(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Gamink ir Balsuok
Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Komentarai, nuomonės

Šiandien išmetė šunį, rytoj – vaiką?

2016 m. gruodžio 21 d.
Regina MUSNECKIENĖ

AS­ME­NIŠ­KAI

reginamus@skrastas.lt

Tai bu­vo ei­li­nis sa­vait­ga­lio pa­si­vaikš­čio­ji­mas į miš­ką. Šu­nys džiaugs­min­gai šo­ki­nė­jo, ga­lė­da­mi pa­bė­gė­ti to­liau nuo na­mų. Stai­ga jie nu­lė­kė prie bu­vu­sios ko­lū­kio fer­mos. Kaž­kas gai­liai suinkš­tė. Po laip­tais tu­pė­jo du ma­ži, iš­si­gan­dę šu­ne­liai. Pa­ma­tę žmo­nes ir sve­ti­mus šu­nis nu­lin­do į dar tam­ses­nį kam­pu­tį.

Vė­liau kai­my­nai pa­sa­ko­jo, jog penk­ta­die­nio va­ka­rą ne­di­de­lio mū­sų kai­me­lio ke­liu­ku va­žia­vo ne­ma­ty­tas pra­ban­gus au­to­mo­bi­lis. Vei­kiau­siai juo bu­vo at­vež­ti ir ba­do mir­čiai pa­lik­ti du ma­žy­čiai gy­vū­nė­liai.

Kai­my­nams šu­ne­lių ne­rei­kia. Ne­se­niai par­si­ve­žė ka­ly­tę iš prie­glau­dos. Mums jų ir­gi ne­rei­kia. Tu­ri­me du sa­vo šu­nis. Bet ar ga­lė­jau gy­vū­nus pa­lik­ti su­šal­ti ir nu­gaiš­ti iš ba­do? Ne­gerb­čiau pa­ti sa­vęs.

Ži­no­ma, pik­ta, kad yra gud­ruo­lių, ku­rie nu­si­kra­to gy­vū­nė­lių, at­vež­da­mi juos prie kai­mo gy­ven­to­jų na­mų. Ko­dėl ne­pa­si­rū­pi­no pa­tys? Gal yra ne­tur­tin­gi, ne­pa­jė­gūs iš­mai­tin­ti po­ros šu­niu­kų? Tam yra prie­glau­dos ir ne­mo­ka­mi skel­bi­mai apie do­va­no­ja­mus gy­vū­nus. Gal la­bai už­siė­mę? Bet rei­kė­jo gal­vo­ti anks­čiau – ste­ri­li­zuo­ti ma­žy­lius at­si­ve­du­sią pa­te­lę.

Tai ne pir­mas ir ne vie­nin­te­lis at­ve­jis, kai žmo­nės sa­vo au­gin­ti­nių at­si­kra­to nu­vež­da­mi juos į miš­ką ar­ba pa­leis­da­mi kai­mo gy­ven­vie­tė­se.

Prieš po­rą me­tų laip­ti­nė­je kaž­kas pa­lei­do ma­žą be­jė­gę bal­tą ka­ty­tę. Vos ati­da­riau du­ris, ji įė­jo tie­siai į bu­tą. Klau­siau kie­mo vai­kų: gal ži­no kie­no šis gy­vū­nė­lis? Vai­kai pa­pa­sa­ko­jo bai­sią is­to­ri­ją. Esą ka­ty­tę vie­nas dė­dė no­rė­jo už­muš­ti to­dėl, kad ji – ne ka­ti­nė­lis. Pro ša­lį ėjęs ber­niu­kas iš­gel­bė­jo, pa­sa­kęs, kad ka­ty­tę pa­siims ir au­gins. Bet kai par­si­ne­šė na­mo, ma­ma ne­lei­do jos lai­ky­ti. Pa­lei­do dau­gia­bu­čio kie­me.

Gai­les­čio dar ne­pra­ra­dę kie­mo vai­kai vaikš­čio­jo po dau­gia­bu­čių laip­ti­nes, pra­šė, kad kas nors pri­glaus­tų ka­ty­tę. Nep­rig­lau­dė. Vai­kams ne­li­ko nie­ko ki­to, kaip pa­leis­ti gy­vū­nė­lį laip­ti­nė­je, kad jis pa­ts su­si­ras­tų šei­mi­nin­ką.

Ge­rai, kad są­ži­nės tu­rin­čių žmo­nių dau­giau ne­gu tų, ku­rie jos ne­tu­ri. An­tai Bal­de­giuo­se gy­ve­nan­ti Lai­ma Ra­lie­nė iš kuk­lių sa­vo pa­ja­mų še­ria apie dvi­de­šimt ka­čių pa­mes­ti­nu­kių.

Mi­nu­pių kai­mo mo­te­rys, kiek­vie­ną ru­de­nį išė­ju­sios į miš­ką gry­bau­ti, ran­da ten iš­se­ku­sių nuo ba­do šu­niu­kų ir ka­čiu­kų. Kei­kia juos pa­li­ku­sius nie­ka­dė­jus, bet gy­vū­nus gelbs­ti.

Ne kar­tą yra nu­skam­bė­ju­sios is­to­ri­jos apie į mai­šą su ak­me­niu įdė­tą ir pa­skan­din­tą ka­ti­ną, ku­ris mir­ties baus­mės nu­si­pel­nė, nes pa­pjo­vė viš­čiu­ką. Apie pro dau­gia­bu­čio lan­gą iš­me­ta­mus gy­vū­nus. Apie ūki­nius gy­vu­lius, lai­ko­mus ant snie­go. Apie ne­pri­žiū­ri­mus, ne­še­ria­mus, tvar­te už­da­ry­tus iš­se­ku­sius gal­vi­jus.

Ži­nau, ši­tos bai­sios is­to­ri­jos di­so­nuo­ja su prieš­ka­lė­di­nės sa­vai­tės su­si­kau­pi­mu ir dva­sin­gu­mu. Bet ar ne nuo žiau­raus el­ge­sio su gy­vū­nais pra­si­de­da ir kū­di­kių mu­ši­mas, jų žu­dy­mas, me­ti­mas į šu­li­nį? Juk ir vie­nu, ir ki­tu at­ve­ju tai ne­pa­gar­ba gy­vy­bei, žiau­ru­mas be­jė­giam vai­kui ar gy­vū­nui, ku­rie tam­pa sa­vo­tiš­kais suau­gu­sių­jų įkai­tais, pri­klau­so­mais nuo tė­vų ar šei­mi­nin­kų ma­lo­nės?

Kil­min­gi, pa­sus tu­rin­tys gy­vū­nai ne­re­tai gy­ve­na ge­riau už vai­kus. Jie ve­žio­ja­mi au­to­mo­bi­liais, skrai­di­na­mi lėk­tu­vais, ap­gy­ven­di­na­mi gy­vū­nų vieš­bu­čiuo­se, lai­do­ja­mi gy­vū­nų ka­pi­nė­se... An­tai nu­šau­tam pa­sie­nie­čių šu­niui bus sta­to­mas pa­mink­las.

O ką da­ry­ti ne to­kiems kil­min­giems?

Kel­mė­je ne­se­niai pri­si­min­tas švie­tė­jas, pe­da­go­gas ir pa­sto­rius Kons­tan­ti­nas Kur­na­taus­kas, ku­ris, be vi­sų ki­tų in­te­lek­ti­nių sa­vo do­ry­bių, iš­si­sky­rė ir tuo, kad pri­glaus­da­vo iš­mes­tus gy­vū­nus, juos iš­gy­dy­da­vo ir vaikš­čio­da­vo po Kel­mę ieš­ko­da­mas jiems šei­mi­nin­ko.

Šian­dien rei­kė­tų bent tūks­tan­čio to­kių kur­na­taus­kų, ku­rie ro­dy­tų mei­lės vis­kam, kas gy­va, pa­vyz­dį.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas