(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Komentarai, nuomonės

Valstybinės žemės „žemiškos“ istorijos

2016 m. gruodžio 22 d.
Rūta VAINIENĖ

Rū­ta VAI­NIE­NĖ

Ach ta že­mė, že­mė­lė, nuo am­žių se­nų­jų ji ke­lia aist­ras, konf­lik­tus ir net ka­rus. Ir šiais lai­kais ne­daug kas te­pa­si­kei­tė. Kur že­mė – pro­ble­ma be­veik ga­ran­tuo­ta. Ar svars­ty­tu­me že­mės par­da­vi­mo klau­si­mą už­sie­nie­čiams, ar ei­li­nio že­mės pri­chva­ti­za­vi­mo at­ve­jus sa­vi­val­dy­bė­se. Bet ne­rei­kia nei par­da­vi­mo, pa­kan­ka pa­ke­den­ti vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mos rei­ka­lus, ir vėl gi­lūs ato­dū­siai – na ne­jau­gi ir čia – is­to­ri­jų kal­nai?

Štai, ne­se­niai su­ži­no­jo­me, kad Pa­lan­gos mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­tvir­ti­no vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mos mo­kes­čio leng­va­tas vieš­bu­čiui, ku­ria­me „vi­siš­kai at­si­tik­ti­nai“ ir dar pa­si­ro­do ne­mo­ka­mai ato­sto­ga­vo nau­ja­sis prem­je­ras. Ką ten Pa­lan­gos, is­to­ri­jas ga­li­ma sek­ti ir apie aukš­čiau­sią vie­tą sa­vi­val­dy­bių in­dek­se užė­mu­sią Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bę.

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vals­ty­bi­nę že­mę nuo­mo­ja­si be­veik de­šimt tūks­tan­čių fi­zi­nių ir ju­ri­di­nių as­me­nų. Da­lis jų, apie 40 pro­cen­tų šiais me­tais mo­kė­da­mi vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mos mo­kes­tį tu­rė­jo žag­te­lė­ti. Mat že­mės nuo­mos mo­kes­tis skir­tin­giems mo­kes­čių mo­kė­to­jams pa­ki­lo be­veik tris kar­tus, o kai kam – dau­giau nei pen­kis, o kai kam – ir dar dau­giau.

Taip at­si­ti­ko to­dėl, kad Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­di­di­no vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mos mo­kes­čio ta­ri­fą nuo 0,15 iki 0,4 pro­cen­tų, ga­ra­žų bend­ri­joms pa­nai­ki­no tai­ky­tą leng­va­tą, o da­liai mo­kes­čių mo­kė­to­jų dar di­dė­jo ir že­mės ver­tė, nuo ku­rios skai­čiuo­ja­mas mo­kes­tis.

O tai kur čia is­to­ri­ja, klau­si­te? Is­to­ri­ja ta­me, kad vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mos mo­kes­čio ta­ri­fą Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­kė­lė ne vi­siems. Pa­di­di­no tik kai ku­riems. Pa­di­di­no tiems 40-čiai pro­cen­tų mo­kes­čių mo­kė­to­jų, ku­rie su­tar­tis su Že­mės tar­ny­ba su­da­rė ar­ba kei­tė po 2009 me­tų. Li­ku­sie­ji vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mi­nin­kai po se­no­vei mo­ka ne­pa­keis­tą, ne­pa­kel­tą ta­ri­fą nuo ne­pa­keis­tos že­mės kai­nos. Ir štai jums du iden­tiš­ki kai­my­ni­niai skly­pai: ta pa­ti – vals­ty­bi­nė – že­mė ir ke­lis kar­tus be­si­ski­rian­tis vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mos mo­kes­tis.

Kad vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mos mo­kes­tis ski­ria­si at­ski­ro­se sa­vi­val­dy­bė­se, ar at­ski­ro­se sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­se, yra lo­giš­ka ir su­pran­ta­ma. Juk vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mos mo­kes­tis yra tar­si že­mės nuo­mos kai­na. Bet ko­dėl vie­no­je sa­vi­val­dy­bė­je že­mės nuo­mai ga­lio­ja du mo­kes­ti­niai re­ži­mai, čia jau klau­si­mas iš di­džio­sios K.

Ge­riau­sia Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė, ku­rią val­do li­be­ra­lai, ku­rie yra už vie­no­das są­ly­gas vi­siems mo­kes­čių mo­kė­to­jams ir ku­rie skel­bia­si esą prieš mo­kes­čių di­di­ni­mą, ima ir ke­lis kar­tus pa­ke­lia vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mos mo­kes­tį, bet tik da­liai vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mi­nin­kų. Na ir kas ga­li pa­neig­ti ga­li­my­bę, kad spren­di­mas kel­ti mo­kes­tį ne vi­siems bu­vo priim­tas prieš tai ge­rai pri­ma­ta­vus, kam mo­kes­tis pa­kils, o kam liks ne­pa­keis­tas?

Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė at­vė­ri­nė­ja in­for­ma­ci­nius fai­lus vi­suo­me­nei. In­for­ma­ci­ja, apie tai, kiek už vals­ty­bi­nės že­mės arą su­mo­ka ku­ris nuo­mi­nin­kas bū­tų la­bai įdo­mi. O ir pa­čiai sa­vi­val­dy­bei ga­na nau­din­ga, kad pa­ma­ty­tų, kaip „ly­giai ir vie­no­dai“ trak­tuo­ja mo­kes­čių mo­kė­to­jus.

Perž­vel­gus nau­jo­sios Vy­riau­sy­bės pro­gra­mą, net sun­ku pa­ti­kė­ti, bet vals­tie­čiai ir ža­lie­ji šio­je sri­ty­je ne­nu­ma­tė nie­ko! Pa­na­šu, kad žo­džiai „že­mė“ ir „skan­da­las“ dar ku­rį lai­ką vaikš­čios kar­tu.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas