(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Gamink ir BALSUOK
Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Kreditų ir paskolų palyginimas - Paskolose.lt
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Akmenės rajone

Piliečiai reikalauja patraukti tualetą nuo Laisvės paminklo

2017 m. vasario 9 d.
Vytautas RUŠKYS

Ak­me­nės aikš­tė­je pa­sta­ty­tą nau­ju­tė­lį vie­šą­jį tua­le­tą iš­kel­ti to­liau nuo pa­mink­li­nio ak­mens su mies­to her­bo šū­kiu „Pro Li­ber­ta­te“ (už lais­vę) iš Sa­vi­val­dy­bės pa­rei­ka­la­vo Ak­me­nės se­niū­ni­jos se­niū­nai­čiai ir ak­ty­vūs mies­to pi­lie­čiai, pa­trio­tai.

vytautas@skrastas.lt

Tua­le­tas, ku­rio ver­tė 29,9 tūks­tan­čio eu­rų, su­mon­tuo­tas praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je. Šiam sta­ti­niui vie­tą pa­rin­ko Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos su­da­ry­ta ko­mi­si­ja. Ji ša­li­mais dar nu­ma­tė vie­tą au­to­bu­sų sto­te­lės sta­ty­bai.

Pa­si­rin­ki­mui prieš­ta­rau­jan­tys su­si­rin­ki­mo da­ly­viai sa­kė: „Sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sio­ji ar­chi­tek­tė Vi­ta Mar­ti­nai­tie­nė anks­čiau įti­ki­nė­jo, kaip svar­bu su­de­rin­ti aikš­tės spal­vi­nes ga­mas, iš­rink­ti tin­ka­mas švies­tu­vų for­mas, bet ko­dėl neužp­ro­tes­ta­vo, kad prie sim­bo­lio „už lais­vę“ sto­vė­tų tua­le­tas?“

Ak­me­niš­kiai nu­ste­bę, jog dėl svar­bios mies­to erd­vės per­tvar­ky­mų Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­si­ta­rė su gy­ven­to­jais, jų nein­for­ma­vo.

„Pa­ga­liau mū­sų mies­te gy­ve­na ir Ta­ry­bos na­riai Zo­fi­ja Pau­li­kie­nė, And­rius Al­ma­nis – ko­dėl jie ty­li ar bent sa­vo rin­kė­jams ne­tei­kia in­for­ma­ci­jos“, – svars­tė kal­bė­to­jai.

„Ne­ga­li­me leis­ti sa­vi­va­liau­ti ra­jo­no val­džiai, – tei­gė ra­jo­no Tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­kas An­ta­nas Ado­mai­tis. – Juk gy­ve­na­me de­mok­ra­ti­jos lai­kais, o ne­be so­vie­ti­niais, kai val­di­nin­kai vis ne­šda­vo liau­džiai sau­lę. De­ja, ra­jo­ne dar sė­di to­kie, ku­rie ne­ša vi­so­kias sau­le­les, nors mes nei pa­gei­dau­ja­me, nei jų rei­kia“.

A. Ado­mai­čio nuo­mo­ne, jei ne­pa­vyks ap­gin­ti Ak­me­nės cent­ro įvaiz­džio kaip rep­re­zen­ta­ci­nės ir svar­biau­sios mies­to erd­vės, tuo­met sun­kiau bus pa­si­prie­šin­ti ir ki­tiems ga­li­miems „pri­me­ti­nė­ji­mams“.

„Pa­kak­tų tua­le­tą nu­kel­ti apie šim­tą met­rų į skve­re­lį prie R. Gro­tu­zo ka­vi­nės, – siū­lė "Drau­gys­tės" se­niū­nai­ti­jos se­niū­nai­tis Pet­ras Liauks­mi­nas. – Tuo­met ne kaž­kiek bū­tų to­li nuo aikš­tės ir ar­čiau ei­nan­tiems į baž­ny­čią ar į tur­ge­lį“.

Ki­ti siū­lė tua­le­tui vie­tas ir­gi ne­to­li aikš­tės – prie pre­ky­bos cent­ro „Nor­fa“, prie ak­me­ni­mis grįs­to pės­čių­jų ta­ko.

„Šiau­lių kraš­tas“ pub­li­ka­ci­jo­je „Tua­le­tas grį­žo į mies­to aikš­tę“ (2017 02 02) ra­šė, kad ak­me­niš­kiai jau prieš ke­le­rius me­tus bu­vo pa­reiš­kę, kad tua­le­tui ne vie­ta Ak­me­nės rep­re­zen­ta­ci­nė­je erd­vė­je.

Kai ruoš­ta­si re­konst­ruo­ti mies­to aikš­tę, po ar­gu­men­tuo­tų dis­ku­si­jų ap­si­spręs­ta pa­nai­kin­ti de­šim­tmečius vei­ku­sią au­to­bu­sų sto­tį su jų sto­vė­ji­mo pe­ro­nais, sta­ti­niu ir ja­me įreng­tu tua­le­tu.

Į tech­ni­nio pro­jek­to spren­di­nių svars­ty­mą su vi­suo­me­ne su­si­rin­kę dau­giau kaip 20 žmo­nių nu­spren­dė re­konst­ra­vi­mo pro­jek­te ne­nu­ma­ty­ti au­to­bu­sų sto­ties ir vie­šo­jo tua­le­to.

At­siž­vel­giant į tai Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja už­duo­ty­je ar­chi­tek­tams ne­nu­ro­dė, kad šiuos ob­jek­tus rei­kia su­pro­jek­tuo­ti per­tvar­ko­mo­je mies­to aikš­tė­je.

Tad UAB „Šil­tas na­mas“ pa­ren­gė ir įgy­ven­di­no pro­jek­tą, fi­nan­suo­ja­mą Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų, – be au­to­bu­sų sto­ties ir vie­šo­jo tua­le­to aikš­tė­je.

Sa­vi­val­dy­bė­je iš pra­džių skelb­ta, kad Ak­me­nės mies­te ne­bū­ti­nas vie­ša­sis tua­le­tas, to­dėl vie­toj nu­griau­to­jo ne­si­ruoš­ta sta­ty­ti nau­jo. Ma­ny­ta, kad pa­kak­sią per šven­tes lai­ki­nai at­vež­ti bio­tua­le­tų.

Vi­suo­me­nė apie pa­si­kei­tu­sią po­zi­ci­ją su­ži­no­jo, kai iš­vy­do aikš­tė­je sto­vin­tį tua­le­tą.

Au­to­riaus nuo­tr.

Tua­le­tą iš Ak­me­nės cent­re esan­čios aikš­tės siū­lo­ma per­kel­ti į jos priei­gas.

Ak­me­nės aikš­tė­je pa­mink­li­nis ak­muo su mies­to her­bo šū­kiu „Pro Li­ber­ta­te“ (už lais­vę) pa­sta­ty­tas dva­si­nio at­gi­mi­mo lai­kais.

Ak­me­nės gy­ven­to­jai kri­ti­ka­vo ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spren­di­mą pa­sta­ty­ti tua­le­tą mies­to aikš­tė­je, o mies­to se­niū­nas Vla­di­mi­ras Sil­vaš­ko (de­ši­nė­je) gy­nė.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos (6)

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

Domas Griškevičius skubiai grąžintas į vicemerus (50)

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (18)

Wittas, 2017-02-21 09:19
Kilus "erzeliui dėl Akmenės tualeto nusprendžiau,esant progai,pažiūrėti"natūroje",kaip ten yra,apsilankiau aikštėje.Kaip gimęs, augęs ir gyvenęs Akmenėje,noriu pasakyti savo nuomonę.Nematau pavojaus Laisvės paminklui,bet nematau vietos autobusų sustojimui,nebūtu saugu,ypač švenčių metu..Ar nebūtų geriau,jeigu tualetas būtų buvęs pastatytas nugriovus dali betoninės tvoros--būtų ir šalia ir ne aikštėje.O dar geriau autobusų stotis ir tualetas būtų suprojektuoti laisvame sklype priešais aikštę--ir saugu,ir patogu,ir niekam netrukdytų.

jonas, 2017-02-20 21:47
ale visai gerai atrodo beveik kaip ledu kioskas, einam i europa tad s....... europietiskai ir dar nebutina visus pinigus po zeme uzkasti reik kazkiek ir ant zemes

pritariu, 2017-02-20 01:26
Jūsų mintims Tamsta Mokytoja kurias išdėstote ...Tik kuriuo tikslu tikslu jas skelbiate kikės ir laisvo vardu?

hm pozicija, 2017-02-17 14:40
to Vaidas:šiaip seniūno pozicija prieš tai rašytame straipsnyje, kaip supratau, buvo visai kita, nes sakė, kad balsavo ne jis, o dauguma nusprendė.
to Gabi: tegul mažeikiškiai savo daržą ir tvarkosi, o ne mūsų. Jei jiems taip gerai - tai jū bėda.

Gabi, 2017-02-12 14:30
Vakar su svečiais iš Mažeikių važiavome specialiai palei aikštę ir sakau, kad gerai viską apžiūrėtų, ar aikštei viskas gerai. Tai jie pasakė- labai graži aikštė, va ir tualetas net yra. Tada sakau- o jums neatrodo, kad jis čia netinka? Man atsakė- kad jo net nesimato, o kai sužaliuos medžiai išvis nieko nesimatys. Beje, Mazeikiuose tualetas stovi tiesiai prieš savivaldybę, už 270000 litų:)
Kažkaip vis atsiranda žmonių, kuriems niekas nepatinka. WC nėra- blogai, WC yra- dar blogiau. Džiaukimės tuo, ką turime:) ir mažiau niurzgėkite. Gražaus sekmadienio

Vaidas, 2017-02-11 22:00
Seniūno pozicija teisinga. Niekam tas tualetas netrukdo ir akmens turiniui netrukdys.

to geriau gatvėm pasirūpintų, 2017-02-10, 2017-02-10 23:48
Bandyk traukti arklines roges gatvėmis...sako padeda...nesijaučia duobių...ir žmonės keistai stebi...

geriau gatvėm pasirūpintų, 2017-02-10 21:09
o ne tualetais, nes Akmenėj kartais įsuki kur, tai baisu-tik su visureigiu gali pravažiuot. bet valdžios ponai su visureigiais matyt ir tevažinėja, tai jiems tai nerūpi...

sig, 2017-02-10 14:51
Laisve ir laisve mylintys pilieciai...-kaip be tuliko!!! O kur irasus paliks apie savo laisve???

rita, 2017-02-10 14:48
kad rajone rupinamasi zmonemis mesimato ;darbo vietos nesteigiamos ,medikai rajono gydymo įstaigose dirba be kompiuterių,etatai ugdymo įstaigose mazinami ,omiestų ir miesteliu puosimas yra laikinas reikalas

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 18

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 18
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />