(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Gamink ir BALSUOK
Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Kreditų ir paskolų palyginimas - Paskolose.lt
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Akmenės rajone

Gydytoja psichiatrė neišlaikė emocinės įtampos

2017 m. vasario 9 d.
Vytautas RUŠKYS

Ak­me­nės ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­re į gy­dy­to­jus psi­chiat­rus kas­met krei­pia­si 5-6 tūks­tan­čiai pa­cien­tų, iš ku­rių ar­ti 4 tūks­tan­čiai – li­go­niai.

Nuo šių me­tų pra­džios ta­po sun­kiau su­lauk­ti pa­gal­bos, nes vie­na spe­cia­lis­tė iš dvie­jų dir­bu­sių at­leis­ta, li­kęs 0,75 eta­to lais­vas. Įs­tai­ga skel­bia, kad ieš­ko spe­cia­lis­tų teik­ti pa­slau­gas suau­gu­siems ir vai­kams.

vytautas@skrastas.lt

Ak­me­nės ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro gy­dy­to­ja psi­chiat­rė Vir­gi­ni­ja Kris­ti­nai­tie­nė pa­ra­šė pa­reiš­ki­mą at­leis­ti iš pa­rei­gų. Mo­ty­va­vo, kad dar­bo krū­vis yra di­de­lis ir ne­su­ba­lan­suo­tas, di­dė­ja emo­ci­nė įtam­pa ir ti­ki­my­bė ap­si­rik­ti, ga­li­mas per­de­gi­mo sind­ro­mas.

Me­di­kė yra bu­vu­si Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­re. Praei­tuo­se rin­ki­muo­se kan­di­da­ta­vo Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų są­ra­še, rin­kė­jų rei­tin­guo­ta į ant­rą­ją po­zi­ci­ją ir vėl ga­vo Ta­ry­bos na­rio man­da­tą. Ta­čiau jo tu­rė­jo at­si­sa­ky­ti kaip įstai­gos va­do­vė.

V. Kris­ti­nai­tie­nė dėl sa­vo dar­bo pro­ble­mų anks­čiau ne kar­tą yra kal­bė­ju­si ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džiuo­se. Siek­ta at­kreip­ti Sa­vi­val­dy­bės dė­me­sį į ne­leng­vą pa­dė­tį šio­je įstai­go­je.

2011 me­tais me­di­kė įžvel­gė ne­ra­mi­nan­čią ten­den­ci­ją – Ak­me­nės ra­jo­ne vis dau­giau ser­ga­ma psi­chi­kos li­go­mis. Tuo­met ra­jo­ne su­skai­čiuo­ta be­maž 200 la­bai sun­kio­mis psi­chi­kos li­gų for­mo­mis ser­gan­čių žmo­nių. Ša­ly­je tai bu­vo di­džiau­sias skai­čius tarp to­kio dy­džio ra­jo­nų kaip Ak­me­nės.

Tam įta­kos, anot me­di­kų, tu­rė­jo, kad į Nau­ją­ją Ak­me­nę at­si­kė­lė daug žmo­nių, ku­riems ne­si­se­kė gy­ve­ni­mas. Jie bu­vo pri­vers­ti par­duo­ti sa­vo būs­tus di­de­liuo­se mies­tuo­se ir pirk­ti itin pi­gius Ak­me­nės ra­jo­ne. Ne­ma­žai iš šių žmo­nių ta­po Psi­chi­kos svei­ka­tos cent­ro pa­cien­tais.

V. Kris­ti­nai­tie­nė kri­ti­ka­vo, kad į di­dė­ji­mo ten­den­ci­jas ne­rea­guo­ja Vals­ty­bi­nė li­go­nių ka­sa, skir­da­ma pi­ni­gus gy­dy­mui. To­dėl Ak­me­nės ra­jo­no psi­chi­kos svei­ka­tos cent­ras ne­ga­li pa­di­din­ti gy­dy­mui rei­ka­lin­gų lo­vų skai­čiaus.

„Fi­nan­sa­vi­mas pri­klau­so ne nuo skai­čiaus ser­gan­čių­jų psi­chi­kos li­go­mis, o nuo gy­ven­to­jų skai­čiaus, – tei­gė V. Kris­ti­nai­tie­nė. – Pa­vyz­džiui, be­veik 200 sun­kių li­go­nių gy­dy­mui Ak­me­nės ra­jo­ne ten­ka tiek pat pi­ni­gų, kiek ir ki­ta­me to­kio pat dy­džio ra­jo­ne, kur to­kių pat li­go­nių tik ke­lio­li­ka“.

Ak­me­nės ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro vy­riau­sio­sios gy­dy­to­jos Vai­dos Sun­gai­lie­nės tei­gi­mu „Kraš­to ži­nioms“, iki šiol iš­li­kę pa­grin­di­niai fi­nan­sa­vi­mo sis­te­mos kri­te­ri­jai.

„Tik pa­pil­do­mai fi­nan­suo­ja­ma už neį­ga­lių psi­chi­kos li­go­nių slau­gą na­muo­se, dar pri­de­da­ma pi­ni­gų už ši­zof­re­ni­ja ser­gan­čių li­go­nių ge­rus gy­dy­mo re­zul­ta­tus, – sa­kė V. Sun­gai­lie­nė. – Ta­čiau tos lė­šos la­bai ne­di­de­lės“.

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­sta­ty­da­ma Psi­chi­kos svei­ka­tos cent­ro 2014 me­tų veik­los ata­skai­tą, tuo­me­ti­nė di­rek­to­rė V. Kris­ti­nai­tie­nė di­džiau­sia pro­ble­ma pa­va­di­no fi­nan­sa­vi­mo sty­gių.

„Ke­le­ri me­tai gy­do­me vis dau­giau li­go­nių, o ra­jo­no gy­ven­to­jų vis ma­žė­ja, – sa­kė įstai­gos va­do­vė. – Tad lė­šų gau­na­me vis ma­žiau, nes jos ski­ria­mos ne pa­gal su­teik­tas pa­slau­gas, o pa­gal gy­ven­to­jų skai­čių.“

2015 me­tais iš Psi­chi­kos svei­ka­tos cent­ro di­rek­to­rės pa­rei­gų Vir­gi­ni­ja Kris­ti­nai­tie­nė at­leis­ta pa­gal jos pa­čios pra­šy­mą.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ne­skel­bė kon­kur­so įstai­gos va­do­vo pa­rei­goms užim­ti, o per­nai ją pri­jun­gė prie ra­jo­no Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro. Ja­me gy­dy­to­ja psi­chiat­re be­dir­bo ke­lis mė­ne­sius.

Psi­chi­kos svei­ka­tos cent­re dar dir­ba psi­chi­kos svei­ka­tos slau­gy­to­ja, dvi me­di­ci­nos psi­cho­lo­gės, so­cia­li­nė dar­buo­to­ja.

Au­to­riaus nuo­tr.

Ak­me­nės ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro gy­dy­to­ja psi­chiat­rė Vir­gi­ni­ja Kris­ti­nai­tie­nė išei­da­ma iš dar­bo pa­si­da­li­no psi­chat­ri­jos sis­te­mos pro­ble­mo­mis.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos (6)

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

Domas Griškevičius skubiai grąžintas į vicemerus (50)

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (11)

Motina Teresė, 2017-03-17 10:14
"Tam liūdna". O jūs bent žinot kas yra "daktariškas" atlyginimas? 10 metų mokslų,kai gyveni iš stipendijos, o po to iš rezidentūrinio atlyginimo, nuolatinis kvalifikacijos kėlimas už SAVO pinigus, pacientų lindimas į namus ir skambučiai į mobilų savaitgaliais :" daktare, čia Onute, Danute, Petrute.... gal galit padėt" ir pan. , "daktariškas" atlyginimas- kai pamačius pacientą reikia slėpt nuo stalo žirkles ir net tušinukus, kai pastoviai girdi grasinimus susidorojimu ir nėra jokios apsaugos, net mygtuko po stalu? Žmonės , mielieji, kad tik jums ar jūsų artimiesiems netektų niekad ieškot pagalbos, nes nebebus kas ją teikia Akmenės rajone...

, 2017-03-17 10:02
Kai tokia valdžia, greit ten nebebus iš viso gydytojų, ne vienas specialistas jau pabėgo nuo Songailienės.

tam "liūdna", 2017-02-19 10:57
būtu liūdna, jei gydytoja atidavinėjo "Akmenės rajonui geriausius savo metus". Nebūtų liūdna, jei tai būtų dariusi kaip kokia Motina Teresė. O iš tikrųjų atidavinėjo už atlyginimą. Daktarišką. Tai ar dėl to liūdna?

liūdna, 2017-02-18 21:42
Gydytoja dirbo daug metų, atidavė Akmenės rajonui geriausius savo metus ..Padėka už tai - žeminantis straipsnio pavadinimas, apie komentarų kūrėjus neverta ir kalbėti...

Dieduks, 2017-02-17 13:04
"Ak­me­nės ra­jo­ne vis dau­giau ser­ga­ma psi­chi­kos li­go­mis." - Cia kazkas ne taip.

VENTA, 2017-02-12 23:09
Gerai, kad nebedirba pas mus, dar galėtų ir iš Ventos išvažiuoti, visiems ramiau be jos būtų.

jonis, 2017-02-12 09:55
pas tokia gydytoja patekes susergi dar labiau nes jai paciai reikia gydytis nuo sizofrenijos

saulėgraža, 2017-02-10 23:18
Ne tokia jau puiki savo darbo profesionalė, kadangi nesilaiko konfidencialumo ir apie savus pacientus pasakoja kam papuola ir kur papuola, o taip pat ir 'dovanas' prie atlyginimo mėgsta gauti iš pacientų. Beje dar ir puiki intrigantė, mes ją puikiai pažįstame. Daugeliui žmonių apsunkino gyvenimą, mėgsta suregsti intrigėlę, o pati stebėti iš šalies, ir mano , kad visi apink kvaili ir nieko nesupranta. Deja viskas turi savo pabaigą, daugelis pacientų džiaugiasi, kad ši psichiatrė nebedirba.

gydytoja, 2017-02-10 22:53
puiki, savo darbo profesionale, neitikusi valdziai. Kitokia. Jautri, atsidavusi darbui. Nesitikejau, kad susidoros

O, 2017-02-10 14:48
Kazin. Kas yra tikras. Ligonines diirektorius

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 11

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 11
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />