(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Akmenės rajone

„Saulėtekyje“ – 50-mečio šventė

2017 m. vasario 7 d.

Di­džiau­sia Ak­me­nės ra­jo­no mo­kyk­la Nau­jo­sios Ak­me­nės „Sau­lė­te­kio“ pro­gim­na­zi­ja šeš­ta­die­nį šven­tė veik­los 50 me­tų su­kak­tį.

Į ren­gi­nį su­si­rin­ku­sių bu­vu­sių moks­lo drau­gų dau­gu­ma – da­bar ki­tuo­se mies­tuo­se gy­ve­nan­tys ak­me­niš­kiai. Vie­ti­nių ne­bu­vo daug.

Sug­rį­žo į mo­kyk­lą da­bar ki­tur dir­ban­tys ar­ba pen­si­nio am­žiaus bu­vę pe­da­go­gai.

Iš da­bar­ti­nės bend­ruo­me­nės na­rių da­ly­va­vo be­veik vi­si 60 pe­da­go­gų, pa­si­ro­džiu­si sce­ni­nė­je pro­gra­mo­je. Jo­je šo­kę moks­lei­viai bu­vo vie­nin­te­liai šven­tės da­ly­viai iš dau­giau kaip 600 da­bar­ti­nių įstai­gos auk­lė­ti­nių.

Ak­tų sa­lė­je ne­til­po vi­si sve­čiai, da­lis jų li­ko ko­ri­do­riu­je.

Pri­si­min­ti svar­biau­si is­to­ri­jos fak­tai. 1967-ųjų va­sa­rio 4 die­ną pra­dė­ju­si veik­ti tuo­met ant­ro­ji Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je vi­du­ri­nė mo­kyk­la pa­sta­ty­ta, ka­dan­gi iki tol vie­nin­te­lė vei­ku­si mo­kyk­la mies­te ne­be­su­tal­pi­no 1600 moks­lei­vių. Nau­jo­ji mo­kyk­la ta­po ir iki šiol iš­li­ko kaip dau­giau­sia mo­ki­nių tu­rin­ti švie­ti­mo įstai­ga.

Nuo mo­kyk­los ati­da­ry­mo iki 1992 me­tų di­rek­to­riu­mi dir­bo Jo­nas Mat­vei­či­kas. Nuo ta­da va­do­va­vi­mą pe­rė­mė Kęs­tu­tis Kur­pius.

Prieš 20 me­tų 2-ajai vi­du­ri­nei mo­kyk­lai pa­tvir­tin­tas „Sau­lė­te­kio“ var­das, o 2004 me­tais vi­du­ri­nė mo­kyk­la bu­vo reor­ga­ni­zuo­ta į pa­grin­di­nę. Nuo ta­da ne­bes­kai­čiuo­ja­mos moks­lei­vių lai­dos, ku­rių iki tol su­si­da­rė 38, kai iš vi­so 1526 mo­ki­niai ga­vo bran­dos ates­ta­tus.

Šven­tė­je ra­jo­no vi­ce­me­ras Apo­li­na­ras Ni­cius, pri­mi­nęs, kad mo­kyk­la at­si­ra­do tuo per­mai­nų lai­ko­tar­piu, kai ki­lo kos­mi­niai lai­vai, led­lau­žiai pra­lauž­da­vo šiau­rės van­de­ny­nus, pa­brė­žė, kad ir šie me­tai bend­ruo­me­nei pra­si­de­da nau­jo­mis per­mai­no­mis. Dėl ma­žė­jan­čio mo­ki­nių skai­čiaus tuš­čius ka­bi­ne­tus užims čia per­ke­lia­mos mies­to mu­zi­kos mo­kyk­los auk­lė­ti­niai.

Ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Mit­ro­fa­no­vas pa­dė­kos raš­tais ap­do­va­no­jo „Sau­lė­te­kio“ dar­buo­to­jus: Jo­lan­tą Po­ciū­tę, lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ją me­to­di­nin­kę, Dai­ną Ja­ru­šai­tie­nę, tech­no­lo­gi­jų ir anks­ty­vo­jo ang­lų kal­bos ug­dy­mo vy­res­nią­ją mo­ky­to­ją, ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo-et­ni­nės kul­tū­ros mo­ky­to­ją me­to­di­nin­kę, Rū­tą Za­vec­kie­nę, pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­ją me­to­di­nin­kę, Ne­rin­gą Vai­čiū­tę, ang­lų kal­bos vy­res­nią­ją mo­ky­to­ją, In­gą Su­cho­dim­co­vie­nę, dai­lės mo­ky­to­ją me­to­di­nin­kę, Ire­ną Va­lan­ti­nie­nę, va­ly­to­ją, Ma­rių Pe­to­kai­tį, in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų vy­res­nį­jį mo­ky­to­ją, And­rių Bui­vy­dą, ti­ky­bos vy­res­nį­jį mo­ky­to­ją.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.

„Sau­lė­te­kio“ pe­da­go­gai sce­no­je dai­na­vo fi­na­li­nę šven­tės dai­ną.

Vir­gi­ni­ja Jo­ku­baus­kie­nė (kai­rė­je) kar­tu su bu­vu­siais bend­ra­moks­liais mo­kyk­los ant­ro­sios lai­dos abi­tu­rien­tais svei­ki­no šven­čian­tį ko­lek­ty­vą.

Mies­to mo­kyk­lo­je mu­zi­kos, o vė­liau ti­ky­bos mo­ky­to­ja dir­bu­si Va­le­ri­ja Mi­le­rie­nė, da­bar esan­ti Kau­no se­se­rų be­ne­dik­ti­nių vie­nuo­ly­no aba­tė, džiau­gė­si vėl su­si­ti­ku­si bu­vu­sius bend­ra­dar­bius, mo­ki­nius.

Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je gy­ve­nan­ti Li­na Rim­ku­vie­nė (kai­rė­je) „Sau­lė­te­kio“ šven­tė­je su­si­ti­ko su iš ki­tur at­vy­ku­sio­mis bu­vu­sio­mis moks­lo drau­gė­mis.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas