(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

NUOMA

2017 m. vasario 15 d.

Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Už­ven­čio se­niū­ni­ja (įstai­gos ko­das 188648019, ad­re­sas: P. Vi­šins­kio g. 10, Už­ven­čio m., Kel­mės r. sav.) vyk­do, sa­vi­val­dy­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čio, 34,23 kv. m. ad­mi­nist­ra­ci­nio pa­sta­to pa­tal­pų, esan­čių Že­mai­tės g. 1, Už­ven­čio m., Kel­mės r. sav. (uni­ka­lus Nr. 5493-4000-6017),

vie­šą nuo­mos kon­kur­są:

1. Ob­jek­to nau­do­ji­mo pa­skir­tis – ad­mi­nist­ra­ci­nei veik­lai vyk­dy­ti.

2. Tur­to nuo­mos su­tar­ties truk­mė 5 (pen­ki) me­tai.

3. Pra­di­nis nuo­mpi­ni­gių dy­dis: 0,50 eu­rų per mė­ne­sį (be PVM) už vie­ną kvad­ra­ti­nį met­rą.

4. Kon­kur­so lai­mė­to­jas sa­vo lė­šo­mis pa­tal­pų nuo­mos su­tar­tį tu­ri įre­gist­ruo­ti Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re.

In­for­ma­ci­ja apie pa­raiš­kų priė­mi­mą:

Pa­raiš­kų priė­mi­mo ter­mi­nas iki 2017 m. va­sa­rio 28 d. 16 val. (įskai­ty­ti­nai).

Pa­raiš­kų pa­tei­ki­mo vie­ta – Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Už­ven­čio se­niū­ni­ja (P. Vi­šins­kio g. 10, Už­ven­tis, Kel­mės r. sav.) Pa­pil­do­mai in­for­ma­ci­ją tei­kia Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Už­ven­čio se­niū­ni­jos se­niū­nas Li­nas Ma­čer­nius, tel. (8 427) 60111; el. p. li­nas.macernius@kelme.lt

Kon­kur­so da­ly­viai pri­va­lo su­mo­kė­ti pra­di­nį įna­šą, ku­ris ly­gus 3 mė­ne­sių nu­sta­ty­tam pra­di­niam nuo­mpi­ni­gių dy­džiui be PVM, į Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Už­ven­čio se­niū­ni­jos (ko­das 188648019) at­si­skai­to­mą­ją są­skai­tą Nr. LT704010043800129710, esan­čią AB DNB ban­ke.“

Fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys, no­rin­tys da­ly­vau­ti ad­mi­nist­ra­ci­nio pa­sta­to pa­tal­pų vie­ša­me nuo­mos kon­kur­se, skel­bi­me nu­ro­dy­tu lai­ku pa­tei­kia už­kli­juo­tą vo­ką, ant vo­ko tu­ri bū­ti už­ra­šy­ta nuo­ro­da „Ad­mi­nist­ra­ci­nio pa­sta­to pa­tal­pų vie­šam nuo­mos kon­kur­sui“.

Nus­ta­ty­tos for­mos pa­raiš­kos iš­duo­da­mos Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Už­ven­čio se­niū­ni­jo­je (P. Vi­šins­kio g. 10, Už­ven­tis, Kel­mės r. sav.) dar­bo die­no­mis nuo 8 val. iki 17 val. Taip pat jas ga­li­ma ras­ti ir in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.kel­me.lt.

In­for­ma­ci­ja apie ko­mi­si­jos po­sė­dį:

po­sė­dis įvyks 2017 m. ko­vo 1 d. 11 val., Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Už­ven­čio se­niū­ni­jo­je (P. Vi­šins­kio g. 10, Už­ven­tis, Kel­mės r. sav.).

Se­niū­nas Li­nas Ma­čer­nius

Užs. Nr. 343008

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas