(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Komentarai, nuomonės

NOSTRADAMAS LANKĖSI ŠIAULIUOSE

2017 m. sausio 4 d.

NOST­RA­DA­MAS LAN­KĖ­SI ŠIAU­LIUO­SE

Vilius PURONAS

Prieš me­tus iš tri­bū­nų ir ka­bi­ne­tų lie­jo­si ro­ži­nės vi­zi­jos. Nau­ji, daug ža­dan­tys, bet dar­bo neuos­tę pro­tai, švie­siais vei­dais ir žo­džiais sta­tė to­kį Šiau­lių 780-me­čio ju­bi­lie­jų, ko­kio mū­sų mies­to is­to­ri­ja dar ne­ma­tė. Dės­nin­ga ir ne­nuos­ta­bu, kad ji jo ir ne­pa­ma­tė.

Anuo­met te­ko per­žvelg­ti ano­ni­mi­nius šio laik­raš­čio ko­men­ta­rus. Vie­nas jų man pa­si­ro­dė pro­fe­sio­na­laus pra­na­šo ra­šy­tas, tur­būt Nost­ra­da­mo. Krei­vai vyp­te­lė­jęs nu­si­ko­pi­ja­vau.

Da­bar, praė­jus 11 mė­ne­sių, jį vie­šai ar slap­tai ap­svars­ty­tu­me. Ir ne­si­vai­py­tu­me.


dėl ko triukš­mas, 2016-01-29 13:10

čia kaip ir vis­kas aiš­ku su tais ju­bi­lie­jų mi­nė­ji­mais. Trys tur­gaus die­nos cent­ri­nė­je gat­vė­je: spir­gių, alaus, cuk­raus va­tos, biš­kį me­no. Fren­ke­lio vi­lo­je po vie­šo ap­ta­ri­nė­ji­mo ir skan­da­lo ko­kio nau­jo ar ke­lių gar­bės pi­lie­čių inau­gu­ra­ci­ja, na mi­šios dar... Vie­nam mies­to kam­pe „Sal­du­vė“ pa­kon­cer­tuos, ki­tam pu­čia­mų­jų or­kest­ras, ypač reik­liai pub­li­kai gwiaz­da iš sos­ti­nės. Pir­ma­die­nį po šven­tės va­ly­to­jai iš­kuops mies­tą nuo di­džio­sios šiukš­lių da­lies, per ar­ti­miau­sias po­ra sa­vai­čių lie­tus ir praei­viai pa­nai­kins rie­ba­lų ir ki­tas sun­kiau ša­li­na­mas bio­lo­gi­nės kil­mės dė­mes nuo bul­va­ro grin­di­nio. Ir... ga­lė­sim lauk­ti 781-ųjų me­ti­nių, ku­rios, ne­bū­da­mos „ju­bi­lie­ji­nė­mis“, praeis ne ma­žiau iš­kil­min­gai nei prieš tai bu­vu­sios.


Nost­ra­da­mas juk ne­kly­do,

Šven­tės vi­zi­ją iš­vy­dęs,

Pra­na­ša­vęs ju­bi­lie­jų –

Ple­pa­ly­ną ant alie­jaus.

Po sa­vim pa­si­kaps­ty­ta,

Mo­no­lo­gų pri­klau­sy­ta,

Priš­ne­kė­ta daug min­čių,

Ne­si­ma­to tik dar­bų.

Nebent keletą koncertų
Prisiminti būtų verta,
Nes tai – įdirbis šiauliečių
Ir atskridusių marsiečių.

„Bab­kių“ eg­lei ne­gai­lė­ję,

Pa­puo­šė­me ju­bi­lie­jų

Po­ra nu­kirs­tų gal­vų.

Lau­kia­me nau­jų au­kų...

De­pu­ta­tai „ko­šę“ ver­da,

Virš gal­vų iš­kė­lę kar­dą,

Nei­na drau­giš­ku žings­niu

Me­ro ro­dy­tu ke­liu.

Gir­di­me „ko­vas tei­sy­bės“,

Mo­no­lo­gų „kas­die­ny­bes“...

Ką dau­giau pa­li­ko me­tai?

Ty­li šven­ti­niai ver­pe­tai...

780

Ne­žiū­rint su­kak­čių:

„At­gal vi­su grei­čiu!“,

Pa­puo­šus ju­bi­lie­jų

Šiuo sa­ki­niu skam­biu.


Me­nu Šiau­lių 750-me­čio ju­bi­lie­jų, ku­rio vai­sius ir šian­dien te­be­val­go­me: ir Sau­lės Laik­ro­džio aikš­tę, ir Vil­niaus gat­vės bul­va­ro at­kar­pą tarp Til­žės g. ir Drau­gys­tės pro­spek­to, ir apie 70 nau­jai per­da­žy­tų mies­to cent­ro fa­sa­dų – pa­si­tiks­lin­ki­me ata­skai­to­se... Se­niai nu­ti­lo or­kest­rai. „Auš­ros“ mu­zie­jaus nuo­trau­ko­se li­ko tiek šven­ti­nės ei­se­nos, tiek pa­puo­ši­mai, tiek links­mai iš­kil­min­gi šven­tės da­ly­vių vei­dai...

Bu­vau anuo­me­ti­nių ju­bi­lie­ji­nių šven­čių ne tik da­ly­vis, bet ir vie­nas iš or­ga­ni­za­to­rių, to­dėl nesunku pa­ly­gin­ti...

Nuė­jo Sta­li­nas,

Nuė­jo Be­ri­ja,

Nueis ir des­po­tas,

Liks fa­na­be­ri­ja!

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />