(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Akmenės rajone

Piliečiai reikalauja patraukti tualetą nuo Laisvės paminklo

2017 m. vasario 9 d.
Vytautas RUŠKYS

Ak­me­nės aikš­tė­je pa­sta­ty­tą nau­ju­tė­lį vie­šą­jį tua­le­tą iš­kel­ti to­liau nuo pa­mink­li­nio ak­mens su mies­to her­bo šū­kiu „Pro Li­ber­ta­te“ (už lais­vę) iš Sa­vi­val­dy­bės pa­rei­ka­la­vo Ak­me­nės se­niū­ni­jos se­niū­nai­čiai ir ak­ty­vūs mies­to pi­lie­čiai, pa­trio­tai.

vytautas@skrastas.lt

Tua­le­tas, ku­rio ver­tė 29,9 tūks­tan­čio eu­rų, su­mon­tuo­tas praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je. Šiam sta­ti­niui vie­tą pa­rin­ko Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos su­da­ry­ta ko­mi­si­ja. Ji ša­li­mais dar nu­ma­tė vie­tą au­to­bu­sų sto­te­lės sta­ty­bai.

Pa­si­rin­ki­mui prieš­ta­rau­jan­tys su­si­rin­ki­mo da­ly­viai sa­kė: „Sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sio­ji ar­chi­tek­tė Vi­ta Mar­ti­nai­tie­nė anks­čiau įti­ki­nė­jo, kaip svar­bu su­de­rin­ti aikš­tės spal­vi­nes ga­mas, iš­rink­ti tin­ka­mas švies­tu­vų for­mas, bet ko­dėl neužp­ro­tes­ta­vo, kad prie sim­bo­lio „už lais­vę“ sto­vė­tų tua­le­tas?“

Ak­me­niš­kiai nu­ste­bę, jog dėl svar­bios mies­to erd­vės per­tvar­ky­mų Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­si­ta­rė su gy­ven­to­jais, jų nein­for­ma­vo.

„Pa­ga­liau mū­sų mies­te gy­ve­na ir Ta­ry­bos na­riai Zo­fi­ja Pau­li­kie­nė, And­rius Al­ma­nis – ko­dėl jie ty­li ar bent sa­vo rin­kė­jams ne­tei­kia in­for­ma­ci­jos“, – svars­tė kal­bė­to­jai.

„Ne­ga­li­me leis­ti sa­vi­va­liau­ti ra­jo­no val­džiai, – tei­gė ra­jo­no Tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­kas An­ta­nas Ado­mai­tis. – Juk gy­ve­na­me de­mok­ra­ti­jos lai­kais, o ne­be so­vie­ti­niais, kai val­di­nin­kai vis ne­šda­vo liau­džiai sau­lę. De­ja, ra­jo­ne dar sė­di to­kie, ku­rie ne­ša vi­so­kias sau­le­les, nors mes nei pa­gei­dau­ja­me, nei jų rei­kia“.

A. Ado­mai­čio nuo­mo­ne, jei ne­pa­vyks ap­gin­ti Ak­me­nės cent­ro įvaiz­džio kaip rep­re­zen­ta­ci­nės ir svar­biau­sios mies­to erd­vės, tuo­met sun­kiau bus pa­si­prie­šin­ti ir ki­tiems ga­li­miems „pri­me­ti­nė­ji­mams“.

„Pa­kak­tų tua­le­tą nu­kel­ti apie šim­tą met­rų į skve­re­lį prie R. Gro­tu­zo ka­vi­nės, – siū­lė "Drau­gys­tės" se­niū­nai­ti­jos se­niū­nai­tis Pet­ras Liauks­mi­nas. – Tuo­met ne kaž­kiek bū­tų to­li nuo aikš­tės ir ar­čiau ei­nan­tiems į baž­ny­čią ar į tur­ge­lį“.

Ki­ti siū­lė tua­le­tui vie­tas ir­gi ne­to­li aikš­tės – prie pre­ky­bos cent­ro „Nor­fa“, prie ak­me­ni­mis grįs­to pės­čių­jų ta­ko.

„Šiau­lių kraš­tas“ pub­li­ka­ci­jo­je „Tua­le­tas grį­žo į mies­to aikš­tę“ (2017 02 02) ra­šė, kad ak­me­niš­kiai jau prieš ke­le­rius me­tus bu­vo pa­reiš­kę, kad tua­le­tui ne vie­ta Ak­me­nės rep­re­zen­ta­ci­nė­je erd­vė­je.

Kai ruoš­ta­si re­konst­ruo­ti mies­to aikš­tę, po ar­gu­men­tuo­tų dis­ku­si­jų ap­si­spręs­ta pa­nai­kin­ti de­šim­tmečius vei­ku­sią au­to­bu­sų sto­tį su jų sto­vė­ji­mo pe­ro­nais, sta­ti­niu ir ja­me įreng­tu tua­le­tu.

Į tech­ni­nio pro­jek­to spren­di­nių svars­ty­mą su vi­suo­me­ne su­si­rin­kę dau­giau kaip 20 žmo­nių nu­spren­dė re­konst­ra­vi­mo pro­jek­te ne­nu­ma­ty­ti au­to­bu­sų sto­ties ir vie­šo­jo tua­le­to.

At­siž­vel­giant į tai Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja už­duo­ty­je ar­chi­tek­tams ne­nu­ro­dė, kad šiuos ob­jek­tus rei­kia su­pro­jek­tuo­ti per­tvar­ko­mo­je mies­to aikš­tė­je.

Tad UAB „Šil­tas na­mas“ pa­ren­gė ir įgy­ven­di­no pro­jek­tą, fi­nan­suo­ja­mą Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų, – be au­to­bu­sų sto­ties ir vie­šo­jo tua­le­to aikš­tė­je.

Sa­vi­val­dy­bė­je iš pra­džių skelb­ta, kad Ak­me­nės mies­te ne­bū­ti­nas vie­ša­sis tua­le­tas, to­dėl vie­toj nu­griau­to­jo ne­si­ruoš­ta sta­ty­ti nau­jo. Ma­ny­ta, kad pa­kak­sią per šven­tes lai­ki­nai at­vež­ti bio­tua­le­tų.

Vi­suo­me­nė apie pa­si­kei­tu­sią po­zi­ci­ją su­ži­no­jo, kai iš­vy­do aikš­tė­je sto­vin­tį tua­le­tą.

Au­to­riaus nuo­tr.

Tua­le­tą iš Ak­me­nės cent­re esan­čios aikš­tės siū­lo­ma per­kel­ti į jos priei­gas.

Ak­me­nės aikš­tė­je pa­mink­li­nis ak­muo su mies­to her­bo šū­kiu „Pro Li­ber­ta­te“ (už lais­vę) pa­sta­ty­tas dva­si­nio at­gi­mi­mo lai­kais.

Ak­me­nės gy­ven­to­jai kri­ti­ka­vo ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spren­di­mą pa­sta­ty­ti tua­le­tą mies­to aikš­tė­je, o mies­to se­niū­nas Vla­di­mi­ras Sil­vaš­ko (de­ši­nė­je) gy­nė.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas