piu­si 167 tūks­tan­čius eu­rų so­cia­li­nės pa­ra­mos lė­šų, dau­giau kaip 67 tūks­tan­čius eu­rų iš­lei­do nau­jiems au­to­mo­bi­liams se­niū­ni­jo­se įsi­gy­ti, o Uk­mer­gės ra­jo­nas 654 tūks­tan­čius eu­rų iš­lei­do val­do­mų įstai­gų ir se­niū­ni­jų pa­sta­tams re­mon­tuo­ti, mies­to ap­lin­kai pri­žiū­rė­ti, nuo­sto­liams, su­si­da­riu­siems dėl bū­ti­nų ke­lei­vi­nio trans­por­to pa­slau­gų tei­ki­mo vi­suo­me­nei, kom­pen­suo­ti.

Nors So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja pri­me­na, kad bū­tent ki­tai so­cia­li­nei pa­ra­mai pir­miau­sia rei­kė­tų skir­ti ne­pa­nau­do­tas lė­šas, sa­vi­val­dy­bės rea­guo­ja, kaip paaug­liai: jei konk­re­čiai neužd­rau­dė, da­ry­sim, kaip mums no­ri­si.

Tar­si vi­si so­cia­li­niai būs­tai bū­tų idea­liai su­re­mon­tuo­ti, vi­si vai­kai ir se­no­liai so­čiai pa­mai­tin­ti, pa­slau­gos jiems su­teik­tos.

Kai ku­riems rem­ti­niems as­me­nims so­cia­li­nė pa­ra­ma ski­ria­ma ne gry­nais pi­ni­gais, bet per­ve­da­ma į spe­cia­lias šal­pos kor­te­les, taip kont­ro­liuo­ja­ma, kad so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mos iš­leis­tų pi­ni­gus mais­tui ir ko­mu­na­li­nėms iš­lai­doms, o ne rū­ka­lams ar al­ko­ho­liui. Gal­būt pa­čioms sa­vi­val­dy­bėms rei­kia to­kių kor­te­lių, kad tin­ka­mai rū­pin­tų­si žmo­nė­mis, o ne­ pa­nau­do­tų pre­mi­joms?

Nau­ja­sis Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis pa­tei­kė la­biau­siai jį su­glu­mi­nu­sį vie­nos sa­vi­val­dy­bės spren­di­mą per­skirs­ty­ti lė­šas praė­ju­siais me­tais – „Lie­tu­vos at­sto­vų da­ly­va­vi­mui dai­nų kon­kur­se „Eu­ro­vi­zi­ja 2015“ da­li­nai fi­nan­suo­ti“. Tie­sa, ra­jo­no jis neį­var­di­jo.

Ar sa­vi­val­dy­bės ras svar­bes­nių reik­mių nei „Eu­ro­vi­zi­ja“ ar nau­jes­ni tar­nau­to­jų au­to­mo­bi­liai? Sut­var­ky­ta aikš­tė ar gat­vė ne­ten­ka pra­smės, kai į jas mies­te­liuo­se ir kai­muo­se ne­bė­ra kam išei­ti. O ir li­kę žmo­nės ne vi­sa­da tu­ri ką švęs­ti.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas